archive-ro.com » RO » S » SOLIDARITATEA-SANITARA.RO

Total: 414

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Legea de exercitare a profesiei de asistent medical - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  partea statului membru consultat sau dupa expirarea termenului de 3 luni prevazut de normele Uniunii Europene pentru formularea raspunsului de catre statele membre consultate in aceste situatii ART 31 1 Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de asistent medical generalist sau a profesiei de moasa in Romania comise de asistentii medicali generalisti sau moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza 2 Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa precum si cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiilor de asistent medical generalist si respectiv de moasa aplicate asistentilor medicali generalisti si moaselor pe durata exercitarii profesiei in Romania 3 Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda cu privire la faptele grave si precise comise de asistentii medicali generalisti si moasele cetateni romani sau care provin din Romania anterior stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului sau fapte care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei in acel stat 4 Autoritatile competente romane decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le intreprind in situatiile pentru care au fost sesizate si comunica statului membru gazda in termen de 3 luni de la primirea solicitarii acestuia consecintele care rezulta cu privire la atestatele si documentele pe care le au emis in cazurile respective 5 Autoritatile competente romane asigura confidentialitatea informatiilor transmise ART 32 Documentele prevazute la art 28 29 si 31 sunt valabile 3 luni de la data emiterii SECTIUNEA a 2 a Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor ART 33 1 In vederea prestarii temporare de servicii in Romania atunci cand solicita accesul la una dintre activitatile profesionale asistentii medicali generalisti si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state sunt inregistrati la cerere dupa o procedura simplificata in Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania pe durata prestarii temporare de servicii in vederea aplicarii prevederilor art 37 2 Exercitarea activitatilor de asistent medical generalist si respectiv de moasa in aceste situatii se face cu respectarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor prevazute de lege pentru asistentii medicali generalisti si respectiv pentru moasele cetateni romani 3 Atunci cand pe durata prestarii temporare de servicii in Romania persoanele prevazute la alin 1 incalca dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevazute de lege autoritatile competente romane informeaza statul membru in care cei in cauza sunt stabiliti ART 34 1 Prestarea temporara de servicii pe teritoriul Romaniei de catre asistentii medicali generalisti si de catre moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state se face pe baza urmatoarelor documente a declaratia prealabila adresata autoritatilor competente romane de catre solicitant declaratie in care se precizeaza durata de prestare a activitatii profesionale natura si locul de desfasurare a acesteia In cazuri urgente declaratia poate fi facuta in termen de maximum 7 zile de la incetarea prestarii activitatii cu caracter urgent b dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru in care este stabilit solicitantul atesta ca acesta exercita legal activitatile respective pe teritoriul acelui stat c dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta atesta ca solicitantul este posesor al unui titlu de calificare oficiala de asistent medical generalist respectiv de moasa prevazut de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza 2 Documentele prevazute la alin 1 sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor ART 35 1 In caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului in Romania asistentii medicali generalisti si respectiv moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul dintre aceste state sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia asigurarilor sociale de sanatate 2 Persoanele prevazute la alin 1 au obligatia de a informa in prealabil Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei iar in caz de urgenta in termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora ART 36 Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana autoritatile competente romane vor retrage dupa caz temporar sau definitiv dovezile prevazute la art 34 alin 1 lit b eliberate asistentilor medicali generalisti si respectiv moaselor cetateni romani precum si asistentilor medicali generalisti si respectiv moaselor care intrunesc conditiile prevazute la art 1 lit b d stabiliti in Romania in cazul in care acestora li se aplica sanctiunile prevazute de lege cu ridicarea dreptului de libera practica a profesiei SECTIUNEA a 3 a Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii ART 37 Asistentii medicali generalisti si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care in timpul exercitarii profesiunii in Romania incalca legile si regulamentele profesiei raspund potrivit legii ART 38 1 Asistentii medicali generalisti si respectiv moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia in Romania au dreptul de a atasa la titlul profesional corespunzator prevazut la art 4 titlul legal de formare obtinut in statul membru de origine sau de provenienta in limba statului emitent si eventual abrevierea acestui titlu in masura in care nu este identic cu titlul profesional Titlul legal de formare va fi insotit de numele si locul institutiei sau al organismului emitent 2 Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire complementara neinsusita de beneficiar acesta va utiliza in exercitiul profesiei forma corespunzatoare a titlului indicata de autoritatile competente romane ART 39 1 Asistentii medicali generalisti si respectiv moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care sunt stabiliti si exercita profesia in Romania au obligatia de a se informa la autoritatile competente romane cu privire la legislatia care reglementeaza sectorul de sanatate domeniul securitatii sociale precum si cu privire la Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania 2 In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin 1 autoritatile competente romane vor organiza la nivelul structurilor teritoriale si centrale birouri de informare legislativa CAP III Organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania SECTIUNEA 1 Dispozitii generale ART 40 1 Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala a asistentilor medicali si a moaselor neguvernamentala de interes public apolitica nonprofit avand ca obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de asistent medical si respectiv a profesiei de moasa cu drept de libera practica 2 Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania are autonomie institutionala 3 Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania are sediul central in municipiul Bucuresti 4 Patrimoniul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se constituie din bunuri mobile si imobile dobandite in conditiile legii ART 41 In cadrul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se infiinteaza Comisia de specialitate a asistentilor medicali generalisti Comisia de specialitate a moaselor comisii de specialitate pentru celelalte specialitati ale asistentilor medicali precum si Comisia de disciplina SECTIUNEA a 2 a Atributiile Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania ART 42 1 Atributiile generale ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania sunt a colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea normelor specifice si a reglementarilor privind profesiile de asistent medical si de moasa si asigura aplicarea lor b apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele profesionale ale membrilor sai apara onoarea libertatea si independenta profesionala a asistentului medical si a moasei in exercitarea profesiei c supravegheaza respectarea standardelor de calitate a activitatilor de asistent medical si respectiv de moasa d participa in colaborare cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de evaluare a calitatii ingrijirilor de sanatate si asigura aplicarea acestora e elaboreaza si adopta Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania luand masurile necesare pentru respectarea unitara a acestora f ii reprezinta pe membrii sai in relatiile cu autoritatile si institutiile guvernamentale si neguvernamentale interne si internationale g organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica deontologie profesionala si a cazurilor de malpraxis in calitate de organ de jurisdictie profesionala h colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la inscrierea asistentilor medicali si a moaselor in Registrul unic national al asistentilor medicali si moaselor din Romania si la actualizarea permanenta a acestuia i colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru asistenti medicali si moase j controleaza si supravegheaza impreuna cu Ministerul Sanatatii modul de exercitare a profesiei de asistent medical si de moasa indiferent de forma si de unitatea sanitara in care se exercita k elibereaza avizul necesar dobandirii autorizatiei de libera practica in profesia de asistent medical respectiv in profesia de moasa l colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica independenta pentru ingrijiri de sanatate m reprezinta asistentii medicali si moasele care desfasoara activitati de ingrijire in cadrul sistemului de asigurari de sanatate la elaborarea contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si a normelor de aplicare a acestuia n stabileste in functie de gradul riscului profesional valoarea riscului asigurat in cadrul asigurarilor de raspundere civila pentru asistentii medicali si pentru moase o actioneaza alaturi de institutiile abilitate centrale sau teritoriale ca in unitatile sanitare publice si private sa fie asigurata calitatea ingrijirilor de sanatate p organizeaza puncte teritoriale de informare privind legislatia sistemului de sanatate q poate formula actiuni in justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai prin structurile nationale si teritoriale r elaboreaza ghiduri si protocoale de practica criteriile si conditiile privind asigurarea calitatii ingrijirilor de sanatate pe care le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii 2 In domeniul formarii profesionale Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania are urmatoarele atributii a colaboreaza cu Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei si Cercetarii la organizarea educatiei continue specializarii si cresterii gradului de competenta profesionala a asistentilor medicali si moaselor b colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei si tematicilor de concursuri si examene pentru asistentii medicali si pentru moase c sustine activitatea si dezvoltarea cercetarii stiintifice si organizeaza manifestari stiintifice in domeniul ingrijirilor de sanatate d organizeaza centre de pregatire lingvistica necesare pentru exercitarea profesiei de catre asistentii medicali si moasele cetateni ai statelor membre ai Uniunii Europene ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene SECTIUNEA a 3 a Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania ART 43 1 Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se dobandeste la cerere 2 Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se pierde pe durata suspendarii sau in caz de retragere a dreptului de exercitare a profesiei de asistent medical sau a profesiei de moasa 3 Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania care se elibereaza la inscriere 4 Eliberarea certificatului de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se va face numai pentru asistentii medicali si moasele care indeplinesc conditiile prevazute la art 10 5 Pot deveni la cerere membri ai Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si asistentii medicali si moasele cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania 6 Calitatea de membru al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania o pot pastra la cerere si pensionarii asistenti medicali si respectiv moase care au practicat profesia SECTIUNEA a 4 a Drepturi si obligatii ART 44 Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania au urmatoarele drepturi a de a alege si de a fi alesi in organele reprezentative ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania in conditiile prezentei legi b de a avea acces la toate datele care privesc organizarea administrativa a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si a filialelor acestuia c de a se adresa nemijlocit tuturor organelor Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania nationale sau teritoriale si de a primi informatiile solicitate d de a participa la actiunile organizate de Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si de a fi informat despre desfasurarea acestora e de a participa la programe de perfectionare pentru asistentii medicali si pentru moase f de a contesta sanctiunile primite in termen de 30 de zile de la comunicarea lor conform prevederilor prezentei legi g dreptul persoanelor care exercita functii de conducere la nivel teritorial sau national in structurile Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania de a si mentine locul de munca pe perioada in care indeplinesc functiile respective h de a li se acorda de catre Consiliul national pentru merite deosebite recompense diplome de onoare si de excelenta la propunerea Biroului executiv al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania precum si calitatea de membru de onoare i de a beneficia de asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite atat personal cat si pentru membrii lor de familie ART 45 1 Membrii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania au urmatoarele obligatii a sa respecte reglementarile legale privind exercitarea profesiei b sa respecte Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania privind exercitarea profesiilor de asistent medical si de moasa precum si Regulamentul de organizare si functionare a Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania c sa respecte si sa aplice prevederile Codului de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania manifestand un comportament demn in exercitarea profesiei d sa se abtina de la orice fapta menita a aduce prejudicii Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania sau prestigiului profesiei de asistent medical si profesiei de moasa e sa participe la adunarile generale ale filialelor din care fac parte f sa apere reputatia si interesele legitime ale asistentilor medicali si moaselor g sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala si a celor care reglementeaza organizarea si functionarea Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania h sa respecte Statutul Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania Codul de etica si deontologie al asistentului medical si al moasei din Romania hotararile organelor de conducere ale Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si regulamentele profesiei sa rezolve sarcinile ce le au fost incredintate in calitate de membri sau reprezentanti ai Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania i sa nu aduca prejudicii reputatiei Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania si sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala 2 In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala asistentii medicali si moasele sunt obligati sa efectueze cursuri de pregatire si alte forme de educatie continua creditate La cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania se iau in calcul programele precum si celelalte forme de educatie continua avizate de catre acesta 3 Asistentilor medicali si moaselor care nu realizeaza pe parcursul a 3 ani numarul minim de credite stabilit de Consiliul national al Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania li se poate suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv SECTIUNEA a 5 a Organizarea la nivel teritorial si national A Organizarea la nivel teritorial ART 46 1 Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania este organizat la nivel national si judetean respectiv al municipiului Bucuresti si functioneaza prin filialele judetene si a municipiului Bucuresti 2 Filialele judetene si filiala municipiului Bucuresti nu au personalitate juridica si beneficiaza de autonomie organizatorica si functionala in limitele prevazute de Statutul si reglementarile Ordinului Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania 3 Sediul filialei judetene este in orasul de resedinta a judetului respectiv in municipiul Bucuresti pentru filiala municipiului Bucuresti ART 47 Organele de conducere ale filialei judetene respectiv a municipiului Bucuresti sunt a adunarea generala a asistentilor medicali si moaselor b consiliul judetean respectiv al municipiului Bucuresti c biroul consiliului judetean respectiv al municipiului Bucuresti d presedintele ART 48 1 Adunarea generala este constituita din reprezentantii tuturor asistentilor medicali si moaselor cu drept de libera practica inscrisi in filiala respectiva conform normei de reprezentare de 1 la 50 2 Adunarea generala alege prin vot secret cu majoritate simpla membrii consiliului judetean respectiv ai Consiliului municipiului Bucuresti in prezenta a cel putin 2 3 din numarul total al reprezentantilor alesi ART 49 1 Consiliile judetene au un numar de membri proportional cu numarul asistentilor medicali si respectiv moaselor inscrisi in Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din Romania dupa cum urmeaza a pana la 1 000 asistenti medicali si moase inscrisi 11 membri b intre 1 001 2 000 asistenti medicali si moase inscrisi 15 membri c intre 2 001 4 000 asistenti medicali si moase inscrisi 19 membri d peste 4 000 asistenti medicali si moase inscrisi 21 membri 2 Consiliul municipiului Bucuresti este format din 25 de membri 3 Alegerile sunt validate in prezenta a 2 3 din numarul total al reprezentantilor in adunarea generala In cazul in care la adunarea generala la care au loc alegeri nu este prezent un numar de 2 3 din numarul total al reprezentantilor in termen de doua saptamani se va organiza o alta adunare generala pentru alegeri al carei rezultat va fi validat indiferent de numarul participantilor 4 Consiliul judetean respectiv al municipiului Bucuresti va alege dintre membrii sai un birou format din un presedinte 2 vicepresedinti si un secretar B Organizarea la nivel national ART 50 1

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/165-legea-de-exercitare-a-profesiei-de-asistent-medical (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Lege de exercitare a profesiei de medic - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  Sanatate si al caselor judetene de asigurari de sanatate precum si functiile de director general si director general adjunct de spital cu exceptia functiilor de director general si director general adjunct de spital clinic universitar si institute de cercetare pentru persoanele prevazute la alin 2 6 Medicii detinuti sau internati din motive politice aflati in situatiile prevazute la art 1 alin 1 si 2 din Decretul lege nr 118 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945 precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri republicat cu modificarile si completarile ulterioare pot fi mentinuti la cerere in activitatea profesionala pe baza certificatului anual de sanatate Aceste prevederi se aplica si medicilor care din motive politice au fost obligati sa isi intrerupa studiile o anumita perioada obtinandu si licenta cu intarziere ori celor care au fost impiedicati sa isi reia activitatea profesionala 7 Prin derogare de la prevederile alin 4 medicii de familie stabiliti in mediul rural isi pot continua activitatea dupa implinirea varstei de pensionare la cerere cu aviz anual eliberat de Ministerul Sanatatii si Colegiul Medicilor din Romania pe baza certificatului de sanatate ART 17 1 In cazul in care un medic isi intrerupe activitatea profesionala sau se afla intr o situatie de incompatibilitate pe o perioada mai mare de 5 ani Colegiul Medicilor din Romania va reatesta competenta profesionala a acestuia in vederea reluarii activitatii medicale 2 Procedura privind modalitatile si conditiile de verificare si atestare a nivelului profesional se stabileste de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania 3 Prevederile alin 1 se aplica si medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania ART 18 1 Practicarea profesiei de medic de catre o persoana care nu are aceasta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal 2 Colegiul Medicilor din Romania prin presedintele colegiului teritorial este in drept sa exercite actiunea civila sau sa sesizeze dupa caz organele judiciare sau autoritatile competente pentru urmarirea si trimiterea in judecata a persoanelor care isi atribuie sau care intrebuinteaza fara drept titlul ori calitatea de medic sau care practica in mod nelegal medicina 3 Actiunea penala impotriva unui membru al Colegiului Medicilor din Romania cu privire la fapte ce au legatura cu exercitarea profesiei de medic se pune in miscare cu instiintarea prealabila a colegiului al carui membru este medicul respectiv 4 Instantele de judecata civile sau penale din oficiu vor comunica Colegiului Medicilor din Romania hotararile judecatoresti ramase definitive prin care s au pronuntat cu privire la fapte exercitate in timpul si in legatura cu profesia de catre medici pe teritoriul Romaniei CAP II Dispozitii privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei de catre medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene SECTIUNEA 1 Dispozitii privind facilitarea dreptului de stabilire ART 19 La intrarea in profesie medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor romane competente certificatul cazierului judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienta sau in lipsa acestuia un document echivalent emis de acel stat ART 20 1 Pentru accesul la una dintre activitatile medicale sau pentru exercitiul acesteia medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene vor prezenta autoritatilor competente romane certificatul de sanatate fizica si psihica eliberat de statul membru de origine sau de provenienta 2 In situatia in care pentru accesul si exercitiul activitatii prevazute la alin 1 statul membru de origine sau de provenienta nu impune o astfel de cerinta si in consecinta nu emite cetatenilor sai un astfel de document autoritatile competente romane accepta din partea acestuia un atestat echivalent certificatului de sanatate ART 21 1 Cererile medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene cu privire la accesul in Romania la una dintre activitatile medicale se solutioneaza de catre Ministerul Sanatatii in colaborare cu Colegiul Medicilor din Romania in termen de 3 luni de la data depunerii dosarului complet de catre cel interesat 2 Dosarul prevazut la alin 1 trebuie sa cuprinda urmatoarele documente a documentul de identitate b diploma de medic obtinuta in Romania diploma de medic obtinuta sau dupa caz recunoscuta intr un stat membru al Uniunii Europene intr un stat apartinand Spatiului Economic European sau in Confederatia Elvetiana respectiv atestatul de echivalare emis de Ministerul Educatiei si Cercetarii in cazul diplomelor de medic obtinute intr un stat tert si care nu au fost recunoscute de unul dintre statele membre enumerate c in situatia medicilor specialisti si diploma certificatul sau titlul care atesta specializarea in una dintre specialitatile clinice sau paraclinice prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale medico dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala sau de normele Uniunii Europene dupa caz d certificatul de sanatate sau atestatul echivalent al acestuia emis de statul membru de origine sau de provenienta e certificatul de cazier judiciar emis de statul membru de origine sau de provenienta in cazul in care intrarea in profesie se face in Romania iar in lipsa acestuia documentul echivalent emis de statul respectiv 3 Deciziile autoritatilor competente romane in aceste cazuri pot fi atacate la instanta de contencios administrativ 4 In situatia prevazuta la art 22 cererea de reexaminare suspenda termenul legal de solutionare Autoritatile