archive-ro.com » RO » M » MS.RO

Total: 418

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • HOTĂRÂRE Nr
  precum i de c tre coala Na ional de S n tate Public i Management Sanitar din coordonarea sa 46 îndepline te activit i de audit public intern pentru institu iile publice din re eaua proprie în conformitate cu prevederile legale în vigoare 47 aplic m surile legale în unit ile sanitare în situa iile în care se constat nerespectarea prevederilor actelor normative 48 elaboreaz norme metodologice pentru elaborarea bugetului de venituri i cheltuieli de c tre institu iile sanitare publice 49 avizeaz bugetele de venituri i cheltuieli ale institu iilor publice aflate în subordinea sub autoritatea sau în coordonarea sa 50 aprob modelul contractului de management cu consultarea ministerelor i institu iilor cu re ele sanitare proprii i al contractului de administrare al institu iilor sanitare pe baz de indicatori de performan 51 exercit drepturile i obliga iile statului ca ac ionar la societ ile comerciale i companiile na ionale din portofoliul s u pân la finalizarea procesului de privatizare 52 asigur aplicarea strategiei Guvernului privind realizarea procesului de restructurare i privatizare a societ ilor comerciale i sau companiilor na ionale din portofoliul s u 53 realizeaz controlul postprivatizare al îndeplinirii clauzelor din contractele de vânzare cump rare de ac iuni 54 colaboreaz cu Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului la fundamentarea politicilor i la elaborarea proiectelor de acte normative în domeniul privatiz rii i restructur rii 55 elaboreaz i promoveaz cu respectarea cadrului specific proceduri de vânzare de ac iuni de vânzare de active i alte proceduri ori instruc iuni privind domeniul s u de activitate 56 elaboreaz elementele contractului de mandat ce se încheie cu agen ii de privatizare în vederea vânz rii participa iilor statului la societ ile comerciale i sau companiile na ionale din portofoliul s u 57 îndepline te orice alte atribu ii care decurg din dispozi iile legale aplicabile institu iilor publice implicate în procesul de privatizare sau în leg tur cu exercitarea calit ii de ac ionar al statului la societ ile i sau companiile na ionale aflate în portofoliul s u 58 editeaz publica ii de specialitate i de informare profesional 59 organizeaz împreun cu Casa Na ional de Asigur ri de S n tate licita ii la nivel na ional i alte proceduri de achizi ii publice pentru achizi ionarea medicamentelor i materialelor specifice pentru consumul în spitale i în ambulatoriu în vederea derul rii programelor na ionale 60 organizeaz licita ii na ionale pentru achizi ia de bunuri i servicii cu caracter medical i nemedical de aparatur i instrumente medicale precum i lucr ri de între inere repara ii i investi ii pentru institu iile publice din sectorul sanitar în limita prevederilor bugetare aprobate 61 împuternice te dup caz unit ile aflate în subordinea sa pentru îndeplinirea unor activit i în vederea realiz rii obiectivelor sale 2 Ministerul S n t ii Publice îndepline te orice alte atribu ii stabilite prin acte normative în domeniul s u de activitate ART 5 Pentru realizarea obiectivelor i pentru îndeplinirea atribu iilor sale generale i specifice privind conceperea i punerea în aplicare de ac iuni intersectoriale i de parteneriate public privat i central local Ministerul S n t ii Publice colaboreaz cu autorit ile administra iei publice centrale i locale cu institu ii publice de specialitate cu structurile societ ii civile i ale mediului de afaceri din ar i din str in tate ART 6 În vederea exercit rii atribu iilor sale Ministerul S n t ii Publice este abilitat s solicite i s primeasc în condi iile legii informa ii de la autorit ile administra iei publice institu iile publice i persoanele juridice de drept privat cu activitate în domeniul s u de competen ART 7 1 Conducerea Ministerului S n t ii Publice se exercit de c tre ministrul s n t ii publice 2 Ministrul s n t ii publice conduce întreaga activitate a ministerului i îl reprezint în raporturile cu celelalte ministere cu alte autorit i i organiza ii precum i cu persoane fizice sau juridice din ar ori din str in tate 3 Ministrul s n t ii publice este ordonator principal de credite i poate delega prin ordin în limitele i condi iile prev zute de lege aceast calitate 4 În exercitarea atribu iilor sale ministrul s n t ii publice emite ordine instruc iuni i alte acte cu caracter normativ prev zute de lege 5 În îndeplinirea atribu iilor sale ministrul s n t ii publice este ajutat de 3 secretari de stat un subsecretar de stat un secretar general i de un secretar general adjunct 6 În cazul în care ministrul nu î i poate exercita atribu iile curente acesta desemneaz prin ordin un secretar de stat care exercit aceste atribu ii în tiin ându l pe primul ministru ART 8 1 Secretarii de stat i subsecretarul de stat se subordoneaz ministrului s n t ii publice i îndeplinesc atribu iile i sarcinile stabilite de acesta 2 Secretarii de stat i subsecretarul de stat coordoneaz proiectele stabilite de c tre ministru i exercit i alte atribu ii delegate prin ordin al ministrului s n t ii publice ART 9 Secretarul general i secretarul general adjunct sunt înal i func ionari publici sunt subordona i ministrului s n t ii publice i îndeplinesc atribu iile prev zute prin lege i alte sarcini stabilite de acesta ART 10 1 Pe lâng ministrul s n t ii publice func ioneaz ca organ consultativ Colegiul ministerului 2 Componen a i regulamentul de organizare i func ionare ale Colegiului ministerului se aprob prin ordin al ministrului s n t ii publice 3 Pre edintele Colegiului ministerului este ministrul s n t ii publice 4 Colegiul ministerului se întrune te la cererea ministrului s n t ii publice pentru dezbaterea problemelor privind activitatea ministerului ART 11 1 În exercitarea atribu iilor sale ministrul s n t ii publice poate constitui comisii consultative dup cum urmeaz comisiile de specialitate Comisia de strategie terapeutic i Comisia na ional de transparen 2 Componen a

