archive-ro.com » RO » S » SPIRITMANAGERIAL.RO

Total: 35

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA!
  experien e antreprenoriale prin dezvoltarea competen elor i abilit ilor necesare asigur rii adaptabilit ii persoanelor din grupurile int întreprinz tori persoane care doresc s ini ieze o activitate independent la pia a muncii i crearea unui echilibru permanent între munc i familie Obiectivul specific const în dezvoltarea competen elor personale i profesionale adaptabiltate ini iativ privat comunicare lucrul în echip abilit i antreprenoriale spirit competi ional prin ini iere consiliere asisten i perfec ionare continu în managementul afacerii i culturii organiza ionale Proiectul propus prin obiectivele enun ate prin sprijinul acordat grupurilor int contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale i specifice ale Axei prioritare 3 ACTIVITATILE ELIGIBILE ALE PROIECTULUI Activit ile eligibile proiectului au fost proiectate astfel Activitatea 4 Dezvoltarea profesional i a competen elor personale prin formare antreprenorial din perspectiva dezvolt rii durabile Aceast activitate va fi coordonat de Solicitant în cadrul centrelor de fomare profesional ce vor fi deschise în 2 regiuni ale rii i va consta în organizarea de seminarii cursuri training uri care vor fi furnizate celor dou grupuri int prin deplasarea membrilor echipelor de management i de formatori Con inutul acestui material nu reprezint în mod obligatoriu pozi ia oficial a Uniunii Europene sau a

  Original URL path: http://www.spiritmanagerial.ro/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive


 • FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA!
  iilor 4 2 Organizarea de traininguri i cursuri pentru sprijinirea participan ilor în ini ierea unei afaceri respectiv dezvoltarea afacerilor existente pentru persoanele ce doresc s ini ieze o afacere 84 de ore 1 lun i 1 s pt mân prin parcurgerea a 2 module de dezvoltare personal i a 5 module de formare profesional pentru întreprinz tori 72 de ore 1lun i jum tate prin parcurgerea a 2 module de dezvoltare personal i a 4 module de formare profesional Modulul de dezvoltare personal în scopul form rii întreprinz torului abil i competent adaptabil mediului de afaceri va cuprinde Managementul comunic rii i Managementul personal Modulul de formare profesional pentru promovarea antreprenoriatului pentru sprijinirea activit ii IMM urilor în scopul ini ierii unor afaceri consolid rii sau reorganiz rii celor existente în sprijinul introducerii progresului tehnic i tehnologic a cre rii unui mediu propice inven iei i inova iei organiz rii muncii cre terii competitivit ii pe pia a int training urile vor fi activit i subcontractate precum i pentru stimularea i facilitarea parteneriatelor dintre mediul de afaceri i cercetare în scopul disemin rii expertizei în tehnologiile eco inovatoare i transferul bunelor practici în domeniul energiei i mediului va cuprinde Managementul afacerii Managementul proiectului Managementul dezvolt rii durabile Managementul echipei i Marketing 4 3 Crearea platformei e learning la care participan ii vor avea acces de a lungul întregului program i a calendarului cu activit i de formare i dezvoltare profesional Activitatea 5 Consiliere i asisten în afaceri Aceast activitate va fi coordonat de Partenerul 1 i Partenerul 2 în cadrul centrului de asisten în afaceri creat sub directa îndrumare a Solicitantului i prin deplasarea membrilor echipelor de management i de asisten la cel lalt centru regional Aceast etap const în activit i de consiliere asisten i post asisten în afaceri pentru grupurile int pentru sprijinirea activit ii de înfiin are i reorganizare a IMM urilor consolidarea celor existente promovarea cercet rii i spiritului novator a ini iativei în rândul întreprinz torilor existen i i a celor ce doresc s ini ieze o afacere de c tre exper ii specializa i pe domenii de activitate activit ile de expertiz i serviciile unor exper ilor specializa i pe diverse domenii mediu tehnolgii eco inovatoare în domeniu etc urmeaz a fi subcontractate 5 1 Oferirea de asisten personal pentru participan ii care vor s î i înfiin eze afaceri noi în sectoare precum cele ale serviciilor i construc iilor domenii de activitate economic de mare viabilitate în condi iile actualei crize economico financiare 30 de ore 1 lun 210 persoane 5 2 Acordarea de asisten profesional necesar participan ilor în scopul dezvolt rii afacerilor existente 10 de ore 1lun 120 persoane i realizarea unui calendar de activit i pentru asisten i consiliere în afaceri Activitatea 6 Sprijinirea ini ierii afacerilor i a ocup rii pe cont propriu prin stimularea spiritului antreprenorial concretizat în realizarea planurilor de afaceri pentru constituirea de noi firme Aceast activitate va fi coordonat de Partenerul 1 i Partenerul

  Original URL path: http://www.spiritmanagerial.ro/descriere.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA!