competente romane vor continua procedura prevazuta la alin 1 dupa primirea raspunsului din partea statului membru consultat sau dupa expirarea termenului de 3 luni prevazut de normele Uniunii Europene pentru formularea raspunsului de catre statele membre consultate in aceste situatii ART 22 1 Atunci cand autoritatile competente romane au cunostinta de fapte grave si precise care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic in Romania comise de medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene anterior stabilirii in Romania si in afara teritoriului sau acestea informeaza statul membru de origine sau de provenienta al celor in cauza 2 Autoritatile competente romane comunica statului membru gazda informatiile solicitate cu privire la sanctiunile disciplinare de natura profesionala sau administrativa precum si cu privire la sanctiunile penale interesand exercitiul profesiei de medic aplicate medicilor pe durata exercitarii profesiei in Romania 3 Autoritatile competente romane analizeaza informatiile transmise de statul membru gazda cu privire la faptele grave si precise comise de medicii cetateni romani sau care provin din Romania anterior stabilirii in statul membru gazda si in afara teritoriului sau fapte care pot avea repercusiuni asupra inceperii activitatii profesionale sau asupra exercitarii profesiei de medic in acel stat 4 Autoritatile competente romane decid asupra naturii si amplorii investigatiilor pe care le intreprind in situatiile pentru care au fost sesizate si comunica statului membru gazda in termen de 3 luni de la primirea solicitarii acestuia consecintele care rezulta cu privire la atestatele si documentele pe care le au emis in cazurile respective 5 Autoritatile competente romane asigura confidentialitatea informatiilor transmise ART 23 Documentele prevazute la art 19 20 si 22 sunt valabile 3 luni de la data emiterii SECTIUNEA a 2 a Dispozitii cu privire la libera prestare a serviciilor medicale ART 24 1 Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul dintre aceste state sunt exceptati de la obligatia inscrierii in Colegiul Medicilor din Romania precum si de la plata cotizatiei de membru atunci cand solicita accesul la una dintre activitatile de medic in vederea prestarii temporare de servicii medicale in Romania 2 Persoanele prevazute la alin 1 sunt inregistrate automat la Colegiul Medicilor din Romania pe durata prestarii temporare de servicii medicale in vederea aplicarii prevederilor art 28 pe baza informarii Ministerului Sanatatii 3 Exercitarea activitatilor de medic in aceste situatii se face cu drepturile si respectarea celorlalte obligatii prevazute de lege pentru medicii cetateni romani 4 Atunci cand pe durata prestarii temporare de servicii in Romania persoanele enumerate la alin 1 incalca dispozitiile profesionale cu caracter disciplinar sau administrativ prevazute de lege autoritatile competente romane informeaza statul membru in care cei in cauza sunt stabiliti ART 25 1 Prestarea temporara de servicii medicale pe teritoriul Romaniei de catre cetatenii unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul dintre aceste state se face pe baza urmatoarelor documente a declaratia prealabila adresata autoritatilor competente romane de catre solicitant declaratie in care se precizeaza durata de prestare a activitatii medicale natura si locul de desfasurare a acestor activitati In cazuri urgente declaratia poate fi facuta in termen de maximum 7 zile de la incetarea prestarii acestor activitati b dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru in care este stabilit atesta ca solicitantul exercita legal activitatile respective pe teritoriul acelui stat c dovezi prin care autoritatile competente ale statului membru de origine sau de provenienta atesta ca solicitantul este posesor al diplomelor certificatelor sau altor titluri de medic prevazute de normele Uniunii Europene pentru prestarea activitatilor in cauza 2 Documentele prevazute la alin 1 sunt valabile timp de 12 luni de la data emiterii lor ART 26 1 In caz de prestare temporara a serviciilor care antreneaza deplasarea prestatorului in Romania medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul dintre aceste state sunt exceptati de la procedura de acreditare prevazuta de legislatia asigurarilor sociale de sanatate 2 Persoanele prevazute la alin 1 au obligatia de a informa in prealabil Casa Nationala de Asigurari de Sanatate asupra serviciilor pe care urmeaza sa le presteze pe teritoriul Romaniei iar in caz de urgenta in termen de maximum 7 zile de la prestarea acestora ART 27 Incepand cu data aderarii la Uniunea Europeana autoritatile competente romane vor retrage dupa caz temporar sau definitiv dovezile prevazute la art 25 alin 1 lit b eliberate medicilor cetateni romani precum si medicilor care intrunesc conditiile prevazute la art 1 lit b d stabiliti in Romania in cazul in care acestora li se aplica sanctiunile prevazute de lege cu ridicarea dreptului de libera practica a profesiei SECTIUNEA a 3 a Dispozitii comune cu privire la dreptul de stabilire si libera prestare de servicii medicale ART 28 Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care in timpul exercitarii profesiei in Romania incalca dispozitiile legile si regulamentele profesiei raspund potrivit legii ART 29 1 Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene care exercita profesia de medic in Romania au dreptul de a atasa la titlul profesional prevazut la art 11 titlul legal de formare obtinut in statul membru de origine sau de provenienta in limba statului emitent si eventual abrevierea acestui titlu Titlul de formare va fi insotit de numele si locul institutiei sau al organismului emitent 2 Daca titlul respectiv de formare desemneaza in Romania o pregatire complementara neinsusita de beneficiar acesta va utiliza in exercitiul profesiei forma corespunzatoare a titlului indicata de autoritatile competente romane ART 30 1 Medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti si care exercita profesia de medic in Romania au obligatia de a se informa la autoritatile competente cu privire la legislatia din domeniul sanatatii domeniul securitatii sociale precum si cu privire la Codul de deontologie medicala 2 In vederea furnizarii informatiilor prevazute la alin 1 autoritatile romane competente vor organiza la nivelul structurilor teritoriale si centrale birouri de informare legislativa CAP III Organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din Romania SECTIUNEA 1 Dispozitii generale ART 31 1 Colegiul Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza ca organizatie profesionala a corpului medical de interes public apolitica si fara scop patrimonial avand ca principal obiect de activitate controlul si supravegherea exercitarii profesiei de medic 2 Colegiul Medicilor din Romania are autonomie institutionala si isi exercita atributiile fara posibilitatea vreunei imixtiuni ART 32 1 Colegiul Medicilor din Romania se organizeaza si functioneaza pe criterii teritoriale la nivel national si judetean respectiv la nivelul municipiului Bucuresti 2 Intre Colegiul Medicilor din Romania si colegiile teritoriale exista raporturi de autonomie functionala organizatorica si financiara 3 Sediul Colegiului Medicilor din Romania este in municipiul Bucuresti SECTIUNEA a 2 a Atributiile Colegiului Medicilor din Romania ART 33 1 Colegiul Medicilor din Romania are urmatoarele atributii a asigura aplicarea legilor regulamentelor si normelor care organizeaza si reglementeaza exercitarea profesiei de medic b apara demnitatea si promoveaza drepturile si interesele membrilor sai in toate sferele de activitate apara onoarea libertatea si independenta profesionala a medicului precum si dreptul acestuia de decizie in exercitarea actului medical c asigura respectarea de catre medici a obligatiilor ce le revin fata de bolnav si de sanatatea publica d elaboreaza si adopta Statutul Colegiului Medicilor din Romania si Codul de deontologie medicala e controleaza si supravegheaza modul de exercitare a profesiei de medic indiferent de forma de exercitare si de unitatea sanitara in care se desfasoara precum si aplicarea legilor si regulamentelor specifice f colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la formarea specializarea si perfectionarea pregatirii profesionale a medicilor g actioneaza atat singur cat si impreuna cu autoritati institutii publice cu atributii in domeniu in vederea asigurarii calitatii actului medical in unitatile medicale h elaboreaza ghiduri si protocoale de practica medicala criteriile si conditiile privind asigurarea calitatii actului medical pe care le propune spre aprobare Ministerului Sanatatii i colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional si tematica de concurs j organizeaza forme de educatie medicala continua si de ridicare a gradului de competenta profesionala a membrilor sai k colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor si standardelor de dotare a cabinetelor de practica medicala independenta l stabileste si reglementeaza regimul de publicitate a activitatilor medicale m asigura cadrul necesar desfasurarii unei concurente loiale bazate exclusiv pe promovarea competentei profesionale n controleaza modul in care sunt respectate de catre angajatori independenta profesionala a medicilor si dreptul acestora de decizie in exercitarea actului medical o promoveaza si stabileste relatii pe plan extern cu institutii si organizatii similare p colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea reglementarilor din domeniul medical sau al asigurarilor sociale de sanatate q reprezinta medicii cu practica independenta care desfasoara activitati medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate in acest sens se va organiza o comisie care va negocia conditiile si raporturile juridice ale acestei categorii de medici cu sistemul de asigurari sociale de sanatate r organizeaza judecarea cazurilor de abateri de la normele de etica profesionala de deontologie medicala si de la regulile de buna practica profesionala in calitate de organ de jurisdictie profesionala s stabileste in functie de gradul riscului profesional valoarea riscului asigurat in cadrul asigurarilor de raspundere civila profesionala pentru membrii sai t sprijina institutiile si actiunile de prevedere si asistenta medico sociala pentru medici si familiile lor u participa impreuna cu Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Sanatatii la stabilirea numarului anual de locuri in facultatile de medicina acreditate precum si a numarului de locuri in rezidentiat v organizeaza centre de pregatire lingvistica necesare pentru exercitarea activitatii profesionale de catre medicii cetateni ai statelor membre ale Uniunii Europene ai statelor apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene x participa la elaborarea contractului cadru in conditiile legii y participa alaturi de Ministerul Sanatatii in mod egal la constituirea comisiilor paritare de acreditare a medicilor 2 Colegiul Medicilor din Romania avizeaza infiintarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridica si participa prin reprezentanti anume desemnati la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unitatile sanitare publice ART 34 In exercitarea atributiilor prevazute de prezenta lege Colegiul Medicilor din Romania prin structurile nationale sau teritoriale are dreptul de a formula actiune in justitie in nume propriu sau in numele membrilor sai SECTIUNEA a 3 a Membrii Colegiului Medicilor din Romania ART 35 1 In vederea exercitarii profesiei de medic medicii cetateni romani si medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania au obligatia sa se inscrie in Colegiul Medicilor din Romania 2 Calitatea de membru este dovedita prin certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania care se elibereaza la inscrierea in corpul profesional 3 Inscrierea in Colegiul Medicilor din Romania si eliberarea certificatului de membru se face numai pentru medicii care indeplinesc conditiile prevazute la art 10 alin 1 lit a b si d si au depus juramantul prevazut la art 9 4 Depunerea juramantului se va mentiona in certificatul de membru al Colegiului Medicilor din Romania 5 Pot deveni la cerere membri ai Colegiului Medicilor din Romania si medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in unul din aceste state si care presteaza temporar servicii medicale in Romania cu respectarea prevederilor alin 3 6 Calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania o pot pastra la cerere si medicii pensionari care au practicat profesia de medic 7 La data intrarii in vigoare a prezentei legi au de drept calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania toti medicii inscrisi pana la aceasta data 8 Membrii Colegiului Medicilor din Romania sunt inscrisi intr un registru care se face public anual de catre Colegiul Medicilor din Romania 9 Evidenta si identificarea membrilor Colegiului Medicilor din Romania se vor putea face si prin folosirea codului numeric personal ART 36 1 La cerere membrii Colegiului Medicilor din Romania care din motive obiective intrerup pe o durata de pana la 5 ani exercitarea profesiei de medic pot solicita suspendarea calitatii de membru pe acea durata 2 Pe durata suspendarii la cerere a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania se suspenda obligatiile si drepturile ce decurg din prezenta lege 3 Intreruperea exercitarii profesiei de medic pe o durata mai mare de 5 ani atrage de drept pierderea calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania ART 37 1 Medicii cetateni romani si medicii cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene stabiliti in Romania care doresc sa exercite profesia se inscriu ca membri ai Colegiului Medicilor din Romania la colegiul teritorial in raza caruia se afla unitatea la care urmeaza sa isi desfasoare activitatea sau la colegiul teritorial in raza caruia isi au domiciliul sau resedinta 2 Medicii luati in evidenta unui colegiu teritorial daca exercita activitati medicale si pe raza altui colegiu teritorial sunt obligati sa anunte si acest colegiu SECTIUNEA a 4 a Drepturile si obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania ART 38 Membrii Colegiului Medicilor din Romania au urmatoarele drepturi a sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau nationale ale Colegiului Medicilor din Romania b sa se adreseze organelor abilitate ale Colegiului Medicilor din Romania si sa primeasca informatiile solicitate c sa participe la orice actiune a Colegiului Medicilor din Romania si sa fie informati in timp util despre aceasta d sa foloseasca impreuna cu membrii lor de familie toate dotarile sociale profesionale culturale si sportive ale Colegiului Medicilor din Romania si ale colegiilor teritoriale e sa poarte insemnele Colegiului Medicilor din Romania f sa conteste sanctiunile primite g sa solicite ajutoare materiale pentru situatii deosebite atat personal cat si prin membrii lor de familie h sa beneficieze de asistenta medicala gratuita si medicamente gratuite atat personal cat si pentru membrii lor de familie ART 39 Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania sunt urmatoarele a sa faca dovada cunoasterii normelor de deontologie profesionala si a celor care reglementeaza organizarea si functionarea corpului profesional modalitatea de testare a cunostintelor de deontologie si a legislatiei profesionale se stabileste de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania b sa respecte dispozitiile Statutului Colegiului Medicilor din Romania ale Codului de deontologie medicala hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania si regulamentele profesiei c sa rezolve sarcinile ce le au fost incredintate in calitate de membri sau de reprezentanti ai corpului profesional d sa participe la manifestarile initiate de organele de conducere la activitatile profesionale ori de pregatire profesionala initiate ori organizate de catre organele de conducere nationale sau locale e sa participe la sedintele ori adunarile la care au fost convocati f sa execute cu buna credinta sarcinile ce decurg din hotararile organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania g sa se abtina de la deliberarile organelor de conducere in care sunt alesi in cazul in care in indeplinirea unor atributii ale acestor organe au un interes propriu h sa pastreze secretul profesional i sa pastreze in cadrul profesiei confidentialitatea asupra dezbaterilor opiniilor si voturilor exprimate in organele de conducere j sa respecte normele principiile si indatoririle deontologiei medicale k sa aiba un comportament demn in exercitarea profesiei ori a calitatii de membru al Colegiului Medicilor din Romania l sa achite in termenul stabilit cotizatia datorata in calitate de membru al Colegiului Medicilor din Romania m sa rezolve litigiile cu alti membri in primul rand prin mediere de catre comisiile organizate in acest scop in cadrul Colegiului Medicilor din Romania n sa execute cu buna credinta atributiile ce le revin in calitate de reprezentant sau membru in organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania in colegiile judetene sau in Colegiul Medicilor Municipiului Bucuresti ART 40 Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din Romania ce decurg din calitatea lor speciala de medici sunt a sa respecte si sa aplice in orice imprejurare normele de deontologie medicala b sa nu aduca prejudicii reputatiei corpului medical sau altor membri respectand statutul de corp profesional al Colegiului Medicilor din Romania c sa acorde cu promptitudine si neconditionat ingrijirile medicale de urgenta ca o indatorire fundamentala profesionala si civica d sa actioneze pe toata durata exercitarii profesiei in vederea cresterii gradului de pregatire profesionala e sa aplice parafa cuprinzand numele prenumele gradul specialitatea si codul pe toate actele medicale pe care le semneaza f sa respecte drepturile pacientilor ART 41 1 In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medicale medicii sunt obligati sa efectueze un numar de cursuri de pregatire si alte forme de educatie medicala continua si informare in domeniul stiintelor medicale pentru cumularea numarului de credite stabilit in acest sens de catre Colegiul Medicilor din Romania Sunt creditate programele precum si celelalte forme de educatie medicala continua avizate de catre Colegiul Medicilor din Romania 2 Medicilor care nu realizeaza pe parcursul a 5 ani numarul minim de credite de educatie medicala continua stabilit de Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania li se suspenda dreptul de libera practica pana la realizarea numarului de credite respectiv SECTIUNEA a 5 a Organizare si functionare A Organizarea la nivel teritorial ART 42 1 La nivelul fiecarui judet respectiv la nivelul municipiului Bucuresti se organizeaza cate un colegiu al medicilor format din toti medicii cu drept de libera practica din unitatea administrativ teritoriala respectiva denumit in continuare colegiul teritorial 2 Colegiile teritoriale ale medicilor au personalitate juridica patrimoniu si buget propriu Patrimoniul se constituie din bunuri mobile si imobile dobandite in conditiile legii 3 Sediul colegiului teritorial al medicilor este in orasul de resedinta a judetului respectiv in municipiul Bucuresti pentru Colegiul Medicilor Municipiului Bucuresti 4 Nici un colegiu teritorial nu poate functiona in afara Colegiului Medicilor din Romania ART 43 Organele de conducere ale colegiului teritorial sunt a adunarea generala b consiliul c biroul consiliului d presedintele ART 44 1 Adunarea generala este formata din membrii colegiului teritorial 2 Adunarea generala se intruneste anual in primul trimestru la convocarea consiliului si adopta hotarari cu majoritate simpla in prezenta a 2 3 din numarul membrilor sai Daca la prima convocare nu s a realizat majoritatea de 2 3 dupa 10 zile se organizeaza o noua sedinta cu aceeasi ordine de zi care va adopta hotarari cu majoritate simpla indiferent de numarul membrilor prezenti 3 Adunarea generala are urmatoarele atributii a aproba proiectul de buget al colegiului si in baza raportului cenzorilor descarca de gestiune consiliul pentru anul fiscal incheiat b stabileste indemnizatia de sedinta a membrilor comisiei de disciplina c alege comisia de cenzori a colegiului ART 45 Membrii consiliului colegiilor teritoriale si membrii in adunarea generala nationala se aleg pe o perioada de 4 ani de catre membrii colegiului respectiv potrivit unui regulament electoral aprobat de catre Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania ART 46 1 Consiliul are un numar de membri proportional cu numarul medicilor inscrisi in evidenta colegiului la data organizarii alegerilor dupa cum urmeaza a 11 membri pentru un numar de pana la 500 de medici inscrisi b 13 membri pentru un numar de 501 pana la 1 000 de medici inscrisi c 19 membri pentru un numar de 1 001 pana la 2 000 de medici inscrisi d 21 de membri pentru un numar de peste 2 000 de medici inscrisi 2 Consiliul constituit la nivelul municipiului Bucuresti este format din 23 de membri 3 Proportional cu numarul de membri ai Consiliului se vor alege 3 9 membri supleanti ART 47 Consiliul colegiului teritorial exercita atributiile prevazute de lege si date in competenta sa prin Statutul Colegiului Medicilor din Romania sau prin hotararea Consiliului national ART 48 1 Consiliul colegiului teritorial in prima sedinta organizata in termen de maximum 5 zile de la alegere alege biroul consiliului 2 Biroul consiliului colegiului teritorial este format dintr un presedinte 3 vicepresedinti si un secretar 3 Presedintele biroului consiliului colegiului teritorial este si presedintele colegiului teritorial B Organizarea la nivel national ART 49 1 Colegiul Medicilor din Romania este format din toti medicii inscrisi in colegiile teritoriale 2 Colegiul Medicilor din Romania are personalitate juridica patrimoniu si buget propriu In bugetul propriu sunt cuprinse si contributiile colegiilor teritoriale in cota fixa de 20 din cuantumul cotizatiilor Patrimoniul poate fi folosit si in activitati producatoare de venituri in conditiile legii ART 50 Organele de conducere la nivel national ale Colegiului Medicilor din Romania sunt a adunarea generala nationala b consiliul national c biroul executiv d presedintele ART 51 1 Adunarea generala nationala este alcatuita din membrii Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania si reprezentanti ai fiecarui colegiu teritorial alesi potrivit art 46 alin 1 2 Norma de reprezentare in adunarea generala nationala este de 1 200 de membri 3 Reprezentantii in adunarea generala nationala sunt alesi pe o durata de 4 ani 4 Proportional cu numarul de medici inscrisi in evidenta colegiului teritorial se va alege un numar de 3 11 membri supleanti ART 52 Adunarea generala nationala are urmatoarele atributii a adopta Statutul Colegiului Medicilor din Romania precum si Codul de deontologie medicala b aproba modificarea acestora c aproba bugetul de venituri si cheltuieli si executia celui pentru exercitiul expirat d alege dintre membrii sai comisia de cenzori e adopta puncte de vedere care sa reflecte pozitia Colegiului Medicilor din Romania cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste profesia de medic ori statutul medicului in societate ART 53 1 Adunarea generala nationala adopta hotarari in prezenta a cel putin 2 3 din numarul membrilor sai cu majoritate simpla de voturi 2 Daca la prima convocare nu se realizeaza conditia de cvorum dupa doua saptamani se va organiza o alta sedinta cu aceeasi ordine de zi care va putea adopta hotarari indiferent de numarul membrilor prezenti cu exceptia situatiilor prevazute la art 52 lit a si b pentru care este necesara conditia de cvorum prevazuta la alin 1 3 Adunarea generala nationala se intruneste in sedinta ordinara in trimestrul I al anului in curs ART 54 Adunarea generala nationala este condusa de catre presedintele Colegiului Medicilor din Romania ART 55 Adunarea generala nationala poate fi convocata de catre a presedintele Colegiului Medicilor din Romania b 3 dintre membrii Biroului executiv c 1 3 dintre membrii Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania ART 56 1 Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania este alcatuit din cate un reprezentant al fiecarui judet din 3 reprezentanti ai municipiului Bucuresti si din cate un reprezentant al medicilor din fiecare minister si institutie centrala cu retea sanitara proprie In afara de acestia Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania poate fi