  Original URL path: http://www.ms.ro/documente/122_386_HOTARARE_%20Nr_%20%20862_din__28%20iunie_2006.html (2012-06-15)
  Open archived version from archive


 • Punctul 2
  mai sus este urm toarea A Direc ia general organizare resurse umane dezvoltare profesional i salarizare B Direc ia juridic C Direc ia farmaceutic D Direc ia general politici strategii i managementul calit ii în s n tate E Autoritatea de s n tate public F Inspec ia sanitar de stat G Agen ia na ional de programe H Direc ia logistic administrativ rela ii publice i mass media I Direc ia general buget i credite externe J Direc ia general rela ii externe i afaceri europene Func ioneaz la nivel de direc ie Func ioneaz la nivel de direc ie general Atribu iile departamentelor sunt cuprinse in Hot rârea Guvernului nr 862 2006 privind organizarea i func ionarea Ministerului S n t ii Publice cu modific 259rile si complet 259rile ulterioare Programul de func ionare al Ministerului S 259n 259t 259 ii Publice Luni Joi 9 00 17 30 Vineri 9 00 15 00 Programul de audien e MINISTERUL S N T II PUBLICE PROGRAMUL ZILNIC DE AUDIEN E LA DIREC IILE DIN MINISTER LUNI MAR I MIERCURI JOI VINERI 11 00 15 00 11 00 14 00 11 00 14 00 11 00 14 00 DIREC IA GENERAL POLITICI STRATEGII I MANAGEMENTUL CALIT II ÎN S N TATE DIREC IA GENERAL RESURSE UMANE DEZVOLTARE PROFESFESIONAL I SALARIZARE DIREC IA FARMACEUTIC DIREC IA LOGISTIC ADMINISTRATIV RELA II PUBLICE I MASS MEDIA 11 00 14 00 COMPARTIMENT APARATUR MEDICAL 11 00 14 00 11 00 14 00 11 00 14 00 11 00 14 00 DIREC IA FARMACEUTIC INSPEC IA SANITAR DE STAT INSPEC IA SANITAR DE STAT 15 00 17 00 AUTORITATEA DE S N TATE PUBLIC 10 00 13 00 11 00 14 00 11 00 14 00 DIREC IA AUDIT AGEN IA NA IONAL DE PROGRAME DIREC

