archive-ro.com » RO » G » GOPLAN.RO

Total: 317

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FIN INVEST - program de creditare al FNGC Go Plan
  societ i de asigurare Bilet la ordin cu scaden la vedere f r protest avalizat de ac ionari asocia i semnificativi alte tipuri de garan ii reale personale BENEFICIARI ELIGIBILI Beneficiarii eligibili pentru finan are sunt IMM urile definite potrivit Legii nr 346 2004 cu modific rile i complet rile ulterioare care doresc s realizeze proiecte în domenii de activitate poten ial beneficiare de fonduri europene i care îndeplinesc condi iile de accesare a fondurilor europene nu figureaz în CIP în ultimele 6 luni nu figureaz cu restan e la CRB la data solicit rii creditului iar în ultimele ase luni nu au înregistrat mai mult de o restan de categoria B maximum 30 zile contribuie cu surse proprii de minim 10 din valoarea proiectului de investi ii CUM SE OBTINE FINANTAREA Depune i cererea de finan are împreun cu actele cuprinse în lista cu documenta ia necesar ob inerii finan rii la sediul central al Fondului Sucursala sau la reprezentantele din teritoriu al Fondului Analiza dosarului complet nu va dura mai mult de 10 zile R spunsul la solicitarea dumneavoastr va fi unul prompt DOCUMENTE NECESARE 1 Cererea de finantare anexa nr 1 2 Statut societate copie 3 Contract de societate si a altor documente care atesta modificarea clauzelor acestuia incluzand cererile de inscriere de mentiuni copie 4 Hotarare judecatoreasca de infiintare a societatii in copie 5 Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului si cod fiscal Copie Cod Unic de Inregistrare in copie 6 Hotararea organului de conducere a societ ii de contractare a unui finan ri cu Fondul si de imputernicire a persoanei care poate angaja creditul cu Fondul si garanta cu activele societatii dac este cazul 7 Autorizatii avize si acorduri necesare desfasurarii activitatii clientului si de realizarea a proiectului de investitii daca este cazul 8 Certificat constatator de la Registrul Comertului in original 9 Certificat cazier fiscal in original 10 Certifiat de atestare fiscala in original 11 Anexele nr l si 2din Legea nr 346 2004 modificata prin OG nr 27 2006 in original Anexa nr 3 12 Actele doveditoare a proprietatii asupra imobilelor care concura la realizarea activitatii firmei sau a dobandirii vremelnice a dreptului de folosinta a lor 13 Declaratia reprezentantului firmei prinvind acordul de eliberare a unui bilet la ordin in favoarea Fondului de permiterea accesului reprezentantilor Fondului la documentele firmei si in locatiile firmei unde se desfasoara activitati care au facut obiectul finantiarii obtinute si obligatia firmei de a anunta in cel mai scurt timp orice schimbare intervenita in actionariatul societatii sau oricare alta schimbare care are repercusiuni asupra contractului de asociere si statutului firmei litigii apartenenta la grup anexa nr 4 14 Declaratie privind acordul pentru accesarea Centralei Riscurilor Bancare CRB Declaratia pe propria raspundere privind situatia creditelor Anexa nr 5 si nr 7 15 Declaratia privind aspecte nefinanciare Anexa nr 6 16 Situatiile financiare anuale ale ultimilor 2 ani inregistrate la organele fiscale si ultima balanta de verificare transpusa pe un bilant provizoriu 17 Raportul de evaluarea bunurilor aduse in