asistat cu rol consultativ de cate un reprezentant al Academiei de Stiinte Medicale Ministerului Sanatatii Ministerului Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si Ministerului Justitiei 2 Reprezentantii in Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania sunt alesi pe o perioada de 4 ani de catre membrii consiliilor colegiilor teritoriale si reprezentantii acestora in Adunarea generala nationala intruniti intr o sedinta comuna 3 Cheltuielile cu deplasarea si diurna reprezentantilor in Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania vor fi suportate de catre colegiile ai caror reprezentanti sunt 4 Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania se intruneste legal in prezenta a cel putin 2 3 din numarul reprezentantilor stabiliti la alin 1 si ia decizii cu majoritate simpla de voturi ART 57 Deciziile Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania sunt obligatorii pentru colegiile locale si pentru toti medicii care practica medicina in Romania ART 58 Atributiile Consiliului national sunt a elaboreaza Statutul Colegiului Medicilor din Romania precum si proiectele de modificare a acestuia b elaboreaza Codul de deontologie medicala precum si proiectele de modificare a acestuia c colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea de norme privind exercitarea profesiei de medic pe teritoriul Romaniei d colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea Nomenclatorului de specialitati medicale medico dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala e colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea tematicilor si a metodologiilor concursurilor si examenelor pentru medici f stabileste sistemul de credite de educatie medicala continua pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor g colaboreaza cu Ministerul Sanatatii la elaborarea criteriilor medicale de selectie a pacientilor in cazul unor tipuri de tratamente disponibile in numar limitat h aproba ghidurile si protocoalele de practica medicala i fixeaza cotizatia care trebuie platita obligatoriu de catre fiecare medic colegiului teritorial j gestioneaza bunurile Colegiului Medicilor din Romania si poate sa initieze si sa subventioneze actiuni interesand profesia medicala actiuni de intrajutorare sau de sponsorizare k solutioneaza prin comisiile de specialitate in termen de 30 de zile de la inregistrare contestatiile formulate impotriva deciziilor date de consiliile judetene respectiv de Consiliul General al Municipiului Bucuresti in conformitate cu regulamentele proprii l alege dintre membrii sai Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania m propune adunarii generale nationale proiectul privind bugetul de venituri si cheltuieli al Colegiului Medicilor din Romania n alege dintre membrii sai pe cei care vor forma comisiile de lucru o stabileste indemnizatiile membrilor Biroului executiv si indemnizatia de sedinta a membrilor Comisiei superioare de disciplina p stabileste conditiile privind desfasurarea de catre cabinetele si unitatile medicale a publicitatii iar prin comisia de specialitate aproba continutul materialului publicitar r la negocierea anuala a contractului cadru Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania reprezinta medicii aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari sociale de sanatate ART 59 Consiliul national al Colegiului Medicilor din Romania aproba exercitarea ocazionala cu caracter didactic de instruire informare si schimb de experienta a profesiei de medic de catre medicii care nu au calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Romania ART 60 Consiliul national stabileste strategia si planul anual de control si supraveghere a modului de exercitare a profesiei de medic ART 61 Biroul executiv al Colegiului Medicilor din Romania este format dintr un presedinte 3 vicepresedinti si un secretar general alesi in mod individual de catre Consiliul national dintre membrii sai pe o durata de 4 ani ART 62 1 Biroul executiv lucreaza legal in prezenta a cel putin 3 dintre membrii sai si aproba deciziile cu votul a cel putin 3 membri 2 Biroul executiv se intruneste o data pe saptamana sau ori de cate ori este cazul la cererea presedintelui sau a cel putin 2 dintre membrii sai In conditiile stabilite de Statutul Colegiului Medicilor din Romania votul poate fi exprimat si prin corespondenta sau in format electronic ART 63 Atributiile Biroului executiv sunt urmatoarele a asigura activitatea permanenta a Colegiului Medicilor din Romania intre sedintele Consiliului national b aproba angajarea de personal si asigura executia bugetului Colegiului Medicilor din Romania c intocmeste raportul anual de activitate si gestiune pe care il supune aprobarii Consiliului national d accepta donatiile legatele si sponsorizarile facute Colegiului Medicilor din Romania e executa hotararile adunarii generale nationale si ale Consiliului national f elaboreaza si supune spre avizare Consiliului national proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe baza bugetelor locale g informeaza Consiliul national cu privire la deciziile emise intre sedintele Consiliului h indeplineste orice alte sarcini stabilite de catre Consiliul national ART 64 Biroul executiv coordoneaza activitatea comisiilor de lucru ale Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania ART 65 In exercitarea mandatului membrii Biroului executiv precum si membrii birourilor consiliilor colegiilor teritoriale vor primi o indemnizatie lunara al carei cuantum va fi aprobat dupa caz de Consiliul national respectiv de consiliile colegiilor teritoriale ART 66 Presedintele Biroului executiv al Consiliului national este presedintele Colegiului Medicilor din Romania ART 67 Presedintele Colegiului Medicilor din Romania indeplineste urmatoarele atributii a reprezinta Colegiul Medicilor din Romania in relatiile cu persoanele fizice si juridice din tara si strainatate b incheie contracte si conventii in numele Colegiului Medicilor din Romania cu aprobarea Biroului executiv c convoaca si conduce sedintele adunarii generale si ale Consiliului national d aduce la indeplinire deciziile Biroului executiv hotararile Consiliului national date in sarcina sa si rezolva problemele si lucrarile curente e angajeaza personalul de specialitate si administrativ f indeplineste orice alte sarcini stabilite de Consiliul national ori de Biroul executiv potrivit legii ART 68 1 Nu pot primi sau exercita mandatul de membru al organelor de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania atat la nivel national cat si teritorial medicii care detin functii de conducere in cadrul Ministerului Sanatatii respectiv al ministerelor si institutiilor cu retea sanitara proprie al structurilor descentralizate ale acestuia ori in cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate precum si al caselor de asigurari de sanatate 2 Medicii pentru care in timpul mandatului de membru al organelor de conducere a survenit situatia de incompatibilitate sunt suspendati din functie Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei de incompatibilitate sau pana la expirarea mandatului 3 Numarul de mandate in organele de conducere de la nivel teritorial si national nu este limitat SECTIUNEA a 6 a Raspunderea disciplinara ART 69 1 Medicul raspunde disciplinar pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei medicale a Codului de deontologie medicala si a regulilor de buna practica profesionala a Statutului Colegiului Medicilor din Romania pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din Romania precum si pentru orice fapte savarsite in legatura cu profesia care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din Romania 2 Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din Romania potrivit prezentei legi nu exclude raspunderea penala contraventionala civila sau materiala conform prevederilor legale ART 70 1 Plangerea impotriva unui medic se depune la colegiul al carui membru este medicul In cazul medicilor cetateni ai unui stat membru al Uniunii Europene ai unui stat apartinand Spatiului Economic European sau ai Confederatiei Elvetiene plangerea se depune la colegiul in raza caruia medicul isi desfasoara activitatea 2 Biroul Consiliului dispune trimiterea dosarului disciplinar la comisia de disciplina 3 Impotriva deciziei de respingere a plangerii persoana care a facut plangerea poate depune contestatie la colegiul a carui decizie se contesta Aceasta se solutioneaza de catre Biroul executiv al Consiliului national 4 Plangerile impotriva unui membru al organelor de conducere de la nivel teritorial sau national se inainteaza Comisiei superioare de disciplina ART 71 1 In cadrul fiecarui colegiu teritorial se organizeaza si functioneaza comisia de disciplina independenta de conducerea colegiului care judeca in complete de

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/legislatie-medicala/166-lege-de-exercitare-a-profesiei-de-medic (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Contractul colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară 2008-2009 - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  Concedierea salariaţilor nu poate fi dispusă a pe durata incapacităţii temporare de muncă stabilită prin certificat medical conform legii b pe durata concediului pentru carantină c pe durata în care femeia salariată este gravidă în măsura în care angajatorul a luat cunoştinţă de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere d pe durata concediului de maternitate e pe durata concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani f pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani g pe durata exercitării unei funcţii eligibile într un organism sindical cu excepţia situaţiei în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârşite de către acel salariat h pe durata efectuării concediului de odihnă i pe perioada concediului fără plată acordat în condiţiile prezentului contract colectiv de muncă 2 Prevederile alin 1 nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului angajatorului în condiţiile legii ART 52 Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului cu consultarea organizaţiilor sindicale din unitate afiliate la organizaţiile semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă în următoarele situaţii a în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern ca sancţiune disciplinară b în cazul în care prin decizie a organelor competente de expertiză medicală se constată inaptitudinea fizică şi sau psihică a salariatului fapt ce nu permite acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat c în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat d în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile în condiţiile Codului de procedură penală ART 53 1 Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de lege şi prezentul contract colectiv de muncă 2 Procedura cercetării prealabile este de asemenea obligatorie în cazul concedierii pentru situaţia în care salariatul nu corespunde profesional Termenele şi condiţiile cercetării prealabile sunt cele prevăzute pentru cercetarea disciplinară ART 54 1 În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art 52 lit b şi c precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art 45 lit e angajatorul are obligaţia de a i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate compatibile cu pregătirea profesională sau după caz cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii 2 În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin 1 acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului corespunzător pregătirii profesionale sau după caz capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii 3 Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului conform prevederilor alin 1 pentru a şi manifesta expres consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit 4 În cazul în care salariatul nu îşi manifestă expres consimţământul în termenul prevăzut la alin 3 precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin 2 angajatorul poate dispune concedierea salariatului 5 În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art 52 lit b salariatul beneficiază de o compensaţie ART 55 1 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii 2 Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă fundamentată economic ART 56 Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă ART 57 1 În cazul concedierii colective salariaţii beneficiază de măsuri active de combatere a şomajului şi de compensaţii în condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncă 2 În cazul concedierii pentru motive care nu ţin de persoana salariaţilor angajatorul va dispune îndeplinirea tuturor măsurilor sociale şi de trecere în şomaj a salariaţilor concediaţi 3 La întocmirea planului de măsuri sociale angajatorul este obligat să consulte reprezentanţii organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă iar pentru adoptarea planului de măsuri este necesar acordul aceloraşi organizaţii sindicale 4 Înainte de dispunerea măsurilor de concediere angajatorul va pune la dispoziţia reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă planul de măsuri menit să ducă la împiedicarea concedierii colective din unitate 5 În cazul în care Ministerul Sănătăţii Publice va iniţia acte normative de concediere colectivă angajatorul va acorda salariaţilor concediaţi compensaţii băneşti în valoare de pentru vechime 0 5 ani 5 salarii brute lunare pentru vechime între 5 10 ani 12 salarii brute lunare pentru vechime peste 10 ani 24 salarii brute lunare 6 Pentru stabilirea priorităţilor la concediere angajatorul cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă va elabora un proiect de concediere colectivă Proiectul de concediere va fi înaintat organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă Inspectoratului Teritorial de Muncă cât şi Agenţiei Teritoriale de Ocupare a Forţei de Muncă 7 Pentru reducerea numărului de persoane ce urmează a fi concediate sindicatele din unitate afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă din unitate sunt obligate să transmită angajatorului propriul plan de măsuri la care angajatorul are obligaţia de a formula un răspuns scris şi motivat 8 În situaţia în care unitatea îşi reia activitatea într o perioadă de până la 9 luni de la data închiderii sau angajatorul este obligat de specificul activităţii să şi extindă activitatea în aceeaşi perioadă de 9 luni de la data de la care s a dispus concedierea salariaţii concediaţi au dreptul de a fi reangajaţi pe aceleaşi locuri de muncă pe care le au ocupat anterior la cerere fără examen sau concurs ori perioadă de probă 9 În situaţia în care salariaţii care au dreptul de a fi reangajaţi potrivit alin 8 nu îşi manifestă expres consimţământul în termen de 10 zile lucrătoare sau refuză locul de muncă oferit angajatorul poate face noi angajări pe locurile de muncă rămase vacante ART 58 Prin concediere colectivă se înţelege concedierea într o perioadă de 30 de zile calendaristice dispusă pentru motive care nu ţin de persoana salariatului cu încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat ca urmare a dificultăţilor economice a transformărilor tehnologice sau a reorganizării activităţii a unui număr de a cel puţin 5 salariaţi dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi mai mult de 20 de salariaţi şi mai puţin de 100 de salariaţi b cel puţin 10 din salariaţi dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 100 de salariaţi dar mai puţin de 300 de salariaţi c cel puţin 30 de salariaţi dacă angajatorul care disponibilizează are încadraţi cel puţin 300 de salariaţi ART 59 1 În cazul în care se dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului datorită inaptitudinilor fizice sau psihice datorită incompetenţelor profesionale sau pentru motive care nu ţin de persoana salariatului perioada de preaviz este de 20 de zile lucrătoare 2 În oricare alte situaţii perioada de preaviz este de 20 de zile lucrătoare cu excepţia persoanelor aflate în perioada de probă care nu beneficiază de preaviz 3 În perioada de preaviz salariatul poate solicita învoire pentru căutarea altui loc de muncă Învoirile nu pot fi mai mari de 8 ore pe săptămână separat sau cumulat ART 60 Decizia de concediere se comunică salariatului în scris şi trebuie să conţină în mod obligatoriu a motivele care determină concedierea b durata preavizului c criteriile de stabilire a ordinii de prioritate d lista tuturor locurilor de muncă disponibile în unitate şi termenul în care salariaţii urmează să opteze pentru a ocupa un loc de muncă vacant în condiţiile art 64 din Codul muncii ART 61 Decizia de concediere produce efecte de la data comunicării ei salariatului ART 62 Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege şi de prezentul contract colectiv de muncă este lovită de nulitate absolută ART 63 În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere ART 64 1 În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul 2 La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere ART 65 1 Prin demisie se înţelege actul unilateral de voinţă al salariatului care printr o notificare scrisă comunică angajatorului încetarea contractului individual de muncă după împlinirea unui termen de preaviz 2 Refuzul angajatorului de a înregistra demisia dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă 3 Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia 4 Termenul de preaviz este cel convenit de părţi în contractul individual de muncă sau după caz cel prevăzut în contractele de muncă aplicabile şi nu poate fi mai mare de 15 zile calendaristice pentru salariaţii cu funcţii de execuţie respectiv de 30 de zile calendaristice pentru salariaţii care ocupă funcţii de conducere 5 Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să îşi producă toate efectele În această perioadă salariatul este obligat să îşi îndeplinească toate sarcinile profesionale la locul de muncă 6 Perioada de preaviz în astfel de situaţii este stabilită de persoana care demisionează dar nu poate fi mai mică de 5 zile lucrătoare Această perioadă va fi obligatoriu specificată pe cererea de demisie 7 Ocuparea locului de muncă al persoanei care a demisionat se supune aceloraşi criterii ca şi în cazul ocupării posturilor vacante 8 În situaţia în care cererea de demisie nu este urmată de o perioadă de preaviz minimă de 5 15 zile calendaristice după caz angajatorul este exonerat de orice răspundere faţă de fostul salariat 9 În situaţia în care în perioada de preaviz contractul individual de muncă este suspendat termenul de preaviz va fi suspendat corespunzător 10 Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz 11 Salariatul poate demisiona fără preaviz dacă angajatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contractul individual de muncă ART 66 1 a În cazul modificării sursei şi a modului de finanţare potrivit legii pentru unităţi secţii dispensare etc angajatorul semnatar al contractului individual de muncă va prevedea în actele de predare primire ca angajatorul care preia să asigure continuitatea pentru 5 ani a contractului individual de muncă al personalului preluat b În situaţia prevăzută mai sus Ministerul Sănătăţii Publice prin autorităţile de sănătate publică va sprijini rezolvarea cazurilor ivite prin consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă c Ministerul Sănătăţii Publice garantează că cei care preiau sau vor prelua cabinetele medicale după semnarea prezentului contract colectiv de muncă sunt obligaţi să păstreze raporturile de muncă cu salariaţii pe o perioadă de minimum 5 ani 2 Schimbarea persoanei juridice care angajează nu dă dreptul la o salarizare sub nivelul prevăzut de legislaţia în vigoare pentru funcţia şi gradul profesional respective indiferent de sursa de finanţare 3 În toate cazurile în care se procedează la o reducere de personal Ministerul Sănătăţii Publice va consulta organizaţiile sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă în ceea ce priveşte posturile reduse şi salariaţii care urmează să fie disponibilizaţi CAP 3 Condiţii privind sănătatea şi securitatea în muncă ART 67 1 Părţile se obligă să depună eforturile necesare pentru instituţionalizarea unui sistem adecvat având drept scop ameliorarea continuă a condiţiilor de muncă 2 Pentru a se asigura participarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă potrivit Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr 319 2006 la nivelul unităţilor se vor organiza după caz comitete de securitate şi sănătate în muncă 3 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă va fi constituit potrivit normelor metodologice de aplicare a Legii sănătăţii şi securităţii în muncă 4 În stabilirea măsurilor privind condiţiile de muncă părţile implicate vor ţine seama de următoarele principii de bază a măsurile luate trebuie să vizeze în primul rând asigurarea sănătăţii şi securităţii în muncă a lucrătorilor precum şi ameliorarea condiţiilor de muncă b măsurile luate de către angajator pentru ameliorarea condiţiilor de muncă se realizează cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract de la nivelul respectiv c părţile sunt de acord că în sistemul sanitar condiţiile corespunzătoare de lucru nu pot exista fără asigurarea medicamentelor a materialelor sanitare a instrumentarului a aparaturii a reactivilor şi a documentelor specifice muncii potrivit legii ART 68 1 Angajatorul are obligaţia să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă În acest scop va evalua riscul pe categorii de locuri de muncă şi activităţi prestate Atunci când există posibilitatea ca angajatul să vină în contact cu sângele şi sau alte lichide biologice angajatorul va asigura aplicarea precauţiunilor universale prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr 916 2006 2 Dacă un angajator apelează la persoane sau servicii exterioare aceasta nu îl exonerează de răspundere în acest domeniu 3 Măsurile privind securitatea şi sănătatea în muncă nu pot să determine în nici un caz obligaţii financiare pentru salariaţi ART 69 Măsurile specifice de securitate şi sănătate în muncă cu caracter general luate la nivelul unităţii vor fi prevăzute în regulamentul intern ART 70 1 În cadrul propriilor responsabilităţi angajatorul va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale de informare şi pregătire precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia 2 La adoptarea şi punerea în aplicare a măsurilor prevăzute la alin 1 se va ţine seama de următoarele principii generale de prevenire a evitarea riscurilor b evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate c combaterea riscurilor la sursă d adaptarea muncii la om în special în ceea ce priveşte proiectarea locurilor de muncă şi alegerea echipamentelor şi metodelor de muncă şi de producţie în vederea atenuării cu precădere a muncii monotone şi a muncii repetitive precum şi a reducerii efectelor acestora asupra sănătăţii e luarea în considerare a evoluţiei tehnicii adaptarea la progresul tehnic f înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puţin periculos g planificarea prevenirii h adoptarea măsurilor de protecţie colectivă cu prioritate faţă de măsurile de protecţie individuală i aducerea la cunoştinţa salariaţilor a instrucţiunilor corespunzătoare furnizarea de instrucţiuni corespunzătoare lucrătorilor ART 71 1 Angajatorul răspunde de organizarea activităţii de asigurare a sănătăţii şi securităţii în muncă 2 În elaborarea măsurilor de securitate şi sănătate în muncă angajatorul se consultă cu sindicatul precum şi cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă ART 72 Angajatorul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale în condiţiile legii ART 73 1 Angajatorul are obligaţia să organizeze instruirea angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 2 Instruirea se realizează periodic prin modalităţi specifice stabilite de comun acord de către angajator împreună cu comitetul de securitate şi sănătate în muncă şi cu sindicatul 3 Instruirea prevăzută la alin 2 se realizează obligatoriu în cazul noilor angajaţi al celor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii şi al celor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni În toate aceste cazuri instruirea se efectuează înainte de începerea efectivă a activităţii 4 Instruirea este obligatorie şi în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu ART 74 Fiecare lucrător trebuie să îşi desfăşoare activitatea în conformitatea cu pregătirea şi instruirea sa precum şi cu instrucţiunile primite din partea angajatorului astfel încât să nu expună la pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât propria persoană cât şi alte persoane care pot fi afectate de acţiunile sau omisiunile sale în timpul procesului de muncă ART 75 1 Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor 2 Angajatorul trebuie să organizeze controlul permanent al stării materialelor utilajelor şi substanţelor folosite în procesul muncii în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor 3 Angajatorul răspunde pentru asigurarea condiţiilor de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă pentru crearea condiţiilor de preîntâmpinare a incendiilor precum şi pentru evacuarea salariaţilor în situaţii speciale şi în caz de pericol iminent ART 76 Inspectorul de muncă poate cu avizul medicului de medicină a muncii să impună angajatorului să solicite organismelor competente contra cost analize şi expertize asupra unor produse substanţe sau preparate considerate a fi periculoase pentru a cunoaşte compoziţia acestora şi efectele pe care le ar putea produce asupra organismului uman ART 77 1 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă se organizează la unităţile persoane juridice la care sunt încadraţi cel puţin 50 de salariaţi 2 În cazul în care condiţiile de muncă sunt grele vătămătoare sau periculoase inspectorul de muncă poate cere înfiinţarea acestor comitete şi pentru angajatorii la care sunt încadraţi mai puţin de 50 de salariaţi 3 În cazul în care activitatea se desfăşoară în unităţi dispersate teritorial se pot înfiinţa mai multe comitete de securitate şi sănătate în muncă 4 În situaţii în care nu se impune constituirea comitetului de securitate şi sănătate în muncă atribuţiile specifice ale acestuia revin reprezentanţilor lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii lucrătorilor ART 78 Componenţa atribuţiile specifice şi funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă sunt reglementate prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr 319 2006 şi se regăsesc în regulamentul intern al unităţii ART 79 Angajatorii au obligaţia să asigure accesul salariaţilor la serviciul medical de medicină a muncii ART 80 1 Organizarea activităţii stabilirea structurilor organizatorice adecvate repartizarea salariaţilor pe locurile de muncă precizarea atribuţiilor şi a răspunderilor se realizează de către cel care angajează cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă care se acordă în termen de 6 zile lucrătoare 2 Exercitarea controlului asupra modului de îndeplinire a obligaţiilor de serviciu de către salariaţi este atribuţie exclusiv în competenţa celor care angajează ART 81 1 Normativele de personal şi fişa postului fac parte integrantă din prezentul contract colectiv de muncă potrivit anexei nr 7 2 În cazul în care normativele de personal nu corespund condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii la cererea uneia dintre părţile semnatare ale contractului colectiv de muncă acestea vor fi modificate printr un acord comun 3 Părţile convin că acordarea unui serviciu medical de calitate nu se poate realiza printr o politică de reducere a numărului de personal angajat în reţeaua sanitară naţională ART 82 1 Sarcinile de serviciu trebuie stabilite în conformitate cu cerinţele postului şi cu obligaţiile asumate de fiecare salariat la încheierea contractului individual de muncă 2 În cazul unor calamităţi sau în cazurile de forţă majoră fiecare salariat are obligaţia să participe la acţiunile ce vizează înlăturarea efectelor acestora ART 83 În cazul apariţiei unor divergenţe legate de structura de personal sau de calitatea normativelor de personal părţile de comun acord pot recurge la efectuarea unei expertize Concluziile expertizei sunt obligatorii pentru ambele părţi Cheltuielile ocazionate de soluţionarea divergenţelor cu privire la modificarea normelor de muncă vor fi suportate de angajatori pentru prima solicitare a sindicatelor ART 84 1 Stabilirea şi acordarea sporurilor în raport cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea precum şi condiţiile de acordare a acestora sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătăţii nr 721 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sporurilor la salariile de bază în conformitate cu prevederile art 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 115 2004 aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 125 2005 cu modificările şi completările ulterioare 2 Părţile convin ca în termen de maxim 60 de zile de la aprobarea Legii bugetului de stat pe anul 2009 să negocieze posibilitatea acordării unor noi categorii de sporuri pentru personalul din sistemul sanitar ART 85 1 Reducerea timpului normal de lucru şi alimentaţia compensatorie de protecţie se acordă obligatoriu de către angajator în conformitate cu prevederile anexei nr 4 2 Echipamentul de protecţie se asigură obligatoriu de către angajator potrivit HG nr 1048 2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă 3 Materialele igienico sanitare precum şi echipamentul de protecţie sunt asigurate obligatoriu de către angajator în cantitatea şi de calitatea necesare asigurării unei asistenţe medicale corespunzătoare potrivit anexei nr 8 4 Concediile de odihnă suplimentare stabilite de comun acord între reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice şi cei ai organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă se acordă potrivit prevederilor anexei nr 5 ART 86 1 Angajatorul este obligat să asigure cel puţin o dată pe an examinarea medicală gratuită şi completă a salariaţilor la cererea acestora potrivit reglementărilor în vigoare 2 Angajatorul va asigura gratuitate pentru efectuarea testelor HIV HVB HVC şi pentru vaccinarea împotriva hepatitei de tip B şi C la cererea şi cu acordul salariaţilor 3 Examenele medicale periodice vor fi asigurate gratuit de către angajator 4 La nivelul unităţilor se pot asigura şi alte prestaţii medico sanitare pentru salariaţii unităţii ART 87 1 În cazul în care condiţiile de muncă se normalizează pentru refacerea capacităţii de muncă salariaţii vor beneficia de încă două luni de spor pentru nocivitate şi alimentaţie de protecţie a organismului dacă au beneficiat anterior de acestea 2 De drepturile prevăzute la alin 1 beneficiază şi salariaţii care au lucrat cel puţin 6 luni în condiţiile alin 1 şi îşi schimbă locul de muncă din motive ce nu le sunt imputabile dacă drepturile de aceeaşi natură sunt mai mici la noul loc de muncă ART 88 1 În toate cazurile în care condiţiile de muncă s au modificat determinând reclasificarea locurilor de muncă salariaţii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificări începând cu data schimbării condiţiilor de muncă certificate potrivit legii 2 Reclasificarea locurilor de muncă se face de către aceleaşi părţi care au făcut clasificarea iniţială printr un înscris adiţional la contractul colectiv de muncă 3 Prevederile legate de sănătate şi securitate a muncii sunt considerate de părţi a fi minime ART 89 La nivel de unitate se vor stabili parametrii de microclimat necesari urmăriţi la fiecare loc de muncă în vederea luării măsurilor de protecţia muncii specifice precum şi programul de control al realizării măsurilor stabilite ART 90 Angajatorul este obligat să asigure pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea şi testarea salariaţilor cu privire la normele şi instrucţiunile de protecţia muncii ART 91 1 În vederea menţinerii şi îmbunătăţirii condiţiilor de desfăşurare a activităţii la locurile de muncă angajatorul va lua cel puţin următoarele măsuri a amenajarea ergonomică a locurilor de muncă b asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă 2 Neasigurarea condiţiilor normale de lucru la locul de muncă exonerează de răspundere angajaţii din unitate în cazul în care aceasta atrage neîndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor de serviciu caz în care trebuie să se evite cât de mult posibil să se pună în pericol viaţa şi sănătatea pacienţilor 3 Angajatorul asigură amenajarea anexelor sociale la locul de muncă dotate cu apă caldă şi rece 4 La cererea sindicatelor patronul asigură în limitele posibilităţilor condiţiile necesare pentru servirea mesei în incinta unităţii 5 Angajatorul va asigura diminuarea treptată a emisiilor poluante din unitate până la încadrarea în limitele prevăzute de lege ART 92 Părţile se obligă să asigure un regim de protecţie specială a muncii femeilor şi tinerilor ART 93 1 Angajatorul se obligă să nu refuze angajarea sau după caz menţinerea în muncă a persoanelor cu handicap în cazurile în care acestea sunt apte pentru îndeplinirea obligaţiilor minime de serviciu aferente posturilor respective 2 În cazurile prevăzute la alin 1 se va proceda la consultarea reprezentanţilor sindicatelor afiliate organizaţiilor sindicale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă CAP 4 Salarizarea şi alte drepturi salariale ART 94 1 În scopul salarizării şi acordării celorlalte drepturi prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară ale personalului din instituţiile sanitare publice finanţate de la bugetul de stat şi de la fondul unic de asigurări de sănătate părţile contractante vor purta negocieri pentru stabilirea fondurilor aferente acestei categorii de salariaţi şi a surselor de constituire înainte de adoptarea Legii bugetului de stat consolidat sau a rectificării bugetului de stat cu respectarea legislaţiei în vigoare 2 La stabilirea şi la acordarea salariului este interzisă orice discriminare pe criterii de sex orientare sexuală caracteristici genetice vârstă apartenenţă naţională rasă culoare etnie religie opţiune politică origine socială handicap situaţie sau responsabilitate familială apartenenţă ori activitate sindicală 3 În bugetul de venituri şi cheltuieli vor fi cuprinse toate drepturile salariale prevăzute în prezentul contract colectiv de muncă şi sumele aferente pentru acordarea tichetelor de masă conform legislaţiei în vigoare 4 Salariile se plătesc înaintea oricăror altor obligaţii băneşti ale angajatorilor 5 În sistemul sanitar drepturile salariale se achită într o singură tranşă în data de 15 a fiecărei luni pentru luna precedentă 6 Sistemul de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice finanţate integral din venituri proprii se stabileşte prin lege 7 Angajatorul nu poate negocia şi stabili salarii de bază prin contractul individual de muncă sub salariul de bază actual prevăzut de lege pentru postul pe care este încadrat salariatul ART 95 Criteriile de încadrare salarială şi evaluare pentru unităţile sanitare publice sunt stabilite de comun acord de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii Publice şi ai organizaţiilor sindicale reprezentative cu respectarea prevederilor legale aplicabile în domeniu ART 96 1 Sumele aferente cheltuielilor de personal vor fi negociate de administraţie şi sindicate înaintea negocierii contractelor de prestări servicii semnate cu Casele Judeţene de Asigurări de Sănătate şi a Municipiului Bucureşti pentru a acoperi integral şi la timp cheltuielile cu personalul angajat în unitate 2 Drepturi salariale cuprind a premiul anual care va fi plătit odată cu achitarea acestuia pentru personalul finanţat de la bugetul de stat b premii lunare în limita a 2 din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual c un salariu de bază plătit de unitate mamei pentru naşterea fiecărui copil dacă mama nu este salariată soţul acesteia beneficiază de plata unui salariu de bază d salariaţii care se pensionează pentru limită de vârstă primesc o indemnizaţie egală cu cel puţin două salarii de bază avute în luna pensionării e indemnizaţie de instalare echivalentă cu un salariu de bază corespunzător funcţiei în condiţiile legii f primă de vacanţă g primă de stabilitate 3 Premierile se stabilesc cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă care se acordă în termen de 6 zile lucrătoare Se va acorda odată cu modificarea legislaţiei ART 97 1 Se acordă următoarele sporuri şi adaosuri la salariul de bază a pentru orele prestate în zilele de sâmbătă duminică de sărbători legale şi în alte zile în care potrivit legii nu se lucrează se acordă un spor de 100 b atunci când din cauze argumentate repausul săptămânal se acordă după 15 zile de activitate continuă orele lucrate în zilele de sâmbătă duminică sărbători legale se plătesc cu un spor de 200 din salariul de bază c pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru potrivit prevederilor legale dar nu mai puţin decât cuantumul în vigoare la data înregistrării prezentului contract colectiv de muncă d sporul de vechime se acordă potrivit prevederilor anexei nr 8 de acest spor beneficiind integral şi salariaţii a căror vechime în muncă nu este în totalitate în domeniul sanitar în baza utilităţii angajărilor efectuate e pentru activitatea desfăşurată în timpul nopţii se acordă un spor de 25 la salariul de bază f pentru activitatea desfăşurată în 3 ture în locul sporului prevăzut în pct e se acordă un spor de 15 la salariul de bază g sporuri specifice reţelelor sanitare din alte ministere sau departamente h sporuri specifice altor compartimente funcţionale din alte ministere sau departamente i spor lunar de prevenţie în procent de 11 potrivit legii j spor de până la 25 din salariul de bază acordat personalului contractual care prin natura atribuţiilor de serviciu prestează în mod sistematic activităţi peste durata normală a timpului de lucru sau desfăşoară sistematic activităţi în zilele nelucrătoare şi căruia nu i se poate acorda timp liber corespunzător şi care nu beneficiază de plata orelor suplimentare Se va aplica o dată cu adoptarea reglementărilor legale specifice 2 Garanţia în bani reţinută salariaţilor care au gestiune în primire va fi depusă conform prevederilor legale în vigoare ART 98 1 Alte drepturi de personal a plata conferită de încheierea contractului individual de muncă cu timp parţial b plata orelor suplimentare c plata cheltuielilor de transport în cazul deplasării în cadrul localităţii în interesul serviciului pentru funcţiile stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice potrivit legii 2 Condiţiile de diferenţiere şi criteriile de acordare ale drepturilor prevăzute la alin 1 se stabilesc cu avizul reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă ART 99 În raport cu activitatea prestată salariaţii pot primi anual un salariu de merit în cuantum de până la 15 din salariul de bază stabilit în condiţiile legii ART 100 1 Formele de organizare a muncii în reţeaua sanitară sunt următoarele a norma de timp b în alte forme stabilite prevăzute de lege 2 Forma de organizare a muncii şi cea de salarizare ce ar urma să se aplice fiecărei activităţi şi fiecărui loc de muncă se stabilesc cu acordul scris al reprezentanţilor organizaţiilor sindicale şi patronale semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă în funcţie de nivelul de reprezentare ART 101 1 Angajatorul este obligat să asigure condiţiile necesare realizării de către fiecare salariat a sarcinilor ce îi revin 2 În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin 1 salariatul va primi cel puţin salariul de bază pentru timpul cât lucrul a fost întrerupt ART 102 1 Indexarea salariilor se face potrivit legii 2 Nivelurile drepturilor salariale se calculează corelativ cu valoarea indexării ART 103 1 Toate drepturile băneşti cuvenite salariaţilor se plătesc înaintea oricăror obligaţii băneşti ale unităţii 2 În caz de desfiinţare a unităţii salariaţii au calitatea de creditori privilegiaţi şi drepturile lor băneşti constituie creanţe privilegiate iar acestea vor fi plătite integral înainte ca ceilalţi creditori să şi revendice cota parte ART 104 Angajatorii sunt obligaţi să ţină evidenţa în care se menţionează salarizarea pentru activitatea desfăşurată în baza contractului individual de muncă alte drepturi de care salariaţii au beneficiat şi cursurile de pregătire şi de perfecţionare profesională acreditate absolvite şi să le elibereze dovezi despre acestea la cerere CAP 5 Timpul de muncă şi timpul de odihnă ART 105 Timpul de muncă reprezintă orice perioadă în care salariatul prestează munca se află la dispoziţia angajatorului şi îndeplineşte sarcinile şi atribuţiile sale conform prevederilor contractului individual de muncă contractului colectiv de muncă aplicabil şi sau ale legislaţiei în vigoare ART 106 Pentru salariaţii angajaţi cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi şi de 40 de ore pe săptămână ART 107 1 Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este de regulă uniformă de 8 ore pe zi timp de 5 zile cu două zile de repaus 2 În funcţie de specificul unităţii sau al muncii prestate se poate opta şi pentru o repartizare inegală a timpului de muncă cu respectarea duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămână ART 108 1 Durata maximă legală a timpului de muncă nu poate depăşi 48 de ore pe săptămână inclusiv orele suplimentare 2 Prin excepţie durata timpului de muncă ce include şi orele suplimentare poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână cu condiţia ca media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referinţă de 3 luni calendaristice să nu depăşească 48 de ore pe săptămână 3 La stabilirea perioadelor de referinţă prevăzute la alin 2 nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual şi situaţiile de suspendare a contractului individual de muncă ART 109 1 Personalul care îşi desfăşoară activitatea în 1 sau 2 schimburi în unităţi cu activitate de 5 zile pe săptămână beneficiază de repaus săptămânal sâmbătă şi duminică 2 Personalului care îşi desfăşoară activitatea în zilele de sâmbătă duminică şi sărbători legale i se asigură repausul săptămânal în alte zile din cursul săptămânii următoare 3 Pentru personalul care lucrează în ture se asigură cel puţin de 2 ori pe lună repausul săptămânal sâmbătă şi duminică 4 Suspendarea repausului săptămânal al salariaţilor se poate dispune numai în scris şi cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă ART 110 1 Modul concret de stabilire a programului de lucru în cadrul săptămânii de lucru va fi stabilit prin regulamentul intern la nivelul unităţii cu consultarea reprezentanţilor organizaţiilor sindicale afiliate organizaţiilor semnatare ale prezentului contract colectiv de muncă 2 Programul de lucru inegal poate funcţiona numai dacă este specificat expres în contractul individual de muncă ART 111 Programul de muncă şi modul de repartizare a acestuia pe zile sunt aduse la cunoştinţa salariaţilor şi sunt afişate la sediul angajatorului ART 112 1 Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncă cu acordul sau la solicitarea salariatului în cauză această posibilitate fiind prevăzută în regulamentul intern şi în contractul individual de muncă 2 Durata zilnică a timpului de muncă individualizat este împărţită în două perioade o perioadă fixă în care personalul se află simultan la locul de muncă şi o perioadă variabilă mobilă în care salariatul îşi alege orele de sosire şi de plecare cu respectarea timpului de muncă zilnic 3 Programul individualizat de muncă poate funcţiona numai cu respectarea dispoziţiilor art 106 şi 108 ART 113 Angajatorul are obligaţia de a ţine evidenţa orelor de muncă prestate de fiecare salariat şi de a supune controlului inspecţiei muncii această evidenţă ori de câte ori este solicitat ART 114 1 Munca prestată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal este considerată muncă suplimentară 2 Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului cu excepţia cazului de forţă majoră sau pentru lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori înlăturării consecinţelor unui accident 3 Pentru efectuarea orelor de muncă suplimentare angajatorul este obligat să solicite în scris salariatului efectuarea acestora 4 Lipsa solicitării scrise pentru efectuarea de muncă suplimentară exonerează personalul angajat de răspundere în cazul în care nu se prezintă la muncă pentru efectuarea programului suplimentar 5 Durata maximă de muncă suplimentară pe parcursul unei luni este de 32 de ore 6 Compensarea cu timp liber a muncii suplimentare se face numai pentru încadrarea în timpul de muncă de maximum 48 de ore pe săptămână şi numai dacă lipsa persoanei respective nu afectează bunul mers al activităţii la locul său de muncă 7 Necesitatea acoperirii unei perioade mai mari de timp decât cea prevăzută la alin 5 implică obligatoriu angajarea altei persoane cu contract individual de muncă cu timp parţial 8 Pentru munca suplimentară necompensată cu ore libere plătite sporul salarial este de 75 din salariul de bază pentru primele două ore de depăşire a duratei normale a zilei de lucru şi de 100 din salariul de bază pentru orele următoare şi pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează ART 115 Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia ART 116 1 În domeniile de activitate unde

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/contracte-colective/144-contractul-colectiv-de-munc-la-nivel-de-ramur-sanitar-2008-2009 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Contractul colectiv de muncă unic la nivel naţional - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  vor stabili pentru acestia prin negociere salarii de baza al caror cuantum nu va fi mai mic decat suma salariului de baza si a sporurilor negociate 4 La locurile de munca cu conditii specifice unde numai o parte dintre salariati lucreaza in astfel de conditii acestia vor beneficia de sporuri Art 25 1 In cazul in care conditiile de munca se normalizeaza salariatii vor beneficia pentru refacerea capacitatii de munca inca doua luni daca au beneficiat anterior de acestea de spor pentru nocivitate si alimentatie de protectie a organismului 2 De drepturile prevazute la alin 1 beneficiaza si salariatii care au lucrat cel putin sase luni in conditiile alin 1 si isi schimba locul de munca din motive ce nu le sunt imputabile daca drepturile de aceeasi natura la noul loc de munca sunt mai mici Art 26 In toate cazurile in care conditiile de munca s au inrautatit determinand reclasificarea locurilor de munca salariatii vor beneficia de drepturile aferente noii clasificari incepand cu data schimbarii conditiilor de munca indiferent de momentul efectuarii reclasificarii de catre organele competente Art 27 1 Partile sunt de acord ca nici o masura de protectie a muncii nu este eficienta daca nu este cunoscuta insusita si aplicata in mod constient de salariati 2 Patronul va asigura pe cheltuiala sa cadrul organizatoric pentru instruirea testarea si perfectionarea profesionala a salariatilor cu privire la normele de protectie a muncii Prin contractele colective de munca la nivel de unitati se vor prevedea masuri specifice periodicitatea metodologia obligatiile si raspunderile precum si controalele proprii in conformitate cu reglementarile elaborate de Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei si cu normele proprii Timpul aferent acestor activitati inclusiv orele de instructaj se include in timpul de munca si este salarizat 3 La angajarea unui salariat sau la schimbarea locului de munca sau a felului muncii acesta va fi instruit si testat efectiv cu privire la riscurile ce le presupune noul sau loc de munca si la normele de protectie a muncii pe care este obligat in procesul muncii sa le cunoasca si sa le respecte 4 In cazurile in care in procesul muncii intervin schimbari ce impun aplicarea unor norme noi de protectie a muncii salariatii vor fi instruiti in conditiile prevazute la alineatul precedent Art 28 1 Contravaloarea echipamentului de protectie se suporta integral de catre patron 2 Contravaloarea echipamentului de lucru se suporta potrivit prevederilor legale si celor din contractele colective de munca de la celelalte niveluri 3 In toate cazurile in care in afara echipamentului de lucru prevazut de lege patronul cere o anumita vestimentatie speciala ca echipament de lucru contravaloarea acesteia se suporta integral de catre patron Art 29 Prin contractele colective de munca la nivel de unitate sau institutie se vor stabili parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca in vederea luarii masurilor de protectie a muncii specifice precum si programele de control al realizarii masurilor stabilite Art 30 1 In vederea mentinerii si imbunatatirii conditiilor de desfasurare a activitatii patronul va lua urmatoarele masuri de amenajare ergonomica a locului de munca a asigurarea conditiilor de mediu iluminat microclimat zgomot vibratii temperatura aerisire umiditate b amenajarea anexelor sociale ale locurilor de munca vestiare bai grupuri sanitare sali de repaus c diminuarea pana la eliminarea