  Original URL path: http://www.ms.ro/documente/122_388_Punctul_2.html (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Punctul 3
  Sanatatii Publice Tabel cu demnitarii Departament Numele Functia Email Telefon Fax Ministru Gheorghe Eugen Nicolaescu Ministru ministru ms ro 021 3072 500 021 3072 690 Secretar de Stat Vlad Anton Iliescu Secretar de Stat viliescu ms ro 021 3072 504 021 3072 531 Secretar de Stat Ervin Zoltan Szekely Secretar de Stat szervin ms ro 021 3072 502 021 313 9841 Secretar de Stat Bogdan Stefan Secretar de Stat Subsecretar

  Original URL path: http://www.ms.ro/documente/122_390_Punctul_3-Tabel_cu_demnitarii.html (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Punctul 4. Coordonatele de contact ale Ministerului Sănătăţii Publice
  Intr Cristian Popişteanu nr 1 3 sector 1 cod 010024 Bucureşti telefoane centrală 4 021 3072 500 4 021 3072 600 Relaţii cu publicul COMPARTIMENTUL RELATII PUBLICE tel 021 3072 524 fax 021 3072 675 Mass media poate adresa intrebări

  Original URL path: http://www.ms.ro/documente/122_391_Punctul_4.html (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  26 01 Pag 2 mii lei Denumire indicator Program 2007 B TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 220 458 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 058 TITLUL III DOBÂNZI 35 190 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1 560 780 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6 054 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 666 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 50 666 OPERAŢIUNI FINANCIARE 162 700 TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE 162 700 Rambursări de credite externe 162 700 Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de c redite 162 700 SĂNĂTATE 2 303 906 CHELTUIELI CURENTE 2 090 540 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 220 458 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 058 TITLUL III DOBÂNZI 35 190 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂŢI ALE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE 1 560 780 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 6 054 CHELTUIELI DE CAPITAL 50 666 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 50 666 OPERAŢIUNI FINANCIARE 162 700 TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE 162 700 CREDITE EXTERNE 91 644 23 382 CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21 456 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1 804 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 262 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 68 262 OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIII ÎMPRUMUTURI PARTEA a III a CHELTUIELI SOCIAL CULTURALE 91 644 CHELTUIELI CURENTE 23 382 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21 456 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1 804 CHELTUIELI DE CAPITAL 68 262 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 68 262 OPERAŢIUNI FINANCIARE 68 262 SĂNĂTATE 91 644 CHELTUIELI CURENTE 23 382 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 122 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 21 456 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 1 804 Anexa nr 3 26 01 Pag 3 mii lei Denumire indicator Program 2007 B Cheltuieli de capital 68 262 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 68 262 PARTEA a V a ACŢIUNI

  Original URL path: http://www.ms.ro/documente/122_392_Buget2007.html (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Buget 2006
  40 000 TITLUL VI TRANSFER INTRE UNIT ALE ADTIEI PUBLICE 443 504 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI 3 227 CHELTUIELI DE CAPITAL 158 310 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 158 310 OPERATIUNI NEFINANCIARE 277 400 TITLUL XII IMPRUMUTURI 0 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE 277 400 50 06 CREDITE EXTERNE TOTAL 120 560 CHELTUIELI CURENTE 53 468 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 3 979 TITLUL VI

  Original URL path: http://www.ms.ro/documente/122_393_Buget_2006.html (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Buget 2005
  2005 mii lei TOTAL BUGET 13 298 194 990 Cheltuieli personal 1 234 100 000 Cheltuieli materiale 1 982 779 944 Subventii 73 190 000 Transfer total 4 488 241 462 Cheltuieli de capital 1 057 903 584 Rambursari de credite 4 461 980 000 Program comunitar de sanatate publica 1 487 051 900 Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile 310 992 200 Program de sanatate a copilului

  Original URL path: http://www.ms.ro/documente/122_394_Buget_2005.html (2012-06-15)
  Open archived version from archive

 • Buget 2004
  65 000 000 Transferuri din care 1 932 709 750 Cotizatii 17 520 005 Programe de sanatate 1 076 214 752 Actiuni de sanatate 811 974 993 Programe cu finantare nerambursabila 27 000 000 Cheltuieli de capital 1 098 920 000 Rambursari de credite 4 212 900 000 Program comunitar de sănătate publică 1 1 433 794 752 Program de prevenire şi control al bolilor netransmisibile 2 293 000 000

  Original URL path: http://www.ms.ro/documente/122_395_Buget_2004.html (2012-06-15)
  Open archived version from archive •