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=48&lg=en&n=FIN-INVEST---program-de-creditare-al-FNGC (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • FIN CONSULT - program de creditare al FNGC Go Plan
  sunt IMM urile definite potrivit Legii nr 346 2004 cu modific rile i complet rile ulterioare care doresc s realizeze proiecte în domenii de activitate poten ial beneficiare de fonduri europene i care îndeplinesc condi iile de accesare a fondurilor europene nu figureaz în CIP în ultimele 6 luni nu figureaz cu restan e la CRB la data solicit rii creditului iar în ultimele ase luni nu au înregistrat mai mult de o restan de categoria B maximum 30 zile contribuie cu surse proprii de minim 10 din valoarea proiectului de investi ii CUM SE OB INE FINAN AREA Depune i cererea de finan are împreun cu actele cuprinse în lista cu documenta ia necesar ob inerii finan rii la sediul central al Fondului Sucursala sau la reprezentantele din teritoriu al Fondului Analiza dosarului complet nu va dura mai mult de 10 zile R spunsul nostru la solicitarea dumneavoastr va fi unul prompt DOCUMENTE NECESARE LISTA DOCUMENTELOR OBLIGATORII PENTRU APROBAREA FINAN RILOR LA PERSOANELE JURIDICE 1 Cererea de finantare anexa nr 1 2 Statut societate copie 3 Contract de societate si a altor documente care atesta modificarea clauzelor acestuia incluzand cererile de inscriere de mentiuni copie 4 Hotarare judecatoreasca de infiintare a societatii in copie 5 Certificat de inmatriculare la Registrul Comertului si cod fiscal Copie Cod Unic de Inregistrare in copie 6 Hotararea organului de conducere a societ ii de contractare a unui finan ri cu Fondul si de imputernicire a persoanei care poate angaja creditul cu Fondul si garanta cu activele societatii dac este cazul 7 Autorizatii avize si acorduri necesare desfasurarii activitatii clientului si de realizarea a proiectului de investitii daca este cazul 8 Certificat constatator de la Registrul Comertului in original 9 Certificat cazier fiscal in original 10 Certifiat de atestare fiscala in original 11 Anexele nr l si 2din Legea nr 346 2004 modificata prin OG nr 27 2006 in original Anexa nr 3 12 Actele doveditoare a proprietatii asupra imobilelor care concura la realizarea activitatii firmei sau a dobandirii vremelnice a dreptului de folosinta a lor 13 Declaratia reprezentantului firmei prinvind acordul de eliberare a unui bilet la ordin in favoarea Fondului de permiterea accesului reprezentantilor Fondului la documentele firmei si in locatiile firmei unde se desfasoara activitati care au facut obiectul finantiarii obtinute si obligatia firmei de a anunta in cel mai scurt timp orice schimbare intervenita in actionariatul societatii sau oricare alta schimbare care are repercusiuni asupra contractului de asociere si statutului firmei litigii apartenenta la grup anexa nr 4 14 Declaratie privind acordul pentru accesarea Centralei Riscurilor Bancare CRB Declaratia pe propria raspundere privind situatia creditelor Anexa nr 5 si nr 7 15 Declaratia privind aspecte nefinanciare Anexa nr 6 16 Situatiile financiare anuale ale ultimilor 2 ani inregistrate la organele fiscale si ultima balanta de verificare transpusa pe un bilant provizoriu 17 Raportul de evaluarea bunurilor aduse in garantie insotite de copie actelor de proprietate 18 Bugetul de venituri si cheltuieli pe perioada finan ata Anexa nr 8 19 Fluxul

