archive-ro.com » RO » S » SOLIDARITATEA-SANITARA.RO

Total: 414

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Ordonantă privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfăşurată pe bază de liberă iniţiativă 2 Cheltuielile efectuate pentru perfecţionare continuă investiţii dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale organizate în forma prevăzută la art 1 alin 3 şi la art 15 alin 1 se scad din veniturile realizate ART 10 Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociaţi reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice şi profesionale ART 11 1 Angajarea personalului mediu sanitar şi a altor categorii de personal se poate face de către medic sau în cazul medicilor asociaţi de către medicul delegat 2 În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă salariile se stabilesc prin negociere cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare ART 12 1 Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze şi activităţi epidemiologice prevăzute în contractul cadru şi să transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind starea de sănătate şi demografică a populaţiei 2 Cabinetele stomatologice vor asigura prin rotaţie urgenţele medicale stomatologice CAP 4 Sancţiuni ART 13 1 Pentru nerespectarea dispoziţiilor art 5 alin 2 persoanele vinovate vor fi sancţionate contravenţional cu amendă cuprinsă între 10 000 000 lei şi 20 000 000 lei 2 Pentru neefectuarea activităţilor epidemiologice şi pentru netransmiterea datelor prevăzute la art 12 precum şi pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 3 000 000 lei şi 10 000 000 lei 3 Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se vor face de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti 4 Cuantumul amenzilor prevăzute la alin 1 şi 2 se va indexa anual în raport cu rata inflaţiei de Ministerul Sănătăţii şi Familiei CAP 5 Dispoziţii tranzitorii şi finale ART 14 1 Cabinetele medicale se pot înfiinţa în cadrul actualelor dispensare medicale policlinici ori în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private autorizate 2 Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale utilizate în prezent pentru activităţi medicale pot fi date în folosinţă gratuită închiriate concesionate ori vândute fără licitaţie publică cabinetelor medicale sau după caz unităţilor medico sanitare cu personalitate juridică 3 Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ teritoriale utilizate în prezent pentru activităţi medicale vor fi trecute în domeniul privat al statului respectiv al unităţilor administrativ teritoriale potrivit art 10 din Legea nr 213 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia 4 Bunurile menţionate la alin 3 vor putea fi concesionate fără licitaţie publică cabinetelor medicale sau după caz unităţilor medico sanitare cu personalitate juridică după finalizarea operaţiunii de inventariere prevăzute la art 19 din Legea nr 213 1998 5 Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare şi policlinici pot fi date în folosinţă gratuită la cerere cabinetelor medicale cu aprobarea direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti conform normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei 6 Personalul medico sanitar care la data

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/158-ordonant-privind-organizarea-si-functionarea-cabinetelor-medicale (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  sunt a adunarea reprezentanţilor b consiliul de administraţie c preşedintele d 2 vicepreşedinţi e directorul general 2 Durata mandatului organelor de conducere este de 4 ani SECŢIUNEA 1 Atribuţiile şi funcţionarea adunării reprezentanţilor ART 10 Adunarea reprezentanţilor CNAS are următoarele atribuţii 1 propune modificarea Statutului CNAS 2 îi alege şi îi revocă pe cei 2 membri în consiliul de administraţie 3 analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă ordonatorului principal de credite cu delegaţie luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia în condiţiile legii 4 analizează modul de utilizare a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate costurile sistemului serviciile acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază şi recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficienţă a fondurilor şi respectarea drepturilor asiguraţilor 5 aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare la propunerea preşedintelui CNAS ART 11 1 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi prezentului statut Adunarea reprezentanţilor CNAS adoptă hotărâri 2 Hotărârile se pot adopta în prezenţa a două treimi din numărul membrilor Adunării reprezentanţilor CNAS cu votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi SECŢIUNEA a 2 a Atribuţiile şi funcţionarea consiliului de administraţie ART 12 1 Consiliul de administraţie al CNAS are următoarele atribuţii 1 elaborează şi realizează strategia naţională în domeniul asigurărilor sociale de sănătate 2 avizează statutul propriu al CNAS 3 avizează statutul cadru al caselor de asigurări de sănătate pe baza căruia acestea îşi elaborează statutele proprii 4 avizează propriul regulament de organizare şi funcţionare 5 stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor la propunerea preşedintelui 6 avizează strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea şi utilizarea Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în condiţiile legii 7 avizează proiectul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi îl supune spre aprobare ordonatorului principal de credite cu delegaţie în condiţiile legii 8 avizează în condiţiile legii repartizarea pe case de asigurări de sănătate a bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 9 avizează utilizarea fondului de rezervă potrivit destinaţiilor stabilite prin legile bugetare anuale 10 aprobă programul de investiţii al CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate 11 aprobă încheierea de convenţii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internaţionale 12 analizează semestrial stadiul derulării contractelor şi împrumuturilor 13 avizează rapoartele de gestiune anuale prezentate de preşedintele CNAS contul de încheiere a exerciţiului bugetar precum şi raportul anual de activitate 14 avizează în baza raportului Curţii de Conturi bilanţul contabil şi descărcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS şi pentru casele de asigurări de sănătate 15 avizează proiectul contractului cadru şi al normelor metodologice de aplicare a acestuia 16 avizează lista medicamentelor de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală 17 avizează criteriile privind calitatea asistenţei medicale acordate asiguraţilor 18 aprobă criteriile de recrutare şi modalităţile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate 19 aprobă planul anual de activitate pentru îndeplinirea programului de asigurări sociale de sănătate 20 aprobă trimestrial raportul de activitate al CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate 21 avizează organigrama CNAS şi organigrama cadru a caselor de asigurări de sănătate 22 analizează structura şi modul de funcţionare ale caselor de asigurări de sănătate stabileşte măsuri de îmbunătăţire a rezultatelor activităţii acestora 23 verifică ca structurile actuale de asigurări de sănătate aparţinând ministerelor şi instituţiilor publice centrale cu reţele sanitare proprii să îşi adapteze organizarea şi funcţionarea la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr 150 2002 cu modificările ulterioare cu păstrarea specificului activităţii acestora 24 îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare 2 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin potrivit legii şi prezentului statut Consiliul de administraţie al CNAS adoptă hotărâri ART 13 Consiliul de administraţie al CNAS se întruneşte lunar şi ia hotărâri valabile în prezenţa a cel puţin 13 membri şi cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi ART 14 1 Consiliul de administraţie al CNAS se întruneşte în şedinţe ordinare iar convocarea acestuia se face de către preşedintele CNAS 2 Consiliul de administraţie se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la solicitarea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor acestuia ART 15 Consiliul de administraţie al CNAS îşi alege prin vot secret 2 vicepreşedinţi SECŢIUNEA a 3 a Atribuţiile preşedintelui ART 16 1 Preşedintele Consiliului de administraţie al CNAS este preşedintele CNAS şi îndeplineşte şi funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii 2 Preşedintele CNAS este ordonator principal de credite cu delegaţie dată prin ordin al ministrului sănătăţii pentru administrarea şi gestionarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 3 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin precum şi pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie preşedintele CNAS emite decizii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă persoanelor interesate Deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României Partea I ART 17 Preşedintele CNAS are următoarele atribuţii 1 prezidează şedinţele Adunării reprezentanţilor CNAS 2 asigură supravegherea şi controlul funcţionării sistemului de asigurări sociale de sănătate 3 organizează şi conduce structurile executive ale CNAS 4 asigură coerenţa şi eficienţa gestiunii financiare a Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 5 aprobă bugetele proprii de venituri şi cheltuieli ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate în condiţiile legii şi după caz cu avizul ministerelor şi al instituţiilor publice centrale cu reţele sanitare proprii 6 depune la Ministerul Finanţelor Publice propuneri pentru proiectul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 7 repartizează creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu al CNAS şi pentru bugetele caselor de asigurări de sănătate subordonate potrivit legii 8 răspunde de angajarea lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor aprobate şi repartizate pentru o bună gestiune financiară şi asigură realizarea veniturilor 9 răspunde de organizarea contabilităţii şi de prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare 10 răspunde de organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de lucrări de investiţii publice 11 răspunde de ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului conform prevederilor legale în materie 12 asigură gestiunea sistemului de salarizare a funcţionarilor publici şi a personalului contractual cu încadrarea în resursele financiare alocate anual şi în numărul de posturi aprobate potrivit legii 13 conduce şi coordonează realizarea parteneriatului pentru proiectarea construirea şi operarea sistemului informatic unic integrat al asigurărilor de sănătate din România 14 aprobă normele regulamentele şi procedurile administrative specifice îndeplinirii atribuţiilor CNAS 15 organizează şi coordonează activitatea de audit public intern în sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit atribuţiilor CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate subordonate 16 numeşte sancţionează şi eliberează din funcţie în condiţiile legii personalul CNAS 17 numeşte în funcţie pe bază de concurs prin decizie preşedinţii directori generali ai caselor de asigurări de sănătate în condiţiile legii 18 sancţionează şi eliberează din funcţie preşedinţii directori generali ai caselor de asigurări de sănătate 19 răspunde de ducerea la îndeplinire a hotărârilor Consiliului de administraţie al CNAS 20 stabileşte şi aprobă cuantumul indemnizaţiilor membrilor Consiliului de administraţie al CNAS ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări de sănătate şi modalitatea de plată a acestora în condiţiile legii 21 reprezintă CNAS în relaţiile cu terţii 22 numeşte arbitrii din partea CNAS în Comisia centrală de arbitraj 23 propune criterii privind înfiinţarea de oficii teritoriale de către casele de asigurări de sănătate la nivelul oraşelor municipiilor respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii 24 aprobă contractarea de consultanţă în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de actele normative în vigoare 25 promovează imaginea CNAS şi a sistemului de asigurări sociale de sănătate 26 stabileşte împreună cu ministrul sănătăţii organizarea concursului şi criteriile de selecţie pentru ocuparea postului de director general al CNAS 27 aprobă statele de funcţii ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate în urma definitivării bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi în baza organigramelor avizate de Consiliul de administraţie al CNAS în condiţiile legii 28 aprobă normele specifice de personal pentru CNAS şi casele de asigurări de sănătate 29 aprobă prin decizie Regulamentul de organizare şi funcţionare şi Regulamentul intern al CNAS 30 aprobă numărul maxim de posturi pentru funcţii publice personal contractual şi redistribuirea numărului de posturi pentru CNAS şi casele de asigurări de sănătate conform organigramelor avizate de Consiliul de administraţie al CNAS în condiţiile legii 31 aprobă în condiţiile legii acordarea de premii şi de stimulente pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul CNAS care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase 32 numeşte cu delegaţie preşedinţii directori generali ai caselor de asigurări de sănătate până la ocuparea postului prin concurs în condiţiile legii 33 organizează şi urmăreşte încasarea sumelor cuvenite Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru care are această competenţă legală potrivit procedurilor instituite de normele legale în vigoare 34 aprobă normele metodologice pentru constituirea şi utilizarea fondului pentru acordarea de stimulente personalului din cadrul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate în condiţiile legii 35 aprobă modificările structurilor organizatorice ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate conform organigramelor 36 aprobă necesarul de fonduri şi programele de perfecţionare profesională pentru personalul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate 37 aprobă împreună cu ministrul sănătăţii prin ordin comun Statutul CNAS 38 aprobă statutul cadru al caselor de asigurări de sănătate pe baza căruia acestea îşi elaborează statutele proprii 39 aprobă organigrama CNAS şi organigramele caselor de asigurări de sănătate 40 aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului de administraţie al CNAS 41 îndeplineşte alte atribuţii prevăzute de actele normative ART 18 Pe perioada absenţei sale preşedintele CNAS îl poate mandata prin decizie pe unul dintre cei 2 vicepreşedinţi pentru a prelua atribuţiile preşedintelui în cadrul Consiliului de administraţie al CNAS ART 19 Preşedintele CNAS poate delega atribuţii de reprezentare vicepreşedinţilor directorului general membrilor consiliului de administraţie sau oricărei alte persoane din cadrul CNAS ART 20 Mandatul preşedintelui CNAS încetează la expirarea acestuia prin demisie prin revocare de către primul ministru direct sau la propunerea ministrului sănătăţii ori prin deces SECŢIUNEA a 4 a Atribuţiile vicepreşedinţilor ART 21 Vicepreşedinţii Consiliului de administraţie al CNAS îndeplinesc şi funcţia de vicepreşedinte al CNAS ART 22 Vicepreşedinţii CNAS au următoarele atribuţii 1 urmăresc punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie încredinţate de către preşedinte 2 preiau atribuţiile preşedintelui în condiţiile art 18 3 asigură comunicarea cu asociaţiile patronale şi cu confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional precum şi cu Adunarea reprezentanţilor CNAS 4 asigură îndeplinirea condiţiilor legale şi ale prezentului statut cu privire la constituirea şi funcţionarea consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări de sănătate 5 îndrumă şi controlează activitatea consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări de sănătate sub aspectul legalităţii activităţii şi al respectării prevederilor prezentului statut şi informează periodic preşedintele CNAS şi Consiliul de administraţie al CNAS asupra celor constatate 6 coordonează elaborarea de convenţii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internaţionale 7 coordonează elaborarea planului anual de activitate şi a programului anual pentru îndeplinirea acestuia 8 coordonează unitar relaţiile cu reprezentanţii confederaţiilor sindicale şi ai asociaţiilor patronale de la nivelul consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări de sănătate 9 asigură comunicarea şi relaţiile cu structurile internaţionale similare CNAS 10 organizează dezbateri cu partenerii sociali asupra contractului cadru şi normelor metodologice aferente 11 participă la efectuarea de analize privind funcţionarea şi performanţele CNAS 12 coordonează şi participă la