  907 80 lei Denumirea i datele de contact ale Autorit ii de Management Organism Intermediar OIR POSDRU Bucure ti Ilfov Splaiul Independen ei nr 202 A etajul 12 Sector 6 Bucure ti tel 40 213191280 fax 40 213117526 email oiposdru oiposdru edu ro Auditare verificarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului Auditorul va îndeplini contractul de servicii în conformitate cu Standadul interna ional privind Serviciile Conexe 4400 Angajamente pentru realizarea procedurilor agreate privind informa iile financiare emis de c tre IFAC i adoptat de c tre CAFR Codul etic emis de c tre IFAC i adoptat de c tre CAFR Perioada ce va fi supus audit rii verific rii va fi cuprins intre 01 04 2011 31 03 2014 iar activitatea de auditare verificare a cheltuielilor se va finaliza prin emiterea de c tre auditor a Raportului privind Constat rile factuale Se vor emite 6 rapoarte de acest tip câte unul pentru fiecare cerere de rambursare a cheltuielilor CRC i un raport final pentru cererea final de rambursare Pentru a demonstra capacitatea de exerci iu este obligatorie prezentarea urm toarelor documente Certificat de atestare a capacit ii de auditor financiar eliberat de CAFR copie legalizat Carnet de membru al CAFR vizat cu men iunea activ pentru anul în curs copie simpl Declara ie pe propria r spundere din care s rezulte c auditorul nu a fost sanc ionat i nu a avut abateri în ultimii 3 ani de c tre CAFR Elaborarea ofertei inclusiv coresponden a între ofertant i autoritatea contractant se va face în limba român Criteriul de achizi ionare va fi oferta cu pre ul cel mai sc zut Ofertele vor fi expediate depuse în scris pâna la data de 21 09 2011 ora 16 astfel la adresa Constanta str Unirii nr 32 34 cod postal 900532 sau la Tel Fax 0241 618903 sau prin e mail la adresele nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Orice ofert depus dup termenul precizat nu va fi luat în considerare Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 22 09 201 1 ora 10 00 la sediul institutiei În speran a unei colabor ri reciproc avantajoase va asigur m de toat considera ia noastr Postat de USH Joi 15 Septembrie 2011 6 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT SERVICII DE CONTABILITATE CONTRACT DE PRESTARE SERVICII DE ATESTARE CERTIFICARE A CONTABILIT II CHELTUIELILOR PROIECTULUI Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Prin prezenta v rug m s ave i bun voin a de a trimite pân la data 21 09 2011 o ofert de pre uri privind achizi ionarea urm toarelor servicii Nr Crt Codul de clasificare CPV Categoria de servicii Cant Descrierea serviciului Destina ia serviciului 1 79211000 6 Servicii de verificare atestare a cheltuielilor contractului cu finan are nerambursabil în cadrul POSDRU având ID 49297 1 contract Obiectivul principal al contractului de achizi ie servicii de atestare verificare a contabilit ii i cheltuielilor îl constituie verificarea atestarea de c tre expertul contabil a faptului c sumele solicitate spre rambursare de c tre Beneficiar prin intermediul CRC sunt legale reale i exacte precum i faptul c acestea sunt eligibile conform contractului de finan are Informa ii privind subiectul verific rii Contractul de finan are nr E9928 28 12 2010 Titlul Fii manager pentru afacerea ta Loc desf urare Constan a România Baza legal Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 aprobat prin Decizia CE nr 5811 22 11 2007 denumit în continuare POS DRU Regulamentul CE nr 1083 2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Devoltarea Regional Fondul Social European i Fondul de Coeziune cu modific rile i complet rile ulterioare Regulamentul CE nr 1081 2006 privind Fondul Social European FSE Regulamentul CE nr 1828 2006 pentru stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului CE nr 1083 2006 pentru stabilirea prevederilor generale pentru Fondul European pentru Devoltarea Regional Fondul Social European i Fondul de Coeziune i a Regulamentului 1080 2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind Fondul European de Dezvoltare Regional Regulamentul financiar nr 1605 2002 aplicabil bugetului general al Comunit ilor Europene cu modific rile i complet rile ulterioare Regulamentul CE nr 2342 2002 privind stabilirea Normelor de aplicare a Regulamentului financiar nr 1605 2002 aplicabil bugetului general al Comunit ilor Europene cu modific rile i complet rile ulterioare Ordonan a de Urgen a Guvernului nr 64 2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen cu modific rile i complet rile ulterioare Ordinul nr 2548 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan ei de Urgen a Guvernului nr 64 2009 privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i utilizarea acestora pentru obiectivul convergen cu modific rile i complet rile ulterioare Hot rârea Guvernului nr 457 2008 privind cadrul institu ional de coordonare i gestionare a instrumnetelor structurale Hot rârea Guvernului nr 759 2007 privind regulile de eligibilitate ale cheltuielilor efectuate în cadrul opera iunilor financiare prin programele opera ionale cu modific rile i complet rile ulterioare Ordinului Ministrului Muncii Familiei i Egalit ii de anse nr 600 2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de func ii privind implementarea Programului Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 cu modific rile i complet rile ulterioare Ordinul comun Ministrului Muncii Familiei i Protec iei Sociale i al Ministrului Finan elor Publice pentru stabilirea regulilor de eligibilitate i a listei cheltuielilor eligibile în cadrul opera iunilor finan ate prin Programul Opera ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013 Ordinul Ministrului Finan elor Publice nr 31 2010 privind aprobarea Manualului de identitate vizual pentru instrumentele structurale 2007 2013 în România Celelalte reglement ri comunitare i na ionale aplicabile Data începerii 01 04 2011 Data încheierii 31 03 2014 Suma maxim a finan rii nerambursabile 7 139 160 lei Suma primit ca prefinan are pân la data prezentei 129 907 80 lei Denumirea i datele de contact ale Autorit ii de Management Organism Intermediar OIR POSDRU Bucure ti Ilfov Splaiul Independen ei nr 202 A etajul 12 Sector 6 Bucure ti tel 40 213191280 fax 40 213117526 email oiposdru oiposdru edu ro Atestare