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=49&lg=en&n=FIN-CONSULT---program-de-creditare-al-FNGC (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • GARANTII ACORDATE BENEFICIARILOR DE FINANTARI DIN FONDURI EUROPENE Go Plan
  acordate beneficiarilor de finan ri din fonduri europene se adreseaz IMM urilor care îndeplinesc atât condi iile de accesare a fondurilor europene cât i condi iile de acordare a finan rii specifice fiec rui finan ator Fondul garanteaz Finan ri acordate de institu ii financiar bancare nebancare pentru plata taxei de consultan aferent unui proiect pe un domeniu de activitate poten ial beneficiar de fonduri europene realizarea proiectelor pe domenii de activitate poten ial beneficiare de fonduri europene Garan ia se poate acorda pentru o perioad de pân la 3 ani pentru consultan iar pentru investi ii garan ia se acord în corela ie cu durata creditului Procentul de garantare este în conformitate cu prevederile din conven iile încheiate cu finan atorii cu precizarea c pentru finan area acordat pentru consultan procentul maxim de garantare este de 80 iar comisionul de garantare este de numai 1 an In situa ia în care condi iile de accesare a fondurilor europene prev d ca aplicantul s fac dovada existen ei surselor proprii pentru finan area proiectului Fondul va putea emite la solicitarea institu iei finan atoare un document PROMISIUNE DE GARANTARE prin care Fondul î i exprim inten ia de a garanta finan area ce va fi primit de IMM dup aprobarea proiectului de c tre autoritatea de implementare Pentru analiza solicit rilor de garantare nu va trebui s pl ti i comision de analiz a dosarului sau alte comisioane CUM SE OBTINE GARANTIA FONDULUI Dup ce a i înaintat documenta ia de credit b ncii finan atoare iar banca în urma analizei proprii consider proiectul viabil dar v informeaz c nu prezenta i suficiente garan ii materiale pentru acordarea creditului putem interveni noi Trebuie doar s îi solicita i b ncii cu care lucra i s utilizeze garan iile noastre Banca va trebui s ne solicite participarea la împ r irea riscului prin emiterea unei garan ii financiare pentru proiectul respectiv În maxim 7 zile noi vom analiza dosarul primit de la banc i vom transmite b ncii decizia privind acordarea garan iei financiare solicitate DOCUMENTE NECESARE A DOSARUL FINANCIAR 1 Solicitarea de garantare în original 2 Declara ia clientului în original 3 Documenta ia de finan are în copie certificat de banc care s con in cel pu in urm toarele a Referatul de finan are întocmit i aprobat de c tre finan ator în care s fie men ionate destina ia finan rii schema de finan are a proiectului participarea clientului cu fonduri proprii potrivit cerin elor finan atorului situa ia datoriilor scadente la bugete i institu ii finan atoare garan iile reale personale constituite sau care se vor constitui potrivit Normelor proprii ale finan atorului b Graficul de utilizare i rambursare a finan rii aprobat de finan ator c Rezultatul la zi în conformitate cu art 2 pct 8 din Regulamentul B N R nr 4 2004 al consult rii bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare d Rezultatul consult rii Centralei Incidentelor de Pl i la data