elaborarea strategiilor şi politicilor CNAS ART 23 Preşedintele CNAS poate stabili în condiţiile legii pentru vicepreşedinţi prin decizie şi alte atribuţii decât cele prevăzute la art 22 ART 24 Mandatele vicepreşedinţilor încetează la expirarea acestora prin demisie prin deces sau prin revocare de către consiliul de administraţie cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor acestuia ori prin revocarea ca membru al consiliului de administraţie de către cei care i au desemnat precum şi în celelalte condiţii prevăzute de legislaţia muncii SECŢIUNEA a 5 a Atribuţiile directorului general ART 25 Directorul general al CNAS are următoarele atribuţii 1 asigură conducerea executivă a CNAS 2 coordonează şi răspunde de activitatea întregului aparat de execuţie al CNAS 3 stabileşte competenţele şi răspunderile conducătorilor de compartimente din cadrul CNAS 4 analizează periodic activitatea structurilor din subordine modul de realizare a sarcinilor şi obiectivelor şi dispune măsuri obiective pentru îmbunătăţirea acestora 5 stabileşte şi dispune structurilor din subordine măsurile necesare realizării şi aplicării dispoziţiilor legale în vigoare 6 coordonează activitatea de evaluare a performanţelor profesionale ale personalului din cadrul structurilor subordonate conform actelor normative în materie 7 asigură ducerea la îndeplinire a deciziilor preşedintelui CNAS 8 participă ca invitat permanent la şedinţele Consiliului de administraţie al CNAS 9 participă la elaborarea şi modificarea proiectelor de acte normative propuse de către CNAS 10 avizează propunerile privind necesarul de fonduri şi programele de perfecţionare profesională pentru personalul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate 11 aprobă fişa postului pentru personalul de conducere din subordine 12 propune introducerea de materiale pe ordinea de zi a Consiliului de administraţie al CNAS 13 avizează şi supune spre aprobare preşedintelui CNAS propunerile de modificare a structurilor organizatorice ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate în conformitate cu organigramele aprobate 14 aprobă delegarea de competenţă pentru personalul din subordine 15 avizează şi supune spre aprobare preşedintelui CNAS statele de funcţii ale CNAS şi ale caselor de asigurări de sănătate în baza organigramelor avizate de Consiliul de administraţie al CNAS 16 avizează şi supune spre aprobare preşedintelui CNAS normele specifice de personal la nivelul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate 17 emite dispoziţii în exercitarea atribuţiilor ce îi revin precum şi pentru punerea în aplicare a deciziilor preşedintelui CNAS 18 participă la elaborarea politicilor şi strategiilor CNAS 19 organizează şi urmăreşte programele de achiziţii şi lucrări de investiţii publice 20 colaborează împreună cu conducătorii caselor de asigurări de sănătate la dezvoltarea implementarea şi monitorizarea strategiilor CNAS 21 coordonează elaborarea procedurilor necesare organizării concursurilor pentru încadrarea şi promovarea personalului din cadrul CNAS şi al caselor de asigurări de sănătate 22 participă la promovarea imaginii CNAS 23 asigură aplicarea Regulamentului intern al CNAS 24 coordonează elaborarea şi prezentarea raportului anual de activitate 25 îndeplineşte alte atribuţii prevăzute în actele normative în vigoare CAP 4 Atribuţiile şi funcţionarea organelor de conducere ale caselor de asigurări de sănătate ART 26 Atribuţiile consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări de sănătate sunt stabilite prin statutele proprii adoptate în baza statutului cadru ART 27 1 Atribuţiile preşedintelui director general al casei de asigurări de sănătate sunt stabilite prin statutul cadru avându se în vedere un plan de management pentru asigurarea funcţionării sistemului de asigurări de sănătate la nivel local 2 Preşedinţii directori generali ai caselor de asigurări de sănătate în calitate de manageri ai sistemului la nivel local realizează planul de management urmărind execuţia obiectivelor şi indicatorilor de performanţă cuprinşi în contractele de administrare a sistemului la nivel local CAP 5 Relaţiile CNAS cu casele de asigurări de sănătate ART 28 1 Sistemul de asigurări sociale de sănătate este un sistem naţional unitar coordonat de CNAS în calitatea sa de administrator al Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 2 Sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate este organizat prin casele de asigurări de sănătate care funcţionează în subordinea CNAS asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local în baza unui plan de management realizat de preşedintele director general al casei de asigurări de sănătate ART 29 1 În calitate de ordonator principal de credite cu delegaţie preşedintele CNAS aprobă bugetele proprii de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări de sănătate la propunerea conducătorilor acestora în calitate de ordonatori de credite în conformitate cu dispoziţiile art 20 21 şi 22 din Legea nr 500 2002 privind finanţele publice cu modificările ulterioare 2 Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se aprobă de Parlament la propunerea Guvernului ca anexă la legea bugetului de stat CAP 6 Managementul raporturilor de muncă şi al raporturilor de serviciu ART 30 1 Salariaţii CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate sunt funcţionari publici conform Legii nr 188 1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată cu modificările şi completările ulterioare cu excepţia personalului care efectuează activităţi în cadrul cabinetului demnitarului de secretariat administrative protocol gospodărire întreţinere reparaţii şi de deservire precum şi alte funcţii care reprezintă personal contractual 2 Evaluarea şi promovarea personalului numit în funcţii publice din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate se fac cu respectarea dispoziţiilor Legii nr 188 1999 republicată cu modificările şi completările ulterioare Pentru personalul contractual evaluarea şi promovarea se realizează potrivit dispoziţiilor legale aplicabile acestei categorii de angajaţi ai CNAS şi ai caselor de asigurări de sănătate ART 31 1 Funcţiile de conducere corespunzătoare structurilor interne organizate la nivel de direcţie generală direcţie serviciu şi birou din cadrul CNAS structuri care se află în proces de reorganizare pentru eficientizarea activităţii se ocupă prin concurs organizat în condiţiile legii Aceste dispoziţii se aplică corespunzător şi funcţiilor de preşedinte director general şi celorlalte funcţii de conducere ale caselor de asigurări de sănătate 2 Funcţia de preşedinte director general al casei de asigurări de sănătate manager al sistemului la nivel local definită pe baza noilor obiective şi criterii de performanţă ca cerinţe specifice ale postului se ocupă prin concurs organizat în condiţiile legii în vederea eficientizării activităţii sistemului la nivel local 3 Metodologia privind selecţionarea acestor manageri şi încheierea contractelor de administrare va fi elaborată şi aprobată prin decizie a preşedintelui CNAS în termen de 15 zile de la data publicării prezentului statut în Monitorul Oficial al României Partea I CAP 7 Incompatibilităţi ART 32 1 Membrii Consiliului de administraţie al CNAS şi ai consiliilor de administraţie ale caselor de asigurări de sănătate precum şi personalul angajat al acestor instituţii indiferent de nivel nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii direcţiilor de sănătate publică unităţilor sanitare cabinetelor medicale funcţii alese sau numite în cadrul Colegiului Medicilor din România colegiilor judeţene ale medicilor respectiv

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/159-statutul-casei-nationale-de-asigurri-de-sntate (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări de sănătate - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  ritm stabilite de medicul curant în unităţi sanitare acreditate 5 Servicii şi îngrijiri medicale la domiciliu se acordă de personal acreditat ART 22 Serviciile medicale stomatologice se acordă de către medicul din cabinetul stomatologic şi din serviciul bucomaxilo facial ART 23 1 Tratamentele stomatologice se suportă din fond în condiţiile stabilite prin contractul cadru 2 În cazul copiilor în vârstă de până la 18 ani tratamentele stomatologice se suportă din fond în condiţiile stabilite în contractul cadru SECŢIUNEA a 3 a Medicamente materiale sanitare dispozitive medicale şi alte mijloace terapeutice ART 24 Asiguraţii beneficiază de medicamente cu sau fără contribuţie personală pe bază de prescripţie medicală Modalităţile de prescriere şi eliberare a medicamentelor se prevăd în contractul cadru ART 25 1 Lista cu medicamente de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală se elaborează anual de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi CNAS cu consultarea CFR şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului 2 În listă se pot include numai medicamente prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman ART 26 1 Valoarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul afecţiunilor persoanelor prevăzute la art 6 alin 1 lit a şi g se suportă integral din fond 2 Valoarea medicamentelor prevăzute la art 25 alin 1 prescrise pentru tratamentul afecţiunilor persoanelor care beneficiază de asistenţă medicală gratuită în cazul categoriilor de persoane prevăzute la art 6 alin 1 lit c şi d se suportă din fond 3 Asiguraţii au dreptul la materiale sanitare pentru corectarea văzului auzului pentru protezarea membrelor şi la alte materiale de specialitate în scopul protezării unor deficienţe organice sau fiziologice pe baza prescripţiilor medicale cu sau fără contribuţie personală în condiţiile prevăzute în contractul cadru 4 Asiguraţii beneficiază de tratamente fizioterapeutice pe baza prescripţiilor medicale cu sau fără contribuţie personală în condiţiile prevăzute în contractul cadru 5 Asiguraţii beneficiază de medicamente materiale sanitare dispozitive medicale şi de alte mijloace terapeutice la nivelul preţului de referinţă prevăzut în normele metodologice de aplicare a contractului cadru SECŢIUNEA a 4 a Servicii medicale şi de îngrijiri la domiciliu ART 27 1 Asiguraţii au dreptul să primească unele servicii medicale şi îngrijiri la domiciliu din partea unui medic şi sau cadru mediu sanitar dacă este necesar şi indicat de medic 2 Condiţiile acordării serviciilor medicale şi a îngrijirilor la domiciliu se stabilesc prin contractul cadru SECŢIUNEA a 5 a Alte servicii speciale ART 28 Cheltuielile de transport sanitar necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat se suportă din fond Asiguraţii au dreptul la transport sanitar în următoarele situaţii a urgenţe medicale b cazurile prevăzute în contractul cadru SECŢIUNEA a 6 a Servicii medicale care nu sunt suportate din fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate ART 29 1 Serviciile medicale care nu sunt decontate din fond costul acestora fiind suportat de asigurat sau de unităţile care le solicită după caz sunt a servicii de sănătate acordate în caz de boli profesionale accidente de muncă şi sportive asistenţă medicală la locul de muncă asistenţă medicală a sportivilor b unele servicii medicale de înaltă performanţă c unele servicii de asistenţă stomatologică d servicii hoteliere cu grad înalt de confort e corecţii estetice efectuate persoanelor peste 18 ani f unele medicamente materiale sanitare şi tipuri de transport g eliberarea actelor medicale solicitate de autorităţile care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguraţilor h fertilizare in vitro i transplantul de organe şi ţesuturi cu excepţia cazurilor prevăzute în contractul cadru j asistenţă medicală la cerere k costul unor materiale necesare corectării văzului şi auzului baterii pentru aparatele auditive ochelari de vedere l cota parte din costul protezelor şi ortezelor m serviciile medicale legate de eliberarea actelor medicale solicitate de asigurat n unele tratamente de recuperare şi de fizioterapie 2 Serviciile prevăzute la alin 1 lit b c f i şi n şi cota parte prevăzută la alin 1 lit l se stabilesc prin contractul cadru SECŢIUNEA a 7 a Asigurarea calităţii ART 30 Asigurarea calităţii pachetului de servicii de bază pentru asiguraţi revine CNAS prin respectarea următoarelor măsuri a acceptarea încheierii de contracte numai cu furnizori acreditaţi conform legii precum şi a medicilor asistenţilor medicali şi altor categorii de personal acreditat b existenţa unui sistem informaţional corespunzător asigurării unei evidenţe primare privind diagnosticul şi terapia aplicată c respectarea de către furnizori a criteriilor de calitate a asistenţei medicale şi stomatologice elaborate de către CMR şi OAMR d utilizarea pentru tratamentul afecţiunilor numai a medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman e utilizarea materialelor sanitare şi a dispozitivelor medicale autorizate conform legii ART 31 1 Criteriile privind calitatea asistenţei medicale acordate asiguraţilor se elaborează de comisiile de specialitate ale CMR se negociază cu CNAS şi se referă la a tratamentul medical b tratamentul stomatologic c acţiunile de depistare precoce a îmbolnăvirilor d procedeele medicale de recuperare eficace e prescrierea de medicamente materiale sanitare dispozitive medicale şi transportul bolnavilor f eliberarea de certificate medicale necesare asiguraţilor pentru a beneficia de ajutoare de boală şi de rapoarte necesare caselor de asigurări pentru îndeplinirea atribuţiilor lor 2 Criteriile sunt obligatorii pentru toţi furnizorii de servicii medicale care au încheiat contracte cu casele de asigurări ART 32 În vederea respectării calităţii serviciilor medicale furnizate asiguraţilor CNAS şi casele de asigurări organizează controlul activităţii medicale împreună cu comisiile de specialitate ale CMR CFR şi ale OAMR Controlul are la bază criteriile prevăzute la art 30 şi 31 SECŢIUNEA a 8 a Acţiuni comune pentru sănătate ART 33 1 Ministerul Sănătăţii şi Familiei proiectează implementează şi coordonează programe naţionale de sănătate în scopul realizării obiectivelor politicii de sănătate publică cu participarea instituţiilor cu răspundere în domeniul realizării politicii sanitare a statului 2 Obiectivele se stabilesc în colaborare cu CNAS CMR CFR cu reprezentanţi ai asociaţiilor profesionale ştiinţifice medicale ai clinicilor universitare unităţilor de cercetare organizaţiilor neguvernamentale sindicatelor patronatelor ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie precum şi cu reprezentanţi ai populaţiei ART 34 Unele activităţi de învăţământ şi cercetare din cadrul spitalelor din unităţile ambulatorii de specialitate şi din cabinetele medicale sunt suportate de la bugetul de stat în condiţiile legii ART 35 1 Ministerul Sănătăţii şi Familiei organizează împreună cu CNAS licitaţii la nivel naţional pentru achiziţionarea medicamentelor şi materialelor specifice pentru consumul în spitale şi în ambulatoriu în vederea realizării programelor de sănătate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare privind achiziţiile publice inclusiv a celor referitoare la aplicarea procedurii de licitaţie electronică 2 Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor de sănătate se asigură prin farmaciile aparţinând unităţilor sanitare prin care acestea se derulează sau prin cabinete medicale acreditate după caz 3 CNAS este autorizată să încheie şi să deruleze contracte de achiziţii publice pentru medicamentele şi materialele specifice necesare realizării programelor de sănătate ale căror cheltuieli se cuprind în bugetul acesteia SECŢIUNEA a 9 a Atribuţiile Colegiului Medicilor din România în domeniul asigurărilor sociale de sănătate ART 36 CMR are în domeniul asigurărilor sociale de sănătate următoarele atribuţii şi responsabilităţi a elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor şi participă la controlul respectării acestora b elaborează ghiduri şi protocoale de practică medicală c elaborează criteriile privind calitatea asistenţei stomatologice acordate asiguraţilor şi urmăreşte respectarea acestora d participă la acreditarea personalului medical SECŢIUNEA a 10 a Acreditarea furnizorilor de servicii medicale de dispozitive medicale de medicamente şi materiale sanitare ART 37 1 Pot intra în relaţie contractuală cu sistemul de asigurări sociale de sănătate numai furnizorii de servicii medicale de dispozitive medicale şi de medicamente acreditaţi Medicii farmaciştii personalul mediu sanitar şi alte categorii de personal se acreditează după cum urmează a medicii şi alte categorii de personal cu studii superioare se acreditează de către comisiile formate din reprezentanţi ai colegiilor judeţene ale medicilor respectiv al municipiului Bucureşti ai caselor de asigurări şi ai direcţiilor de sănătate publică