verificarea contabilit ii cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului Expertul contabil va îndeplini contractul de servicii în conformitate cu Standadul profesional nr 22 Misiunea de examinare a contabilit ii întocmirea i prezentarea situa iilor financiare Ghid de aplicare emis de CECCAR edi ia a III a 2008 privind regularitatea i sinceritatea opera iunilor efectuate Codul etic al profesioni tilor contabili la nivel na ional emis de CECCAR Perioada ce va fi supus atest rii verific rii va fi cuprins intre 01 04 2011 31 03 2014 iar activitatea de atestare verificare se va concretiza prin atestarea de c tre expertul contabil zilnic saptamanal a documentelor contabile prin semn tur i paraf Pentru a demonstra capacitatea de exerci iu este obligatorie prezentarea urm toarelor documente Carnet de membru al CECCAR vizat cu men iunea activ pentru anul în curs copie simpl Certificat fiscal eliberat de Administra ia financiar în origina Declara ie pe propria r spundere din care s rezulte c expertul nu a fost sanc ionat i nu a avut abateri în ultimii 3 ani de c tre CECCAR Elaborarea ofertei inclusiv coresponden a între ofertant i autoritatea contractant se va face în limba român Criteriul de achizi ionare va fi oferta cu pre ul cel mai sc zut Ofertele vor fi expediate depuse în scris pâna la data de 21 09 2011 ora 16 astfel la adresa Constanta str Unirii nr 32 34 cod postal 900532 sau la Tel Fax 0241 618903 sau prin e mail la adresele nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Orice ofert depus dup termenul precizat nu va fi luat în considerare Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 22 09 201 1 ora 10 00 la sediul institutiei În speran a unei colabor ri reciproc avantajoase va asigur m de toat considera ia noastr Postat de USH Luni 3 Octombire 2011 7 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT MATERIALE CONSUMABILE CONTRACT DE ACHIZITIE PRODUSE Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Prin prezenta v rug m s ave i bun voin a de a trimite pân la data 08 10 2011 o ofert de pre uri privind achizi ionarea urm toarelor MATERIALE CONSUMABILE Nr Crt Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant Descrierea serviciului Destina ia serviciului 1 30197642 8 Hârtie copiator A4 Top coli 20 500 Hârtie copiator A4 alb pentru toate tipurile de copiatoare 80g mp dimensiune 210x297 mm topuri 500 coli Necesare activit ilor de management i de implementare a activit ilor proiectului 2 30192800 9 Etichete autoadezive albe Top coli 1 Etichete autoadezive albe multifunc ionale col uri drepte 105 x 74 mm 8 etichete coal A4 topuri de 100 coli Necesare identific rii documenta iei arhivate a proiectului 3 22816300 6 Notes autoadeziv Post it 75x75 mm Set 5 Notes autoadeziv diverse culori 75 x 75 mm 76 x76 mm seturi 100 de file Necesare pentru organizarea documenta iei proiectului 22816300 6 Notes autoadeziv Post it 51x51 m Set 5 Notes autoadeziv diverse culori 51 x 51 mm 50 x 50 mm seturi 250 de file Necesare pentru organizarea documenta iei proiectului 22816300 6 Notes autoadeziv pentru index Post it 45x12 mm Set 5 Notes autoadeziv diverse culori 75 x 75 mm 76 x76 mm seturi 100 de file Necesare pentru organizarea documenta iei proiectului 4 30197210 1 Biblioraft A4 Set 16 25 Biblioraft A4 de culoare ro ie plastifiat interior i exterior cu buzunar transparent exterior copert fa l ime cotor 50 mm mecanism metalic 25 buc i set Necesare pentru organizarea i p strarea documenta iei proiectului i pentru documenta ia ce va fi oferit partcipan ilor la activit ile proiectului 5 30199600 6 Set separator Set 10 Separatoare din carton 190g mp diverse culori dimensiuni 240 x 150 mm perfora ii standard pentru îndosariere ambalate 100 buc i set Necesare pentru organizarea documenta iei proiectului 6 22852000 7 Dosare plastic Set 4 Dosare plastic format A4 cu perfora ii Necesare pentru organizarea documenta iei proiectului 7 22852000 7 Folii protec ie Set 30 Folii protec ie transparente A4 deschidere latur mic cu perfora ii 100 buc i set Necesare pentru protejarea i men inerea în bune condi ii a documentelor proiectului 8 30234400 2 Dvd uri cu plicuri Buc 50 DVD RW cu carcas 4 7GB 4X Necesare pentru organizarea documenta iei proiectului 9 30197220 4 Agrafe Cutie 10 Agrafe de birou colorate 28 mm 100 buc i cutie din nichel 50mm 100 buc i cutie Necesare pentru organizarea documenta iei proiectului 10 30192153 8 tampil cu text Buc 2 tampile inscrip ionate cu Solicitat la rambursare FSE POSDRU ID nr 49297 Contract nr E9928 i Conform cu originalul Necesare activit ilor proiectului în cadrul cererilor de rambursare 11 30197000 6 Band adeziva transparent scotch Role 2 Band adeziv transparent 48 mm x 66 m Necesare activit ilor de management i de implementare a activit ilor proiectului 12 30192920 6 Fluid corector Buc 2 Fluid corector cu uscare rapid prev zut cu pensul pentru aplicare 20 ml Necesare activit ilor de management i de implementare a activit ilor proiectului Elaborarea ofertei inclusiv coresponden a între ofertant i autoritatea contractant se va face în limba român În ofert v rug m s specifica i pre ul unitar precum i eventualele reduceri de pre uri ce pot fi acordate i termenul de executie procesare pentru fiecare categorie de serviciu Criteriul de achizi ionare va fi oferta cu pre ul cel mai sc zut Ofertele vor fi expediate depuse în scris pâna la data de 8 10 2011 ora 12 astfel la adresa Constanta str Unirii nr 32 34 cod postal 900532 sau la Tel Fax 0241 618903 sau prin e mail la adresele nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Orice ofert depus dup termenul precizat nu va fi luat în considerare Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 8 10 2011 ora 13 00 la sediul institutiei În speran a unei colabor ri reciproc avantajoase va asigur m de toat considera ia noastr Postat de USH Luni 3 Octombire 2011 8 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT ECHIPAMENTE DE BIROU CONTRACT DE ACHIZITIE PRODUSE Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Prin prezenta v rug m s ave i bun voin a de a trimite pân la data 08 10 2011 o ofert de pre uri privind achizi ionarea urm toarelor ECHIPAMENTE DE BIROU Nr Crt Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant Descrierea