treptata a emisiilor poluante 2 Masurile concrete in sensul prevederilor alin 1 se stabilesc in contractele colective de munca din unitati si institutii 3 Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de patron sa nu le deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora Art 31 1 Patronul va organiza la angajare si ulterior o data pe an examinarea medicala a salariatilor in scopul de a constata daca sunt apti pentru desfasurarea activitatii in posturile pe care ar urma sa le ocupe sau pe care le ocupa precum si pentru prevenirea imbolnavirilor profesionale Examinarea medicala este gratuita iar cheltuielile ocazionate de examinare se vor suporta conform legii Conditiile concrete urmeaza sa fie stabilite la nivel de unitate cu consultarea sindicatelor 2 In cazul in care dispozitii legale speciale sau ale contractului colectiv de munca prevad examinari medicale la termene mai scurte determinate de conditiile deosebite de la locurile de munca se vor aplica aceste prevederi 3 Salariatii sunt obligati sa se supuna examenelor medicale in conditiile organizarii potrivit prevederilor alin 1 Refuzul salariatului de a se supune examinarilor medicale constituie abatere disciplinara 4 Examinarea medicala a salariatilor la angajare si ulterior o data pe an se face de catre unitatile sanitare de specialitate acreditate de patronat si de Ministerul Sanatatii Art 32 La cererea uneia dintre parti medicii de medicina muncii si inspectorii de protectia muncii vor fi consultati la modificarea duratei timpului de lucru si la acordarea de concedii suplimentare Art 33 1 Partile vor asigura un regim de protectie speciala a muncii femeilor si a tinerilor in varsta de pana la 18 ani cel putin la nivelul drepturilor specifice reglementate de legislatia muncii si prevederile prezentului contract 2 Salariatele gravide incepand cu luna a V a de sarcina precum si cele care alapteaza nu vor fi repartizate la munca de noapte nu vor fi chemate la ore suplimentare nu vor fi trimise in deplasare si nu vor putea fi detasate decat cu acordul lor 3 La solicitarea Comitetului de sanatate si securitate a muncii angajatorul are obligatia sa evalueze riscurile pe care le presupune locul de munca al salariatei care anunta ca este insarcinata precum si al salariatei care alapteaza si sa le informeze cu privire la acestea 4 Alte drepturi specifice sau alte cuantumuri ale drepturilor reglementate de legislatia muncii pot fi stabilite prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri Art 34 Patronul nu va refuza angajarea sau dupa caz mentinerea in munca a persoanelor cu handicap in cazurile in care acestea sunt apte pentru indeplinirea obligatiilor de serviciu aferente posturilor existente Art 35 In cazul recomandarilor medicale patronul va asigura trecerea salariatilor in alte locuri de munca si dupa caz recalificarea acestora in functie de posibilitatile fiecarei unitati care vor fi stabilite impreuna cu sindicatele Art 36 1 In vederea imbunatatirii conditiilor de munca in fiecare unitate cu cel putin 50 de salariati se va constitui un comitet de securitate si sanatate in munca avand atributiile stabilite prin Regulamentul sau de functionare intocmit in baza Regulamentului cadru aprobat prin ordin al ministrului muncii solidaritatii sociale si familiei 2 Comitetul de securitate si sanatate in munca va fi constituit conform grilei prevazute in art 32 si art 33 din Normele generale de protectie a muncii In unitatile in care numarul angajatilor este mai mare de 50 iar femeile reprezinta cel putin 20 din personal comitetul de sanatate si securitate a muncii va avea in componenta cel putin o femeie 3 Timpul de munca afectat activitatii in comitetele de securitate si sanatate in munca se considera timp de lucru efectiv prestat si va fi prevazut in contractul colectiv de munca la nivel de unitate 4 Activitatea comitetelor de securitate si sanatate in munca se va desfasura in baza regulamentelor proprii CAPITOLUL 4 Salarizarea si alte drepturi banesti Art 37 1 Pentru munca prestata in conditiile prevazute in contractul individual de munca fiecare salariat are dreptul la un salariu in bani convenit la incheierea contractului de munca 2 La unitatile producatoare de produse agricole o parte din salariu se poate plati si in natura Plata in natura stabilita prin negocieri colective in unitati nu poate depasi 30 din salariu 3 Plata in natura a unei parti din salariu in conditiile stabilite la art 160 din Codul muncii este posibila numai daca este prevazuta expres in contractul colectiv de munca aplicabil sau in contractul individual de munca 4 Salariul cuprinde salariul de baza indemnizatiile sporurile precum si alte adaosuri Art 38 1 Formele de organizare a muncii si de salarizare ce se pot aplica sunt urmatoarele a in regie sau dupa timp b in acord c pe baza de tarife sau cote procentuale din veniturile realizate d alte forme specifice unitatii 2 Organizarea muncii si salarizarea in acord pot avea loc intr una din urmatoarele forme a acord direct b acord progresiv c acord indirect 3 Acordul direct progresiv sau indirect se poate aplica individual sau colectiv 4 Formele de organizare a muncii si de salarizare ce urmeaza sa se aplice fiecarei activitati se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate sau dupa caz institutie Art 39 1 Se stabilesc urmatorii coeficienti minimi de ierarhizare pentru urmatoarele categorii de salariati a muncitori 1 necalificati 1 2 calificati 1 2 b personal administrativ incadrat in functii pentru care conditia de pregatire este 1 liceala 1 1 2 postliceala 1 15 c personal de specialitate incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este 1 postliceala 1 25 2 scoala de maistri 1 3 3 subingineri 1 4 d personal incadrat pe functii pentru care conditia de pregatire este cea de studii superioare 1 5 2 Coeficientii de salarizare de la alin 1 se aplica la salariul minim negociat pe unitate 3 Salariul de baza minim brut negociat pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie este de 3 300 000 lei adica 19 412 lei ora incepand cu 1 ianuarie 2005 Art 40 1 Partile contractante sunt de acord ca in perioada urmatoare sa actioneze pentru includerea unor sporuri in salariul de baza care sa reprezinte retributia pentru munca prestata si conditiile de la locul de munca astfel incat salariul de baza sa aiba pondere majoritara in salariu 2 Sporurile se acorda numai la locurile de munca unde acestea nu sunt cuprinse in salariul de baza 3 Sporurile minime ce se acorda in conditiile prezentului contract sunt a pentru conditii deosebite de munca grele periculoase sau penibile 10 din salariul de baza b pentru conditii nocive de munca 10 din salariul minim negociat la nivel de unitate c pentru orele suplimentare si pentru orele lucrate in zilele libere si in zilele de sarbatori legale se acorda un spor de 100 din salariul de baza pana la 120 de ore salariat an ceea ce depaseste 120 de ore salariat an se plateste cu un spor de 50 din salariul de baza d pentru vechime in munca minimum 5 pentru 3 ani vechime si maximum 25 la o vechime de peste 20 de ani din salariul de baza e pentru lucrul in timpul noptii 25 din salariul de baza f pentru exercitarea si a unei alte functii se poate acorda un spor de pana la 50 din salariul de baza al functiei inlocuite cazurile in care se aplica aceasta prevedere si cuantumul se vor stabili prin negocieri la contractele colective de munca la nivel de ramura grupuri de unitati sau unitati 4 Prin contractul colectiv de munca la nivel de ramura grupuri de unitati si unitati pot fi negociate si alte categorii de sporuri spor de izolare spor pentru folosirea unei limbi straine daca aceasta nu este cuprinsa in obligatiile postului etc Art 41 1 Adaosurile la salariul de baza sunt a adaosul de acord b premiile acordate din fondul de premiere calculate intr o proportie de minimum 1 5 din fondul de salarii realizat lunar si cumulat c alte adaosuri convenite la nivelul unitatilor si institutiilor 2 Alte venituri sunt a cota parte din profit ce se repartizeaza salariatilor care este de pana la 10 in cazul societatilor comerciale si de pana la 5 in cazul regiilor autonome b tichetele de masa acordate conform prevederilor legale si intelegerii partilor 3 Conditiile de diferentiere diminuare sau anulare a participarii la fondul de stimulare din profit sau la fondul de premiere precum si perioada pentru care se acorda cota de profit salariatilor care nu poate fi mai mare de un an se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate si dupa caz institutie Art 42 1 Patronul va asigura conditiile necesare realizarii de catre fiecare salariat a sarcinilor ce ii revin in cadrul programului zilnic de munca stabilit 2 In situatia in care patronul nu poate asigura pe durata zilei de lucru partial sau total conditiile necesare realizarii sarcinilor de serviciu el este obligat sa plateasca salariatilor salariul de baza pentru timpul cat lucrul a fost intrerupt 3 In cazuri exceptionale cand din motive tehnice sau din alte motive activitatea a fost intrerupta salariatii vor primi 75 din salariul de baza individual avut cu conditia ca incetarea lucrului sa nu se fi produs din vina lor si daca in tot acest timp au ramas la dispozitia unitatii Prin negocieri la nivelul unitatii sau institutiei se va stabili modul concret de realizare a prevederii de a ramane la dispozitia unitatii prezenti in incinta unitatii in asteptarea reluarii activitatii sau la domiciliu de unde sa poata fi convocati de unitate 4 In cazurile prevazute la alin 3 salariatii beneficiaza si de celelalte drepturi prevazute de lege pentru astfel de situatii 5 In cazul in care din motive obiective este necesara reducerea sau intreruperea temporara a activitatii pentru maximum 15 zile pe an cu obligativitatea reluarii ei unitatea cu acordul sindicatelor poate acorda concediu fara plata Art 43 1 Indexarea se face pe baza coeficientilor de indexare stabiliti de Comisia nationala pentru indexare 2 Dupa indexare patronul va recalcula tarifele sau respectiv cotele de manopera pe unitatea de produs sau valorica in mod corespunzator formelor de organizare a muncii si de salarizare aplicate in unitate Art 44 Plata salariilor se face periodic la datele care se stabilesc prin contractul colectiv de munca la nivelul unitatii sau institutiei Art 45 Salariatii unitatilor trimisi in delegatie in tara vor beneficia de urmatoarele drepturi a decontarea cheltuielilor de transport si a costului cazarii potrivit conditiilor stabilite prin contractele colective de munca la celelalte niveluri b diurna de deplasare al carei cuantum se stabileste prin negociere la nivel de ramura grupuri de unitati sau unitate nivelul minim al diurnei este cel stabilit prin actele normative ce se aplica la institutiile publice Art 46 Salariatii unitatilor trimisi in detasare beneficiaza de drepturile de delegare prevazute la art 45 In cazul in care detasarea depaseste 30 de zile consecutive in locul diurnei zilnice se plateste o indemnizatie egala cu 50 din salariul de baza zilnic Aceasta indemnizatie se acorda proportional cu numarul de zile ce depaseste durata neintrerupta de 30 de zile Art 47 Persoanele detasate isi mentin toate drepturile pe care le au avut la data detasarii cu exceptia celor privind igiena si protectia muncii chiar daca la locul de munca unde sunt detasate acestea nu se mai regasesc Daca la locurile de detasare drepturile echivalente au niveluri mai mari sau se acorda si alte drepturi persoanele detasate beneficiaza de acestea inclusiv de toate drepturile privind protectia si igiena muncii corespunzatoare noului loc de munca Art 48 1 Toate drepturile banesti cuvenite salariatilor se platesc inaintea oricaror obligatii banesti ale unitatii 2 In caz de faliment sau lichidare judiciara salariatii au calitatea de creditori privilegiati iar drepturile lor banesti constituie creante privilegiate urmand sa fie platite integral inainte de a si revendica cota parte ceilalti creditori Art 49 Patronii vor tine o evidenta in care sa se mentioneze activitatea desfasurata in baza contractului individual de munca si drepturile de care salariatii au beneficiat si le vor elibera dovezi despre acestea Art 50 Salariatii care se pensioneaza pentru limita de varsta primesc o indemnizatie egala cu cel putin un salariu de baza avut in luna pensionarii Art 51 In afara de ajutoarele prevazute de lege la care au dreptul salariatii vor beneficia si de urmatoarele ajutoare a in cazul decesului salariatului un ajutor acordat familiei de un salariu mediu lunar pe unitate b daca decesul a survenit din cauza unui accident de munca a unui accident in legatura cu munca sau a unei boli profesionale cuantumul ajutorului acordat familiei va fi de cel putin 3 salarii de baza diferenta de 2 salarii se va plati dupa stabilirea in conditiile legii a cauzei decesului c un salariu de baza platit de unitate mamei pentru nasterea fiecarui copil daca mama nu este salariata sotul acesteia beneficiaza de plata unui salariu de baza d un salariu de baza platit de unitate la decesul sotului sau sotiei ori la decesul unei rude de gradul I aflate in intretinerea salariatului CAPITOLUL 5 Concedii si zile libere Art 52 1 In fiecare saptamana salariatul are dreptul de regula la 2 zile consecutive de repaus saptamanal 2 Repausul saptamanal se acorda de regula sambata si duminica 3 In cazul in care activitatea de la locul de munca in zilele de sambata si duminica nu poate fi intrerupta prin contractul colectiv de munca la nivel de unitate se vor stabili conditiile in care zilele de repaus saptamanal sa fie acordate si in alte zile ale saptamanii sau cumulat pe o perioada mai mare Art 53 1 Zilele de sarbatoare legala in care nu se lucreaza sunt 1 si 2 ianuarie prima si a doua zi de Pasti 1 Mai 1 Decembrie prima si a doua zi de Craciun 2 zile pentru fiecare dintre cele doua sarbatori religioase anuale declarate astfel de cultele religioase legale altele decat cele crestine pentru persoanele apartinand acestora 2 Acordarea zilelor libere se face de catre angajator Art 54 Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 minute Repausul pentru luarea mesei cu o durata de 15 minute se include in programul de lucru Art 55 Salariatii pot solicita in mod justificat decalarea programului de lucru Administratia va analiza cererea si va aproba aceasta in functie de posibilitati Art 56 1 Salariatii au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu de odihna platit de minimum 21 de zile lucratoare 2 Fac exceptie de la prevederile alin 1 a salariatii care au varsta sub 18 ani au dreptul in fiecare an calendaristic la un concediu platit de 24 de zile lucratoare b salariatii nou angajati pentru primul an de activitate inscris in cartea de munca au dreptul la un concediu de odihna platit cu o durata minima de 20 de zile lucratoare Art 57 1 In fiecare an calendaristic salariatii incadrati in grade de invaliditate au dreptul la un concediu de odihna suplimentar cu o durata de 3 zile iar salariatii nevazatori cu o durata de 6 zile 2 Salariatii care isi desfasoara activitatea in conditii deosebite beneficiaza de concedii de odihna suplimentare de minimum 3 zile pe an Art 58 Prin contractele colective de munca la celelalte niveluri se vor stabili criteriile pe baza carora salariatii sa beneficieze de concedii de odihna anuale si de concedii de odihna suplimentare mai mari Art 59 1 Pe durata concediului de odihna salariatii vor primi o indemnizatie ce reprezinta media zilnica a veniturilor din luna lunile in care este efectuat concediul multiplicata cu numarul de zile de concediu 2 Indemnizatia de concediu nu poate fi mai mica decat salariul de baza sporul de vechime si indemnizatia pentru functia de conducere luate impreuna corespunzator numarului de zile de concediu 3 Prin contractele colective de munca de la celelalte niveluri se poate stabili ca in raport cu posibilitatile economico financiare ale unitatii pe langa indemnizatia de concediu sa se plateasca si o prima de vacanta 4 Indemnizatia de concediu si dupa caz prima de vacanta se platesc inainte de plecarea in concediu 5 Orice conventie prin care se renunta total sau in parte la dreptul la concediul de odihna este interzisa Art 60 1 Concediul anual de odihna va putea fi fractionat la solicitarea salariatului una din fractiuni va trebui sa fie de cel putin 15 zile lucratoare Cealalta parte va trebui acordata si luata pana la sfarsitul anului in curs 2 Cand din motive neimputabile salariatului acesta nu si a efectuat integral concediul de odihna pe anul in curs restul de concediu se va acorda pana la sfarsitul anului urmator in perioada solicitata de salariat Art 61 1 Salariatii au dreptul la zile libere platite pentru evenimente deosebite in familie sau pentru alte situatii dupa cum urmeaza a casatoria salariatului 5 zile b casatoria unui copil 2 zile c nasterea unui copil 5 zile 10 zile daca a urmat un curs de puericultura d decesul sotului copilului parintilor socrilor 3 zile e decesul bunicilor fratilor surorilor 1 zi f donatorii de sange conform legii g la schimbarea locului de munca in cadrul aceleiasi unitati cu mutarea domiciliului in alta localitate 5 zile 2 Salariatii au dreptul la 30 de zile concediu fara plata acordat o singura data pentru pregatirea si sustinerea lucrarii de diploma in invatamantul superior seral si fara frecventa 3 Pentru rezolvarea unor situatii personale salariatii au dreptul la concedii fara plata Art 62 1 In afara concediului legal platit pentru ingrijirea copiilor in varsta de pana la doi ani salariata mama poate beneficia de inca un an concediu fara plata 2 Pe perioada in care salariata se afla in concediul prevazut la alin 1 nu i se va putea desface contractul de munca iar in postul sau nu vor putea fi angajate alte persoane decat cu contract de munca pe durata determinata Art 63 1 La nivelul unitatii din fondul pentru actiuni sociale constituit conform prevederilor legale vor fi suportate cheltuielile pentru reducerea costului biletelor de tratament si odihna recuperatorie in statiunile balneoclimaterice in care este inclus si transportul pe calea ferata tren personal clasa a II a 2 In limita acestor fonduri unitatea va suporta cota parte din costul biletelor pentru salariati si membrii lor de familie in raport cu salariul de baza si in functie de sezon potrivit prevederilor cuprinse in anexa nr 2 cu conditia ca biletele sa fie procurate cu acordul organizatiilor sindicale si sa prevada efectuarea sejurului intr o unitate apartinand sistemului sindical ministerelor sau unitatilor in cauza 3 Pentru alte situatii decat cele prevazute in alineatul precedent unitatea va suporta cheltuielile pentru toate biletele procurate cu acordul sindicatului ori daca in cazul biletelor de tratament exista recomandarea expresa a medicului pentru o anumita statiune care nu apartine sistemului sindical ministerelor sau unitatii in cauza Art 64 Beneficiarii biletelor de tratament balnear si odihna recuperatorie din institutiile publice vor suporta o contributie baneasca diferentiata in functie de salariul de baza si de sezon contributie calculata in baza grilei aprobate de Ministerul Muncii Solidaritatii Sociale si Familiei Diferenta se suporta din bugetele de asigurari sociale Art 65 Contravaloarea biletelor acordate salariatilor trimisi in statiuni pentru tratarea unor boli profesionale se suporta integral de unitatea in cauza inclusiv costul transportului pe calea ferata tren personal clasa a II a sau acolo unde nu este posibil pentru transportul auto in comun Art 66 1 In cazul in care salariata se afla in concediu de maternitate unitatea va compensa pe o anumita perioada diferenta dintre salariul de baza individual avut si indemnizatia legala la care are dreptul 2 Perioada pe durata careia se acorda compensarea va fi stabilita prin contractele colective de munca la nivel de unitate dar nu mai putin de 6 saptamani 3 Diferentele de salarii vor fi acordate din fondul de salarii Art 67 In caz de deces al mamei drepturile ce s ar fi cuvenit acesteia pentru cresterea copilului pana la doi ani se vor acorda tatalui daca acesta are copilul in ingrijire Art 68 In cazul decesului mamei tatal copilului la cererea sa va beneficia de concediul fara plata neutilizat de mama pana la data decesului acesteia cu drepturile prevazute la art 62 CAPITOLUL 6 Contractul individual de munca Art 69 1 Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica denumita salariat se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator persoana fizica sau juridica in schimbul unei remuneratii denumite salariu 2 In vederea stabilirii concrete a drepturilor si obligatiilor salariatilor angajarea se face prin incheierea contractului individual de munca CIM Art 70 1 Incheierea CIM se face pe baza conditiilor stabilite de lege cu respectarea drepturilor fundamentale ale cetateanului si numai pe criteriul aptitudinilor si competentei profesionale 2 Patronul se obliga sa aduca la cunostinta salariatilor posturile disponibile si conditiile de ocupare a lor 3 In cazul in care angajarea se face prin concurs daca un salariat si o persoana din afara unitatii obtin aceleasi rezultate salariatul are prioritate la ocuparea postului 4 Salariatul caruia i a incetat calitatea de pensionar de invaliditate ca urmare a redobandirii capacitatii de munca va fi reintegrat pe cat posibil in functia avuta la data pierderii capacitatii de munca 5 Prevederile alin 1 si 2 se aplica si pentru salariatii institutiilor bugetare Art 71 1 Incheierea CIM se va face pe perioada nedeterminata Daca salariatul solicita asistenta din partea organizatiei sindicale aceasta se poate acorda 2 Contractele individuale se pot incheia si pe durata determinata in cazurile si in conditiile prevazute de lege 3 CIM va cuprinde cel putin clauzele prevazute in anexa nr 3 4 Contractele individuale de munca se incheie in scris cate un exemplar pentru fiecare parte prin grija celui care angajeaza Art 72 1 CIM se poate modifica in ceea ce priveste felul muncii locul muncii si drepturile salariale prin acordul partilor sau din initiativa uneia dintre parti in cazurile prevazute de Codul muncii 2 Refuzul salariatului de a accepta o modificare a clauzelor referitoare la felul muncii locul muncii sau drepturile salariale nu da dreptul celui care angajeaza de a proceda la desfacerea unilaterala a CIM pentru acest motiv 3 Delegarea si detasarea salariatilor se fac in conditiile prevazute de lege cu drepturile prevazute in prezentul contract Art 73 Executarea CIM se suspenda in cazurile prevazute de lege in mod expres precum si pe perioada exercitarii unei functii eligibile remunerate de organizatia in care salariatul isi desfasoara activitatea pe timpul mandatului Art 74 1 Incetarea CIM poate avea loc in conditiile prevazute de lege printr unul din urmatoarele moduri a de drept b ca urmare a conventiei partilor la data convenita de acestea c ca urmare a vointei unilaterale a uneia dintre parti in cazurile si conditiile limitative prevazute de lege 2 In cazurile in care unitatea este obligata potrivit legii sa acorde un preaviz la desfacerea contractului de munca durata preavizului va fi de 20 de zile lucratoare 3 In perioada preavizului salariatii au dreptul sa absenteze patru ore pe zi de la programul unitatii pentru a si cauta un loc de munca fara ca aceasta sa afecteze salariul si celelalte drepturi Orele absentate se pot acorda prin cumul in conditiile stabilite de patron 4 In cazul in care unei persoane i se desface contractul de munca fara sa i se acorde preavizul prevazut la alin 2 angajatorul are obligatia de a plati o indemnizatie egala cu salariul de baza pe o luna avut la data desfacerii contractului de munca Art 75 1 CIM nu poate fi desfacut din initiativa celui care angajeaza in cazurile in care prin lege sau prin contractul colectiv de munca au fost prevazute asemenea interdictii 2 Desfasurarea activitatii sindicale precum si apartenenta la un sindicat nu pot constitui motive pentru desfacerea CIM din initiativa unitatii 3 Pe o perioada de minimum 6 luni de la reluarea activitatii considerata perioada de readaptare salariatii care au beneficiat de concediu de maternitate si sau concediu legal platit pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la 2 ani nu vor putea fi concediati o singura data pentru motivul de necorespundere profesionala prevazut de Codul muncii 4 In cazul in care intentioneaza sa dispuna o masura disciplinara impotriva unui salariat cu exceptia cazului in care masura disciplinara consta intr un avertisment verbal angajatorul este obligat sa efectueze o ancheta prealabila 5 Salariatul are dreptul de a fi