sau ai direcţiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii după caz în cadrul acreditării unităţii sanitare b asistenţii medicali se acreditează de către comisiile formate din reprezentanţi ai OAMR ai caselor de asigurări şi ai direcţiilor de sănătate publică sau ai direcţiilor medicale ori structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii după caz în cadrul acreditării unităţii sanitare c farmaciştii şi asistenţii de farmacie se acreditează de către comisiile formate din reprezentanţi ai colegiilor judeţene ale farmaciştilor respectiv al municipiului Bucureşti ai caselor de asigurări şi ai direcţiilor de sănătate publică sau ai direcţiilor medicale ori structurilor similare din ministerele şi instituţiile centrale cu reţele sanitare proprii după caz în cadrul acreditării farmaciei 2 Regulamentul de funcţionare a comisiilor de acreditare a furnizorilor de servicii medicale prevăzuţi la alin 1 se aprobă de către Consiliul de administraţie al CNAS în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 3 Metodologia de acreditare a furnizorilor de servicii medicale prevăzuţi la alin 1 se elaborează de către CNAS şi structurile naţionale ale CMR CFR şi ale OAMR şi se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 4 Autorizarea furnizorilor de aparatură medicală şi materiale sanitare se face anual de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei Metodologia de autorizare de aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei Lista furnizorilor de aparatură medicală şi materiale sanitare autorizaţi este dată publicităţii anual CAP 4 Relaţiile caselor de asigurări sociale de sănătate cu furnizorii de servicii medicale de dispozitive medicale şi de medicamente ART 38 Furnizorii de servicii medicale de dispozitive medicale şi de medicamente care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări sunt a cabinetele medicale centrele de diagnostic şi tratament spitalele şi alte unităţi sanitare medicii personalul mediu sanitar şi alte categorii de personal personalul sanitar din serviciile conexe actului medical b farmaciile distribuitorii şi producătorii de medicamente şi materiale sanitare c persoanele fizice şi juridice autorizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei ART 39 1 Relaţiile dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări sunt de natură civilă se stabilesc şi se desfăşoară pe bază de contract care se încheie anual În situaţia în care este necesară modificarea sau completarea clauzelor acestea sunt negociate şi stipulate în acte adiţionale 2 Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să prezinte la încheierea contractului cu casa de asigurări asigurări de răspundere civilă în domeniul medical în concordanţă cu tipul de furnizor Societăţile de asigurări care oferă asigurări de răspundere civilă în domeniul medical trebuie să fie autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor şi să posede un contract de reasigurare ART 40 Furnizorii de servicii medicale încheie cu casele de asigurări contracte anuale pe baza modelelor de contracte prevăzute în normele metodologice de aplicare a contractului cadru în cuprinsul cărora pot fi prevăzute şi alte clauze suplimentare negociate ART 41 Refuzul caselor de asigurări de a încheia contracte cu furnizorii pentru serviciile medicale din pachetul de bază denunţarea unilaterală a contractului precum şi răspunsurile la cererile şi la sesizările furnizorilor se vor face în scris şi motivat cu indicarea temeiului legal în termen de 30 de zile ART 42 1 Casele de asigurări încheie cu furnizorii de servicii medicale contracte anuale pentru furnizarea de servicii şi pentru plata acestora urmărind realizarea echilibrului financiar 2 La încheierea contractelor părţile vor avea în vedere interesul asiguraţilor şi vor ţine seama de economicitatea eficienţa şi calitatea serviciilor oferite pe baza criteriilor elaborate de CNAS CMR CFR şi OAMR ART 43 1 Prevederile contractului cadru sunt date publicităţii pentru informarea asiguraţilor şi a furnizorilor de servicii medicale 2 Contractele de furnizare de servicii medicale cuprind şi obligaţiile părţilor legate de buna gestionare a fondurilor precum şi clauze care să reglementeze condiţiile de plată a serviciilor furnizate până la definitivarea unui nou contract între părţi pentru perioada următoare celei acoperite prin contract 3 Decontarea serviciilor medicale aferente lunii decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor ART 44 Casele de asigurări controlează modul în care furnizorii de servicii medicale respectă clauzele contractuale privind serviciile furnizate furnizorii având obligaţia să permită accesul la evidenţele referitoare la derularea contractului ART 45 1 Plata furnizorilor de servicii medicale poate fi a în asistenţa medicală primară şi de specialitate ambulatorie prin tarif pe persoana asigurată tarif pe serviciu medical suma fixă negociată pe pachet de servicii medicale după caz b în asistenţa medicală din spitale şi alte unităţi în afara celor ambulatorii prin tarif pe caz rezolvat tarif pe zi de spitalizare tarif pe serviciu medical după caz c prin tarife pentru anumite servicii stabilite prin contractul cadru d prin preţ de referinţă prevăzut în lista medicamentelor cu sau fără contribuţie personală e prin preţ de referinţă prevăzut în lista de materiale sanitare şi de dispozitive medicale 2 Modalitatea de decontare a serviciilor medicale medicamentelor materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale se stabileşte prin contractul cadru ART 46 Decontarea serviciilor medicale se face în baza contractelor încheiate între casele de asigurări şi furnizorii de servicii medicale indiferent de casa de asigurări la care s a virat contribuţia asiguratului pe baza documentelor justificative stabilite prin contractul cadru ART 47 Asigurarea asistenţei medicale şi a îngrijirii la domiciliul bolnavului se contractează de casele de asigurări cu unităţi specializate persoane fizice sau juridice acreditate ART 48 Asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească se acordă prin servicii medicale specializate acreditate ART 49 Serviciile de transport medical se contractează cu unităţi specializate acreditate CAP 5 Finanţarea serviciilor medicale SECŢIUNEA 1 Constituirea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ART 50 1 Fondul se formează din a contribuţii ale persoanelor fizice şi juridice b subvenţii de la bugetul de stat c dobânzi donaţii sponsorizări şi alte venituri în condiţiile legii 2 Colectarea contribuţiilor se face de către casele de asigurări în contul unic deschis pe seama CNAS 3 În mod excepţional în situaţii motivate pentru acoperirea deficitului bugetului fondului după epuizarea fondului de rezervă veniturile bugetului fondului se completează cu sume care se alocă de la bugetul de stat ART 51 1 Persoana asigurată are obligaţia plăţii unei contribuţii băneşti lunare pentru asigurările de sănătate cu excepţia persoanelor prevăzute la art 6 alin 1 2 Contribuţia lunară a persoanei asigurate se stabileşte sub forma unei cote de 6 5 care se aplică asupra a veniturilor din salarii care se supun impozitului pe venit b veniturilor din activităţi desfăşurate de persoane care exercită profesii liberale sau autorizate potrivit legii să desfăşoare activităţi independente c veniturilor din agricultură şi silvicultură stabilite potrivit normelor de venit pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator şi nu se încadrează la lit b d indemnizaţiilor de şomaj şi alocaţiilor de sprijin e veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor veniturilor din dividende şi dobânzi şi altor venituri care se supun impozitului pe venit numai în cazul în care nu realizează venituri de natura celor prevăzute la lit a d 3 În cazul persoanelor care realizează venituri de natura celor prevăzute la alin 2 lit c sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară şi care nu fac parte din familiile beneficiare de ajutor social contribuţia lunară de 6 5 datorată se calculează asupra sumei reprezentând o treime din salariul de bază minim brut pe ţară 4 Contribuţiile prevăzute la alin 2 şi 3 se plătesc astfel a lunar pentru cele prevăzute la alin 2 lit a şi d b trimestrial pentru cele prevăzute la alin 2 lit b şi c şi la alin 3 c anual pentru cele prevăzute la alin 2 lit e ART 52 1 Persoanele juridice sau fizice la care îşi desfăşoară activitatea asiguraţii au obligaţia să calculeze şi să vireze casei de asigurări o contribuţie de 7 datorată pentru asigurarea sănătăţii personalului din unitatea respectivă acestea au obligaţia să anunţe casei de asigurări orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor 2 Persoanele juridice sau fizice prevăzute la alin 1 au obligaţia plăţii contribuţiei de 7 raportat la fondul de salarii realizat 3 Nerespectarea prevederilor art 51 alin 1 şi ale art 52 alin 1 duce la diminuarea pachetului de servicii de bază potrivit prevederilor art 13 Diminuarea pachetului de servicii de bază are loc după 3 luni de la ultima plată a contribuţiei şi se stabileşte pe bază de documente justificative stabilite prin contractul cadru ART 53 1 Pentru beneficiarii indemnizaţiei de şomaj şi ai alocaţiei de sprijin contribuţia se calculează şi se virează o dată cu plata drepturilor băneşti asupra cărora se calculează de către cei care efectuează plata acestor drepturi 2 Persoanele care nu sunt salariate dar au obligaţia să îşi asigure sănătatea potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă sunt obligate să comunice direct casei de asigurări în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul veniturile impozabile în vederea stabilirii şi achitării contribuţiei de 6 5 potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă 3 Pentru cetăţenii străini care se asigură facultativ contribuţia la fond se calculează prin aplicarea cotei de 13 5 la valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară pentru un pachet de servicii stabilit prin contractul cadru 4 Persoanele care au obligaţia de a se asigura şi nu pot dovedi plata contribuţiei sunt obligate pentru a obţine calitatea de asigurat să achite contribuţia legală pe ultimii 3 ani începând cu data primei solicitări de acordare a serviciilor medicale calculată la salariul de bază minim brut pe ţară potrivit normelor elaborate de CNAS şi aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei ART 54 1 Contribuţia datorată pentru persoanele prevăzute la art 6 se suportă astfel a de către bugetul de stat pentru persoanele prevăzute la art 6 alin 2 lit a şi c b de către bugetul asigurărilor sociale de stat pentru persoanele prevăzute la art 6 alin 2 lit b c de către bugetul asigurărilor de şomaj pentru persoanele prevăzute la art 6 alin 2 lit d 2 Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin 1 lit a şi b se stabilesc prin aplicarea cotei de 6 5 asupra sumei reprezentând valoarea a două salarii de bază minime brute pe ţară 3 Contribuţiile pentru persoanele prevăzute la alin 1 lit c se stabilesc prin aplicarea cotei de 6 5 asupra indemnizaţiei de şomaj sau după caz asupra alocaţiei de sprijin ART 55 1 Angajatorii şi asiguraţii care au obligaţia plăţii contribuţiei în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi care nu o respectă datorează majorări pentru perioada de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării debitelor către bugetul de stat 2 În cazul neachitării la termen potrivit legii a contribuţiilor datorate fondului CNAS direct sau prin casele de asigurări procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului fondului şi a majorărilor de întârziere potrivit legii 3 CNAS aprobă norme privind desfăşurarea activităţii de executare silită a creanţelor datorate fondului 4 Angajatorii indiferent de forma de proprietate vor depune la bancă sau la trezorerie după caz o dată cu documentaţia pentru plata salariilor şi a altor venituri pentru salariaţi documentele pentru plata contribuţiilor datorate fondului plăţile efectuându se simultan sub control bancar respectiv trezorerie SECŢIUNEA a 2 a Utilizarea şi administrarea fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate ART 56 Veniturile fondului colectate de casele de asigurări se utilizează pentru a plata serviciilor medicale a medicamentelor a materialelor sanitare şi dispozitivelor medicale în condiţiile stabilite prin contractul cadru b cheltuieli de administrare funcţionare şi de capital în limita a maximum 3 din sumele colectate c fondul de rezervă în cotă de 1 din sumele constituite la nivelul CNAS ART 57 1 Veniturile fondului nu pot fi utilizate pentru a investiţii pentru construirea şi consolidarea de unităţi sanitare b achiziţionarea aparaturii medicale de înaltă performanţă c persoanele fără venituri sau cu venituri sub salariul de bază minim brut pe economie care necesită activităţi de prevenire de diagnostic de terapie şi de reabilitare în cazul afecţiunilor transmisibile prevăzute în programele naţionale elaborate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei d măsuri profilactice şi tratamente instituite obligatoriu prin norme legale 2 Cheltuielile prevăzute la alin 1 se suportă de la bugetul de stat ART 58 1 Bugetul fondului se aprobă de către Parlament la propunerea Guvernului ca anexă la legea bugetului de stat 2 Repartizarea pe domenii de asistenţă se aprobă conform legii 3 Bugetele de venituri şi cheltuieli ale caselor de asigurări se aprobă de ordonatorul principal de credite în condiţiile legii şi după caz cu avizul ministerelor şi al instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii ART 59 1 Disponibilităţile caselor de asigurări la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se virează în contul CNAS 2 Sumele rămase neutilizate la nivelul caselor de asigurări la sfârşitul fiecărui an se virează în contul CNAS şi se utilizează pentru destinaţiile prevăzute la art 56 3 Sumele rămase la nivelul CNAS la sfârşitul anului se reportează în anul următor şi se utilizează potrivit art 56 4 Fondul de rezervă rămas neutilizat la finele anului se reportează în anul următor cu aceeaşi destinaţie 5 Utilizarea fondului de rezervă se stabileşte prin legile bugetare anuale CAP 6 Organizarea caselor de asigurări de sănătate SECŢIUNEA 1 Constituirea caselor de asigurări de sănătate ART 60 1 CNAS este instituţie publică autonomă de interes naţional cu personalitate juridică în coordonarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei care administrează şi gestionează sistemul de asigurări sociale de sănătate în vederea aplicării politicilor şi programelor în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi are sediul în municipiul Bucureşti calea Călăraşi nr 248 sectorul 2 2 CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea funcţionării unitare şi coordonate a sistemului de asigurări sociale de sănătate din România şi are în subordine casele de asigurări de sănătate judeţene Casa de Asigurări de Sănătate a Municipiului Bucureşti Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării Ordinii Publice Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti 3 CNAS funcţionează pe baza statutului propriu aprobat de consiliul de administraţie Casele de asigurări funcţionează pe baza statutului propriu care respectă prevederile statutului cadru aprobat de Consiliul de administraţie al CNAS Pentru anul 2003 statutul se elaborează de Consiliul de administraţie al CNAS şi se aprobă prin hotărâre a Guvernului 4 Statutele prevăzute la alin 3 trebuie să conţină prevederi referitoare la a denumirea şi sediul casei de asigurări respective b relaţiile CNAS cu alte case de asigurări şi cu oficiile teritoriale precum şi cu asiguraţii c structura drepturile şi obligaţiile organelor de conducere d modul de adoptare a hotărârilor în consiliul de administraţie şi relaţia dintre acesta şi conducerea executivă a casei de asigurări e alte prevederi ART 61 1 Casele de asigurări sunt instituţii publice cu personalitate juridică cu bugete proprii în subordinea CNAS 2 Casele de asigurări colectează contribuţiile şi gestionează bugetul fondului aprobat cu respectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă asigurând funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate la nivel local ART 62 Pe lângă CNAS funcţionează consilii de experţi pentru elaborarea proiectelor de acte normative care se aprobă de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei cu consultarea obligatorie a ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii SECŢIUNEA a 2 a Organizarea administrativă ART 63 Casele de asigurări pot înfiinţa oficii de asigurări de sănătate fără personalitate juridică la nivelul oraşelor al municipiilor respectiv al sectoarelor municipiului Bucureşti în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei SECŢIUNEA a 3 a Atribuţiile caselor de asigurări de sănătate