serviciului Destina ia serviciului 1 30234600 4 Memory flash USB 16 Gb Buc 5 Stick memorie flash USB 16GB Necesare arhiv rii electronice a documenta iei proiectului 2 30192000 1 Clipsuri metalice Set 5 Clipsuri metalice 32 mm 12 buc i pe set Necesare organiz rii documentelor proiectului 3 30197210 1 Magneti prezentare Set buc 3 Magne i prezentare diametru 30 mm culori diferite Necesare pentru organizarea documenta iei proiectului 4 30197221 1 Suport agrafe metalic Buc 2 Suport agrafe metalic negru realizat din plas Necesare activit ilor de management ale proiectului 5 30192000 1 Dispenser band adeziv Buc 1 Dispenser band adeziv realizat din plastic rezistent prev zut cu dispozitiv de t iere a benzii adezive Necesare activit ilor de management ale proiectului 6 30199780 1 Suport notes autoadeziv Buc 2 Suport notes autoadeziv din plastic cub 75 x 75 mm 76 x76 mm 51 x 51 mm 50 x 50 mm Necesare activit ilor de management ale proiectului Elaborarea ofertei inclusiv coresponden a între ofertant i autoritatea contractant se va face în limba român În ofert v rug m s specifica i pre ul unitar precum i eventualele reduceri de pre uri ce pot fi acordate i termenul de executie procesare pentru fiecare categorie de serviciu Criteriul de achizi ionare va fi oferta cu pre ul cel mai sc zut Ofertele vor fi expediate depuse în scris pâna la data de 8 10 2011 ora 12 astfel la adresa Constanta str Unirii nr 32 34 cod postal 900532 sau la Tel Fax 0241 618903 sau prin e mail la adresele nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Orice ofert depus dup termenul precizat nu va fi luat în considerare Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 8 10 2011 ora 13 00 la sediul institutiei În speran a unei colabor ri reciproc avantajoase va asigur m de toat considera ia noastr Postat de USH Marti 4 Octombire 2011 9 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT MATERIALE PUBICITARE Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Prin prezenta v rug m s ave i bun voin a de a trimite pân la data 11 10 2011 o ofert de pre uri privind achizi ionarea urm toarelor MATERIALE PUBLICITARE Nr Crt Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant Descrierea serviciului Destina ia serviciului 1 22462000 6 Materiale publicitare Afi e proiect Buc 5 Afi e format A2 plastifiate care s con in titlul programului opera ional i al proiectului semn tura POSDRU i denumirea beneficiarului tip rite in policromie hârtie 90g mp Sunt destinate desfasurarii Workshop ului cu tema Sa cunoastem mediul de afaceri pentru promovarea antreprenoriatului 2 22140000 3 Materiale publicitare Pliante bro uri prezentare proiect Buc 50 Pliante bro uri tri fold de prezentare proiect care s con in titlul programului opera ional i al proiectului semn tura POSDRU i denumirea beneficiarului tip rite în policromie fa verso hârtie lucioas 150 g mp Sunt destinate desfasurarii Workshop ului cu tema Sa cunoastem mediul de afaceri pentru promovarea antreprenoriatului 3 22462000 6 Materiale publicitare Mape carton personalizat Buc 50 Format A4 care s con in titlul programului opera ional i al proiectului semn tura POSDRU i denumirea beneficiarului tip rite în policromie ambele coper i exterioare carton finisat lucios 250g mp buzunar interior coperta 3 Sunt destinate desfasurarii Workshop ului cu tema Sa cunoastem mediul de afaceri pentru promovarea antreprenoriatului 4 22462000 6 Materiale publicitare Etichete autocolante 140x60 mm Buc 200 Imprimate in policromie care sa contina semnatura POSDRU titlul proiectului si denumirea beneficiarului destinate atasarii pe toate activele fixe si sau consumabilele obtinute in cadrul proiectului Destinate atasarii pe toate activele fixe si sau consumabilele obtinute in cadrul proiectului Elaborarea ofertei inclusiv coresponden a între ofertant i autoritatea contractant se va face în limba român În ofert v rug m s specifica i pre ul unitar precum i eventualele reduceri de pre uri ce pot fi acordate i termenul de executie procesare pentru fiecare categorie de serviciu Criteriul de achizi ionare va fi oferta cu pre ul cel mai sc zut Ofertele vor fi expediate depuse în scris pâna la data de 11 10 2011 ora 10 astfel la adresa Constanta str Unirii nr 32 34 cod postal 900532 sau la Tel Fax 0241 618903 sau prin e mail la adresele nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Orice ofert depus dup termenul precizat nu va fi luat în considerare Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 11 10 2011 ora 13 00 la sediul institutiei În speran a unei colabor ri reciproc avantajoase va asigur m de toat considera ia noastr Postat de USH Joi 6 Octombire 2011 10 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT SERVICII PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Prin prezenta v rug m s ave i bun voin a de a trimite pân la data 12 10 2011 o ofert de pre uri privind achizi ionarea urm toarelor servicii Nr Crt Codul de clasificare CPV Categoria de servicii Cant Descrierea serviciului Destina ia serviciului 1 79952000 2 Asigurarea spa iului necesar pentru desf urarea Workshopului cu tema S cunoa tem mediul de afaceri pentru promovarea antreprenoriatului din cadrul proiectului ID 49297 în data de 4 noiembrie 2011 1 sala Sala de conferin e va fi dotat cu mese i scaune care s asigure locuri pentru circa 30 persoane sistem de climatizare sistem de sonorizare microfon sta ie boxe videoproiector i ecran de proiec ie de asemenea va dispune de posibilit i de conectare la internet i de acces facil la grupuri sanitare Conferinta workshop 2 79952000 2 Asigurare servicii masa meniu fix persoana inclusiv cafea si apa 30 per soane Meniu fix pentru circa 30 de participan i la conferin inclusiv ap mineral plat i cafea Conferinta workshop Elaborarea ofertei inclusiv coresponden a între ofertant i autoritatea contractant se va face în limba român În ofert v rug m s specifica i pre ul unitar precum i eventualele reduceri de pre uri ce pot fi acordate i termenul de executie procesare pentru fiecare categorie de serviciu Criteriul de achizi ionare va fi oferta cu pre ul cel mai sc zut Ofertele vor fi expediate depuse în scris pâna la data de 12 10 2011 ora 10 astfel la adresa Constanta str Unirii nr 32 34 cod postal 900532 sau la Tel Fax 0241 618903 