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=50&lg=en&n=GARANTII-ACORDATE-BENEFICIARILOR-DE-FINANTARI-DIN-FONDURI-EUROPENE (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • HOTARARE DE GUVERN privind acordarea de ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea întreprinderilor Go Plan
  comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr C 244 din 01 10 2004 q nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate r nu au primit un ajutor ilegal Capitolul IV Cheltuieli eligibile a Sunt considerate cheltuieli eligibile cheltuielile legate de a investitiile in active corporale referitoare la terenuri sau amenajari de terenuri constructii echipamente tehnologice masini utilaje si instalatii de lucru aparate si instalatii de masurare control si reglare mijloace de transport pentru sustinerea activitatii intreprinderii mobilier aparatura birotica echipamente de protectie a valorilor umane si materiale b investitiile in active necorporale referitoare la constituirea intreprinderii brevete licente marci comerciale si alte drepturi si active similare alte imobilizari necorporale b Se iau in considerare cheltuielile aferente realizarii unei constructii doar in cazul in care aceasta se realizeaza cu o intreprindere autorizata in domeniu c In cazul achizitionarii unor active in corelatie directa cu un amplasament de productie daca intreprinderea de la care au fost procurate nu mai desfasoara activitate sau si ar inceta activitatea in conditiile in care nu ar fi cumparata pentru a fi considerata investitie eligibila din punct de vedere al costurilor tranzactia trebuie sa se fi desfasurat in conditii de piata prin intermediul unei proceduri de achizitie deschisa si competitiva asa cum este aceasta definita in legislatia romaneasca d Toate costurile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA e Activele achizitionate pot fi noi sau la mana a doua In cazul preluarii unor active de la o intreprindere care nu mai desfasoara activitate sau si ar inceta activitatea in conditiile in care nu ar fi cumparata valoarea activelor la a caror achizitionare a fost implicata orice forma de ajutor de stat trebuie sa fie dedusa de la calculul valorii investitiei initiale f Pentru a fi incluse in investitia eligibila activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii a trebuie sa fie utilizate in exclusivitate in locatia care a beneficiat de ajutor de stat b trebuie sa fie considerate active amortizabile c trebuie sa fie achizitionate in conditii de piata d trebuie sa fie incluse in categoria activelor proprii ale firmei si sa ramana in locatia unde a beneficiat de ajutor de stat pentru cel putin 5 ani calculat din momentul in care investitia a fost finalizata si trebuie sa fie utilizate pentru derularea operatiunii finantate Capitolul V Modalitatea de acordare a alocarilor specifice individuale 1 Intreprinderile mici si mijlocii pot beneficia de ajutoare de minimis pentru modernizarea sau dezvoltarea activitatii in limita valorii maxime de 200 000 Euro echivalent in lei pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi 2 Modalitatea de acordare a acestor ajutoare de minimis pentru intreprinderile mici si mijlocii consta in alocarea de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei i Finantelor a unor sume nerambursabile 3 In cazul in care alocarea specifica individuala este platita in mai multe transe acestea se vor actualiza la valoarea de la data acordarii primei transe Actualizarea se face avand in vedere rata de referinta fixata periodic de Comisia Europeana pe baza unor criterii obiective si publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene Capitolul VI Procedura de acordare a alocarii specifice individuale Pentru ca o intreprindere mica sau mijlocie sa obtina finantarea in cadrul schemei de ajutor de stat trebuie parcurse urmatoarele etape 1 Solicitarea Acordului de principiu pentru finantare 1 1 Orice solicitant trebuie sa obtina un Acord de principiu pentru finantare din partea Ministerului Economiei i Finantelor inainte de a beneficia de alocarea specifica individuala in cadrul prezentei scheme 1 2 In vederea obtinerii Acordului de principiu pentru finantare solicitantul transmite la Ministerul Economiei i Finantelor o Cerere de acord de principiu pentru finantare conform Formularului nr 1 la prezenta Procedura insotita de urmatoarele documente justificative a certificat constatator in original emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul unde isi are sediul intreprinderea solicitanta in care sa se mentioneze urmatoarele informatii datele de identificare codul unic de inregistrare asociatii si reprezentantii legali ai intreprinderii domeniul de activitate principal si toate domeniile secundare de activitate punctele de lucru ale intreprinderii si data ultimei mentiuni inscrise in Registru si obiectul acesteia b declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii conform Formularului nr 2 la Procedura c situatiile financiare aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar in copie d planul de investitii pentru care se solicita finantarea e studiu tehnico economic intocmit de o firma de specialitate in domeniu din care sa rezulte viabilitatea proiectului pentru care se solicita finantare f certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul general consolidat in original sau in copie legalizata eliberat in conditiile legii inclusiv pentru punctele de lucru g certificat de atestare fiscala in original sau in copie legalizata emis in conditiile legii cu privire la indeplinirea obligatiilor de plata catre bugetul local inclusiv pentru punctele de lucru h declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca aceasta nu se afla in procedura de executare silita reorganizare judiciara faliment inchidere operationala dizolvare lichidare sau administrare speciala ca intreprinderea nu are activitatile suspendate sau alte situatii similare reglementate de lege i declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca impotriva acesteia nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau in cazul in care asemenea decizii au fost emise acestea au fost executate j declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca intreprinderea nu a beneficiat si nu va beneficia de ajutoare de stat pe alte scheme de minimis de la alti furnizorii de ajutor de stat pe aceleasi costuri eligibile ale investitiei pentru care a solicitat ajutor de stat in temeiul prezentei scheme k declaratie pe proprie raspundere a reprezentantului legal al intreprinderii ca aceasta nu a beneficiat de ajutoare ilegale l imputernicire semnata si stampilata de reprezentantul legal al intreprinderii solicitante in cazul in care o

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=51&lg=en&n=HOTARARE-DE-GUVERN-privind-acordarea-de-ajutoare-de-minimis-pentru-dezvoltarea-sau-modernizarea-%C3%AEntreprinderilor (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Aprobarea Programului National de Dezvoltare Rurala, amanata Go Plan
  fondurile UE pentru IMM Detalii 01 02 2009 Ministerul IMM urilor a aprobat 178 dosare pentru accesarea de fonduri europene de 30 milioane euro Detalii 30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor Verifica detaliile 22 01 2008 FINAN ARE NERAMBURSABILA PENTRU CRESTEREA COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles Aprobarea Programului National de Dezvoltare Rurala amanata 12 12 2007 Programul Na ional de Dezvoltare Rural PNDR nu va mai fi trimis spre aprobare Comisiei Europene pe 12 decembrie data stabilit ini ial ci pe 20 sau 21 decembrie au declarat reprezentan ii Ministerului Agriculturii cita i de Mediafax Bruxelles ul

