archive-ro.com » RO » G » GOPLAN.RO

Total: 317

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • GARANTII ACORDATE BENEFICIARILOR DE FINANTARI DIN FONDURI EUROPENE Go Plan
  ii acordate beneficiarilor de finan ri din fonduri europene se adreseaz IMM urilor care îndeplinesc atât condi iile de accesare a fondurilor europene cât i condi iile de acordare a finan rii specifice fiec rui finan ator Fondul garanteaz Finan ri acordate de institu ii financiar bancare nebancare pentru plata taxei de consultan aferent unui proiect pe un domeniu de activitate poten ial beneficiar de fonduri europene realizarea proiectelor pe domenii de activitate poten ial beneficiare de fonduri europene Garan ia se poate acorda pentru o perioad de pân la 3 ani pentru consultan iar pentru investi ii garan ia se acord în corela ie cu durata creditului Procentul de garantare este în conformitate cu prevederile din conven iile încheiate cu finan atorii cu precizarea c pentru finan area acordat pentru consultan procentul maxim de garantare este de 80 iar comisionul de garantare este de numai 1 an In situa ia în care condi iile de accesare a fondurilor europene prev d ca aplicantul s fac dovada existen ei surselor proprii pentru finan area proiectului Fondul va putea emite la solicitarea institu iei finan atoare un document PROMISIUNE DE GARANTARE prin care Fondul î i exprim inten ia de a garanta finan area ce va fi primit de IMM dup aprobarea proiectului de c tre autoritatea de implementare Pentru analiza solicit rilor de garantare nu va trebui s pl ti i comision de analiz a dosarului sau alte comisioane CUM SE OBTINE GARANTIA FONDULUI Dup ce a i înaintat documenta ia de credit b ncii finan atoare iar banca în urma analizei proprii consider proiectul viabil dar v informeaz c nu prezenta i suficiente garan ii materiale pentru acordarea creditului putem interveni noi Trebuie doar s îi solicita i b ncii cu care lucra i s utilizeze garan iile noastre Banca va trebui s ne solicite participarea la împ r irea riscului prin emiterea unei garan ii financiare pentru proiectul respectiv În maxim 7 zile noi vom analiza dosarul primit de la banc i vom transmite b ncii decizia privind acordarea garan iei financiare solicitate DOCUMENTE NECESARE A DOSARUL FINANCIAR 1 Solicitarea de garantare în original 2 Declara ia clientului în original 3 Documenta ia de finan are în copie certificat de banc care s con in cel pu in urm toarele a Referatul de finan are întocmit i aprobat de c tre finan ator în care s fie men ionate destina ia finan rii schema de finan are a proiectului participarea clientului cu fonduri proprii potrivit cerin elor finan atorului situa ia datoriilor scadente la bugete i institu ii finan atoare garan iile reale personale constituite sau care se vor constitui potrivit Normelor proprii ale finan atorului b Graficul de utilizare i rambursare a finan rii aprobat de finan ator c Rezultatul la zi în conformitate cu art 2 pct 8 din Regulamentul B N R nr 4 2004 al consult rii bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare d Rezultatul consult rii Centralei Incidentelor de Pl i la

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=50&lg=&n=GARANTII-ACORDATE-BENEFICIARILOR-DE-FINANTARI-DIN-FONDURI-EUROPENE (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • HOTARARE DE GUVERN privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor Go Plan
  comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr C 244 din 01 10 2004 q nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate r nu au primit un ajutor ilegal Capitolul IV Cheltuieli eligibile a Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de a investitiile in active corporale referitoare la terenuri sau amenajari de terenuri constructii echipamente tehnologice masini utilaje si instalatii de lucru aparate si instalatii de masurare control si reglare mijloace de transport pentru sustinerea activitatii intreprinderii mobilier aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale b investitiile in active necorporale referitoare la constituirea intreprinderii brevete licente marci comerciale si alte drepturi si active similare alte imobilizari necorporale b Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii unei constructii doar in cazul in care aceasta se realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu c In cazul achizitionarii unor active in corelatie directa cu un amplasament de productie daca intreprinderea de la care au fost procurate nu mai desfasoara activitate sau si ar inceta activitatea in conditiile in care nu ar fi cumparata pentru a fi considerata investitie eligibila din punct de vedere al costurilor tranzactia trebuie sa se fi desfasurat in conditii de piata prin intermediul unei proceduri de achizitie deschisa si competitiva asa cum este aceasta definita in legislatia romaneasca d Toate costurile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA e Activele achizitionate pot fi noi sau la mana a doua In cazul preluarii unor active de la o intreprindere care nu mai desfasoara activitate sau si ar inceta activitatea in conditiile in care nu ar fi cumparata valoarea activelor la a caror achizitionare a fost implicata orice forma de ajutor de stat trebuie sa fie dedusa de la calculul valorii investitiei initiale f Pentru a fi incluse in investitia eligibila activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii a trebuie sa fie utilizate in exclusivitate in locatia care a beneficiat de ajutor de stat b trebuie sa fie considerate active amortizabile c trebuie sa fie achizitionate in conditii de piata d trebuie sa fie incluse in categoria activelor proprii ale firmei si sa ramana in locatia unde a beneficiat de ajutor de stat pentru cel putin 5 ani calculat din momentul in care investitia a fost finalizata si trebuie sa fie utilizate pentru derularea operatiunii finantate Capitolul V Modalitatea de acordare a alocarilor specifice individuale 1 Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de ajutoare de minimis pentru modernizarea sau dezvoltarea activitatii in limita valorii maxime de 200 000 Euro echivalent in lei pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi 2 Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de minimis pentru intreprinderile mici si mijlocii consta in alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei i Finantelor a unor sume nerambursabile 3 In cazul in care alocarea specifica individuala este platita in mai multe transe acestea se vor actualiza la valoarea de la data acordarii primei transe Actualizarea se face avand in vedere rata de referinta fixata periodic de Comisia Europeana pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Capitolul VI Procedura de acordare a alocarii specifice individuale Pentru ca o intreprindere mica sau mijlocie sa obtina finantarea in cadrul schemei de ajutor de stat trebuie parcurse urmatoarele etape 1 Solicitarea Acordului de principiu pentru finantare 1 1 Orice solicitant trebuie sa obtina un Acord de principiu pentru finantare din partea Ministerului Economiei i Finantelor inainte de a beneficia de alocarea specifica individuala in cadrul prezentei scheme 1 2 In vederea obtinerii Acordului de principiu pentru finantare solicitantul transmite la Ministerul Economiei i Finantelor o Cerere de acord de principiu pentru finantare conform Formularului nr 1 la prezenta Procedura insotita de urmatoarele documente justificative a certificat constatator in original emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are sediul intreprinderea solicitanta in care sa se mentioneze urmatoarele informatii datele de identificare codul unic de inregistrare asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate punctele de lucru ale intreprinderii si data ultimei mentiuni inscrise in Registru si obiectul acesteia b declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Formularului nr 2 la Procedura c situatiile financiare aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar in copie d planul de investitii pentru care se solicita finantarea e studiu tehnico economic intocmit de o firma de specialitate in domeniu din care sa rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicita finantare f certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat in original sau in copie legalizata eliberat in conditiile legii inclusiv pentru punctele de lucru g certificat de atestare fiscala in original sau in copie legalizata emis in conditiile legii cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local inclusiv pentru punctele de lucru h declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca aceasta nu se afla in procedura de executare silita reorganizare judiciara faliment inchidere operationala dizolvare lichidare sau administrare speciala ca intreprinderea nu are activitatile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege i declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca impotriva acesteia nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate j declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca intreprinderea nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alti furnizorii de ajutor de stat pe aceleasi costuri eligibile ale investitiei pentru care a solicitat ajutor de stat in temeiul prezentei scheme k declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca aceasta nu a beneficiat de ajutoare ilegale l imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante in cazul in care o

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=51&lg=&n=HOTARARE-DE-GUVERN-privind-acordarea-de-ajutoare-de-minimis-pentru-dezvoltarea-sau-modernizarea-%C3%AEntreprinderilor (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Aprobarea Programului National de Dezvoltare Rurala, amanata Go Plan
  fondurile UE pentru IMM Detalii 01 02 2009 Ministerul IMM urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro Detalii 30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole Aprobarea Programului National de Dezvoltare Rurala amanata 12 12 2007 Programul Na ional de Dezvoltare Rural PNDR nu va mai fi trimis spre aprobare Comisiei Europene pe 12 decembrie data stabilit ini ial ci pe 20 sau 21 decembrie au declarat reprezentan ii Ministerului Agriculturii cita i de Mediafax Bruxelles ul

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=52&lg=&n=Aprobarea-Programului-National-de-Dezvoltare-Rurala,-amanata (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Calendarul lansarilor apelurilor de proiecte pentru axele prioritare nelansate ale POR Go Plan
  CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole Calendarul lansarilor apelurilor de proiecte pentru axele prioritare nelansate ale POR 19 12 2007 Principalele ac iuni ale MDLPL din acest an au pus accent pe preg tirea pentru implementarea Programului Opera ional Regional continuarea negocierilor cu Comisia European pentru programele opera ionale de cooperare teritorial european contractarea în cadrul programelor PHARE 2005 i PHARE 2006 dezvoltarea i modernizarea infrastructurii localit ilor programe pentru construc ia de locuin e consolidarea cl dirilor cu risc seismic ridicat reabilitarea termic a cl dirilor Deasemenea în acest an au fost demarate programe noi care vizeaz construc ia de bazine de înot de a ez minte culturale i reabilitarea sistemelor de ap i canalizare în localit i cu mai pu in de 50 000 de locuitori Ministrul dezvolt rii lucr rilor publice i locuin elor a men ionat c pentru Programul Opera ional Regional Axa 2 Îmbun t irea infrastructurii regionale i locale de transport au fost depuse deja 50 de proiecte Aceste proiecte însumeaz deja 630 mil euro în timp ce alocarea pe aceast ax pentru întreaga perioad de 7 ani este de aprox 800 mil euro În ceea ce prive te lansarea apelurilor de proiecte pentru celelalte axe prioritare s a stabilit urm torul calendar domeniul major de interven ie 3 1 Reabilitarea modernizarea i echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate 21 decembrie 2007 domeniile majore de interven ie 3 2 Reabilitarea modernizarea dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale 3 4 Reabilitarea modernizarea dezvoltarea i echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu 4 3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor i 5 1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural precum i crearea modernizarea infrastructurilor conexe 15 ianuarie 2008 domeniul major de interven ie 5 3

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=53&lg=&n=Calendarul-lansarilor-apelurilor-de-proiecte-pentru-axele-prioritare-nelansate-ale-POR (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • O noua numerotare CAEN de la 01.01.08 Go Plan
  30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=54&lg=&n=O-noua-numerotare-CAEN-de-la-01.01.08 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR, axa 4.3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Go Plan
  depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor 24 01 2008 S a lansat variant actualizat a Ghidului Solicitantului pentru domeniul de interven ie 4 3 Sprijinirea dezvolt rii microintreprinderilor Direc ia Gestionare Programe din cadrul Ministerului Dezvolt rii Lucr rilor Publice i Locuin elor a lansat o variant actualizat a Ghidului Solicitantului pentru domeniul de interven ie 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Schimb ri semnificative fa de versiunea precedent a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintrerinderilor a cre terea valorii finan rii nerambursabile pân la 90 din totalul cheltuielilor eligibile din cadrul unui proiect b modificarea listei codurilor CAEN pentru domeniile de activitate eligibile în cadrul acestui domeniu de interven ie CAEN uri retrase toata sectiunea B Industria extractiv diviziunea 10 Industria alimentara diviziunea 11 Fabricarea bauturilor diviziunea 12 Fabricarea produselor din tutun grupa 451 Comer cu autovehicule grupa 453 Comer cu piese i accesorii pentru autovehicule grupa 454 Comer cu motociclete piese i accesorii aferente între inerea i repararea motocicletelor diviziunea 46 Comer cu ridicata cu excep a comer ului cu autovehicule i motociclete diviziunea 47 Comer cu am nuntul cu excep ia autovehiculelor i motocicletelor diviziunea 94 Activit i asociative diverse CAEN uri incluse 562X Activitati de alimentatie catering pentru evenimente si alte

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=55&lg=&n=O-noua-modificare-a-Ghidului-Solicitantului-pentru-POR,-axa-4.3-Sprijinirea-dezvoltarii-microintreprinderilor (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • FINANŢARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Go Plan
  IMM urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro Detalii 30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE 22 01 2008 Legea Bugetului de Stat pe anul 2008 nr 388 2007 publicat în Monitorul Oficial al României nr 902 31 12 2007 prevede cofinan area în continuare de la bugetul de stat a Programului de cre tere a competitivit ii produselor industriale Documenta iile privind proiectele contractele de finan are

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=56&lg=&n=FINAN%C5%A2ARE-NERAMBURSABILA-PENTRU-CRESTEREA-COMPETITIVITATII-PRODUSELOR-INDUSTRIALE (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM-urilor Go Plan
  proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Inscriere Noutati si Articole Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor 31 03 2008 Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii Comert Turism si Profesii Liberale institutia desemnata sa gestioneze Axa 1 din Programul Operational Sectorial 2007 2013 a obtinut avizul favorabil al Comisiei Europene pentru lansarea celor trei Ghiduri pentru Investitii si Consultanta cu ajutorul carora intreprinzatorii din Romania vor putea accesa pana in 2013 suma de 1070 milioane Euro reprezentand fonduri europene nerambursabile Lansarea a avut loc luni 31 03 2008 Cele trei publicatii care vor fi disponibile in varianta electronica pe site ul www animmc ro abordeaza urmatoarele teme investitiile mici Ghidul pentru sprijin financiar de pana la 250 000 de Euro investitiile mari Ghidul pentru sprijin financiar cuprins intre 250 001 si 1 500 000 si consultanta Ghidul de sprijin pentru consultanta acordat intreprinderilor mici si mijlocii Ghidurile cuprind toate informatiile necesare depunerii dosarelor de finantare criteriile de eligibilitate a solicitantului proiectului lista cheltuielilor eligibile cuantumul contributiei proprii a solicitantului si valoarea maxima a finantarii nerambursabile in functie de activitatea desfasurata si operatiunea pentru care se aplica precum si cererea de finantare si anexele care trebuie depuse in vederea obtinerii finantarilor nerambursabile Pot sa depuna un proiect si sa obtina fonduri nerambursabile toate IMM urile care au la activ cel putin un exercitiu financiar au

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=57&lg=&n=Lansare-ghiduri-pentru-investitii-mici-si-mari-adresate-IMM-urilor (2016-05-02)
  Open archived version from archive



 •