sau prin e mail la adresele nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Orice ofert depus dup termenul precizat nu va fi luat în considerare Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 12 10 2011 ora 13 00 la sediul institutiei În speran a unei colabor ri reciproc avantajoase va asigur m de toat considera ia noastr Postat de USH Luni 24 Octombire 2011 11 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT PUBLICAREA UNUI COMUNICAT de PRESA in ZIARE Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com C tre ziarul Constan a Tel Fax E mail Stimate Domn Doamn Prin prezenta v rug m s ave i bun voin a de a ne comunica pân pe data de 27 10 2011 ora 16 oferta dumneavoastr de pre pe cmp pentru publicarea unui comunicat de pres în edi ie tip rit într o machet alb negru color de aproximativ 300 cmp Se solicit publicarea a dou anun uri de acest tip în publica ii cu tiraj zilnic la pagina de Actualitate în urm toarele ora e Constan a Craiova Coresponden a se va purta în limba român fie pe adresa de e mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com fie la fax nr 0241 618903 sau 0241 541491 Toate documentele vor fi transmise cu men iunea În aten ia doamnei Mitran Paula sau În aten ia domnului Niculae Cristian Va multumim anticipat Responsabil financiar Niculae Cristian Postat de USH Miercuri 4 Ianuarie 2012 12 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT SERVICII CAZARE Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Prin prezenta v rug m s ave i bun voin a de a trimite pân la data 09 01 2012 o ofert de pre uri privind achizi ionarea urm toarelor servicii de cazare Nr Crt Codul de clasificare CPV Categoria de servicii Cant Descrierea serviciului Destina ia serviciului 1 5511 Servicii de cazare la hotel inclusiv mic dejun pentru formatori 215 Nop i Asigurarea serviciilor de cazare camera single inclusiv mic dejun pentru un num r de circa 11 exper i care se vor deplasa în Regiunea Sud Vest Oltenia conform graficului de cazare ata at Activit i pentru Desf urarea activit ilor de dezvoltare personal i formare profesional Acordarea de asisten i consiliere în afaceri Întocmirea planurilor de afaceri noi Elaborarea strategiilor de dezvoltare a IMM urilor existente 2 5511 Servicii de cazare la hotel inclusiv mic dejun pentru consultanti 200 Nop i Asigurarea serviciilor de cazare camera single inclusiv mic dejun pentru un num r de circa 11 de exper i care se vor deplasa în Regiunea Sud Vest Oltenia conform graficului de cazare ata at Activit i pentru Desf urarea activit ilor de dezvoltare personal i formare profesional Acordarea de asisten i consiliere în afaceri Întocmirea planurilor de afaceri noi Elaborarea strategiilor de dezvoltare a IMM urilor existente Elaborarea ofertei inclusiv coresponden a între ofertant i autoritatea contractant se va face în limba român i se vor specifica eventualele reduceri de pre uri ce pot fi acordate având în vedere perioada lung de cazare ce va fi contractat Criteriul de achizi ionare va fi oferta cu pre ul cel mai sc zut Ofertele vor fi expediate depuse în scris pâna la data de 9 01 2012 ora 12 astfel la adresa Constanta str Unirii nr 32 34 cod postal 900532 sau la Tel Fax 0241 618903 sau prin e mail la adresele nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Orice ofert depus dup termenul precizat nu va fi luat în considerare Deschiderea si evaluarea ofertelor va avea loc pe data de 09 01 2012 ora 14 00 la sediul institutiei În speran a unei colabor ri reciproc avantajoase va asigur m de toat considera ia noastr GRAFIC ESTIMATIV DEPLAS RI CAZARI LA CRAIOVA FORMATORI Postat de USH Luni 24 Iunie 2013 13 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT MATERIALE CONSUMABILE SI BIROTICA Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Universitatea Spiru Haret Constanta in cadrul proiectului Fii manager pentru activitatea ta cofinantat din Fondul Social European Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si întreprinderilor solicita oferte de pre privind achizi ionarea urm toarelor tipuri de materiale consumabile i birotica pân pe 03 06 2013 Nr crt Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant Valoarea achizitiei estimativ Euro exclusiv TVA Lei exclusiv TVA 1 30125120 8 Toner HP CE 310A negru buc 2 150 00 650 00 2 30125120 8 Toner HP CE 310A color 3cx2 buc 6 430 00 1 950 00 3 30125120 8 Toner Canon C 2020 negru buc 3 170 00 750 00 4 30125120 8 Toner Canon C 2020 color buc 3 1 350 00 6 000 00 5 30197642 8 Hartie copiator A4 xerox top 30 600 00 2 700 00 6 30192920 6 Pix cu gel albastru buc 50 55 00 250 00 7 30192920 6 Pix cu gel negru buc 50 55 00 250 00 8 30192920 6 Fluid corector buc 20 35 00 160 00 9 30192920 6 Marker color buc 30 38 00 180 00 10 30192920 6 Plic corespondenta buc 100 7 00 30 00 11 30199600 6 Separator carton buc 300 70 00 300 00 12 30234400 2 CD R buc 100 55 00 250 00 13 30234600 4 USB 64 GB buc 6 670 00 3 000 00 14 30197210 1 Biblioraft buc 30 70 00 300 00 15 22852000 7 Dosare plastic buc 50 35 00 150 00 16 30192700 8 Folii protectie set 10 45 00 200 00 Total estimat 3 835 00 17 120 00 Condi ii de livrare Livrarea se va efectua c tre beneficar la sediul acestuia din Constan a Str Unirii Nr 32 34 Orice livrare se va efectua dup anun area prealabil a beneficiarului cu cel pu in 24 ore înainte produsele fiind înso ite de facture fiscal i procesele verbale de predare primire Not de fundamentare memoriu justificativ Produsele sunt necesare pentru activit ile de management informare publicitate editare copiere transmitere si arhivare a documentelor proiectului Produsele sunt necesare pentru a fi distribuite in ambele regiuni de implementare a proiectului atat la beneficiar cat si la parteneri din proiect Achizi ia produselor se va face cu respectarea prevederilor O U G nr 34 2006 cu modific rile i complet rile ulterioare prin procedura de achizi ie direct în urma consult rii de pre uri studiu pietei Postat de USH Luni 24 Iunie 2013 14 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT MATERIALE PUBLICITARE Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Universitatea Spiru Haret Constanta in cadrul proiectului Fii manager pentru activitatea ta cofinantat din Fondul Social European Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si