informat cu privire la fapta ce i se imputa si dreptul de a se apara iar unitatea are obligatia de a l asculta si de a verifica sustinerile facute de acesta in aparare 6 Modul de desfasurare a anchetei disciplinare precum si rezultatele acesteia se consemneaza intr un proces verbal 7 La stabilirea sanctiunii se va tine seama de cauzele si gravitatea faptei de imprejurarile in care a fost savarsita de gradul de vinovatie a salariatului de urmarile abaterii si de alte imprejurari Art 76 1 La desfacerea contractului de munca din motive neimputabile salariatului patronii vor acorda acestuia o compensatie de 50 din salariul lunar in afara drepturilor cuvenite la zi 2 Prevederile alin 1 sunt aplicabile atunci cand desfacerea contractului de munca a intervenit din urmatoarele motive a unitatea isi reduce personalul prin desfiintarea unor posturi de natura celui ocupat de cel in cauza ca urmare a reorganizarii b unitatea isi inceteaza activitatea c unitatea se muta in alta localitate si are posibilitatea sa si asigure pe plan local cadrele necesare d unitatea se muta in alta localitate iar persoana incadrata nu accepta sa o urmeze e persoana nu corespunde sub aspect profesional postului in care a fost incadrata din motive neimputabile acesteia si nu i s a oferit trecerea intr o munca corespunzatoare f in postul ocupat de persoana incadrata in munca este reintegrat pe baza hotararii organelor competente cel care a detinut anterior acel post Art 77 In cazul in care unitatea este pusa in situatia de a efectua reduceri de personal ca urmare a restrangerii activitatii retehnologizarii automatizarii si robotizarii procesului de productie partile convin asupra respectarii urmatoarelor principii a patronul va pune la dispozitia sindicatului justificarea tehnico economica in legatura cu masurile privind posibilitatile de redistribuire a personalului modificarea programului de lucru organizarea de cursuri de calificare recalificare sau reorientare profesionala etc b justificarea tehnico economica impreuna cu obiectiile si propunerile sindicatului va fi supusa spre analiza si avizare consiliului de administratie sau dupa caz adunarii generale c concomitent patronul va informa sindicatul asupra motivelor ce stau la baza reducerii numarului de salariati precum si asupra eventualelor posibilitati de redistribuire a acestora anuntul se va face astfel la intreprinderile cu un efectiv sub 100 salariati cu 45 de zile inainte la intreprinderile cu 101 300 salariati cu 60 de zile inainte la intreprinderile cu peste 301 salariati cu 90 de zile inainte Art 78 1 In situatia in care disponibilizarile de personal nu pot fi evitate conducerea unitatii va comunica in scris fiecarui salariat al carui post urmeaza a fi desfiintat daca i se ofera sau nu un alt loc de munca ori cuprinderea intr o forma de recalificare profesionala in vederea ocuparii unui post in aceeasi unitate 2 In cazurile in care salariatilor nu li se pot oferi alte locuri de munca ori acestia refuza locul de munca oferit sau cuprinderea intr o forma de recalificare conducerea unitatii le va comunica in scris termenul de preaviz in conditiile prevazute in prezentul contract colectiv de munca 3 In cazul in care la nivelul unitatii apare necesitatea unor concedieri colective partile vor negocia acordarea de compensatii in functie de posibilitatile unitatii Art 79 1 La aplicarea efectiva a reducerii de personal dupa reducerea posturilor vacante de natura celor desfiintate masurile vor afecta in ordine a CIM ale salariatilor care cumuleaza doua sau mai multe functii precum si ale celor care cumuleaza pensia cu salariul b CIM ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea unitatii c CIM ale persoanelor care indeplinesc conditiile de pensionare la cererea lor 2 La luarea masurii de desfacere a CIM pentru reducerea de posturi vor fi avute in vedere urmatoarele criterii minimale a daca masura ar putea afecta doi soti care lucreaza in aceeasi unitate se desface contractul de munca al sotului care are venitul cel mai mic fara ca prin aceasta sa se poata desface contractul de munca al unei persoane care ocupa un post nevizat de reducere b masura sa afecteze mai intai persoanele care nu au copii in intretinere c masura sa afecteze numai in ultimul rand pe femeile care au in ingrijire copii barbatii vaduvi sau divortati care au in ingrijire copii pe intretinatorii unici de familie precum si pe salariatii barbati sau femei care mai au cel mult 3 ani pana la pensionare la cererea lor 3 In cazul in care masura desfacerii CIM ar afecta un salariat care a urmat o forma de calificare sau de perfectionare a pregatirii profesionale si a incheiat cu unitatea un act aditional la contractul de munca prin care s a obligat sa presteze o activitate intr o anumita perioada de timp administratia nu i va putea pretinde acestuia despagubiri pentru perioada ramasa nelucrata pana la implinirea termenului daca masura desfacerii contractului de munca nu i este imputabila 4 In ipoteza in care doua sau mai multe persoane salariate sunt in aceeasi situatie disponibilizarea se va face cu consultarea sindicatelor Art 80 Unitatea care isi extinde sau isi reia activitatea intr o perioada de 12 luni de la luarea masurilor de desfacere a contractului individual de munca pentru motivele prevazute la art 76 are obligatia sa incunostinteze in scris despre aceasta organizatiile sindicale si sa faca publica masura Unitatea va reangaja salariatii carora li s a desfacut contractul de munca pentru motivele prevazute la art 76 care au pregatirea necesara pentru ocuparea posturilor vacante si care s au prezentat in termen de 15 zile de la data anuntului CAPITOLUL 7 Formarea profesionala Art 81 1 Partile inteleg a prin termenul de formare profesionala orice procedura prin care un salariat dobandeste o calificare atestata printr un certificat sau o diploma eliberata in conditiile prevazute de Legea invatamantului b prin termenul de formare profesionala continua orice procedura prin care salariatul avand deja o calificare ori o profesie isi completeaza cunostintele profesionale fie prin aprofundarea studiilor intr un anumit domeniu al specialitatii de baza fie prin deprinderea unor metode sau procedee noi adoptate in domeniul specialitatilor lor 2 Formarea profesionala si formarea profesionala continua cuprind si teme din domeniul relatiilor de munca convenite intre sindicate si patron 3 Partile convin asupra necesitatii si obligativitatii perfectionarii profesionale a tuturor categoriilor de salariati inclusiv a liderilor sindicali scosi din productie la expirarea mandatului 4 Partile semnatare convin sa acorde intregul sprijin solicitat de Consiliul National de Formare Profesionala a Adultilor pentru elaborarea sistemului de standarde ocupationale bazate pe competenta Sistemul va fi utilizat pentru evaluarea si certificarea calificarii salariatilor Art 82 1 La incheierea contractelor colective de munca la nivel de unitati pentru partea privind formarea profesionala se va tine seama cel putin de urmatoarele a identificarea posturilor pentru care este necesara formarea profesionala a cailor de realizare adoptarea programului anual si controlul aplicarii acestuia se vor face de comun acord de catre sindicat si patron cheltuielile pentru activitatea de formare profesionala a salariatilor se suporta de catre unitati b sindicatul va participa prin imputernicitii sai la orice forma de examinare organizata in vederea absolvirii unui curs de formare profesionala in cadrul unitatii c in cazul in care unitatea urmeaza sa si schimbe partial sau total profilul de activitate aceasta va informa si consulta sindicatul cu cel putin 2 luni inainte de aplicarea masurii si va oferi propriilor salariati posibilitatea de a se califica sau recalifica inainte de a apela la angajari de forta de munca din afara d in cazul in care un salariat identifica un curs de formare profesionala pe care ar dori sa l urmeze organizat de un tert patronul va analiza cererea impreuna cu sindicatul ramanand la aprecierea patronului daca si in ce conditii va suporta contravaloarea cursului e salariatii care au incheiat acte aditionale la contractul individual de munca in vederea formarii profesionale vor putea fi obligati sa suporte cheltuielile ocazionate de aceasta cu exceptia cazurilor prevazute de art 79 alin 3 daca parasesc unitatea din motive imputabile lor inainte de implinirea unui termen de 3 ani de la data absolvirii cursurilor 2 Programele adoptate conform alin 1 vor fi aduse la cunostinta tuturor salariatilor in termen de 3 zile de la adoptare prin afisare in interiorul unitatii in locuri adecvate si usor accesibile pentru angajati 3 La stabilirea programelor de formare profesionala angajatorii si sindicatele vor adopta masurile necesare pentru incurajarea si inlesnirea participarii femeilor la acestea CAPITOLUL 8 Alte prevederi privind drepturile si obligatiile partilor Art 83 1 Cu privire la medierea conflictelor de munca prevazute de Legea nr 168 1999 daca partile convin printr un proces verbal semnat sa inceapa medierea in termen de 48

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/contracte-colective/145-contractul-colectiv-de-munc-unic-la-nivel-naional (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Dispozitii generale de aparare impotriva incendiilor la unitati sanitare - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  spaţiile în care sunt tratate persoane cu probleme de vedere schiţa planului trebuie să fie realizată la o scară care să permită identificarea traseului de evacuare de către bolnavi şi după caz aceasta să fie dublată de un sistem audio care să indice traseul de evacuare Art 16 Planurile prevăzute la art 14 lit c se întocmesc şi se afişează potrivit prevederilor din Normele generale de apărare împotriva incendiilor Art 17 1 Controlul intern de prevenire a incendiilor la nivelul unităţii executat de personalul prevăzut la art 5 se finalizează prin întocmirea unui document în care se consemnează a construcţiile şi instalaţiile care au fost cuprinse în control b constatările rezultate din teren c propuneri de măsuri şi acţiuni de înlăturare a deficienţelor şi de îmbunătăţire a activităţii 2 În documentul prevăzut la alin 1 se menţionează şi persoanele care au însoţit participat la control din partea secţiei medicale ori a locului de muncă respectiv CAPITOLUL III Reguli şi măsuri generale de apărare împotriva incendiilor SECŢIUNEA 1 Prevederi generale pe timpul exploatării spaţiilor Art 18 În unităţile sanitare pot exista următoarele categorii de spaţii a cu destinaţii administrative b laboratoare de tipul celor pentru analize medicale radiodiagnostic explorări funcţionale anatomie patologică medicină nucleară şi altele asemenea c destinate pentru consultaţii şi tratament d de depozitare şi magazii e saloane pentru bolnavi şi structuri de obstetrică ginecologie şi neonatologie f destinate preparării hranei şi servirii mesei g destinate activităţilor religioase h destinate blocului operator sălilor de naşteri structurilor de anestezie şi terapie intensivă unităţilor de transfuzie sanguină i destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare utilizate în unităţile de sănătate j săli de conferinţe şedinţe cursuri şi amfiteatre k destinate activităţilor de spălătorie uscătorie şi călcătorii l comerciale m farmacii şi spaţii de depozitare a produselor farmaceutice n parcaje o arhive biblioteci şi fişiere p săli aglomerate sau încăperi cu aglomerări de persoane q săli de aşteptare r destinate locuinţelor de serviciu pentru personalul medical s destinate preparării apei calde pentru consum menajer şi încălzire ş instalaţii de producere stocare şi distribuire oxigen medical t ateliere şi spaţii de întreţinere şi reparaţii ţ spaţii în care funcţionează grupuri electrogene Art 19 Pe timpul exploatării spaţiilor din cadrul categoriilor de construcţii prevăzute la art 2 trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi sau reducerea la minimum a riscului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi eliminarea surselor cu potenţial de aprindere a acestora Art 20 Se interzice folosirea fierbătoarelor reşourilor radiatoarelor electrice precum şi a altor asemenea mijloace fără respectarea măsurilor şi regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor Art 21 Se interzice depozitarea materialelor şi lichidelor combustibile în poduri subsoluri pe culoare în casele de scări şi pe alte căi de evacuare Art 22 Este interzisă folosirea mijloacelor de încălzire fără acumulare de căldură Art 23 1 În spaţiile unde încălzirea se face cu sobe cu acumulare de căldură se asigură a stabilirea programului de utilizare şi numirea persoanelor care răspund de aprinderea supravegherea şi stingerea focului b racordarea la coşuri de evacuare a fumului etanşe curăţate şi menţinute în perfectă stare de funcţionare c tăvi de tablă pentru recuperarea jarului care poate cădea accidental din sobă d amplasarea materialelor sau elementelor combustibile din faţa focarelor şi cenuşarelor la o distanţă de minimum 1 5 m faţă de acestea e protejarea pardoselii combustibile din faţa uşiţei de alimentare cu o foaie de tablă metalică având dimensiunile de 70 x 50 cm f verificarea amănunţită repararea şi curăţarea sobelor şi coşurilor de fum periodic şi înainte de fiecare perioadă de utilizare primăvara respectiv toamna g menţinerea în poziţie închisă în timpul funcţionării sobelor a uşiţelor focarului ori cenuşarului h evacuarea periodică a cenuşii într un loc stabilit şi amenajat în acest scop fără pericol de incendiu şi numai după ce se sting complet resturile de jar 2 În caz de necesitate curăţarea sobelor şi coşurilor de fum se poate face şi la intervale mai scurte de timp 3 În spaţiile unde încălzirea se face cu mijloace cu acumulare de căldură se interzic a uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau în imediata lor apropiere b utilizarea sobelor fără uşiţe la focare şi cenuşare defecte sau a sobelor izolate necorespunzător faţă de elementele combustibile ale clădirilor c aprinderea focului în sobe folosindu se benzină petrol sau alte lichide combustibile sau inflamabile d folosirea lemnelor mai lungi decât vatra focarului sobei sau a cărbunilor cu o putere calorică mai mare decât cea stabilită e depozitarea materialelor susceptibile a se aprinde pe sobe sau în apropierea acestora f montarea dispozitivelor şi clapetelor de reglare a tirajului g funcţionarea sobelor supraîncălzite 4 În spaţiile unde încălzirea se realizează cu mijloace de încălzire alimentate cu combustibil gazos de tip gaze naturale sau GPL se respectă măsurile de apărare împotriva incendiilor pe timpul exploatării acestora prevăzute în reglementările tehnice specifice Art 24 La terminarea programului de lucru se deconectează aparatele sistemele de încălzire ventilaţie climatizare locală se întrerupe iluminatul artificial şi se opreşte alimentarea cu energie electrică a calculatoarelor şi a altor aparate electrice care nu afectează actul medical sau activitatea desfăşurată în spaţiul respectiv Art 25 1 Lucrările de renovare consolidare modernizare precum şi intervenţiile la construcţii existente care presupun organizări de şantier în unităţile sanitare se execută numai de către personal calificat 2 La efectuarea lucrărilor şi intervenţiilor enumerate la alin 1 se asigură respectarea următoarelor măsuri a la lucrările de execuţie şi utilizare a schelelor se interzice depozitarea sau păstrarea materialelor sau a substanţelor combustibile sub schele b pe scările de acces la schele se interzice depozitarea materialelor de orice fel c la executarea instalaţiilor electrice fixate pe elementele schelelor se respectă condiţiile de amplasare şi montare faţă de materialele combustibile şi se interzice orice fel de improvizaţie la acestea d se interzic fumatul şi utilizarea focului deschis pe platforma schelelor e se interzice utilizarea schelelor din materiale combustibile atât la exteriorul cât şi la interiorul construcţiilor f se asigură supravegherea permanentă a perimetrelor în care sunt realizate organizări de şantier în exteriorul construcţiilor g se asigură îndepărtarea cu regularitate a vegetaţiei uscate din perimetrul organizărilor de şantier exterioare h se asigură limitarea accesului persoanelor în perimetrele organizărilor de şantier exterioare prin împrejmuirea acestora cu panouri i se asigură instruirea personalului care execută lucrări de construcţii spre a cunoaşte măsurile specifice de apărare împotriva incendiilor j la efectuarea lucrărilor de izolaţii se adoptă măsurile specifice lucrului cu foc deschis 3 Se interzice utilizarea unităţilor sanitare definite conform prezentelor dispoziţii generale pe durata efectuării lucrărilor de renovare consolidare modernizare precum şi de intervenţii la construcţii existente care presupun organizări de şantier SECŢIUNEA 2 Efectuarea lucrărilor cu foc deschis Art 26 Se interzice lăsarea fără supraveghere a focului deschis Art 27 1 Lucrările de sudare tăiere lipire sau alte asemenea operaţiuni care prezintă pericol risc de incendiu în construcţiile unităţilor sanitare în instalaţiile cu risc de incendiu sau explozie în depozite ori în alte spaţii cu pericol de aprindere a materialelor produselor sau substanţelor combustibile se execută numai după ce s au luat măsuri pentru evacuarea persoanelor precum şi de îndepărtare ori protejare a materialelor combustibile de golire spălare blindarea traseelor de conducte sau a utilajelor de aerisire ori ventilarea spaţiilor dotare a locurilor de muncă cu mijloace de limitare şi stingere a incendiilor 2 Lucrările prevăzute la alin 1 se execută numai pe baza permisului de lucru cu foc 3 În toate cazurile prevăzute la alin 1 sunt obligatorii instruirea personalului de execuţie control şi supraveghere asupra măsurilor de apărare împotriva incendiilor precum şi informarea după caz a serviciului privat voluntar pentru situaţii de urgenţă Art 28 1 Permisul de lucru cu foc se întocmeşte în două exemplare de către personalul prevăzut la art 5 din care unul se înmânează şefului formaţiei de lucru sau persoanei care execută operaţiunile cu foc deschis iar celălalt rămâne la emitent 2 Permisul de lucru cu foc este valabil o singură zi 3 La terminarea lucrului permisul de lucru cu foc se predă de către executant emitentului Art 29 Şeful locului de muncă în care se execută operaţiuni cu foc deschis are obligaţia să asigure măsuri pentru a pregătirea locului b instruirea personalului c controlul după terminarea lucrării SECŢIUNEA 3 Fumatul Art 30 Se interzice complet fumatul în unităţile sanitare de stat şi private SECŢIUNEA 4 Căi de acces evacuare şi intervenţie Art 31 La exploatarea căilor de evacuare din construcţiile şi spaţiile unităţilor sanitare se asigură următoarele a păstrarea în permanenţă a căilor de evacuare libere şi în stare de utilizare la parametrii la care au fost proiectate şi realizate b funcţionarea iluminatului de siguranţă pentru evacuare şi a celei de a doua surse de energie electrică conform reglementărilor tehnice c funcţionarea sistemelor de alarmare şi semnalizare a incendiilor la parametrii de performanţă pentru care au fost proiectate d marcarea cu indicatoare standardizate inclusiv a celor care duc pe terase în refugii sau în alte locuri special amenajate pentru evacuare conform cerinţelor minime pentru semnalizarea de securitate şi sau de sănătate la locul de muncă astfel încât traseele acestora să fie recunoscute cu uşurinţă atât ziua cât şi noaptea de persoanele care le utilizează în cazul situaţiilor de urgenţă e menţinerea în permanenţă în stare de funcţionare precum şi verificarea periodică a dispozitivelor care asigură închiderea automată în caz de incendiu a elementelor de protecţie a golurilor cele de acţionare a trapelor şi clapetelor precum şi cele care menţin în poziţie închisă uşile încăperilor tampon f tărgi şi paturi cu rotile şi cărucioare pentru evacuarea pacienţilor prevăzuţi la art 6 alin 3 lit c d şi e Art 32 Se interzice amplasarea pe căile de evacuare a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu ca de exemplu ghivece de flori draperii oglinzi cuiere elemente decorative covoare mochete precum şi alte piese de mobilier Art 33 Pentru asigurarea condiţiilor de evacuare şi salvare a utilizatorilor în siguranţă în caz de incendiu se interzice a blocarea în poziţie deschisă a uşilor caselor scărilor a celor de pe coridoare a celor cu dispozitive de închidere automată sau a altor uşi care în caz de incendiu au rolul de a opri pătrunderea fumului gazelor fierbinţi şi propagarea incendiilor pe verticală sau orizontală b blocarea în poziţie închisă a uşilor de pe căile de evacuare prevăzute cu sisteme de acţionare electrică precum şi amplasarea de obiecte de mobilier în spaţiile de manevră ale acestora c blocarea căilor de acces de evacuare şi de intervenţie cu materiale echipamente sau aparatură păstrate depozitate care reduc lăţimea sau înălţimea liberă de circulaţie stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care se modifică situaţia iniţială d amenajarea de boxe ori locuri de lucru depozitarea de materiale mobilier sau obiecte amplasarea de copiatoare dozatoare pentru sucuri cafea etc care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor precum şi accesul personalului de intervenţie e încuierea uşilor de pe traseele de evacuare a utilizatorilor Art 34 Se interzice utilizarea covoarelor şi a preşurilor pe culoarele coridoarele şi scările de evacuare Art 35 1 Ascensoarele de pompieri se menţin permanent în stare de funcţionare şi se marchează corespunzător 2 Ascensoarele pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau cărucioare se menţin permanent în stare de funcţionare şi se marchează potrivit reglementărilor tehnice în vigoare Art 36 1 Pentru evacuarea în condiţii de securitate a utilizatorilor se asigură marcarea uşilor saloanelor cu etichete având culori după cum urmează a roşu persoanele care nu se pot evacua singure b galben persoanele care necesită sprijin la evacuare c verde persoane care se evacuează singure 2 Pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere marcarea direcţiei de evacuare se va face prin pictograme corespunzătoare în relief amplasate pe perete la o distanţă de circa 120 cm faţă de sol Art 37 În cazul construcţiilor şi spaţiilor care fac obiectul prezentelor dispoziţii se interzice blocarea căilor de evacuare acces şi intervenţie a hidranţilor de incendiu interiori şi exteriori a surselor de apă a intrărilor în clădiri şi a scărilor exterioare de acces către poduri şi terase cu diferite materiale mărfuri precum şi prin parcarea mijloacelor de transport şi se asigură curăţarea acestora pe timp nefavorabil şi întreţinerea periodică pentru a fi practicabile utilizabile în orice situaţie Art 38 La stabilirea priorităţilor privind evacuarea trebuie să se ţină cont printre altele şi de a autonomia de deplasare a beneficiarilor actului medical b procedurile specifice actului medical c mijloacele de transport sau de deplasare pentru personalul evacuat d gabaritul căilor de evacuare CAPITOLUL IV Reguli şi măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor SECŢIUNEA 1 Clădiri spaţii cu destinaţie administrativă Art 39 Pe timpul exploatării spaţiilor în care se desfăşoară activităţi administrative trebuie luate măsuri pentru înlăturarea şi sau reducerea la un nivel minim a pericolului de incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantităţilor de materiale combustibile şi a surselor potenţiale de aprindere a acestora Art 40 În clădirile spaţiile administrative din cadrul unităţilor sanitare se aplică şi prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la spaţii şi construcţii pentru birouri aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr 262 2010 SECŢIUNEA 2 Laboratoarele pentru analize medicale radiodiagnostic explorări funcţionale anatomie patologică medicină nucleară şi altele Art 41 1 Lucrările de laborator se realizează în încăperi separate special destinate 2 Spaţiile destinate lucrărilor de laborator se prevăd atât la intrarea în acestea cât şi în interior cu indicatoare de avertizare conform prevederilor reglementărilor specifice în vigoare Art 42 În cazul în care se constată prezenţa gazelor sau a vaporilor inflamabili se aeriseşte încăperea respectivă şi se înlătură de către personal autorizat conform procedurilor specifice cauzele ce au determinat acest lucru Art 43 În laboratoare trebuie să se asigure o ventilare corespunzătoare Art 44 Lămpile becurile de laborator alimentate cu gaze combustibile se amplasează numai pe mese din materiale având