ART 64 1 Atribuţiile CNAS sunt următoarele a administrează fondul prin preşedintele CNAS împreună cu casele de asigurări şi prezintă Ministerului Sănătăţii şi Familiei rapoarte trimestriale şi anuale privind execuţia bugetară b elaborează implementează şi gestionează procedurile şi formularele unitare avizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru administrarea sistemului de asigurări sociale de sănătate c elaborează şi actualizează Registrul unic de evidenţă a asiguraţilor d elaborează şi publică raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor e îndrumă metodologic şi controlează modul de aplicare a dispoziţiilor legale de către casele de asigurări f răspunde pentru activităţile proprii sistemului de asigurări sociale de sănătate în faţa Parlamentului Guvernului Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi faţă de asiguraţi g elaborează proiectul contractului cadru care se prezintă de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei spre aprobare Guvernului h negociază împreună cu CMR criteriile privind acordarea asistenţei medicale din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate i participă anual la elaborarea listei de medicamente eliberate cu sau fără contribuţie personală pe baza prescripţiilor medicale pentru persoanele asigurate j administrează bunurile mobile şi imobile din patrimoniul propriu în condiţiile legii k asigură organizarea sistemului informatic şi informaţional unic integrat pentru înregistrarea asiguraţilor şi pentru gestionarea şi administrarea fondului Indicatorii folosiţi în raportarea datelor în sistemul de asigurări de sănătate sunt unitari şi se stabilesc de către Ministerul Sănătăţii şi Familiei la propunerea CNAS şi CMR l negociază şi contractează cu instituţii abilitate de lege colectarea şi prelucrarea datelor privind unele servicii medicale furnizate asiguraţilor în vederea contractării şi decontării acestora de către casele de asigurări m acordă gratuit informaţii consultanţă şi asistenţă în domeniul asigurărilor sociale de sănătate persoanelor asigurate angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale n participă la licitaţii naţionale organizate de Ministerul Sănătăţii şi Familiei pentru achiziţia de medicamente şi materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate o încheie şi derulează contracte de achiziţii publice pentru medicamente şi materiale specifice pentru realizarea programelor de sănătate p reglementează în mod unitar sistemul de asigurări de răspundere civilă r alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii 2 Realizarea atribuţiilor ce revin CNAS potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă este supusă controlului Ministerului Sănătăţii şi Familiei ART 65 Atribuţiile caselor de asigurări sunt următoarele a să colecteze contribuţiile pentru fond b să administreze bugetele proprii c să înregistreze să actualizeze datele referitoare la asiguraţi şi să le comunice CNAS d să elaboreze şi să publice raportul anual şi planul de activitate pentru anul următor Acestea se avizează de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti respectiv de direcţiile medicale ale ministerelor cu reţele sanitare proprii după caz e să utilizeze toate demersurile legale pentru a optimiza colectarea contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru fond f să furnizeze gratuit informaţii consultanţă asistenţă în problemele asigurărilor sociale de sănătate şi ale serviciilor medicale persoanelor asigurate angajatorilor şi furnizorilor de servicii medicale g să administreze bunurile casei de asigurări conform prevederilor legale h să negocieze să contracteze şi să deconteze serviciile medicale contractate cu furnizorii de servicii medicale în condiţiile contractului cadru i să monitorizeze numărul serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora j să organizeze licitaţii în vederea contractării unor servicii din pachetul de servicii pe baza prevederilor contractului cadru k alte atribuţii prevăzute de acte normative în domeniul sănătăţii SECŢIUNEA a 4 a Organele de conducere ART 66 1 CNAS are următoarele organe de conducere a adunarea reprezentanţilor b consiliul de administraţie c preşedintele d 2 vicepreşedinţi e directorul general 2 Persoanele care fac parte din organele de conducere ale CNAS trebuie să îndeplinească următoarele condiţii a să fie cetăţeni români şi să aibă domiciliul pe teritoriul României b să aibă calitatea de asigurat c să nu aibă cazier judiciar sau fiscal ART 67 1 Adunarea reprezentanţilor se constituie pe o perioadă de 4 ani şi cuprinde a reprezentanţi ai asiguraţilor delegaţi de consiliile judeţene şi de Consiliul General al Municipiului Bucureşti în număr de unu pentru fiecare judeţ şi doi pentru municipiul Bucureşti Desemnarea acestor reprezentanţi se face în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă b 29 de membri numiţi astfel 2 de către Preşedintele României 3 de către primul ministru la propunerea ministrului sănătăţii şi familiei 3 de către Senat la propunerea comisiei de specialitate 3 de către Camera Deputaţilor la propunerea comisiei de specialitate 5 de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional 5 de către organizaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional 7 reprezentanţi ai ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii respectiv câte un reprezentant al Ministerului de Interne Ministerului Apărării Naţionale Ministerului Justiţiei Ministerului Lucrărilor Publice Transporturilor şi Locuinţei Serviciului Român de Informaţii Serviciului de Informaţii Externe şi Serviciului de Telecomunicaţii Speciale şi un reprezentant al Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice 2 Sunt reprezentative la nivel naţional asociaţiile patronale şi organizaţiile sindicale care îndeplinesc condiţiile prevăzute de Legea nr 130 1996 privind contractul colectiv de muncă republicată 3 Pe locurile devenite vacante ca urmare a demisiei revocării din cauze prevăzute de lege sau a decesului se numesc noi membri aleşi în aceleaşi condiţii până la expirarea mandatului în curs ART 68 1 Adunarea reprezentanţilor se întruneşte în şedinţă o dată pe an la convocarea consiliului de administraţie sau în şedinţe extraordinare la convocarea preşedintelui CNAS a consiliului de administraţie sau a unui număr de cel puţin 30 de membri ai adunării reprezentanţilor 2 Adunarea reprezentanţilor poate adopta hotărâri dacă sunt prezente două treimi din numărul membrilor Pentru adoptarea hotărârilor este necesar votul favorabil al majorităţii membrilor prezenţi ART 69 Adunarea reprezentanţilor are următoarele atribuţii a propune modificarea Statutului CNAS b îi alege şi îi revocă pe cei doi membri în consiliul de administraţie c analizează repartizarea bugetului aprobat de către cei în drept şi recomandă ordonatorului principal de credite cu delegaţie luarea măsurilor necesare pentru modificarea acestuia în condiţiile legii d analizează modul de utilizare a fondului costurile sistemului serviciile acordate şi tarifele practicate la contractarea pachetului de servicii de bază şi recomandă măsurile legale pentru folosirea cu eficienţă a fondurilor şi de respectare a drepturilor asiguraţilor ART 70 1 Consiliul de administraţie al CNAS se constituie din 17 membri cu un mandat pe 4 ani după cum urmează a 5 reprezentanţi ai statului dintre care unul este numit de Preşedintele României şi 4 de primul ministru la propunerea ministrului sănătăţii şi familiei a ministrului muncii şi solidarităţii sociale a ministrului finanţelor publice şi a ministrului justiţiei b 5 membri numiţi prin consens de către asociaţiile patronale reprezentative la nivel naţional c 5 membri numiţi prin consens de către confederaţiile sindicale reprezentative la nivel naţional d 2 membri aleşi de către adunarea reprezentanţilor din rândul membrilor săi 2 Prevederile art 67 alin 3 se aplică şi în cazul consiliului de administraţie ART 71 1 Preşedintele consiliului de administraţie este preşedintele CNAS şi îndeplineşte şi funcţia de secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătăţii şi Familiei Preşedintele CNAS este numit de primul ministru dintre membrii consiliului de administraţie la propunerea Ministerului Sănătăţii şi Familiei 2 Consiliul de administraţie are 2 vicepreşedinţi aleşi de consiliul de administraţie prin vot secret Vicepreşedinţii consiliului de administraţie sunt şi vicepreşedinţii CNAS 3 Preşedintele vicepreşedinţii şi directorul general al CNAS se suspendă de drept din funcţiile deţinute anterior pe perioada executării mandatului cu excepţia celor prevăzute la art 75 alin 1 ART 72 1 Consiliul de administraţie funcţionează în mod legal în prezenţa a cel puţin 11 membri 2 Hotărârile consiliului de administraţie se adoptă cu votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi 3 Principalul rol al consiliului de administraţie este de a elabora şi a realiza strategia naţională în domeniul asigurărilor sociale de sănătate ART 73 Preşedintele CNAS se deleagă în condiţiile legii prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei ca ordonator principal de credite pentru administrarea şi gestionarea fondului şi reprezintă CNAS în relaţiile cu terţii şi pe asiguraţi în raporturile cu alte persoane fizice sau juridice componente ale sistemului asigurărilor sociale de sănătate ART 74 1 Conducerea executivă a CNAS este asigurată de către directorul general 2 Ocuparea postului de director general se face prin concurs pe o perioadă de 4 ani şi se numeşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei 3 Organizarea concursului şi criteriile de selecţie sunt stabilite de ministrul sănătăţii şi familiei şi de preşedintele CNAS ART 75 1 Pe timpul executării mandatului preşedintele şi vicepreşedinţii sunt numiţi pe o perioadă de 4 ani Aceştia nu pot exercita pe durata mandatului nici o altă funcţie sau demnitate publică cu excepţia funcţiilor didactice din învăţământul superior 2 Membrii Consiliului de administraţie al CNAS pe perioada exercitării mandatului nu sunt salariaţi ai CNAS cu excepţia preşedintelui şi a vicepreşedinţilor şi nu pot ocupa funcţii în structurile executive ale caselor de asigurări Aceştia nu pot exercita activităţi la societăţi comerciale sau la alte unităţi care se află în relaţii contractuale cu casele de asigurări 3 Salarizarea preşedintelui şi a vicepreşedinţilor CNAS se stabileşte după cum urmează a pentru preşedinte la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de secretar de stat b pentru vicepreşedinţi la nivelul indemnizaţiei prevăzute de lege pentru funcţia de subsecretar de stat 4 Indemnizaţia prevăzută la alin 3 reprezintă unica formă de remunerare a activităţii corespunzătoare funcţiei respective şi constituie bază de calcul pentru stabilirea drepturilor şi obligaţiilor care se determină în raport cu venitul salarial 5 Salariul şi celelalte drepturi de personal ale directorului general al CNAS se stabilesc la nivelul corespunzător prevăzut de lege pentru funcţia de secretar general din minister 6 Membrii Consiliului de administraţie al CNAS cu excepţia preşedintelui şi vicepreşedinţilor beneficiază de o indemnizaţie lunară de până la 20 din indemnizaţia preşedintelui CNAS în condiţiile prezenţei efective la şedinţele consiliului de administraţie ART 76 1 Consiliul de administraţie al CNAS are următoarele atribuţii a aprobă statutul propriu al CNAS şi statutul cadru al caselor de asigurări b aprobă propriul regulament de organizare şi funcţionare c stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor la propunerea preşedintelui d avizează strategia sistemului de asigurări sociale de sănătate cu privire la colectarea şi utilizarea fondului e avizează proiectul bugetului fondului şi îl supune aprobării ordonatorului principal de credite cu delegaţie în condiţiile legii f avizează în condiţiile legii repartizarea pe case de asigurări a bugetului fondului g avizează utilizarea fondului de rezervă h aprobă programul de investiţii i aprobă încheierea de convenţii de cooperare şi finanţare de programe cu organisme internaţionale j analizează semestrial stadiul derulării contractelor şi împrumuturilor k avizează rapoartele de gestiune anuale prezentate de preşedintele CNAS contul de încheiere a exerciţiului bugetar precum şi raportul anual de activitate l avizează în baza raportului Curţii de Conturi bilanţul contabil şi descărcarea gestiunii anului precedent pentru CNAS şi pentru casele de asigurări m avizează proiectul contractului cadru şi al normelor metodologice de aplicare a acestuia n avizează lista medicamentelor de care beneficiază asiguraţii cu sau fără contribuţie personală o avizează criteriile privind calitatea asistenţei medicale acordate asiguraţilor p aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiilor de acreditare şi avizează criteriile de acreditare a personalului medical şi a furnizorilor de servicii medicale q aprobă criteriile de recrutare şi modalităţile de formare a personalului din sistemul de asigurări sociale de sănătate r aprobă planul anual de activitate pentru îndeplinirea prevederilor programului de asigurări sociale de sănătate s aprobă programul anual de activitate pentru realizarea programului de asigurări sociale de sănătate t analizează structura şi modul de funcţionare ale caselor de asigurări u aprobă organigramele CNAS şi ale caselor de asigurări teritoriale v alte atribuţii acordate prin acte normative în vigoare 2 Consiliul de administraţie se întruneşte lunar la convocarea preşedintelui CNAS Consiliul de administraţie se poate întruni şi în şedinţe extraordinare la cererea preşedintelui sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor săi 3 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin Consiliul de administraţie al CNAS adoptă hotărâri în condiţiile prevăzute la art 72 alin 2 ART 77 1 Atribuţiile principale ale preşedintelui CNAS sunt următoarele a exercită atribuţiile prevăzute de lege în calitate de ordonator principal de credite cu delegaţie pentru administrarea şi gestionarea fondului b organizează şi coordonează activitatea de audit în sistemul de asigurări sociale de sănătate potrivit atribuţiilor specifice ale CNAS şi ale caselor de asigurări c participă ca invitat la şedinţele Guvernului în care sunt dezbătute aspecte referitoare la sănătatea populaţiei d numeşte sancţionează şi eliberează din funcţie personalul CNAS e prezidează şedinţele adunării reprezentanţilor f alte atribuţii stabilite prin Statutul CNAS 2 În exercitarea atribuţiilor ce îi revin precum şi pentru punerea în aplicare a hotărârilor consiliului de administraţie preşedintele CNAS emite decizii care devin executorii după ce sunt aduse la cunoştinţă persoanelor interesate Deciziile cu caracter normativ emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă se publică în Monitorul Oficial al României Partea I ART 78 1 Personalul CNAS şi al caselor de asigurări este constituit din funcţionari

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/160-organizarea-i-funcionarea-sistemului-de-asigurri-de-sntate (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Normele de aplicare la Lege drepturilor pacientului - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  în vedere prevederile art 38 alin 3 din Legii drepturilor pacientului nr 46 2003 văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală nr OB 3 992 2004 în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr 743 2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii cu modificările şi completările ulterioare ministrul sănătăţii emite următorul ordin ART 1 Se aprobă Normele de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr 46 2003 prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin ART 2 Respectarea prevederilor prezentului ordin este obligatorie pentru toţi furnizorii de servicii de sănătate din România ART 3 Direcţia generală asistenţă medicală celelalte direcţii din Ministerul Sănătăţii direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie precum şi unităţile sanitare de orice fel vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin ART 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I Ministrul sănătăţii Ovidiu Brînzan ANEXA 1 NORME de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr 46 2003 ART 1 Unităţile sanitare de orice fel denumite în continuare unităţi care acordă îngrijiri de sănătate sau îngrijiri terminale şi în care sunt efectuate intervenţii medicale au obligaţia de a furniza pacienţilor informaţii referitoare la a serviciile medicale disponibile şi modul de acces la acestea b identitatea şi statutul profesional al furnizorilor de servicii de sănătate c regulile şi obiceiurile pe care trebuie să le respecte pe durata internării în unităţi cu paturi d starea propriei sănătăţi e intervenţiile medicale propuse f riscurile potenţiale ale fiecărei proceduri care urmează a fi aplicată g alternativele existente la procedurile propuse h date disponibile rezultate din cercetări ştiinţifice şi activităţi de inovare tehnologică i consecinţele neefectuării tratamentului şi ale nerespectării recomandărilor medicale j diagnosticul stabilit şi prognosticul afecţiunilor diagnosticate ART 2 1 Unităţile trebuie să asigure accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale fără discriminare pe bază de rasă sex vârstă apartenenţă etnică origine naţională religie opţiune politică sau antipatie personală 2 Fiecare unitate trebuie să cuprindă în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare prevederi referitoare la obligaţia personalului angajat privind dreptul pacienţilor la respect ca persoane umane ART 3 Unităţile trebuie să utilizeze toate mijloacele şi resursele disponibile pentru asigurarea unui înalt nivel calitativ al îngrijirilor medicale ART 4 În situaţia în care intervenţiile medicale sunt refuzate de către pacienţi care îşi asumă în scris răspunderea pentru decizia lor acestora trebuie să li se explice consecinţele refuzului sau opririi actelor medicale ART 5 În situaţia în care este necesară efectuarea unei intervenţii medicale unui pacient care nu îşi poate exprima voinţa personalul medical poate deduce acordul acestuia dintr o exprimare anterioară a voinţei dacă aceasta este cunoscută ART 6 1 În situaţia în care pentru efectuarea unei intervenţii medicale se solicită consimţământul reprezentantului legal al pacientului acesta trebuie să fie implicat în adoptarea deciziei în limitele capacităţii sale de înţelegere 2 În situaţia în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul unităţile au obligaţia efectuării în

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/49-normele-de-aplicare-la-lege-drepturilor-pacientului (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Legea drepturilor pacientului - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  asupra respectării drepturilor pacientului în care se compară situaţiile din diferite regiuni ale ţării precum şi situaţia existentă cu una optimă 2 Furnizorii de servicii medicale sunt obligaţi să afişeze la loc vizibil standardele proprii în conformitate cu normele de aplicare a legii 3 În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Sănătăţii şi Familiei elaborează normele de aplicare a acesteia care se publică în Monitorul Oficial al României Partea I Art 39 Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României Partea I Art 40 La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art 78 108 şi 124 din Legea nr 3 1978 privind asigurarea sănătăţii populaţiei publicată în Buletinul Oficial Partea I nr 54 din 10 iulie 1978 precum şi orice alte dispoziţii contrare Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 19 decembrie 2002 cu respectarea prevederilor art 74 alin 2 din Constituţia României PREŞEDINTELE SENATULUI NICOLAE VĂCĂROIU Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 19 decembrie 2002 cu respectarea prevederilor art 74 alin 2 din Constituţia României p PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR VIOREL HREBENCIUC Bucureşti 21 ianuarie 2003 Nr 46 Legea drepturilor pacientului Lege nr 46 din 21 ianuarie 2003 drepturilor pacientului Publicat în Monitorul Oficial Partea I nr 51 din 29 ianuarie 2003 CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art 1 În sensul prezentei legi a prin pacient se înţelege persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate b prin discriminare se înţelege distincţia care se face între persoane aflate în situaţii similare pe baza rasei sexului vârstei apartenenţei etnice originii naţionale sau sociale religiei opţiunilor politice sau antipatiei personale c prin îngrijiri de sănătate se înţelege serviciile medicale serviciile comunitare şi serviciile conexe actului medical d prin intervenţie medicală se înţelege orice examinare tratament sau alt act medical în scop de diagnostic preventiv terapeutic ori de reabilitare e prin îngrijiri terminale se înţelege îngrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile atunci când nu mai este posibilă îmbunătăţirea prognozei fatale a stării de boală precum şi îngrijirile acordate în apropierea decesului Art 2 Pacienţii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune în conformitate cu resursele umane financiare şi materiale Art 3 Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare CAPITOLUL II Dreptul pacientului la informaţia medicală Art 4 Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile precum şi la modul de a le utiliza Art 5 1 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate 2 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării Art 6 Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate a intervenţiilor medicale propuse a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri a alternativelor existente la procedurile propuse inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic Art 7 Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i ar cauza suferinţă Art 8 Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într un limbaj respectuos clar cu minimalizarea terminologiei de specialitate în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau după caz se va căuta o altă formă de comunicare Art 9 Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său Art 10 Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor diagnostic şi tratament cu acordul pacientului Art 11 Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală Art 12 Pacientul are dreptul să solicite şi să primească la externare un rezumat scris al investigaţiilor diagnosticului tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării CAPITOLUL III Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală Art 13 Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându şi în scris răspunderea pentru decizia sa consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului Art 14 Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr o exprimare anterioară a voinţei acestuia Art 15 În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar Art 16 În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere Art 17 1 În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate 2 Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienţii internaţi în spitale şi din 2 medici pentru pacienţii din ambulator Art 18 Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea păstrarea folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord Art 19 Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului Art 20 Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într o unitate medicală fără consimţământul său cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale CAPITOLUL IV Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului Art 21 Toate informaţiile privind starea pacientului

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/161-legea-drepturilor-pacientului (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Regulament de sporuri - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  in cadrul programului normal de munca isi desfasoara activitatea fractionat la mai multe locuri de munca prevazute in anexele la prezentul regulament cu sporuri diferite va beneficia de sporul prevazut pentru fiecare loc de munca in functie de timpul efectiv prestat in aceste locuri Evidenta timpului lucrat efectiv in ore si in zile in diferite locuri de munca unde se acorda spor in procente diferite precum si certificarea efectuarii acestuia se face de catre seful fiecarui compartiment sectie laborator formatie de lucru serviciu birou etc ART 14 Cuantumul sporului se stabileste prin aplicarea cotei procentuale asupra salariului de baza in luna respectiva corespunzator timpului efectiv lucrat la locurile de munca prevazute in anexele la prezentul regulament ART 15 Nominalizarea personalului care beneficiaza de spor pe locuri de munca se face de catre seful ierarhic superior si se aproba de comitetul director cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara ART 16 Sporurile prevazute in anexele la prezentul regulament se platesc cu incadrarea in sumele prevazute pentru cheltuieli de personal din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara ART 16 1 1 Sporurile pentru conditii de munca se acorda pentru activitatea desfasurata conform contractului individual de munca in cadrul programului normal de lucru 2 Sporurile pentru conditii de munca nu se acorda pentru activitatea prestata in afara programului normal de lucru respectiv pentru ore suplimentare sau garzile organizate pentru asigurarea continuitatii asistentei medicale in afara programului de lucru de la norma de baza ART 17 Unitatile sanitare publice din sistemul sanitar vor lua toate masurile necesare care sa conduca la imbunatatirea conditiilor de munca pentru toate categoriile de personal raportand anual consiliului de administratie actiunile intreprinse fondurile cheltuite si rezultatele obtinute ART 18 Prevederile anexelor nr 1 6 se aplica de la data de 1 ianuarie 2005 cu exceptia lit D pct 4 si 5 din anexa nr 2 si lit A pct 3 din anexa nr 3 care se aplica incepind cu data de 1 iunie 2005 ANEXA 1 GRUPA I conditii periculoase si conditii periculoase sau vatamatoare la regulament Sporurile acordate in baza prevederilor art 13 alin 1 lit a si c din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 115 2004 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 125 2005 Locurile de munca categoriile de personal marimea concreta a sporurilor pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase si conditii periculoase sau vatamatoare I Spor pentru conditii periculoase A Spor de 25 din salariul de baza 1 personalul din unitati de boli infectioase 2 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de boli infectioase II Spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare II 1 Spor pentru conditii periculoase A Spor de 15 din salariul de baza 1 abrogat 2 abrogat 3 personalul din laboratoarele si sectiile de cercetare care executa cercetari chimice fizico chimice sinteze chimice analize instrumentale in statiile pilot si micropilot in vederea obtinerii unor noi substante 4 personalul din laboratoarele si compartimentele de cercetari biologice inframicrobiologice microbiologice virusologice si biochimice 5 personalul din sectiile laboratoarele si compartimentele pentru cercetarea producerea si controlul serurilor si vaccinurilor 6 personalul din laboratoarele si compartimentele de analize medicale 7 personalul care lucreaza cu lasere de mare putere neprotejat 8 personalul din laboratoarele si compartimentele de colectare a singelui precum si personalul din laboratoarele si compartimentele de preparare a produselor sanguine labile din centrele de transfuzie sanguina judetene si al municipiului Bucuresti 9 personalul din sectiile compartimentele si cabinetele de dermatovenerologie unde se trateaza boli transmisibile 10 personalul din cabinetele de boli infectioase 11 personalul care efectueaza lucrari de vidanjare si cel care efectueaza lucrari de curatare canale ape uzate 12 personalul din compartimentele de transfuzii sanguine 13 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de neurologie 14 personalul din sterilizare 15 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele de explorari functionale B Spor de 10 din salariul de baza 1 personalul din preventoriile de pneumoftiziologie 2 personalul care lucreaza cu animale de experienta care prezinta pericol de contaminare 3 personalul care deserveste crescatoriile si depozitele de animale de experienta si personalul care deserveste rampa de gunoi 4 abrogat 5 abrogat 6 personalul care lucreaza in laboratoarele si compartimentele de tehnica dentara 7 personalul din laboratoarele de tratare si valorificare a namolurilor reziduale unde exista pericol de contaminare 8 personalul de cercetare din sectiile laboratoarele si compartimentele de neuropsihomotori si neuromotori 9 abrogat 10 personalul care lucreaza cu aparate de electroterapie ce produc radiatii electromagnetice 11 personalul din spalatorii calcatorii si crematorii 12 personalul sanitar care lucreaza permanent la dezinfectie dezinsectie si deratizare 13 preotii C Spor de 7 din salariul de baza 1 personalul mediu sanitar de igiena din structurile care acorda servicii medicale ambulatorii de specialitate spitale sanatorii si preventorii 2 personalul care lucreaza in compartimentele de infectii nozocomiale 3 medicii din blocul operator si sala de operatii unde exista risc de contaminare executand interventii chirurgicale de urgenta 4 personalul care lucreaza in laboratoare si compartimente de prevenire si combatere a bolilor transmisibile II 2 Spor pentru conditii vatamatoare A Spor de 10 din salariul de baza 1 personalul care efectueaza lucrari de intretinere si reparatii la AMC uri si redresori cu mercur sau alte substante toxice 2 personalul care efectueaza activitate continua de ascutire prin polizare si slefuire 3 personalul care efectueaza activitatea manuala de vidare si umplere cu agenti frigorifici si termici a agregatelor si instalatiilor freon xilen toluen amoniac etc 4 personalul care lucreaza la taierea si prelucrarea carotelor si epruvetelor cu degajare de pulberi 5 personalul care lucreaza cu namol sau hidrogen sulfurat 6 personalul din unitatile sanitare din reteaua Ministerului Apararii care lucreaza in locuri de munca aflate sub actiunea campurilor electromagnetice de radiofrecventa produse de emitatori de radiodifuziune televiziune emitatori pentru comunicatii statie de radiolocatie instalatii de curenti de inalta frecventa statiile de radio de US si UUS radioreleele in unde metrice decimetrice centimetrice radiogoniometrele si statiile de bruiaj 7 liftieri 8 personalul care manipuleaza deseuri toxice B Spor de 7 din salariul de baza 1 personalul care lucreaza in cadrul laboratoarelor de analize fizico chimice si in statiile de clorinare precum si personalul care recolteaza si manipuleaza probe de ape reziduale si namoluri 2 personalul cu activitate continua de sudura electrica si autogena cu exceptia sudurii electrice prin puncte daca aceste lucrari se efectueaza in spatii inchise 3 personalul care lucreaza la prepararea la locul de munca a vopselelor baiturilor grundurilor emailurilor si lacurilor pe baza de nitroceluloza rasini sintetice miniu de plumb gudron si alte substante toxice precum si personalul care utilizeaza aceste substante prin pulverizare sau pensulare 4 vopsitorii duco cu activitate permanenta in spatii inchise 5 muncitorii care lucreaza la repararea intretinerea si incarcarea acumulatorilor electrici din plumb 6 personalul care lucreaza prin suflarea aparaturii de laborator la flacara repararea si confectionarea de piese si aparate de laborator 7 personalul care lucreaza in activitati poligrafice culegere manuala imprimare tipar inalt si inchis forme pentru tipar inalt tiparitor tipar plan fotografiat si copiat la tifdruc zincografie ofset monofoto preparat chimicale pentru zincografie tifdruc ofset 8 personalul de specialitate medico sanitar din sectii laboratoare sau compartimente de medicina muncii care lucreaza peste 50 din timpul normal de lucru in unitati sau sectoare industriale cu conditii deosebite 9 personalul care lucreaza in compartimentele de arhiva C Spor de 5 din salariul de baza 1 personalul mediu sanitar care lucreaza cu aparate de fototerapie ultraviolet vizibil si infrarosu 2 personalul care vulcanizeaza cauciucul la cald 3 tinichigii manuali care lucreaza la fasonarea si spanuirea la cald a tablelor pentru invelisuri caroserii capotaje aripi etc 4 personalul care lucreaza la forjarea manuala forjarea mecanica si matritarea la cald de piese si scule 5 personalul muncitor care lucreaza la exploatarea centralelor termice cu carbune pacura combustibil lichid usor gaze naturale si alti combustibili 6 personalul care lucreaza la aparatele de multiplicat la orming gestetner rotaprint xerox piloris heliograf 7 personalul care lucreaza permanent in activitatile frigorifice in camere congelatoare unde temperatura este sub 10 grade C 8 personalul care lucreaza la instalatii si echipamente producatoare de zgomot si trepidatii pompe compresoare motoare turbine etc 9 personalul care lucreaza in laboratoarele sau compartimentele de microproductie de medicamente pulberi chimicale etc ANEXA 2 GRUPA I conditii deosebit de periculoase la regulament Sporurile acordate in baza prevederilor art 13 alin 1 lit e din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 115 2004 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 125 2005 si a avizului comun al Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si al Ministerului Finantelor Publice Locurile de munca categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii deosebit de periculoase I A Spor de 50 100 din salariul de baza 1 personalul care lucreaza la Spitalul Tichilesti leprozerie 2 personalul care lucreaza la morgi necropsii si in prosecturi din unitati sanitare institutele de medicina legala si serviciile de medicina legala judetene 3 personalul care participa efectiv in campaniile de prevenire si combatere de epidemii deosebit de grave si alte asemenea actiuni stabilite de Ministerul Sanatatii si declarate prin ordin cum ar fi pesta holera poliomielita variola tetanos leptospiroza etc 4 personalul care lucreaza in unitati de pneumoftiziologie spitale si sanatorii Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta Bucuresti Spitalul Clinic de Ortopedie Traumatologie si TBC Osteoarticular Foisor Bucuresti personalul de specialitate medico sanitar de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de TBC TBC osteoarticular TBC genital TBC ganglionar din laboratoarele sau compartimentele care deservesc aceste paturi din cabinetele de consultatii TBC si dispensarele medicale de pneumoftiziologie TBC 5 personalul care lucreaza in laboratoarele de bacteriologie BK in laboratoarele de cercetare care manipuleaza culturi vii de BK in compartimentele de producere a vaccinurilor BCG sau a altor produse de degradare a BK 6 personalul de specialitate medico sanitar de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din sectiile sau compartimentele cu paturi in care sunt ingrijiti bolnavi de SIDA si din laboratoarele ce deservesc aceste paturi 7 personalul de specialitate medico sanitar de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din laboratoarele de microbiologie din cadrul Institutului National de Hematologie Transfuzionala Prof dr C T Nicolau Bucuresti si din centrele de transfuzie sanguina care lucreaza teste HIV SIDA 8 personalul de specialitate medico sanitar de specialitate din compartimentele paraclinice si auxiliar sanitar din laboratoarele medicale care lucreaza teste HIV SIDA A 1 Spor mediu de 75 din salariul de baza 1 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din unitati sectii si compartimente cu paturi in specialitatile recuperare neuromotorie recuperare neuropsihomotorie recuperare neuromusculara si recuperare neurologica 2 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din structurile de primire a urgentelor UPU SMURD si UPU 3 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar de interventie din serviciile de ambulanta 4 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ATI si de terapie intensiva B Spor de 50 75 din salariul de baza 1 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectiile si compartimentele cu paturi din specialitatile psihiatrie si neuropsihiatrie infantila 2 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din laboratoarele si compartimentele paraclinice si din structurile de primire a urgentelor din spitalele de psihiatrie 3 muncitorii care asigura supravegherea bolnavilor psihici periculosi C Spor de 50 din salariul de baza 1 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din spitalele de psihiatrie altul decit cel prevazut la lit B pct 1 si 2 precum si personalul din structurile de cercetare stiintifica ale spitalelor de psihiatrie 2 personalul TESA muncitori si personalul de deservire din spitalele de psihiatrie cu exceptia muncitorilor prevazuti la lit B pct 3 3 personalul din cabinetele medicale de psihiatrie si neuropsihiatrie infantila precum si personalul din laboratoarele de sanatate mintala D Spor de 50 din salariul de baza 1 personalul care lucreaza la histopatologie toxicologie medico legala tanatologie genetica medico legala in cabinetele de medicina legala compartimentele de medicina legala laboratoarele de medicina legala precum si in celelalte structuri medicale din institutele de medicina legala si din serviciile de medicina legala judetene 2 personalul care lucreaza in celelalte compartimente din serviciile de anatomie patologica 3 personalul care transporta cadavre pentru serviciile de anatomie patologica si medicina legala 4 personalul mediu sanitar si auxiliar sanitar incadrat in blocul operator 5 personalul care lucreaza in unitati de dializa 6 personalul din unitati de recuperare neuromotorie recuperare neuropsihomotorie recuperare neuromusculara si recuperare neurologica cu exceptia personalului prevazut la lit A 1 pct 1 7 personalul din CPU 8 personalul din serviciile de ambulanta cu exceptia personalului prevazut la lit A 1 pct 3 9 personalul din structurile de primire a urgentelor UPU SMURD si UPU cu exceptia personalului prevazut la lit A 1 pct 2 10 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de ingrijiri paleative I Nivelul sporurilor in cadrul procentelor stabilite in prezenta anexa pe categorii de personal si locuri de munca se stabileste de conducerea fiecarei unitati sanitare cu personalitate juridica de comun acord cu sindicatele reprezentative semnatare ale contractului colectiv de munca la nivel de ramura sanitara si cu incadrarea in cheltuielile de personal aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli II Pentru prima parte a anului 2008 ulterior intrarii in vigoare a Ordonantei Guvernului nr 17 2008 regularizarea acordarii sporurilor prevazute la lit A 1 pct 1 2 3 si 4 si la lit D pct 6 7 8 9 si 10 din prezenta anexa se va face pana la sfarsitul anului 2008 ANEXA Nr 2 1 GRUPA V conditii periculoase la regulament Sporurile acordate in baza prevederilor art 13 alin 1 lit g din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 115 2004 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 125 2005 Locurile de munca categoriile de personal marimea concreta a sporurilor pentru salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii periculoase A Spor de pana la 30 din salariul de baza personalul care isi desfasoara activitatea cu surse de radiatii sau generator de radiatii diferentiate pe categorii de risc radiologic astfel a 10 la categoria I b 15 la categoria a II a c 20 la categoria a III a d 30 la categoria a IV a ANEXA 3 GRUPA II activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau care se desfasoara in conditii deosebite la regulament Sporurile acordate in baza prevederilor art 13 alin 1 lit b si c din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr 115 2004 aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 125 2005 Locurile de munca categoriile de personal si marimea concreta a sporurilor pentru personalul care isi desfasoara activitatea in conditii ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau a carui activitate se desfasoara in conditii deosebite A Spor de 25 din salariul de baza 1 personalul din unitatile de urgenta neurovasculare B Spor de 15 din salariul de baza 1 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din unitati sectii si compartimente cu paturi din specialitatile neurochirurgie traumatologie vertebro medulara si neuromotorie chirurgie cardiovasculara chirurgie cardiaca si a vaselor mari chirurgie vasculara cardiologie interventionala chirurgie toracica ortopedie si traumatologie arsi chirurgie plastica microchirurgie reconstructiva oncologie medicala chirurgie si ortopedie pediatrica transplant de organe radioterapie hematologie chirurgie generala urologie 2 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din institutele si centrele de sanatate publica 3 abrogat 4 personalul de specialitate medico sanitar din cabinetele medicale organizate in gradinite scoli si unitatile de invatamint superior 5 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din unitatile de transport neonatal specializat 6 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar care asigura urgentele medico chirurgicale de gradele 0 si 1 pana la restabilirea functiilor vitale ale pacientilor incadrat in spitalele judetene si in spitalele de urgenta din centrele universitare 7 personalul de specialitate medico sanitar din laboratoarele de angiografie 8 personalul care in realizarea sarcinilor de serviciu lucreaza pe calculator cel putin 75 din programul normal de lucru 9 personalul din spitale de boli cronice 10 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de neonatologie medicina interna cardiologie gastroenterologie 11 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de otorinolaringologie ORL oftalmologie chirurgie orala si maxilo faciala 12 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de recuperare medicina fizica si balneologie 13 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din unitati sectii si compartimente cu paturi de pediatrie 14 personalul mediu sanitar si auxiliar sanitar din sala de nasteri 15 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din cabinetele medicale de unitate infirmerii din cadrul Ministerului Apararii 16 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din Centrul de medicina preventiva al Ministerului Apararii 17 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din compartimente cu paturi postoperator 18 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din unitati sectii si compartimente cu paturi de obstetrica ginecologie 19 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de nefrologie 20 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de endocrinologie C Spor de 10 din salariul de baza 1 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din unitati sectii si compartimente cu paturi de neuropsihomotori 2 personalul numit si autorizat sa indeplineasca atributii de sef de unitate nucleara responsabil cu radioprotectia si responsabil cu gestiunea surselor nucleare pe timpul cat executa aceste atributii 3 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din sectii si compartimente cu paturi de diabet zaharat nutritie si boli metabolice D Spor de 5 din salariul de baza 1 personalul de specialitate medico sanitar si auxiliar sanitar din structurile ambulatorii de specialitate care acorda asistenta medicala in specialitatile neurochirurgie chirurgie cardiaca si

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/162-regulament-de-sporuri (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Legea nr. 125/2005 privind salarizarea personalului sanitar - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  2006 16 Articolul 44 va avea urmatorul cuprins Art 44 Pe data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice alte dispozitii contrare se abroga 17 Anexa nr I va avea urmatorul cuprins ANEXA Nr I SALARII DE BAZA PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO SANITAR SI AUXILIAR SANITAR Anexa nr I este reprodusa în facsimil I Unitati sanitare altele decât cele clinice A Salarii de baza pentru personalul de specialitate medico sanitar Nr Nivelul Salariul de baza lei crt Functia studiilor minim maxim 1 Medic primar S 5 991 000 12 203 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 11 982 000 24 406 000 2 Medic specialist S 5 129 000 8 740 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 10 258 000 17 480 000 3 Medic S 3 904 000 7 660 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 7 808 000 15 320 000 4 Medic stagiar S 3 745 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 7 490 000 5 Farmacist primar S 5 259 000 9 386 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 10 518 000 18 772 000 6 Farmacist specialist S 4 567 000 7 855 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 9 134 000 15 710 000 7 Farmacist S 4 003 000 6 199 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 8 006 000 12 398 000 8 Farmacist stagiar S 3 745 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 7 490 000 9 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical principal S 4 049 000 9 097 000 10 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical specialist S 3 976 000 7 187 000 11 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical S 3 904 000 5 988 000 12 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical debutant S 3 714 000 13 Dentist principal SSD 4 036 000 6 934 000 14 Dentist SSD 3 962 000 6 131 000 15 Dentist debutant SSD 3 634 000 16 Asistent medical principal SSD 4 069 000 7 094 000 din anatomia patologica si medicina legala2 SSD 8 138 000 14 188 000 17 Asistent medical SSD 3 994 000 6 345 000 din anatomia patologica si medicina legala2 SSD 7 988 000 12 690 000 18 Asistent medical debutant SSD 3 663 000 din anatomia patologica si medicina legala2 SSD 7 326 000 19 Asistent medical principal PL 3 994 000 6 991 000 din anatomia patologica si medicina legala2 PL 7 988 000 13 982 000 20 Asistent medical PL 3 919 000 6 242 000 din anatomia patologica si medicina legala2 PL 7 838 000 12 484 000 21 Asistent medical debutant PL 3 651 000 din anatomia patologica si medicina legala2 PL 7 302 000 22 Asistent medical principal M 3 994 000 6 491 000 din anatomia patologica si medicina legala2 M 7 988 000 12 982 000 23 Asistent medical M 3 919 000 5 494 000 din anatomia patologica si medicina legala2 M 7 838 000 10 988 000 24 Asistent medical debutant M 3 651 000 din anatomia patologica si medicina legala2 M 7 302 000 25 Tehnician dentar principal M 3 832 000 6 468 000 26 Tehnician dentar M 3 760 000 5 510 000 27 Tehnician dentar debutant M 3 503 000 28 Sora medicala principala M 3 897 000 5 843 000 din anatomia patologica si medicina legala2 M 7 794 000 11 686 000 29 Sora medicala M 3 824 000 4 872 000 din anatomia patologica si medicina legala2 M 7 648 000 9 744 000 30 Sora medicala debutanta M 3 562 000 din anatomia patologica si medicina legala2 M 7 124 000 Se poate utiliza numai în unitati sanitare umane Se aplica si functiilor de asistent farmacie asistent social si educator puericultor tehnician dentar si tehnician sanitar din profilurile utilaje medicale optician protezare ortopedica si protezare auditiva care au studii de acest nivel Se aplica si functiilor de tehnician sanitar din profilurile utilaje medicale optician protezare ortopedica si protezare auditiva Se aplica si functiilor oficiant medical laborant cu liceul sanitar operator registrator de urgenta moasa masor gipsar autopsier registrator medical statistician medical instructor CFM instructor de educatie instructor de ergoterapie asistent social educator puericultor Se aplica urmatoarelor functii asistent medical specialist tehnician superior de imagistica radiologie radioterapie si radiodiagnostic cosmetician medical specialist asistent medical specializat tehnician de laborator clinic tehnician de farmacie asistent de fiziokinetoterapie asistent medical de urgente medico chirurgicale asistent medico social tehnician dentar specializat asistent de profilaxie stomatologica asistent igienist pentru cabinet stomatologic asistent pentru stomatologie care au studii de acest nivel B Salarii de baza pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare Nr Nivelul Salariul de baza lei crt Functia studiilor minim maxim 31 Biolog biochimist chimist fizician principal S 5 303 000 9 405 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 10 606 000 18 810 000 32 Biolog biochimist chimist fizician specialist S 4 605 000 7 430 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 9 210 000 14 860 000 33 Biolog biochimist chimist fizician S 4 036 000 6 191 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 8 072 000 12 382 000 34 Biolog biochimist chimist fizician debutant S 3 840 000 din anatomia patologica si medicina legala2 S 7 680 000 35 Psiholog logoped sociolog profesor CFM S 4 144 000 7 363 000 kinetoterapeut asistent social asistent medical moasa principal 36 Psiholog logoped sociolog profesor CFM S 4 069 000 6 742 000 kinetoterapeut asistent social asistent medical moasa 37 Psiholog logoped sociolog profesor CFM S 3 871 000 kinetoterapeut asistent social asistent medical moasa debutant 38 Profesor CFM biolog chimist principal SSD 4 069 000 6 991 000 39 Profesor CFM biolog chimist SSD 3 994 000 6 181 000 40 Profesor CFM biolog chimist debutant SSD 3 663 000 Se aplica si functiilor de educator puericultor asistent social si cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diploma învatamântul superior de

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/163-legea-nr-1252005-privind-salarizarea-personalului-sanitar (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • OUG 115/2004 privind salarizarea personalului sanitar - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  fost sancţionate disciplinar Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor 4 Premiul anual aferent anului 2005 se acordă începând cu luna ianuarie 2006 Art 21 1 Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2 din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzute în statul de funcţii cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli Premiile se pot acorda în cursul anului salariaţilor care au realizat sau au participat direct la obţinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiaşi an bugetar 2 În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate în limita a 2 din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual prevăzute în bugetul aprobat fără a se depăşi valoarea economiilor realizate 3 Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite în limita sumelor alocate cu această destinaţie de către ordonatorii principali de credite cu avizul organizaţiei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau după caz cu avizul reprezentanţilor salariaţilor acolo unde nu sunt astfel de organizaţii sindicale CAPITOLUL III Alte drepturi Art 22 1 Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs prin cumul de funcţii cu respectarea prevederilor legale persoane care au funcţia de bază în afara unităţii 2 Posturile vacante din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar care nu au putut fi ocupate prin concurs pot fi ocupate prin cumul şi de către persoane din aceeaşi unitate 3 Angajarea personalului prin cumul de funcţii se face cu acordul conducerii unităţii la care persoana care cumulează are funcţia de bază iar cumulul de funcţii se efectuează în afara programului de la norma de bază Art 23 Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă personalul încadrat în unităţile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de 20 de tichete de masă Art 24 1 Personalul angajat în unităţile sanitare publice beneficiază de control medical gratuit în condiţiile stabilite prin contractul cadru privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate precum şi de gratuitate la serviciile medicale acordate contra cost care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii 2 Personalul nominalizat la alin 1 beneficiază de prioritate la acordarea consultaţiilor medicale în asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate la efectuarea examinărilor paraclinice la internarea în unităţile sanitare cu paturi precum şi la internarea şi tratamentul ambulatoriu în unităţile de asistenţă medico balneară CAPITOLUL IV Angajarea şi promovarea în funcţii Art 25 1 Angajarea personalului pe funcţii grade şi trepte profesionale se face prin concurs pe un post vacant existent în statul de funcţii 2 Promovarea în funcţii grade şi trepte profesionale se face potrivit metodologiei legale în vigoare prin transformarea postului avut într un post corespunzător promovării 3 Criteriile privind angajarea şi promovarea în funcţii grade şi trepte profesionale se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii cu consultarea organizaţiilor sindicale semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară CAPITOLUL V Delegarea şi detaşarea Art 26 1 Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi delegat pentru exercitarea cu caracter temporar a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă 2 Delegarea poate fi dispusă pe o perioadă de cel mult 60 de zile şi se poate prelungi cu acordul salariatului cu cel mult 60 de zile 3 Personalul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare precum şi la o indemnizaţie de delegare în condiţiile prevăzute de lege Art 27 Pe durata delegării respectiv a detaşării salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi prevăzute în contractul individual de muncă Art 28 1 Personalul încadrat în unităţile sanitare publice din sectorul sanitar poate fi detaşat la un alt angajator în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia 2 Detaşarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult un an şi în mod excepţional perioada detaşării poate fi prelungită cu acordul ambelor părţi din 6 în 6 luni 3 Salariatul detaşat are dreptul la plata cheltuielilor de transport şi cazare precum şi la o indemnizaţie de detaşare în condiţiile prevăzute de lege 4 Drepturile cuvenite salariatului detaşat se acordă de angajatorul la care s a dispus detaşarea 5 Pe durata detaşării salariatul beneficiază de drepturile care îi sunt mai favorabile fie de drepturile de la angajatorul care a dispus detaşarea fie de drepturile de la angajatorul la care este detaşat CAPITOLUL VI Drepturi în cazul mutării în altă localitate Art 29 1 Personalul mutat în cadrul aceleiaşi unităţi sanitare în altă localitate are dreptul la a rambursarea costului transportului pentru el şi membrii familiei sale precum şi pentru gospodăria sa b plata unei indemnizaţii egale cu salariul de bază net lunar c un concediu plătit de 5 zile lucrătoare în vederea mutării efective acordat la cererea sa 2 De drepturile prevăzute la alin 1 beneficiază şi persoanele care se mută în altă unitate sanitară situată într o localitate diferită de cea de domiciliu dacă în documentul de solicitare de încadrare s a făcut această menţiune Plata drepturilor respective se suportă de unitatea sanitară publică la care se face angajarea Art 30 1 La încadrarea într o unitate sanitară publică din sectorul sanitar din altă localitate decât cea de domiciliu în primul an de activitate după absolvirea studiilor personalul de specialitate beneficiază de o indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei gradului sau treptei profesionale în care urmează a fi încadrat În cazul medicilor şi farmaciştilor indemnizaţia de instalare se acordă după terminarea stagiaturii sau a rezidenţiatului de unitatea sanitară unde s au încadrat prin concurs 2 Indemnizaţia de instalare este echivalentă cu două salarii de bază pentru acele localităţi unde atragerea personalului de specialitate medico sanitar se face cu mare greutate stabilite de ordonatorul de credite şi avizate de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie 3 Persoanele care au beneficiat de indemnizaţia de instalare şi care ulterior au încetat activitatea din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui în condiţiile legii indemnizaţia primită calculată proporţional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an CAPITOLUL VII State de funcţii Art 31 1 După aprobarea legii bugetului de stat respectiv a bugetului de venituri şi cheltuieli fiecare unitate sanitară cu personalitate juridică îşi întocmeşte anual statul de funcţii cu încadrarea în normativele de personal numărul maxim de posturi repartizat şi în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri şi cheltuieli 2 Statul de funcţii se aprobă de Ministerul Sănătăţii sau de celelalte ministere cu reţea sanitară proprie ori de direcţia de sănătate publică după caz în funcţie de subordonare CAPITOLUL VIII Dispoziţii finale Art 32 1 În anul 2005 salariile de bază individuale ale personalului din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar se stabilesc pentru luna octombrie prin aplicarea unui procent de majorare în limita procentelor de majorare prevăzute pe funcţii grade şi trepte profesionale în anexa nr VI 2 Începând cu luna ianuarie 2005 se acordă 45 din creşterea rezultată ca diferenţă între salariul de bază individual stabilit potrivit alin 1 şi salariul de bază avut în luna decembrie 2004 iar diferenţa se acordă începând cu luna octombrie 2005 Art 33 Salariile de bază prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă sunt brute şi impozabile şi se vor actualiza prin aplicarea creşterilor salariale acordate în conformitate cu prevederile legale Art 34 Sumele necesare pentru plata salariilor de bază a sporurilor a premiilor a sumelor pentru promovarea personalului în grade şi trepte profesionale şi a celorlalte drepturi salariale trebuie să se încadreze în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli Art 35 1 La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se suspendă ocuparea prin concurs a posturilor vacante din statul de funcţii precum şi a celor care se vor vacanta inclusiv ca urmare a restructurării externalizării şi privatizării unităţilor sanitare 2 Prin excepţie de la prevederile alin 1 ordonatorii principali de credite pot aproba o dată pe trimestru până la data de 1 septembrie organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante cu condiţia încadrării în fondurile aprobate cu avizul Ministerului Finanţelor Publice şi după caz şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate pentru unităţile finanţate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate 3 Prevederile alin 1 nu se aplică posturilor unice din statul de funcţii precum şi posturilor de medici de specialitate din unităţile sanitare cu încadrare deficitară la această categorie de personal 4 Ocuparea prin concurs a posturilor nominalizate la alin 3 se aprobă de ordonatorii principali de credite Art 36 Personalul de specialitate trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar beneficiază de drepturile prevăzute de reglementările specifice în domeniu Art 37 1 Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă are dreptul în fiecare an calendaristic la un concediu de odihnă şi la alte concedii precum şi la drepturile aferente în condiţiile stabilite pentru personalul contractual din sectorul bugetar 2 Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile legislaţiei muncii precum şi cu reglementările de drept comun civile şi administrative după caz în măsura în care nu contravin legislaţiei specifice Art 38 Încălcarea dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă privind stabilirea salariului de bază individual la încadrare promovarea personalului precum şi acordarea de drepturi fără respectarea prevederilor acesteia atrag după caz răspunderea disciplinară materială sau penală a persoanelor vinovate potrivit legii Art 39 Ulterior stabilirii competenţelor pe tipuri de spitale salariile de bază individuale pe funcţii grade şi trepte profesionale vor fi stabilite în mod diferenţiat în funcţie de categoria unităţii şi de complexitatea activităţii prin hotărâre a Guvernului Art 40 1 Salariile de bază individuale pentru personalul care îşi desfăşoară activitatea în structurile care furnizează servicii ambulatorii de specialitate pot fi majorate sau diminuate în funcţie de aportul furnizorilor de servicii medicale la realizarea veniturilor 2 Salariile de bază individuale diminuate în condiţiile alin 1 nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii grade şi trepte profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă Art 41 Salariile individuale ale personalului contractual din cabinetele medicale individuale organizate conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr 124 1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale republicată cu modificările şi completările ulterioare din asistenţa medicală primară şi ambulatorie de specialitate se stabilesc prin negociere şi nu pot fi mai mici decât salariile de bază minime pe funcţii grade şi trepte profesionale prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă Art 42 În sectorul sanitar se pot utiliza şi funcţii specifice altor sectoare de activitate Art 43 Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005 Art 44 Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă prevederile art 27 din Ordonanţa Guvernului nr 1 2000 privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de medicină legală publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr 22 din 21 ianuarie 2000 aprobată cu modificări prin Legea nr 459 2001 cu modificările şi completările ulterioare ale art 18 alin 2 din Legea nr 104 2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr 222 din 3 aprilie 2003 cu modificările ulterioare precum şi orice alte dispoziţii contrare Art 45 Anexele nr I VI fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă Anexele nr I VI sunt reproduse în facsimil Bucureşti 24 noiembrie 2004 Nr 115 ANEXA Nr I SALARII DE BAZĂ PENTRU PERSONALUL DE SPECIALITATE MEDICO SANITAR ŞI AUXILIAR SANITAR I Unităţi sanitare altele decât cele clinice A Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico sanitar Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim 1 Medic primar S 5 991 000 12 203 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 7 372 000 18 301 000 2 Medic specialist S 5 129 000 8 740 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 5 991 000 11 399 000 3 Medic S 3 904 000 7 660 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 4 719 000 10 590 000 4 Medic stagiar S 3 745 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 4 450 000 5 Farmacist primar S 5 259 000 9 386 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 5 959 000 14 477 000 6 Farmacist specialist S 4 567 000 7 855 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 5 259 000 10 381 000 7 Farmacist S 4 003 000 6 199 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 4 271 000 9 573 000 8 Farmacist stagiar S 3 745 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 4 131 000 9 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical principal S 4 049 000 9 097 000 10 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical specialist S 3 976 000 7 187 000 11 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical S 3 904 000 5 988 000 12 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical debutant S 3 714 000 13 Dentist principal SSD 4 036 000 6 934 000 14 Dentist SSD 3 962 000 6 131 000 15 Dentist debutant SSD 3 634 000 16 Asistent medical principal SSD 4 069 000 7 094 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 SSD 4 671 000 8 818 000 17 Asistent medical SSD 3 994 000 6 345 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 SSD 4 296 000 7 446 000 18 Asistent medical debutant SSD 3 663 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 SSD 4 069 000 19 Asistent medical principal PL 3 994 000 6 991 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 PL 4 069 000 8 610 000 20 Asistent medical PL 3 919 000 6 242 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 PL 3 994 000 7 237 000 21 Asistent medical debutant PL 3 651 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 PL 3 919 000 22 Asistent medical principal M 3 994 000 6 491 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 4 069 000 7 734 000 23 Asistent medical M 3 919 000 5 494 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 3 994 000 6 242 000 24 Asistent medical debutant M 3 651 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 3 919 000 25 Tehnician dentar principal M 3 832 000 6 468 000 26 Tehnician dentar M 3 760 000 5 510 000 27 Tehnician dentar debutant M 3 503 000 28 Soră medicală principală M 3 897 000 5 843 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 3 970 000 7 308 000 29 Soră medicală M 3 824 000 4 872 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 3 897 000 5 360 000 30 Soră medicală debutantă M 3 562 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 3 824 000 Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie asistent social şi educator puericultor tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile utilaje medicale optician protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel Se aplică şi funcţiilor de tehnician sanitar din profilurile utilaje medicale optician protezare ortopedică şi protezare auditivă Se aplică şi funcţiilor oficiant medical laborant cu liceul sanitar operator registrator de urgenţă moaşă masor gipsar autopsier registrator medical statistician medical instructor CFM instructor de educaţie instructor de ergoterapie asistent social educator puericultor Se aplică următoarelor funcţii asistent medical specialist tehnician superior de imagistică radiologie radioterapie şi radiodiagnostic cosmetician medical specialist asistent medical specializat tehnician de laborator clinic tehnician de farmacie asistent de fiziokinetoterapie asistent medical de urgenţe medico chirurgicale asistent medico social tehnician dentar specializat asistent de profilaxie stomatologică asistent igienist pentru cabinet stomatologic asistent pentru stomatologie care au studii de acest nivel B Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim 31 Biolog biochimist chimist fizician principal S 5 303 000 9 405 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 6 008 000 14 597 000 32 Biolog biochimist chimist fizician specialist S 4 605 000 7 430 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 5 303 000 10 467 000 33 Biolog biochimist chimist fizician S 4 036 000 6 191 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 4 306 000 7 430 000 34 Biolog biochimist chimist fizician debutant S 3 840 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 4 235 000 35 Psiholog logoped sociolog profesor CFM kinetoterapeut asistent social principal S 4 144 000 7 363 000 36 Psiholog logoped sociolog profesor CFM kinetoterapeut asistent social S 4 069 000 6 742 000 37 Psiholog logoped sociolog profesor CFM kinetoterapeut asistent social debutant S 3 871 000 38 Profesor CFM biolog chimist principal SSD 4 069 000 6 991 000 39 Profesor CFM biolog chimist SSD 3 994 000 6 181 000 40 Profesor CFM biolog chimist debutant SSD 3 663 000 C Salarii de bază pentru personalul auxiliar sanitar 41 Infirmieră agent DDD G 3 718 000 3 864 000 42 Infirmieră agent DDD debutant G 3 532 000 43 Brancardier baies nămolar spălătoreasă îngrijitoare G 3 645 000 3 864 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 G 3 718 000 5 073 000 44 Ambulanţier 3 824 000 5 360 000 45 Şofer autosanitară I 3 824 000 4 872 000 46 Şofer autosanitară II 3 749 000 4 385 000 47 Şofer autosanitară III 3 676 000 3 897 000 Se aplică şi funcţiilor de educator puericultor asistent social şi cosmetician ocupate de persoane care au absolvit cu diplomă învăţământul superior de scurtă durată cu durata studiilor de 2 3 ani învăţământ de zi sau de 3 4 ani învăţământ seral sau fără frecvenţă Se ocupă prin concurs de către personalul care îndeplineşte condiţiile de încadrare pentru funcţia de şofer autosanitară I posedă diplomă de absolvire a cursului organizat potrivit Ordinului ministrului sănătăţii nr 388 1992 şi are 2 ani vechime în funcţia de şofer autosanitară I Se aplică nivelurile I şi II pentru salarizarea şoferilor autosanitarelor din serviciile de ambulanţă judeţene şi al municipiului Bucureşti iar nivelurile de salarizare II şi III şoferilor autosanitarelor din alte unităţi sanitare II Unităţi clinice institute şi centre medicale1 A Salarii de bază pentru personalul de specialitate medico sanitar Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim 1 Medic primar S 6 719 000 14 514 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 8 065 000 19 843 000 2 Medic specialist S 5 890 000 11 292 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 6 719 000 13 646 000 3 Medic rezident anul VI VII S 8 696 000 4 Medic rezident anul IV V S 8 128 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 9 072 000 5 Medic rezident anul III S 7 182 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 8 128 000 6 Medic rezident anul II S 6 239 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 7 182 000 7 Medic rezident anul I S 5 292 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 6 239 000 8 Farmacist primar S 5 216 000 12 166 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 6 432 000 15 696 000 9 Farmacist specialist S 4 349 000 9 735 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 4 870 000 12 533 000 10 Farmacist rezident anul III S 6 239 000 11 Farmacist rezident anul II S 5 673 000 12 Farmacist rezident anul I S 5 105 000 13 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical principal S 4 049 000 11 963 000 14 Fiziokinetoterapeut bioinginer medical specialist S 3 904 000 9 573 000 15 Asistent medical principal SSD 3 970 000 9 108 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 SSD 4 647 000 11 159 000 16 Asistent medical SSD 3 897 000 8 133 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 SSD 4 043 000 8 964 000 17 Asistent medical principal PL 3 897 000 9 005 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 PL 4 632 000 10 954 000 18 Asistent medical PL 3 824 000 8 033 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 PL 3 970 000 8 763 000 19 Asistent medical principal M 3 897 000 7 790 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 4 312 000 9 735 000 20 Asistent medical M 3 824 000 7 060 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 3 897 000 7 790 000 21 Soră medicală principală M 3 767 000 6 825 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 3 909 000 8 705 000 22 Soră medicală M 3 696 000 5 886 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 M 3 767 000 6 825 000 B Salarii de bază pentru personalul de specialitate din compartimentele paraclinice medico sanitare Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim 23 Biolog biochimist chimist fizician principal S 5 129 000 11 963 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 6 325 000 15 435 000 24 Biolog biochimist chimist fizician specialist S 4 277 000 9 573 000 din anatomia patologică şi medicina legală 2 S 4 789 000 12 324 000 25 Psiholog logoped sociolog profesor CFM kinetoterapeut asistent social principal S 4 043 000 11 681 000 26 Profesor CFM principal SSD 3 970 000 9 005 000 1 Se poate aplica şi personalului de cercetare cu studii superioare din unităţile clinice din institutele şi centrele medicale care este confirmat în gradele profesionale de la cap II lit A nr crt 1 12 şi lit B nr crt 23 25 2 Salariul de bază la limita maximă cuprinde şi salariul de bază mai mare prevăzut la pct 2 din Nota la anexa nr 2 la Hotărârea Guvernului nr 281 1993 pentru personalul din anatomia patologică şi medicina legală care lucrează în morgi prosecturi şi histopatologie Se poate utiliza numai în unităţi sanitare umane Se aplică şi funcţiilor de asistent farmacie asistent social şi educator puericultor tehnician dentar şi tehnician sanitar din profilurile utilaje medicale optician protezare ortopedică şi protezare auditivă care au studii de acest nivel Se aplică şi funcţiilor de oficiant sanitar laborant cu liceu sanitar Se aplică următoarelor funcţii asistent medical specialist tehnician superior de imagistică radiologie radioterapie şi radiodiagnostic cosmetician medical specialist asistent medical specializat tehnician de laborator clinic tehnician de farmacie asistent de fiziokinetoterapie asistent medical de urgenţe medico chirurgicale asistent medico social tehnician dentar specializat asistent de profilaxie stomatologică asistent igienist pentru cabinet stomatologic asistent pentru stomatologie care au studii de acest nivel NOTĂ Salarizarea medicilor chimiştilor şi fizicienilor din compartimentul laboratorul de igiena radiaţiilor nucleare din cadrul direcţiilor de sănătate publică din centrele universitare care şi desfăşoară activitatea şi în unităţi sanitare clinice se stabileşte pe baza salariilor de bază din Cap II Unităţi clinice institute şi centre medicale litera B ANEXA Nr II SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ACTIVITATEA DE CERCETARE Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim a Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Cercetător ştiinţific principal gradul I S 5 592 000 17 014 000 2 Cercetător ştiinţific principal gradul II S 4 478 000 15 917 000 3 Cercetător ştiinţific principal gradul III S 3 980 000 12 412 000 4 Cercetător ştiinţific S 3 909 000 9 596 000 b Funcţii de execuţie de specialitate neatestate 5 Asistent de cercetare ştiinţifică S 3 838 000 7 551 000 6 Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar S 3 651 000 c Funcţii de execuţie auxiliare din activitatea de cercetare pe trepte profesionale 7 Asistent I M 3 838 000 6 036 000 8 Asistent II M 3 767 000 5 138 000 9 Asistent III M 3 696 000 4 756 000 10 Asistent stagiar M 3 443 000 ANEXA Nr III SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN ALTE SECTOARE DE ACTIVITATE CARE SE UTILIZEAZĂ ÎN UNITĂŢILE SANITARE PUBLICE 1 Unităţi de cultură Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim 1 Documentarist traducător desenator artistic S gradul I 3 980 000 6 710 000 gradul II 3 909 000 6 121 000 gradul III 3 838 000 5 769 000 debutant 3 651 000 2 Documentarist traducător desenator artistic M treapta IA 3 838 000 5 769 000 treapta I 3 767 000 5 060 000 treapta II 3 696 000 4 710 000 debutant 3 443 000 3 Fotograf laborant foto M G treapta I 3 838 000 4 944 000 treapta II 3 767 000 4 357 000 treapta III 3 696 000 4 005 000 debutant 3 443 000 4 Bibliotecar S gradul IA 3 980 000 9 412 000 gradul I 3 909 000 6 470 000 gradul II 3 838 000 5 886 000 debutant 3 651 000 5 Bibliotecar arhivist SSD gradul I 3 909 000 7 064 000 gradul II 3 838 000 5 769 000 gradul III 3 767 000 4 944 000 debutant 3 455 000 6 Bibliotecar M treapta IA 3 838 000 5 769 000 treapta I 3 767 000 5 060 000 treapta II 3 696 000 4 710 000 debutant 3 443 000 7 Garderobier M G 3 554 000 4 005 000 2 CULTE Salarii de bază pentru personalul clerical Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim 1 Preot gradul I S 4 049 000 8 616 000 gradul II S 3 976 000 7 186 000 definitiv S 3 904 000 6 466 000 debutant S 3 714 000 2 Preot gradul I M 3 832 000 6 226 000 definitiv M 3 760 000 5 988 000 debutant M 3 503 000 NOTĂ Condiţiile de ocupare a gradelor profesionale se stabilesc prin hotărâre a Guvernului Ministerul Culturii şi Cultelor este autorizat să certifice asimilarea funcţiilor de la alte culte cu cea de preot 3 Navigaţie Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim 1 Căpitan M 3 832 000 5 290 000 2 Ofiţer punte M 3 760 000 4 815 000 3 Ofiţer mecanic ofiţer electrician M 3 760 000 4 702 000 4 Conducător şalupă 3 615 000 4 584 000 5 Motorist marinar M 3 615 000 4 351 000 6 Motorist marinar debutant M 3 503 000 4 Agricultură Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim a Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Medic primar veterinar S 4 121 000 10 565 000 2 Medic veterinar gradul I S 4 049 000 7 516 000 3 Medic veterinar gradul II S 3 976 000 6 577 000 4 Medic veterinar gradul III S 3 904 000 5 523 000 5 Medic veterinar debutant S 3 714 000 6 Asistent veterinar I SSD 3 976 000 6 577 000 7 Asistent veterinar II SSD 3 904 000 5 290 000 8 Asistent veterinar III SSD 3 832 000 4 935 000 9 Asistent veterinar debutant SSD 3 515 000 b Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 10 Asistent veterinar I tehnician veterinar IA M 3 904 000 5 641 000 11 Asistent veterinar II tehnician veterinar I M 3 832 000 5 054 000 12 Asistent veterinar III tehnician veterinar II M 3 760 000 4 584 000 13 Asistent veterinar tehnician veterinar debutant M 3 503 000 În funcţia de medic primar veterinar pot fi încadrate persoanele care au obţinut acest grad profesional pe baza examenului organizat de ministerele coordonatoare ANEXA Nr IV SALARII DE BAZĂ PENTRU FUNCŢIILE DE SPECIALITATE DIN COMPARTIMENTELE TEHNIC ECONOMIC ADMINISTRATIV ŞI INFORMATICĂ A Salarii de bază pentru activitatea de specialitate din compartimentele aprovizionare resurse umane salarizare contencios investiţii Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim a Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Consilier expert inspector de specialitate gradul I inginer economist specialist IA S 4 365 000 8 612 000 2 Referent de specialitate inspector de specialitate gradul II economist referent inginer gradul I S 4 289 000 6 889 000 3 Referent de specialitate inspector de specialitate gradul III economist referent inginer gradul II S 4 212 000 6 407 000 4 Referent de specialitate inspector de specialitate gradul IV economist referent inginer gradul III S 4 135 000 5 925 000 5 Referent inspector inginer economist debutant S 3 934 000 6 Referent subinginer tehnician economist I SSD 4 043 000 6 202 000 7 Referent subinginer tehnician economist II SSD 3 970 000 5 739 000 8 Referent subinginer tehnician economist III SSD 3 897 000 5 120 000 9 Referent subinginer tehnician economist debutant SSD 3 574 000 b Funcţii de execuţie pe grade profesionale din serviciile de contencios 10 Consilier juridic gradul IA S 4 365 000 8 612 000 11 Consilier juridic gradul l S 4 289 000 6 889 000 12 Consilier juridic gradul II S 4 212 000 6 407 000 13 Consilier juridic gradul III S 4 135 000 5 925 000 14 Consilier juridic debutant S 3 934 000 c Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 15 Tehnician merceolog contabil referent IA PL 4 165 000 5 950 000 16 Tehnician merceolog contabil referent I PL 4 046 000 5 712 000 17 Tehnician merceolog contabil referent II PL 3 927 000 5 593 000 18 Tehnician merceolog contabil referent III PL 3 808 000 4 760 000 19 Tehnician merceolog contabil referent debutant PL 3 689 000 20 Tehnician merceolog contabil referent IA M 4 010 000 5 076 000 21 Tehnician merceolog contabil referent I M 3 937 000 4 714 000 22 Tehnician merceolog contabil referent II M 3 864 000 4 260 000 23 Tehnician merceolog contabil referent III M 3 792 000 3 900 000 24 Tehnician merceolog contabil referent debutant M 3 532 000 B Compartimente de informatică Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim a Funcţii de execuţie pe grade profesionale 1 Analist programator inginer de sistem IA S 4 442 000 8 612 000 2 Analist programator inginer de sistem I S 4 365 000 8 182 000 3 Analist programator inginer de sistem II S 4 289 000 7 323 000 4 Analist programator inginer de sistem III S 4 212 000 6 353 000 5 Analist programator inginer de sistem IV S 4 135 000 5 817 000 6 Analist programator inginer de sistem debutant S 3 934 000 7 Informatician I SSD 4 043 000 6 202 000 8 Informatician II SSD 3 970 000 5 688 000 9 Informatician III SSD 3 897 000 4 965 000 10 Informatician debutant SSD 3 574 000 b Funcţii de execuţie pe trepte profesionale 11 Analist programator ajutor IA M 4 010 000 5 641 000 12 Analist programator ajutor I M 3 937 000 5 228 000 13 Analist programator ajutor II M 3 864 000 4 718 000 14 Analist programator ajutor III M 3 792 000 4 312 000 15 Analist programator debutant M 3 532 000 16 Operator controlor date I M 4 010 000 5 228 000 17 Operator controlor date II M 3 937 000 4 718 000 18 Operator controlor date III M 3 864 000 4 312 000 19 Operator controlor date IV M 3 792 000 3 937 000 20 Operator controlor date debutant M 3 532 000 C Funcţii comune din activitatea de secretariat administrativ şi gospodărire întreţinere reparaţii şi deservire Nr Nivelul Salariul de bază lei crt Funcţia studiilor minim maxim 1 Stenodactilograf I M 3 832 000 4 518 000 2 Stenodactilograf II M 3 760 000 4 139 000 3 Stenodactilograf debutant M 3 503 000 4 Secretar dactilograf secretar dactilograf IA M 3 832 000 5 006 000 5 Secretar dactilograf secretar dactilograf I M G 3 760 000 4 411 000 6 Secretar dactilograf secretar dactilograf II M G 3 687 000 4 027 000 7 Secretar dactilograf secretar dactilograf debutant M G 3 503 000 8 Administrator I M 3 832 000 5 386 000 9 Administrator II M 3 760 000 4 895 000 10 Administrator III M 3 687 000 4 411 000 11 Şef depozit I M 3 760 000 4 847 000 12 Şef depozit II M 3 687 000 4 411 000 13 Casier magaziner I M 3 760 000 4 735 000 14 Casier magaziner II M G 3 687 000 4 246 000 15 Casier magaziner debutant M G 3 503 000 16 Funcţionar arhivar I M 3 832 000 4 628 000 17 Funcţionar arhivar II M 3 760 000 4 246 000 18 Funcţionar arhivar III M 3 687 000 3 867 000 19 Funcţionar arhivar debutant M 3 503 000 20 Şef formaţie pază pompieri 3 615 000 4 246 000 21 Portar paznic pompier îngrijitor guard bufetier 3 687 000 3 832 000 manipulant bunuri curier I 22 Portar paznic pompier îngrijitor guard bufetier 3 615 000 3 760 000 manipulant bunuri curier II 23 Maistru I 3 760 000 5 226 000 24 Maistru II 3 687 000 4 847 000 25 Şofer I 3 760 000 5 332 000 26 Şofer II 3 687 000 5 115 000 27 Muncitor calificat I 4 049 000 5 115 000 28 Muncitor calificat II 3 976 000 4 847 000 29 Muncitor calificat III 3 904 000 4 518 000 30 Muncitor calificat IV 3 832 000 4 246 000 31 Muncitor calificat V 3 760 000 3 919 000 32 Muncitor calificat VI 3 687 000 3 832 000 33 Muncitor necalificat 3 615 000 3 760 000 ANEXA Nr V INDEMNIZAŢII DE CONDUCERE MAXIME LUNARE ÎN PROCENTE DIN SALARIUL DE BAZĂ Nr Indemnizaţia de crt FUNCŢIA conducere maximă lunară în din salariul de bază 0 1 2 I FUNCŢII DE CONDUCERE 1 Director general 55 2 Director general adjunct medical 50 3 Director 50 4 Director general adjunct 50 5 Director administrativ 40 6 Director adjunct 40 7 Contabil şef 40 8 Medic şef ambulator de specialitate şi altele similare 40 9 Director de îngrijiri 35 10 Şef serviciu 30 11 Şef birou şef atelier şef laborator şef oficiu 25 12 Medic farmacist biolog biochimist chimist psiholog şef secţie şef laborator şi altele similare 25 13 Medic şef serviciu medicină legală anatomie patologică şi altele similare 25 14 Asistent medical şef pe unitate 25 15 Şef formaţie muncitori 15 II INDEMNIZAŢII PENTRU ÎNDEPLINIREA UNOR SARCINI ACTIVITĂŢI ŞI RESPONSABILITĂŢI SUPLIMENTARE FUNCŢIEI DE BAZĂ CARE FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZĂ 1 Farmacist şef serviciu 15 2 Asistent medical tehnician sanitar soră medicală oficiant medical moaşă laborant şi altele similare şef 10 3 Chimist biolog biochimist cu gestiune 10 4 Spălătoreasă cu gestiune 7 5 Şef echipă 7 6 Medic inspector farmacist inspector direcţia de sănătate publică 25 III INDEMNIZAŢII PENTRU ACTIVITĂŢI PRESTATE ÎN AFARA OBLIGAŢIILOR FUNCŢIEI DE BAZĂ ŞI CARE NU FAC PARTE DIN SALARIUL DE BAZĂ 1 Membrii comisiilor de avizare medico legală cel mult 25 în cursul ai comisiilor de expertiză şi recuperare a unei luni din salariul capacităţii de muncă şi ai comisiilor medicale de bază al funcţiei de execuţie îndeplinite ANEXA Nr VI Procente de majorare a salariilor de bază pe funcţii grade şi trepte profesionale I Unităţi

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/164-oug-1152004-privind-salarizarea-personalului-sanitar (2016-05-02)
  Open archived version from archive •