întreprinderilor solicit oferte de pre privind achizi ionarea urm toarelor tipuri de materiale publicitare pâna la data de 12 06 2013 Nr crt Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant Valoarea achizitiei estimativ Euro exclusiv TVA Lei exclusiv TVA 1 22462000 6 Etichete autocolante 140 x 60 mm buc 500 150 00 675 00 2 22462000 6 Mape carton personalizate A4 buc 500 1 500 00 6 750 00 3 22462000 6 Afise proiect format A2 plastifiate buc 30 200 00 900 00 4 22140000 3 Brosuri prezentare proiect buc 500 1 667 00 7 500 00 5 22462000 6 Pixuri personalizate buc 500 667 00 3 000 00 Produsele sunt necesare pentru activit ile de informare i publicitate ale proiectului conform prevederilor stabilite de Manualul de identitate vizual al AM POSDRU i sunt în concordan cu Planul de comunicare al proiectului Produsele sunt necesare pentru a fi distribuite cu ocazia organizarii workshop urilor din perioada 27 28 iunie 2013 si 4 5 iulie 2013 in ambele regiuni de implementare a proiectului Achizi ia produselor se va face cu respectarea prevederilor O U G nr 34 2006 cu modific rile i complet rile ulterioare prin procedura de achizi ie direct în urma consult rii de pre uri studiu pietei Postat de USH Luni 24 Iunie 2013 15 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT SERVICII PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE CATERING Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Universitatea Spiru Haret Constanta in cadrul proiectului Fii manager pentru activitatea ta cofinantat din Fondul Social European Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si întreprinderilor solicita oferte de pre privind achizi ionarea de Servicii de organizare evenimente catering pân pe 14 06 2013 Nr crt Categoria de servicii UM Cant Valoarea achizitiei estimativ Destinatia serviciului Euro exclusiv TVA Lei exclusiv TVA 1 Servicii de organizare evenimente catering cu ocazia desf ur rii a 2 workshop uri in cadrul proiectului ID 49297 organizate in scopul diseminarii rezultatelor implementarii proiectului stabilirea de legaturi cu reperezentantii mediului de afaceri angajatori etc servicii de catering cu meniu fix inclusiv apa minerala plata cafea pentru participan i Pers 300 4 667 21 000 Asigurarea de servicii corespunzatoare în scopul organizarii a 2 workshop uri in Constanta si Dolj Not de fundamentare memoriu justificativ Achizi ionarea serviciilor de organizare evenimente catering este necesar pentru desf urarea în condi ii optime în Regiunile Sud Est si Sud Vest Oltenia a 2 workshop uri cu titlul Tendinte Antreprenoriale avand ca scop stabilirea de legaturi directe intre grupurile tinta din proiect si reprezentantii mediului de afacerii angajatori experti formatori autoritati locale etc dar si diseminarea rezultatelor implementarii proiectului pana in prezent Se estimeaza ca vor participa circa 300 de persoane la ambele evenimente Evenimentele se vor desf ura în perioada 27 28 iunie 2013 la Constanta si perioada 4 5 iulie la Craiova Postat de USH Luni 24 Iunie 2013 16 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT ECHIPAMENTE FEDR I BIROTIC Procedura aplicat Achizi ie direct Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public HG nr 925 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizi ie public cu modificarile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 E mail nicolaecristian63 yahoo com mitran paula cornelia yahoo com Stimate Domn Doamn Universitatea Spiru Haret Constanta in cadrul proiectului Fii manager pentru activitatea ta cofinantat din Fondul Social European Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Axa prioritara 3 Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si întreprinderilor solicita oferte de pre privind achizi ionarea urm toarelor Echipamente tip FEDR BIROTIC pân pe 10 12 2013 Nr crt Codul de clasificare CPV Categoria de produse UM Cant Valoarea chizitiei estimativ Destinatia produsului Procedura de achizitie Sursa de finantare Euro exclusiv TVA Lei exclusiv TVA 1 38652120 7 Video proiector Buc 4 2 840 00 12 500 00 Amenajare centru afaceri proiect ID 49297 Achizi ie direct fonduri proiect 2 30195913 5 Suport Flipchart Buc 4 341 00 1 500 00 Amenajare centru afaceri proiect ID 49297 Achizi ie direct fonduri proiect 3 38653400 1 Ecran proiectie Buc 4 909 00 4 000 00 Amenajare centru afaceri proiect ID 49297 Achizi ie direct fonduri proiect 4 3233 Sistem audio video Buc 2 1 364 00 6 000 00 Amenajare centru afaceri proiect ID 49297 Achizi ie direct fonduri proiect Total valoare estimata 5 454 00 24 000 00 Conditii de Livrare Livrarea se va face c tre beneficiar la sediul acestuia din Constanta str Unirii nr 32 34 Orice livrare se va efectua cu anun area prealabil a beneficiarului cu cel pu in 24 de ore înainte produsele fiind înso ite de factur fiscal i procesele verbale de predare primire Produsele solicitate sunt necesare pentru implementarea proiectului prin amenajarea centru afaceri asistenta si monitorizare firme Mentionam faptul ca pana in prezent au fost utilizate echipamente similare apartinand Universitatii Spiru Haret Facultatea de Management Financiar Contabil Constanta si 2 din video proiectoarele utilizate s au defectat necesitand urgent inlocuirea lor Toate produsele sunt necesare pe întreaga perioad ramasa de implementare a proiectului si ulterior pentru asigurarea sustenabilitatii acestuia Achizi ia produselor se va efectua cu respectarea prevederilor OUG Nr 34 2006 cu modific rile ulterioare prin procedura de încredin are direct în urma consult rii de oferte de pre studiu de piata Postat de USH Luni 10 Februarie 2014 17 ANUNT ACHIZITIONARE DIRECT MATERIALE PUBICITARE Ref POSDRU 92 3 1 S 49297 Achizi ionare Materiale publicitare CONTRACT DE ACHIZI IE PRODUSE Procedura aplicat Achizi ie direct studiul pie ei Legisla ia aplicat OUG nr 34 2006 privind atribuirea contractelor de achizi ie public cu modific rile ulterioare Adres de contact UNIVERSITATEA SPIRU HARET MFC Constan a Str Unirii nr 32 34 cod po tal 900532 Persoan de contact Nicolae Cristian Tel Fax 0241 618 903 Stimat Doamn Domn Prin prezenta v rug m s ave i bun

  Original URL path: http://www.spiritmanagerial.ro/achizitii.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA!
  Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor Postat de USH Ianuarie 2012 SE GRUP TINTA 1 Antreprenori SE GRUP TINTA 2 Persoane care doresc sa initieze o activitate independenta SE ORARE MONITORIZARE Con inutul acestui material nu reprezint în mod obligatoriu pozi ia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru informa ii detaliate despre celelalte programe cofinan ate de Uniunea European v invit m s vizita i www fonduri

  Original URL path: http://www.spiritmanagerial.ro/grupeSE.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA!
  Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor Postat de USH Ianuarie 2012 SV GRUP TINTA 1 Antreprenori SV GRUP TINTA 2 Persoane care doresc sa initieze o activitate independenta SV ORARE MONITORIZARE Con inutul acestui material nu reprezint în mod obligatoriu pozi ia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru informa ii detaliate despre celelalte programe cofinan ate de Uniunea European v invit m s vizita i www fonduri

  Original URL path: http://www.spiritmanagerial.ro/grupeSV.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA!
  Mici i Mijlocii Constan a i Project Management Solutions S R L Constan a în proiectul FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA De asemenea rog s analiza i i evalua i planul de afaceri strategia de dezvoltare a afacerii depuse la dosarul concursului sus amintit în termenul prev zut în regulament Documentele anex sunt urm toarele PENTRU ANTREPRENORI GT1 strategia de afaceri existent la organizator unul din documentele justificative enumerate în continuare care demonstreaz capacitatea de dezvoltare a afacerii certificat constator cod CAEN certificat constator deschiderea unui nou punct de lucru filial balan jurnal incas ri pl i dezvoltarea volumului investitii noi in cadrul firmei balan jurnal incas ri pl i cresterea volumului veniturilor ca urmare a aplicarii unei noi strategii contract individual de munc angajare de personal PENTRU AFACERI NOU ÎNFIIN ATE GT2 planul de afaceri existent la organizator unul din documentele justificative enumerate în continuare care demonstreaz capacitatea de implementare a afacerii balan jurnal incas ri pl i cre terea volumului veniturilor sau dezvoltarea unei investi ii ca urmare a aplic rii planului de afaceri contract individual de munc angajare de personal Declar ca am luat la cunostint de regulamentulul concursului ÎNTOCMIREA I IMPLEMENTAREA CELOR MAI BUNE PLANURI DE AFACERI I ELABORAREA I DEZVOLTAREA CELOR MAI BUNE STRATEGII DE AFACERI Data Semn tura Postat de USH Marti 9 Iulie 2013 Axa prioritar 3 Cre terea adaptabilit ii lucr torilor i a întreprinderilor Domeniul major de interven ie 3 1 Promovarea culturii antreprenoriale Titlul proiectului Fii manager pentru afacerea ta ID PROIECT POSDRU 92 3 1 S 49297 Site www spiritmanagerial ro FI A INDIVIDUAL DE EVALUARE la concursul ÎNTOCMIREA I IMPLEMENTAREA CELOR MAI BUNE PLANURI DE AFACERI I ELABORAREA I DEZVOLTAREA CELOR MAI BUNE S TRATEGII DE AFACERI Grupul int 1 Întreprinz tori NUMELE I PRENUMELE Criterii de evaluare Nota Pondere Not final Strategia de afaceri 40 Dovada implement rii strategiei de dezvoltare 50 Media notelor acordate la formare prezen i testare 10 Rezultat evaluare x x Data Comisia de organizare Mitran Paula Niculae Cristian Pârvu Iuliana Guni Claudia Postat de USH Marti 9 Iulie 2013 Axa prioritar 3 Cre terea adaptabilit ii lucr torilor i a întreprinderilor Domeniul major de interven ie 3 1 Promovarea culturii antreprenoriale Titlul proiectului Fii manager pentru afacerea ta ID PROIECT POSDRU 92 3 1 S 49297 Site www spiritmanagerial ro FI A INDIVIDUAL DE EVALUARE la concursul ÎNTOCMIREA I IMPLEMENTAREA CELOR MAI BUNE PLANURI DE AFACERI I ELABORAREA I DEZVOLTAREA CELOR MAI BUNE S TRATEGII DE AFACERI Grupul int 2 Persoane care au demarat o activitate independent NUMELE I PRENUMELE Criterii de evaluare Nota Pondere Not final Strategia de afaceri 40 Dovada implement rii strategiei de dezvoltare 50 Media notelor acordate la formare prezen i testare 10 Rezultat evaluare x x Data Comisia de organizare Mitran Paula Niculae Cristian Pârvu Iuliana Guni Claudia Postat de USH Sambata 20 Iulie 2013 REZULTATE CONCURS Postat de USH Sambata 20 Iulie 2013 Axa prioritar 3 Cre terea adaptabilit ii lucr torilor i a întreprinderilor Domeniul major de interven ie 3 1 Promovarea culturii antreprenoriale Titlul proiectului Fii manager pentru afacerea ta ID PROIECT POSDRU 92 3 1 S 49297 Site www spiritmanagerial ro PROCES VERBAL cu rezultatele evalu rii individuale a participan ilor la concursul cu titlu ÎNTOCMIREA I IMPLEMENTAREA CELOR MAI BUNE PLANURI DE AFACERI I ELABORAREA I DEZVOLTAREA CELOR MAI BUNE STRATEGII DE AFACERI organizat in cadrul proiectului FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA Regiunea Sud Est i Sud Vest Oltenia Grupul int 2 Persoane care au demarat o activitate independent Nr Crt NUMELE I PRENUMELE PARTCIPANTULUI REZULTATUL FINAL AL EVALU RII 1 Constantinescu Mariana Adriana 9 950 2 Ovezea Lucica 9 935 3 Catana Alexandru Stefan 9 914 4 Bobe Ioan 9 907 5 Baranescu Ionela Mihaela 9 900 6 Albu Elena 9 585 7 Babu Brandus Claudiu 9 585 8 Martac Gabriela Catalina 9 442 9 Ionesi Andrei 9 285 10 Titu Bogdan Cristian 9 100 11 Stanculescu Anisoara 9 100 12 Nita Alexandru 9 100 13 Ichim Vily Doru 9 085 14 Cojocaru Petrica