clasele de reacţie la foc A1 iar în jurul acestora pe o rază de minimum 1 m se interzice depozitarea de recipiente cu lichide materiale inflamabile combustibile Art 45 1 Se interzice depozitarea în laboratoare a unor cantităţi de lichide inflamabile combustibile mai mari decât necesarul pentru lucrările zilnice realizate într un schimb 2 Vasele de sticlă şi flacoanele cu lichide combustibile se protejează cu ambalaje incombustibile ermetice care să împiedice împrăştierea conţinutului 3 Reactivii şi alte substanţe şi materiale a căror păstrare la un loc poate să provoace acumulare de căldură formarea amestecurilor explozive iniţierea autoaprinderii trebuie păstrate separat în ambalaje corespunzătoare şi dulapuri incombustibile Art 46 Recipientele din laborator se prevăd cu etichete de identificare a substanţei şi de marcare a pericolelor condiţiilor de manipulare în conformitate cu prevederile legale în vigoare Art 47 1 După ce s a verificat integritatea lor încălzirea vaselor de sticlă cu substanţe combustibile se realizează numai pe băi de abur apă sau de nisip 2 Se interzice cu desăvârşire încălzirea lichidelor inflamabile combustibile în vase deschise direct pe flacără Art 48 Se interzice lăsarea în funcţiune fără supraveghere continuă a instalaţiilor de laborator care prezintă pericol de incendiu Art 49 1 În spaţiile laboratoarelor se păstrează numai buteliile în uz 2 Se interzice amplasarea buteliilor de la alin 1 în apropierea surselor de căldură Art 50 1 Buteliile utilizate în laborator se amplasează şi se asigură astfel încât să fie evitată răsturnarea acestora pe timpul lucrului 2 Fixarea buteliilor utilizate în laborator se realizează prin lanţuri coliere sau chingi rezistente 3 Pentru transportul buteliilor se utilizează cărucioare adecvate 4 Pentru utilizare pot fi folosite şi cărucioare de transport cu respectarea condiţiei ca acestea să nu împiedice evacuarea personalului Art 51 Înainte de începerea lucrărilor la nişă cu produsele inflamabile se pune în funcţiune instalaţia de ventilare Art 52 Se interzic vărsarea substanţelor la canalul din interiorul nişei precum şi evacuarea gazelor din interiorul diferitelor recipiente prin legarea la acest canal Art 53 La aprinderea becului de gaz se efectuează următoarele operaţiuni a se aprinde sursa de foc necesară şi se pune la gura becului de gaz b se deschide încet şi puţin robinetul de pe racordul conductei de gaz c se reglează flacăra becului de gaze după nevoie manevrând robinetul de pe racordul conductei de gaze d se închide imediat robinetul de pe racord în cazul în care becul de gaz se aprinde în interior e se aplică coliere metalice în vederea asigurării lor în timpul funcţionării la ambele capete ale furtunului atât la racordarea sa de la ştuţul de alimentare cât şi la racordarea la becul arzătorului Art 54 1 Deşeurile inflamabile combustibile explozive toxice corozive etc se colectează se depozitează şi se păstrează în recipiente spaţii special destinate cu respectarea prevederilor legale 2 Se interzice deversarea deşeurilor nominalizate la alin 1 în instalaţiile de canalizare din dotarea construcţiilor Art 55 Iluminatul artificial al laboratoarelor trebuie să corespundă condiţiilor de mediu din acestea Art 56 La laboratoarele de tehnică dentară se respectă următoarele măsuri a recipientele cu oxigen acetilenă sau gaze petroliere lichefiate se amplasează în spaţii special destinate cu respectarea reglementărilor specifice în vigoare b recipientele utilizate se prevăd cu reductoare de presiune şi aparate de măsură şi control verificate c personalul care îşi desfăşoară activitatea în astfel de spaţii trebuie să cunoască proprietăţile fizico chimice ale substanţelor utilizate în laborator şi instrucţiunile de utilizare ale producătorului d buteliile utilizate trebuie să fie omologate sau certificate după caz şi să corespundă prescripţiilor tehnice Art 57 La terminarea programului de lucru persoanele desemnate de conducătorul unităţii verifică dacă a s au întrerupt alimentările cu apă gaze energie electrică ale aparatelor instalaţiilor de laborator care nu necesită funcţionare permanentă b s a realizat ventilarea laboratorului c s au înlăturat toate sursele generatoare de incendiu SECŢIUNEA 3 Spaţii destinate pentru consultaţii şi tratament Art 58 În spaţiile destinate pentru consultaţii şi tratament se respectă regulile şi măsurile generale de apărare împotriva incendiilor prevăzute la cap III Art 59 În spaţiile de tratament de fizioterapie electroterapie termoterapie şi aerosoli unde se utilizează parafina şi ozocherita se asigură încălzirea acestora în autoclave sau băi de apă pentru a se preveni aprinderea lor Art 60 Parafina se încălzeşte numai în spaţii speciale şi care au asigurată o ventilare corespunzătoare naturală sau mecanică determinată de volumul de material necesar sectorului de tratament respectiv Art 61 În spaţiile unde se încălzeşte parafina se interzice păstrarea sau depozitarea unei cantităţi de parafină mai mari decât necesarul activităţii zilnice de tratament Art 62 Amplasarea sterilizatoarelor electrice utilizate în procesul medical se realizează pe suporturi incombustibile SECŢIUNEA 4 Spaţii de depozitare şi magazii Art 63 În spaţiile de depozitare a materialelor substanţelor chimice produselor şi deşeurilor se respectă următoarele măsuri specifice a depozitarea se face în funcţie de natura forma dimensiunile modul de ambalare şi proprietăţile fizico chimice fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant b produsele care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu explozie se depozitează astfel încât să nu fie posibil contactul între ele nici chiar accidental c etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe chimice periculoase trebuie realizată conform prevederilor legale în vigoare d depozitarea produselor se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice de încălzire cu surse de foc de căldură şi altele asemenea e amplasarea produselor se face cu asigurarea priorităţii evacuării acestora respectându se distanţele minime pentru manevră Art 64 În spaţiile de depozitare se afişează la loc vizibil instrucţiunile specifice de apărare împotriva incendiilor regulile de comportament în caz de incendiu precum şi planul de depozitare şi evacuare a materialelor periculoase Art 65 1 Depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile se face în ambalajele indicate de producător 2 Materialele şi substanţele se inscripţionează conform prevederilor legale în vigoare în vederea cunoaşterii naturii riscurilor de incendiu şi pentru adoptarea măsurilor adecvate de intervenţie 3 Este interzisă depozitarea materialelor şi substanţelor combustibile ale căror proprietăţi nu sunt cunoscute 4 Pentru spaţiile de depozitare a substanţelor şi deşeurilor periculoase definite conform legii se întocmesc planuri de depozitare 5 Dispunerea materialelor şi substanţelor periculoase în depozite se face potrivit planurilor de depozitare prevăzute la art 14 6 Pentru asigurarea căilor de acces şi de evacuare spaţiile de depozitare se marchează cu bandă de vopsea albă pe pardoseală corespunzător prevederilor planului de depozitare Art 66 Corpurile de iluminat electric din spaţiile de depozitare a materialelor combustibile trebuie să fie adecvate spaţiului respectiv iar cele care pot fi lovite se prevăd cu armături de protecţie Art 67 Deşeurile periculoase rezultate din activitatea proprie se evacuează zilnic de către personalul desemnat în locurile stabilite pentru depozitare Art 68 1 La depozitarea în încăperi închise se asigură o distanţă de siguranţă de minimum 0 50 m faţă de elementele de încălzire 2 Faţă de corpurile de iluminat se respectă distanţele prevăzute în normativul tehnic specific iar faţă de duzele de debitare a apei ale instalaţiilor speciale de stingere se asigură distanţele necesare funcţionării eficiente a acestora SECŢIUNEA 5 Saloane pentru bolnavi structuri de obstetrică ginecologie şi neonatologie Art 69 În saloanele de bolnavi se interzice folosirea reşourilor radiatoarelor electrice maşinilor de călcat fierbătoarelor Art 70 Amplasarea paturilor în saloanele de bolnavi se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere pentru evacuare conform prevederilor legale în vigoare Art 71 Se interzice curăţarea duşumelelor pardoselilor din parchet a mochetelor sau a obiectelor de mobilier cu substanţe combustibile ori lichide inflamabile iar păstrarea acestor categorii de substanţe se realizează conform prevederilor legale Art 72 În saloanele de copii suplimentar faţă de prevederile de la art 69 71 se au în vedere şi următoarele măsuri a se asigură personal instruit şi suficient în raport cu numărul şi vârsta copiilor pentru supravegherea permanentă a saloanelor pe timpul cât copii se odihnesc atât pe durata zilei cât şi pe cea a nopţii şi salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu b personalului propriu i se repartizează nominal concret şi în detaliu responsabilitatea salvării şi evacuării copiilor astfel încât acesta să cunoască în ce sector acţionează şi care sunt copiii de a căror salvare răspunde Art 73 În structurile de obstetrică ginecologie şi neonatologie suplimentar faţă de prevederile art 69 71 se au în vedere şi următoarele măsuri a se asigură personal instruit şi suficient pentru supravegherea permanentă a spaţiilor în care se află nou născuţi în incubatoare atât pe durata zilei cât şi pe cea a nopţii şi pentru salvarea ori evacuarea acestora în eventualitatea producerii unui incendiu b personalului propriu i se repartizează nominal concret şi în detaliu responsabilitatea salvării şi evacuării copiilor nou născuţi şi a mamelor acestora astfel încât acesta să cunoască în ce sector acţionează şi care sunt copiii şi mamele acestora de a căror salvare răspunde Art 74 În saloanele de bolnavi suplimentar faţă de prevederile art 69 71 se asigură şi următoarele măsuri a supravegherea periodică sau după caz permanentă a bolnavilor în funcţie de gradul de mobilitate vârstă şi starea de sănătate astfel încât să se elimine posibilităţile de manifestare a unor cauze potenţiale de incendiu ce pot fi determinate de acestea ca de exemplu lăsarea la îndemână a unor obiecte ori materiale care facilitează aprinderea focului precum chibrituri şi brichete mijloace de încălzire alte aparate electrice b dotarea cu mijloace tehnice adecvate şi uşor de manevrat amplasate în imediata vecinătate a personalului de exemplu sonerii prin care persoanele vârstnice şi cele care nu se pot deplasa singure să poată anunţa operativ personalul medical c instruirea personalului medical de către personalul enumerat la art 5 asupra modalităţilor de evacuare salvare a persoanelor vârstnice ori a celor care nu se pot evacua singure şi asigurarea mijloacelor tehnice specifice cum ar fi cărucioare tărgi pături cârje cadre de sprijin d repartizarea persoanelor în saloane în funcţie de gradul de mobilitate astfel încât să poată permite personalului medical să cunoască în mod facil şi operativ care sunt pacienţii de a căror evacuare răspunde pentru a se realiza salvarea acestora în cel mai scurt timp posibil e marcarea direcţiei şi a sensului de evacuare prin pictograma în relief corespunzătoare amplasată pe perete la o înălţime de circa 120 cm faţă de pardoseală pentru spaţiile în care se află persoane cu deficienţe de vedere f marcarea şi montarea de etichete pe uşile camerelor şi saloanelor de bolnavi precum şi în dreptul paturilor acestora în vederea cunoaşterii permanente de către personalul medical a posibilităţilor de deplasare ori evacuare a persoanelor SECŢIUNEA 6 Spaţii destinate preparării hranei şi servirii mesei Art 75 La spaţiile destinate preparării hranei din unităţile sanitare se verifică periodic starea tehnică a mijloacelor de preparat şi încălzit hrană şi se remediază de îndată deficienţele constatate Art 76 Amenajarea sălilor pentru servirea mesei se face cu menţinerea spaţiilor de siguranţă între elementele de mobilier astfel încât să fie asigurate căile de evacuare iar pentru uşile amplasate pe căile de evacuare se asigură sensul de deschidere spre exterior potrivit reglementărilor tehnice specifice precum şi menţinerea descuiată a acestora pe întreaga durată cât sunt prezente persoane în sală Art 77 Se interzice accesul pacienţilor ori al însoţitorilor aparţinătorilor în încăperile destinate preparării hranei Art 78 În spaţiile de prepararea hranei se asigură realizarea următoarelor măsuri a menţinerea permanentă a curăţeniei şi ordinii prin curăţarea petelor scurgerilor de grăsimi ulei păstrarea cârpelor de lucru departe de sursele de aprindere şi amenajarea de cutii din materiale având clasa de reacţie la foc minimum A2 s1 d0 pentru cârpele îmbibate cu grăsimi b aparatele electrocasnice de tipul cafetierelor friteuzelor cuptoarelor cu microunde şi altele similare se utilizează conform instrucţiunilor producătorilor şi se deconectează întotdeauna de la sistemul de alimentare după ce au fost folosite Art 79 În spaţiile de prepararea hranei se interzice a folosirea mijloacelor şi dispozitivelor termice de preparare a hranei cu defecţiuni improvizaţii ori fără supravegherea şi respectarea instrucţiunilor specifice de apărare împotriva incendiilor b depozitarea buteliilor de gaz petrolier lichefiat GPL altele decât cele aflate efectiv în uz prin racordare la aparatele de gătit c pregătirea diverselor preparate dacă această activitate prezintă pericol de incendiu d folosirea întreţinerea sau manipularea necorespunzătoare a plitelor maşinilor de gătit şi cuptoarelor precum şi a vaselor destinate preparării hranei sau umplerea peste limită a acestora dacă prin aceste activităţi se creează pericol de incendiu e lăsarea nesupravegheată a produselor alimentare culinare precum ulei grăsime şi altele care prezintă pericol de incendiu în apropierea pe sursele de aprindere Art 80 Maşinile de gătit grătarele pentru fript cuptoarele şi celelalte utilaje care degajă temperaturi ridicate se amplasează la o distanţă de cel puţin 1 00 m faţă de elementele combustibile ale construcţiilor sau de materialele combustibile din încăperi Art 81 1 Se interzice verificarea scăpărilor de gaze folosind flacără deschisă 2 Verificarea scăpărilor de gaze se face cu emulsie de apă şi săpun sau conform instrucţiunilor producătorului Art 82 1 Hotele şi tubulaturile de ventilaţie ce deservesc maşinile de gătit grătarele pentru fript cuptoarele pentru copt se curăţă şi se degresează săptămânal precum şi ori de câte ori este nevoie 2 Se interzice curăţarea hotelor prin ardere Art 83 1 Instrucţiunile de exploatare recomandate de producător se afişează în dreptul fiecărui echipament din dotarea încăperii pentru prepararea hranei 2 În cadrul instrucţiunilor de exploatare se prevăd reguli specifice de intervenţie în caz de incendiu Art 84 La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate preparării hranei şi servirii mesei se efectuează următoarele operaţiuni obligatorii a se întrerupe alimentarea cu energie electrică gaze sau abur a maşinilor utilajelor aparatelor şi dispozitivelor destinate preparării hranei care nu necesită funcţionare permanentă b se verifică închiderea tuturor robinetelor de gaz de pe conducte şi recipiente c se evacuează deşeurile rezultate în urma desfăşurării activităţii d se întrerupe iluminatul artificial cu excepţia iluminatului de siguranţă acolo unde acesta există se încuie uşile de acces şi după caz se predau cheile la locurile stabilite de conducătorul unităţii Art 85 Decoraţiunile se realizează din materiale având clasa de reacţie la foc minimum B s1 d0 Art 86 Personalul care desfăşoară activităţi în spaţiile de preparare a hranei trebuie instruit cel puţin lunar de către personalul prevăzut la art 5 privind măsurile de prevenire specifice intervenţia pentru stingerea incendiilor de ulei sau grăsimi şi regulile specifice privind evacuarea în caz de incendiu SECŢIUNEA 7 Capele spaţii în care se desfăşoară activităţi religioase Art 87 În capelele şi spaţiile în care se desfăşoară activităţi religioase se respectă prevederile Dispoziţiilor generale de apărare împotriva incendiilor la obiective de cult aprobate prin Ordinul viceprim ministrului ministrul administraţiei şi internelor şi al ministrului culturii cultelor şi patrimoniului naţional nr 28 2 338 2009 SECŢIUNEA 8 Spaţii destinate blocului operator sălilor de naşteri structurilor de anestezie şi terapie intensivă unităţilor de transfuzie sanguină Art 88 În spaţiile sau încăperile în care se administrează depozitează sau păstrează substanţe anestezice inflamabile se respectă prevederile specifice pe linia apărării împotriva incendiilor Art 89 Exploatarea staţiilor centrale de oxigen şi de aer comprimat se face numai de către personal instruit Art 90 Unităţile sanitare care nu au staţii centrale de oxigen se dotează cu cărucioare speciale destinate transportului buteliilor de oxigen Art 91 1 Se interzice punerea în contact cu grăsimi sau uleiuri a corpului buteliilor de oxigen a robinetului de închidere deschidere sau a reductorului de presiune 2 Manevrarea robinetelor de închidere deschidere a buteliilor de oxigen sau alte gaze se execută numai de către personal instruit Art 92 1 La transportul şi depozitarea buteliilor de oxigen se are în vedere asigurarea acestora cu inele de cauciuc şi cu capace de protecţie 2 Buteliile se păstrează în poziţie verticală aşezate grupat în boxe sau în stelaje asigurate împotriva căderii Art 93 Conductele de transport al oxigenului aerului comprimat şi al celorlalte gaze utilizate se marchează în culorile convenţionale prevăzute în reglementările tehnice specifice SECŢIUNEA 9 Spaţiile destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare Art 94 În spaţiile destinate aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare se respectă următoarele măsuri principale a operaţiunile de revizie verificare şi reparare a instalaţiei şi a aparatelor de sterilizare trebuie să fie realizate în conformitate cu instrucţiunile producătorului furnizorului b punerea în funcţiune şi exploatarea cazanelor se fac numai cu respectarea condiţiilor a regimului de autorizare şi de verificare tehnică în conformitate cu prevederile legale în vigoare c exploatarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare se efectuează de personal instruit potrivit prevederilor tehnice de utilizare şi instrucţiunilor specifice producătorului d se asigură ventilarea spaţiului destinat aparatelor şi cazanelor utilizate în procesul de sterilizare conform instrucţiunilor de exploatare ale producătorului e se interzice lăsarea aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare nesupravegheate în cazul în care acestea nu sunt prevăzute cu sisteme de semnalizare reglare şi protecţie automată în special pentru nivelul minim al apei şi la presiune maximă admisibilă f se interzice depozitarea în spaţiile aparatelor şi instalaţiilor de sterilizare a altor materiale decât cele care au legătură cu activitatea respectivă SECŢIUNEA 10 Săli de conferinţe şedinţe cursuri şi amfiteatre Art 95 La exploatarea sălilor de conferinţe şedinţe cursuri şi amfiteatre precum şi altele similare a se interzice accesul unui număr mai mare de persoane decât cel stabilit prin proiect b se informează persoanele participante la activităţile desfăşurate în astfel de spaţii cu privire la principale reguli de apărare împotriva incendiilor care trebuie respectate de acestea c în sălile în care încălzirea se face cu sobe se întrerupe alimentarea cu combustibil a acestora înainte de accesul utilizatorilor d covoarele mochetele preşurile utilizate în aceste spaţii pe holuri coridoare culoare şi scări se fixează pe pardoseală pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu e la amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se asigură culoare de circulaţie corespunzător dimensionate f se interzice amplasarea meselor scaunelor băncilor fişetelor sau a altui mobilier în apropierea uşilor de evacuare sau pe circulaţiile holurile culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu g se întocmesc şi afişează la loc vizibil planurile de evacuare a persoanelor h atunci când încăperile se încadrează în categoria sălilor aglomerate sau a încăperilor cu aglomerări de persoane se respectă în exploatare şi măsurile specifice acestora SECŢIUNEA 11 Spaţiile destinate activităţilor de spălătorie uscătorie şi călcătorii Art 96 În spaţiile destinate activităţilor de spălătorie uscătorie şi călcătorii se asigură o ventilare corespunzătoare iar instalaţiile de ventilare se exploatează cu respectarea instrucţiunilor specifice ale producătorului echipamentelor Art 97 Instalaţiile electrice de iluminat şi prize trebuie să fie adecvate mediului şi să aibă asigurată protecţia corespunzătoare Art 98 În spălătorii trebuie să existe încăperi sau spaţii separate pentru primirea şi predarea rufelor pentru maşinile de spălat şi stors pentru uscătorii precum şi pentru maşinile de călcat Art 99 Utilajele echipamentele instalaţiile şi aparatele folosite pentru spălarea produselor textile murdare se curăţă în permanenţă de către personal instruit în acest scop de eventualele depuneri pe organele de mişcare ale acestora cum ar fi scame fire fibre sau alte deşeuri Art 100 1 În spaţiile în care se exploatează maşinile de spălat se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari de rufe decât cea necesară pentru o spălare 2 Se interzice încărcarea maşinilor de spălat cu o cantitate de rufe murdare mai mare decât capacitatea maximă a acestora Art 101 Lubrifianţii necesari ungerii utilajelor se păstrează şi se depozitează în bidoane sau cutii metalice închise ermetic în locuri special amenajate şi marcate corespunzător iar pentru utilizare la locul de muncă se interzice păstrarea unei cantităţi mai mari decât cea necesară unui schimb de lucru Art 102 În spaţiile unde se desfăşoară operaţiuni de călcat se respectă următoarele măsuri principale a maşinile electrice de călcat se aşează pe suporturi având clasa de reacţie la foc minimum A2 s1 d0 care să realizeze protecţia faţă de materialele combustibile din vecinătatea acestora b se interzice utilizarea maşinilor electrice de călcat care prezintă deteriorări ale cablurilor de alimentare cu energie electrică sau ştecherelor c se interzice păstrarea în spaţiile în care se execută operaţiuni de călcat a rufelor în cantităţi mai mari decât cele supuse strict acestei activităţi pe durata unui schimb d după utilizare sau în momentul în care se lasă nesupravegheate maşinile electrice de călcat se deconectează de la alimentarea cu energie electrică e lagărele şi angrenajele calandrelor pentru călcat trebuie curăţate zilnic de scame şi depuneri Art 103 La călcarea obiectelor din materiale textile în a căror compoziţie intră fibre sintetice care nu permit o temperatură ridicată se utilizează maşini electrice de călcat cu cablurile de alimentare prevăzute cu întreruptoare spre a se opri curentul electric atunci când se depăşeşte temperatura necesară sau se utilizează aparate de călcat cu sistem de reglaj al temperaturii pentru diverse tipuri de materiale Art 104 La terminarea programului de lucru în spaţiile destinate activităţilor de spălătorie uscătorie şi în călcătorii se respectă următoarele a se deconectează toate aparatele şi maşinile electrice utilizate în activităţile desfăşurate în aceste spaţii de la alimentarea cu energie electrică b se evacuează deşeurile şi se curăţă locul de muncă c se întrerupe iluminatul artificial cu excepţia iluminatului de siguranţă acolo unde acesta există se încuie încăperile şi se predau cheile persoanelor desemnate pentru acest scop SECŢIUNEA 12 Spaţii comerciale Art 105 1 În spaţiile în care se desfăşoară activităţi de comerţ din cadrul unităţilor sanitare se respectă prevederile din Dispoziţiile generale privind apărarea împotriva incendiilor la spaţii pentru comerţ aprobate prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr 187 2010 2 În spaţiile prevăzute la alin 1 se interzice fumatul SECŢIUNEA 13 Farmacii şi spaţii de depozitare a produselor farmaceutice Art 106 1 Pentru farmacii şi spaţiile de depozitare a produselor farmaceutice suplimentar faţă de regulile şi măsurile de apărare împotriva incendiilor stabilite în prezentele dispoziţii generale precum şi în legislaţia specifică acestui domeniu se respectă următoarele a păstrarea şi depozitarea produselor farmaceutice se fac în funcţie de natura forma dimensiunile modul de ambalare comportarea la foc şi proprietăţile fizico chimice fără a depăşi sarcina termică prevăzută de proiectant b produsele farmaceutice care în combinaţie cu altele prezintă pericol de incendiu se depozitează astfel încât să nu fie asigurat contactul între ele nici chiar accidental c etichetarea şi marcarea recipientelor în care se păstrează substanţe farmaceutice se realizează conform prevederilor legale în vigoare d depozitarea produselor farmaceutice se face cu respectarea distanţelor normate faţă de instalaţiile electrice de încălzire surse de foc căldură etc e depozitarea substanţelor sau produselor farmaceutice se face în ambalajele indicate de producător

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17977-dispozitii-generale-de-aparare-impotriva-incendiilor-la-unitati-sanitare (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • OUG 103/2013 - privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014 - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  o majorare a salariului de bază soldei salariului de funcţie respectiv a indemnizaţiei de încadrare corespunzător numărului de clase de salarizare suplimentare multiplicat cu procentul stabilit la art 10 alin 5 din legea sus menţionată Art 7 Prin excepţie de la prevederile art 6 pentru personalul al cărui salariu de bază determinat potrivit prevederilor art 2 este egal cu salariul de bază stabilit potrivit prevederilor art 10 alin 1 din Legea cadru nr 284 2010 cu modificările ulterioare avansarea personalului încadrat pe funcţii de execuţie în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă se face prin încadrarea în clasele de salarizare corespunzătoare vechimii în muncă dobândite personalul beneficiind de salariul de bază determinat prin înmulţirea coeficientului de ierarhizare corespunzător noii clase de salarizare cu valoarea de referinţă de 600 lei Art 8 1 Prevederile art 21 din Legea cadru nr 284 2010 cu modificările ulterioare se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2015 2 Sporurile pentru condiţii de muncă prevăzute de Legea cadru nr 284 2010 cu modificările ulterioare se acordă şi personalului nou încadrat şi personalului ale cărui raporturi de muncă sau serviciu au fost suspendate în condiţiile legii şi care şi a reluat activitatea în anul 2014 numai în măsura în care acesta îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii de muncă cu ale personalului care beneficiază de aceste sporuri din instituţia autoritatea publică respectivă într un cuantum egal cu cel stabilit pentru funcţiile similare în plată Art 9 1 În anul 2014 munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal de sărbători legale şi în celelalte zile în care în conformitate cu reglementările în vigoare nu se lucrează în cadrul schimbului normal de lucru se vor compensa numai cu timp liber corespunzător 2 În anul 2014 autorităţile şi instituţiile publice indiferent de modul de finanţare nu vor acorda premii şi prime de vacanţă 3 Prin excepţie de la prevederile alin 2 în anul 2014 se pot acorda premii pentru sportivii şi colectivele tehnice care au obţinut performanţe deosebite la acţiunile sportive internaţionale pentru elevii care au obţinut distincţii la olimpiadele şi concursurile internaţionale pe obiecte de învăţământ şi pentru profesorii care i au pregătit pe aceştia Art 10 1 În anul 2014 nu se acordă ajutoarele sau după caz indemnizaţiile la ieşirea la pensie retragere încetarea raporturilor de serviciu ori la trecerea în rezervă 2 În anul 2014 prevederile art 12 din anexa nr II cap I lit B la Legea cadru nr 284 2010 cu modificările ulterioare nu se aplică Art 11 În anul 2014 prevederile art 20 alin 6 şi 7 din Legea cadru nr 284 2010 cu modificările ulterioare nu se aplică Art 12 1 Soluţionarea contestaţiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază indemnizaţiilor lunare de încadrare şi a soldelor funcţiilor de bază salariilor funcţiilor de bază care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă este de competenţa ordonatorilor de credite 2 Contestaţia poate fi depusă în termen de 5 zile de la data luării la cunoştinţă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale la sediul ordonatorului de credite 3 Ordonatorii de credite vor soluţiona contestaţiile în termen de 10 zile 4 Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin 1 persoana nemulţumită se poate adresa instanţei de contencios administrativ sau după caz instanţei judecătoreşti competente potrivit legii în termen de 30 de zile de la data comunicării soluţionării contestaţiei Art 13 1 În anul 2014 cuantumul compensaţiei băneşti respectiv al alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană şi respectiv valoarea financiară anuală a normelor de echipare precum şi valoarea financiară a drepturilor de echipament se menţin în plată la nivelul stabilit pentru anul 2013 2 În anul 2014 pentru personalul militar poliţiştii şi funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare indemnizaţiile compensaţiile sporurile primele ajutoarele plăţile compensatorii despăgubirile compensaţiile lunare pentru chirie şi alte drepturi acordate potrivit actelor normative în vigoare se stabilesc în raport cu nivelul bazei de calcul al acestora utilizate pentru luna decembrie 2011 Art 14 În anul 2014 se menţin în plată la nivelul acordat pentru luna decembrie 2013 următoarele drepturi a indemnizaţiile prevăzute de Decretul lege nr 118 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945 precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri republicat cu completările ulterioare b drepturile prevăzute de Legea nr 49 1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor veteranilor şi văduvelor de război cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr 44 1994 privind veteranii de război precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război republicată cu modificările şi completările ulterioare c indemnizaţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr 105 1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr 189 2000 cu modificările şi completările ulterioare d indemnizaţiile prevăzute de Legea nr 309 2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 1961 cu modificările şi completările ulterioare e indemnizaţia prevăzută de Legea nr 109 2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România republicată f cuantumul indemnizaţiei preşedintelui Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice prevăzută de Legea nr 16 2000 privind înfiinţarea organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice republicată cu modificările şi completările ulterioare g indemnizaţia lunară prevăzută la art 12 alin 1 din Legea nr 45 2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice Gheorghe Ionescu Şişeşti şi a sistemului de cercetare dezvoltare din domeniile agriculturii silviculturii şi industriei alimentare cu modificările şi completările ulterioare h cuantumul indemnizaţiilor acordate membrilor Academiei Române membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România membrilor Academiei de Ştiinţe Medicale din România şi membrilor Academiei de Ştiinţe Tehnice din România i cuantumul sprijinului material acordat urmaşilor membrilor Academiei Române şi urmaşilor membrilor Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România j ajutorul lunar pentru soţul supravieţuitor acordat în temeiul Legii nr 578 2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor cu modificările ulterioare k indemnizaţia prevăzută de Legea nr 118 2002 pentru instituirea indemnizaţiei de merit cu modificările şi completările ulterioare l indemnizaţiile prevăzute de Legea recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 precum şi faţă de persoanele care şi au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr 341 2004 cu modificările şi completările ulterioare CAPITOLUL II Măsuri în domeniul cheltuielilor publice Art 15 1 În anul 2013 începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin derogare de la prevederile art 30 alin 2 şi 3 din Legea nr 500 2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin hotărâre a Guvernului pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale prin majorarea transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale prevăzute în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice la o poziţie distinctă 2 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice repartizează sumele aprobate potrivit alin 1 pe ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale pentru plata arieratelor precum şi pentru finanţarea unor cheltuieli urgente în vederea derulării în bune condiţii a activităţilor specifice sezonului rece Art 16 În anul 2013 începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin derogare de la prevederile art 30 alin 2 din Legea nr 500 2002 cu modificările şi completările ulterioare din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prin hotărâre a Guvernului pot fi alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi pentru finanţarea unor cheltuieli aferente obligaţiilor de plată restante care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat Art 17 În anul 2013 începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă prin derogare de la prevederile art 47 alin 3 din Legea nr 500 2002 cu modificările şi completările ulterioare ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare la titlul Cheltuieli de personal între capitolele de cheltuieli cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe ordonator principal de credite la acest titlu Art 18 1 Începând cu data de 1 ianuarie 2014 medicii rezidenţi medicii dentişti rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi din unităţile sanitare de stat cu un salariu lunar brut soldă brută lunară mai mic mică decât 3 000 lei care nu include drepturile aferente gărzilor efectuate pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului normal de lucru de la funcţia de bază beneficiază de o bursă de rezidenţiat în cuantum lunar de 670 lei 2 Bursa de rezidenţiat prevăzută la alin 1 nu face parte din salariul brut solda brută nu este supusă impozitului pe venit şi nu constituie bază de calcul pentru contribuţiile de asigurări sociale de stat asigurări pentru şomaj asigurări sociale de sănătate sau pentru accidente de muncă şi boli profesionale 3 Plata lunară a bursei de rezidenţiat se realizează din bugetul de stat prin bugetul aprobat Ministerului Sănătăţii Art 19 1 În anul 2014 numărul maxim de posturi care se finanţează din fonduri publice pentru instituţiile şi autorităţile publice indiferent de modul de finanţare şi subordonare se stabileşte astfel încât să se asigure plata integrală a drepturilor de natură salarială acordate în condiţiile legii cu încadrarea în cheltuielile cu salariile în bani aprobate prin buget 2 Ordonatorii principali de credite stabilesc numărul maxim de posturi care se finanţează în anul 2014 în condiţiile alin 1 pentru aparatul propriu şi instituţiile şi autorităţile publice din subordine coordonare sub autoritate sau finanţate prin bugetul acestora şi pot efectua şi redistribuiri de posturi între acestea cu încadrarea în numărul total de posturi pe fiecare sursă de finanţare respectiv cu finanţare integrală de la bugetul de stat bugetele locale bugetul asigurărilor sociale de stat bugetele fondurilor speciale cu finanţare din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat bugetele locale bugetul asigurărilor sociale de stat bugetele fondurilor speciale sau cu finanţare integrală din venituri proprii după caz Art 20 1 Începând cu anul 2014 finanţarea sistemului de protecţie a copilului şi a centrelor de asistenţă socială a persoanelor cu handicap se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în proporţie de cel mult 75 din necesarul stabilit de Ministerul Muncii Familiei Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice în baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari tipuri de servicii sociale aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 23 2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale 2 Începând cu anul 2014 finanţarea drepturilor asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaţiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art 42 alin 4 din Legea nr 448 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap republicată cu modificările şi completările ulterioare se asigură de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în proporţie de cel mult 75 din necesarul de fonduri stabilit în baza numărului de beneficiari comunicat de unităţile administrativ teritoriale 3 Pentru finanţarea integrală a cheltuielilor prevăzute la alin 1 şi 2 autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să aloce sume din bugetele locale ale acestora dar nu mai puţin de 25 4 La finele exerciţiului financiar sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată utilizate pentru plata obligaţiilor prevăzute la alin 1 şi 2 care depăşesc procentul de 75 din totalul plăţilor efectuate se restituie la bugetul de stat Art 21 1 Plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din instituţiile şi autorităţile publice devenite executorii în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2014 se va realiza astfel a în primul an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 5 din valoarea titlului executoriu b în al doilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 10 din valoarea titlului executoriu c în al treilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25 din valoarea titlului executoriu d în al patrulea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 25 din valoarea titlului executoriu e în al cincilea an de la data la care hotărârea judecătorească devine executorie se plăteşte 35 din valoarea titlului executoriu 2 În cursul termenului prevăzut la alin 1 orice procedură de executare silită se suspendă de drept 3 Sumele prevăzute la alin 1 plătite în temeiul prezentei ordonanţe de urgenţă se actualizează cu indicele preţurilor de consum comunicat de Institutul Naţional de Statistică 4 Prin ordin al ordonatorilor principali de credite va fi stabilită procedura de efectuare a plăţii titlurilor executorii cu respectarea termenelor prevăzute la alin 1 Art 22 Prin derogare de la prevederile art 10 din Ordonanţa Guvernului nr 29 2013 privind reglementarea unor măsuri bugetare venitul lunar de completare prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 36 2013 privind aplicarea în perioada 2013 2018 a unor măsuri de protecţie socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate în baza planurilor de disponibilizare aprobată cu completări prin Legea nr 259 2013 se acordă şi persoanelor disponibilizate de la Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă C F R Marfă S A Art 23 1 Sumele reprezentând compensaţii de la bugetul de stat prevăzute la art 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 12 1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române republicată cu modificările şi completările ulterioare se solicită Ministerului Transporturilor de către operatorii de transport feroviar public de călători şi se utilizează cu prioritate pentru a achitarea obligaţiilor curente către administratorul infrastructurii feroviare publice a tarifului de utilizare a infrastructurii feroviare precum şi plata contravalorii energiei electrice aferente lunii anterioare b achitarea obligaţiilor curente către bugetul de stat bugetul asigurărilor sociale de stat bugetul asigurărilor pentru şomaj precum şi bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 2 Diferenţa dintre suma alocată şi sumele utilizate potrivit alin 1 lit a şi b se utilizează pentru asigurarea celorlalte cheltuieli prevăzute în bugetele de venituri şi cheltuieli ale operatorilor de transport feroviar public de călători 3 Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare în conformitate cu dispoziţiile legale a sumelor prevăzute la alin 1 şi 2 Art 24 1 Prevederile art 9 alin 2 şi art 101 alin 2 referitoare la finanţarea de bază pentru învăţământul preuniversitar particular şi confesional acreditat precum şi prevederile art 361 alin 3 lit e şi g din Legea educaţiei naţionale nr 1 2011 cu modificările şi completările ulterioare se prorogă până la data de 31 decembrie 2014 2 Până la data de 31 decembrie 2014 nu se acordă cupoanele sociale prevăzute la art 27 alin 6 din Legea nr 1 2011 cu modificările şi completările ulterioare Art 25 Legea nr 95 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr 372 din 28 aprilie 2006 cu modificările şi completările ulterioare se modifică după cum urmează 1 La articolul 332 alineatele 2 şi 4 vor avea următorul cuprins 2 Cheltuielile necesare pentru producerea soluţiilor informatice pentru administrarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate precum şi cheltuielile pentru distribuţia acestuia prin servicii poştale se suportă de CNAS din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 4 Distribuţia cardurilor către asiguraţi se realizează prin servicii poştale în condiţiile prevăzute în normele metodologice prevăzute la art 331 alin 6 2 Articolul 338 1 va avea următorul cuprins Art 338 1 1 Producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Compania Naţională Imprimeria Naţională S A care poate primi în acest scop sume în avans din bugetul Ministerului Sănătăţii de 30 precum şi plăţi parţiale cu reţinerea avansului aferent din fondurile alocate anual pentru producerea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate pentru cardurile naţionale de asigurări sociale de sănătate produse înainte de a fi personalizate cu datele asiguraţilor 2 Diferenţa de plată până la valoarea integrală a cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate se realizează după recepţia cardurilor naţionale de asigurări sociale de sănătate personalizate cu datele asiguraţilor 3 Personalizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate se realizează de către Centrul Naţional Unic de Personalizare a Paşapoartelor Electronice din cadrul Direcţiei Generale de Paşapoarte structură componentă a Ministerului Afacerilor Interne 4 Echipamentele şi aplicaţiile de personalizare necesare potrivit alin 2 precum şi serviciile pentru funcţionarea neîntreruptă a acestora se asigură de către Compania Naţională Imprimeria Naţională S A şi de către CNAS Art 26 1 Spitalul General Căi Ferate Paşcani şi Spitalul General Căi Ferate Simeria trec din subordinea Ministerului Sănătăţii în subordinea Ministerului Transporturilor 2 Atribuţiile şi competenţele Ministerului Sănătăţii rezultând din calitatea de ordonator principal de credite al unităţilor sanitare prevăzute la alin 1 se transferă Ministerului Transporturilor 3 Ministerul Transporturilor preia patrimoniul unităţilor sanitare prevăzute la alin 1 stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite potrivit art 28 alin 1 din Legea contabilităţii nr 82 1991 republicată cu modificările şi completările ulterioare precum şi a protocolului de predare preluare încheiat în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă 4 Cu creditele bugetare rămase neutilizate în bugetul Ministerului Sănătăţii aferente unităţilor sanitare prevăzute la alin 1 se majorează bugetul Ministerului Transporturilor Ministerul Finanţelor Publice este abilitat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura cheltuielilor bugetului de stat precum şi în bugetele ordonatorilor principali de credite la propunerea acestora pe baza protocoalelor de predare preluare 5 Personalul unităţilor sanitare cu paturi prevăzute la alin 1 îşi păstrează drepturile şi obligaţiile avute la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Art 27 Articolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr 29 2013

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17884-oug-1032013-privind-salarizarea-personalului-platit-din-fonduri-publice-in-anul-2014 (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Proiect legislativ privind desfiintarea DSP-urilor si infiintarea ATSP - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  Medicala Contracte Colective Spete Noutati legislative Stiri Evenimente Seminarii Cursuri Pachet de identitate vizuala pentru presa Newsletter Abonare Primesc Text HTML Legaturi Utile Asistente Medicale ro 674 Vizite Cariera Ta ro 360 Vizite Cercetare Sociala 1437 Vizite Consiliere Profesionala ro 351 Vizite Fssr ro 333 Vizite Ultimile Stiri Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012 2014 Prof Dr Grigore Tinica a fost ales presedinte al Euro Asian Bridge Society of Cardiac Surgeons Vaccinarea un drept fundamental la sanatate Implicarea Parchetului General in cazul dezinfectantilor din spitale arata cat de subred este sistemul de Sanatate din Romania Ministerul Sanatatii a lansat Planul Strategic de Prevenire si Combatere a Infectiilor Nosocomiale Comunicate Comunicat de presa Salariul nu inseamna un pachet antisaracie Salariul inseamna recunoasterea muncii tuturor salariatilor Comunicat de presa Analiza primara a impactului asupra salariilor din sistemul sanitar a proiectului OUG privind salarizarea in sistemul bugetar Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara respinge categoric anexa privind salarizarea angajatilor din Sanatate din proiectul OUG si anunta initierea procedurilor pentru declansarea protestelor Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara ia in considerare posibilitatea unor adevarate proteste daca negocierile nu vor avea rezultatul asteptat Comunicat de presa Solutii pentru un altfel de sistem sanitar In interesul salariatilor si al pacientilor Cautare Angajari Autentificare Calificati ro Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă Formare si informare pentru o piata a muncii incluziva Formare informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive somerilor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural al judetului Vrancea Sansa Ta ro Formare și informare pentru piața muncii Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive șomerilor persoanelor aflate în căutarea unui loc

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17809-proiect-legislativ-privind-desfiintarea-dsp-urilor-si-infiintarea-atsp (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Proiect legislativ privind Organizarea si Finantarea Rezidentiatului - Federatia Solidaritatea Sanitara Din Romania
  Noutati legislative Stiri Evenimente Seminarii Cursuri Pachet de identitate vizuala pentru presa Newsletter Abonare Primesc Text HTML Legaturi Utile Asistente Medicale ro 674 Vizite Cariera Ta ro 360 Vizite Cercetare Sociala 1437 Vizite Consiliere Profesionala ro 351 Vizite Fssr ro 333 Vizite Ultimile Stiri Curtea de Conturi a stabilit controlul sumelor pentru Programul National de Diabet din perioada anilor 2012 2014 Prof Dr Grigore Tinica a fost ales presedinte al Euro Asian Bridge Society of Cardiac Surgeons Vaccinarea un drept fundamental la sanatate Implicarea Parchetului General in cazul dezinfectantilor din spitale arata cat de subred este sistemul de Sanatate din Romania Ministerul Sanatatii a lansat Planul Strategic de Prevenire si Combatere a Infectiilor Nosocomiale Comunicate Comunicat de presa Salariul nu inseamna un pachet antisaracie Salariul inseamna recunoasterea muncii tuturor salariatilor Comunicat de presa Analiza primara a impactului asupra salariilor din sistemul sanitar a proiectului OUG privind salarizarea in sistemul bugetar Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara respinge categoric anexa privind salarizarea angajatilor din Sanatate din proiectul OUG si anunta initierea procedurilor pentru declansarea protestelor Comunicat de presa Solidaritatea Sanitara ia in considerare posibilitatea unor adevarate proteste daca negocierile nu vor avea rezultatul asteptat Comunicat de presa Solutii pentru un altfel de sistem sanitar In interesul salariatilor si al pacientilor Cautare Angajari Autentificare Calificati ro Formare și informare pentru o piață a muncii incluzivă Formare si informare pentru o piata a muncii incluziva Formare informare si consiliere pentru integrarea si reintegrarea in viata activa a persoanelor inactive somerilor persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si persoanelor ocupate in agricultura de subzistenta din mediul rural al judetului Vrancea Sansa Ta ro Formare și informare pentru piața muncii Dezvoltarea competențelor esențiale pentru integrare și reintegrare în viața activă a persoanelor inactive șomerilor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și persoanelor

  Original URL path: http://solidaritatea-sanitara.ro/index.php/juridic/noutati-legislative/17757-proiect-legislativ-privind-organizarea-si-finantarea-rezidentiatului (2016-05-02)
  Open archived version from archive •