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=52&lg=en&n=Aprobarea-Programului-National-de-Dezvoltare-Rurala,-amanata (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Calendarul lansarilor apelurilor de proiecte pentru axele prioritare nelansate ale POR Go Plan
  COMPETITIVITATII PRODUSELOR INDUSTRIALE Verifica detaliile Email Subscribe News and Articles Calendarul lansarilor apelurilor de proiecte pentru axele prioritare nelansate ale POR 19 12 2007 Principalele ac iuni ale MDLPL din acest an au pus accent pe preg tirea pentru implementarea Programului Opera ional Regional continuarea negocierilor cu Comisia European pentru programele opera ionale de cooperare teritorial european contractarea în cadrul programelor PHARE 2005 i PHARE 2006 dezvoltarea i modernizarea infrastructurii localit ilor programe pentru construc ia de locuin e consolidarea cl dirilor cu risc seismic ridicat reabilitarea termic a cl dirilor Deasemenea în acest an au fost demarate programe noi care vizeaz construc ia de bazine de înot de a ez minte culturale i reabilitarea sistemelor de ap i canalizare în localit i cu mai pu in de 50 000 de locuitori Ministrul dezvolt rii lucr rilor publice i locuin elor a men ionat c pentru Programul Opera ional Regional Axa 2 Îmbun t irea infrastructurii regionale i locale de transport au fost depuse deja 50 de proiecte Aceste proiecte însumeaz deja 630 mil euro în timp ce alocarea pe aceast ax pentru întreaga perioad de 7 ani este de aprox 800 mil euro În ceea ce prive te lansarea apelurilor de proiecte pentru celelalte axe prioritare s a stabilit urm torul calendar domeniul major de interven ie 3 1 Reabilitarea modernizarea i echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate 21 decembrie 2007 domeniile majore de interven ie 3 2 Reabilitarea modernizarea dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale 3 4 Reabilitarea modernizarea dezvoltarea i echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu 4 3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor i 5 1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural precum i crearea modernizarea infrastructurilor conexe 15 ianuarie 2008 domeniul major de interven ie 5 3 Promovarea

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=53&lg=en&n=Calendarul-lansarilor-apelurilor-de-proiecte-pentru-axele-prioritare-nelansate-ale-POR (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • O noua numerotare CAEN de la 01.01.08 Go Plan
  30 01 2009 POR In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4

  Original URL path: http://www.goplan.ro/?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=54&lg=en&n=O-noua-numerotare-CAEN-de-la-01.01.08 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • POSCCE - Ghiduri noi spre consultare: internationalizare, standardizare si consultanta Go Plan
  In 2009 vor fi facute plati de peste 320 milioane euro Detalii 30 01 2009 Peste 700 milioane de euro pentru proiecte IT Detalii 23 01 2009 Primele 62 de proiecte TIC au fost selectate pentru finantare Detalii 20 01 2009 Guvernul a propus cateva masuri pentru absorbtia rapida a fondurilor europene Fonduri europene in valoare de 5 9 miliarde euro pentru 2009 23 07 2008 POR S a prelungit termenul de valabilitate al studiilor de fezabilitate si documentatiilor tehnice Verifica detaliile 19 07 2008 Ajutor de stat acordat întreprinderilor care realizeaza proiecte mari de investitii Verifica detaliile 18 07 2008 2 ghiduri noi pentru IMM uri Verifica detaliile 16 07 2008 Ghidurile pentru pensiuni si microintreprinderile de la sate in faza de proiect Verifica detaliile 15 07 2008 In urmatoarele 3 luni intreprinderile mari pot depune proiecte pentru accesarea fondurilor structurale Verifica detaliile 15 07 2008 Ghidul pentru imbunatatirea eficientei energetice in stadiu de proiect Verifica detaliile 03 04 2008 GO PLAN cauta colaboratori Ne marim echipa 31 03 2008 Lansare ghiduri pentru investitii mici si mari adresate IMM urilor Verifica detaliile 24 01 2008 O noua modificare a Ghidului Solicitantului pentru POR axa 4 3 Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor

  Original URL path: http://www.goplan.ro/index.php?module=fonduri-structurale-detalii_news&id=72&n=POSCCE---Ghiduri-noi-spre-consultare:-internationalizare,-standardizare-si-consultanta (2016-05-02)
  Open archived version from archive •