Cristian 9 082 15 Luca Anina 9 071 16 Barbu Vladimir Stefan 9 057 17 Ciobanel Maria Andreea 9 050 18 Gagu Ionel 9 035 19 Verban Olimpiu 9 035 20 Olteanu Daniel 9 000 Data 20 07 2013 Postat de USH Marti 10 septembrie 2013 Axa prioritar 3 Cre terea adaptabilit ii lucr torilor i a întreprinderilor Domeniul major de interven ie 3 1 Promovarea culturii antreprenoriale Titlul proiectului Fii manager pentru afacerea ta ID PROIECT POSDRU 92 3 1 S 49297 Site www spiritmanagerial ro PROCES VERBAL cu rezultatele evalu rii individuale a participan ilor la concursul cu titlu ÎNTOCMIREA I IMPLEMENTAREA CELOR MAI BUNE PLANURI DE AFACERI I ELABORAREA I DEZVOLTAREA CELOR MAI BUNE STRATEGII DE AFACERI organizat in cadrul proiectului FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA Regiunea Sud Est i Sud Vest Oltenia Grupul int 2 Persoane care au demarat o activitate independent Nr Crt NUMELE I PRENUMELE PARTCIPANTULUI REZULTATUL FINAL AL EVALU RII 1 Procop Miron 9 99 2 Timofte Mihaela 9 79 3 Geaulea Ionu 9 73 4 Stan Mirela 9 58 5 Pulp Alexandru 9 56 6 Colodiuc Liviu 9 11 Data 10 09 2013 Postat de USH Vineri 18 octombrie 2013 Axa prioritar 3 Cre terea adaptabilit ii lucr torilor i a întreprinderilor Domeniul major de interven ie 3 1 Promovarea culturii antreprenoriale Titlul proiectului Fii manager pentru afacerea ta ID PROIECT POSDRU 92 3 1 S 49297 Site www spiritmanagerial ro PROCES VERBAL cu rezultatele evalu rii individuale a participan ilor la concursul cu titlu ÎNTOCMIREA I IMPLEMENTAREA CELOR MAI BUNE PLANURI DE AFACERI I ELABORAREA I DEZVOLTAREA CELOR MAI BUNE STRATEGII DE AFACERI organizat in cadrul proiectului FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA Regiunea Sud Est i Sud Vest Oltenia Grupul int 2 Persoane care au demarat o activitate independent Nr Crt NUMELE I PRENUMELE PARTCIPANTULUI REZULTATUL FINAL AL EVALU RII 1 Antonaru Luminita Monica 9 81 2 B lteanu Alexandru 9 54 3 Ilie Adriana Beatrice 9 77

  Original URL path: http://www.spiritmanagerial.ro/concurs.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA!
  Cristian Responsabil financiar Patache Laura Asistent manager Guni Claudia Secretar Neac u Gabriela Coordonator comunicare Ipate Drago Responsabil logistic Corche R di a Consilier juridic Gropo il Iulian Responsabil Partener 1 PIMM Sorici Costin Responsabil Partener 2 Project Management Solutions Onuc Georgiana Asistent Partener 2 Project Management Solutions Pentru derularea activitatilor proiectului sau pentru diverse informatii despre proiect si cereri de oferte puteti contacta direct urmatoarele persone responsabile din cadrul proiectului Mitran Paula Manager proiect tel 0722 965 913 Niculae Cristian Responsabil financiar tel 0723 281 589 Guni Claudia Secretar tel 0727 302 103 contact spiritmanagerial ro ori puteti trimite un e mail completand formularul de mai jos urmand ca noi sa analizam propunerile d voastra si sa revenim cu un raspuns in cel mai scurt timp Va multumim pentru interes Contact Form Nume prenume adresa de Email Mesaj Universitate SPIRU HARET Constanta CF 14871616 Str Unirii nr 32 34 Constanta Tel Fax 0241 541491 0241 541490 Universitate SPIRU HARET Bucuresti CF 14871616 Bdul Tineretului Nr 1 Sector 4 Bucure ti Tel Fax 0213140075 Locatia noastra Vizualizare harta marita Con inutul acestui material nu reprezint în mod obligatoriu pozi ia oficial a Uniunii Europene sau a Guvernului României Pentru informa

  Original URL path: http://www.spiritmanagerial.ro/contact.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • FII MANAGER PENTRU AFACEREA TA!
  Solicitant Partener 1 Partener 2 4 Desf urarea activit ilor de dezvoltare personal i formare profesional 9 10 11 12 Solicitant Partener 2 5 Acordarea de asisten i consiliere în afaceri 10 11 12 Solicitant Partener 2 6 Întocmirea planurilor de afaceri noi 10 11 12 Solicitant Partener 2 7 Elaborarea strategiilor de dezvoltare IMM urilor existente 10 11 12 Solicitant Partener 2 8 Organizarea unor campanii de con tientizare a mediului de afaceri privind experien e antreprenoriale i a oportunit ilor de afaceri existente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitant Partener 1 Partener 2 ANUL II 1 Desf urarea campaniei de promovare a proiectului 1 2 3 4 5 6 7 8 Solicitant Partener 1 Partener 2 2 Selec ia participan ilor la proiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Solicitant Partener 1 Partener 2 3 Desf urarea activit ilor de dezvoltare personal i formare profesional 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitant Partener 2 4 Acordarea de asisten i consiliere în afaceri 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitant Partener 2 5 Întocmirea planurilor de afaceri noi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitant Partener 2 6 Elaborarea strategiilor de dezvoltare IMM urilor existente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitant Partener 1 Partener 2 7 Organizarea unor campanii de con tientizare a mediului de afaceri privind experien e antreprenoriale i a oportunit ilor de afaceri existente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Solicitant Partener 1 Partener 2 ANUL III 1 Monitorizarea implement rii planurilor de afaceri i a strategiilor de dezvoltare 1 2 3 4 5

  Original URL path: http://www.spiritmanagerial.ro/activitate.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive