www.archive-ro.com » RO » U » UCECOM.RO

Total: 129

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • UCECOM - Buletin Informativ - Integrare Europeana - a
  Buletin Informativ Financiar contabil Juridic Integrare europeana Legislatie Statutare si resurse umane Tehnic si Comercial REPS CM REPS CM Anunturi si Evenimente Anunturi si Evenimente Mesaje Conducere Consiliul National Colegiul Director Conducerea Executiva Vizitati Gazeta Viata CM Fundatia Spiru Haret Grupul scolar de arte si meserii Spiru Haret Bucuresti SADCOM INTEGRARE EUROPEANA documente postate de Directia Promovare Tehnica si Comerciala Relatii Asistenta Programe Documente legislative privind POR Ordinul nr 245
  http://www.ucecom.ro/romana/bie12.htm (2012-09-23) • persoanele prev zute la alin 1 pe locuri de munc devenite vacante rezultate în urma încet rii unor raporturi de munc în ultimele 6 luni anterioare datei stabilirii raporturilor de munc potrivit prezentei ordonan e de urgen Art 2 1 Scutirea de la plata contribu iilor de asigur ri sociale datorate de angajatori potrivit legii pentru persoanele prev zute la art 1 alin 1 se acord începând cu luna urm toare lunii stabilirii raporturilor de munc 2 În situa ia în care stabilirea raporturilor de munc se realizeaz începând cu data de întâi a lunii scutirea de la plata contribu iilor de asigur ri sociale datorate de angajatori potrivit legii pentru persoanele prev zute la art 1 alin 1 se acord începând cu aceast dat 3 În sensul prezentei ordonan e de urgen prin no iunea de contribu ii de asigur ri sociale se în elege contribu ia de asigur ri sociale contribu ia de asigur ri pentru omaj contribu ia de asigur ri pentru accidente de munc i boli profesionale contribu ia la fondul de garantare pentru plata crean elor salariale contribu ia pentru asigur ri sociale de s n tate inclusiv contribu ia pentru concedii i indemniza ii de asigur ri sociale de s n tate datorate potrivit legii de angajatori Art 3 În situa iile în care raporturile de munc ale persoanelor prev zute la art 1 alin 1 înceteaz anterior perioadei de 12 luni în temeiul art 55 lit b sau al art 65 din Legea nr 53 2003 Codul muncii cu modific rile i complet rile ulterioare angajatorii sunt obliga i s pl teasc sumele de care au fost scuti i reprezentând contribu iile de asigur ri sociale datorate pe perioada men inerii în activitate pentru fiecare persoan care a fost încadrat în baza prevederilor prezentei ordonan ei de urgen Art 4 Angajatorii care conform prevederilor prezentei ordonan e de urgen au beneficiat de scutirea de la plata contribu iilor de asigur ri sociale i care în perioada cuprins între data intr rii în vigoare a prezentei ordonan e de urgen i data expir rii celor 12 luni prev zute la art 1 alin 1 efectueaz i alte concedieri pentru motive care nu in de persoana salariatului sunt obliga i s pl teasc contribu iile de asigur ri sociale de care au fost scuti i Art 5 1 Perioada prev zut la art 1 alin 1 constituie stagiu de cotizare f r plata contribu iei angajatorului 2 Pentru stabilirea i calculul indemniza iei de omaj prev zute de Legea nr 76 2002 privind sistemul asigur rilor pentru omaj i stimularea ocup rii for ei de munc cu modific rile i complet rile ulterioare se utilizeaz salariul de baz minim brut pe ar garantat în plat în vigoare în perioada prev zut la art 1 alin 1 pentru care angajatorii au beneficiat de scutirea de la plata contribu iilor de asigur ri sociale În situa ia în care stagiul de cotizare realizat potrivit alin 1 este
  http://www.ucecom.ro/romana/bie/DocW/ORD132010.html (2012-09-23)


 • acordat unui prestator pe o durat nelimitat cu excep ia cazurilor urm toare a autoriza ia se reînnoie te automat sau se supune condi iei îndeplinirii continue a cerin elor b num rul autoriza iilor disponibile este limitat dintr un motiv imperativ de interes general c o durat limitat de autorizare poate fi justificat printr un motiv imperativ de interes general 2 Legisla ia specific privind regimurile de autorizare poate prevedea termene maxime în care prestatorul trebuie s î i înceap activitatea ulterior ob inerii autoriza iei 3 Prestatorii sunt obliga i s informeze autoritatea competent prin intermediul PCU electronic cu privire la urm toarele schimb ri a constituirea de filiale ale c ror activit i intr în sfera de aplicare a regimului de autorizare b schimb ri în urma c rora condi iile de acordare a autoriza iei nu mai sunt îndeplinite 4 În situa ia în care prestatorul nu mai îndepline te condi iile de autorizare autoritatea competent poate retrage autoriza ia acordat prestatorului în cauz Art 11 1 În cazul în care num rul autoriza iilor disponibile pentru o anumit activitate este limitat din cauza cantit ii reduse de resurse naturale sau din cauza unei capacit i tehnice reduse autorit ile competente trebuie s instituie o procedur de selec ie a candida ilor bazat pe impar ialitate i transparen 2 Autorit ile competente asigur publicitatea adecvat a deschiderii desf ur rii i închiderii procedurii de selec ie 3 La stabilirea normelor pentru procedura de selec ie autorit ile competente pot avea în vedere motive imperative de interes general precum s n tatea public obiective de politic social s n tatea i siguran a angaja ilor sau a lucr torilor care desf oar o activitate independent protec ia mediului protejarea patrimoniului cultural p strarea echilibrului financiar al sistemului de securitate i loialitatea tranzac iilor comerciale i alte motive imperative de interes general în conformitate cu legisla ia na ional precum i cu legisla ia comunitar cu aplicabilitate direct 4 Autoriza ia prev zut la alin 1 se acord pentru o perioad de timp limitat propor ional cu cantitatea de resurse naturale sau dup caz cu capacitatea tehnic Aceasta nu se reînnoie te automat i nu ofer alte avantaje prestatorului a c rui autoriza ie a expirat sau oric rei persoane care are o rela ie special cu prestatorul în cauz Art 12 1 Procedurile i formalit ile de autorizare trebuie s fie clare i u or accesibile s fie f cute publice în avans i s ofere solicitan ilor garan ia c cererea lor este procesat în mod obiectiv i impar ial 2 Cererea solicitantului este procesat în cel mai scurt termen dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documenta iei complete Termenul poate fi prelungit o singur dat de c tre autoritatea competent pentru o perioad de maximum 15 zile calendaristice Valabilitatea documentelor depuse ini ial nu este afectat de prelungirea dispus de autoritatea competent Prelungirea termenului de autorizare precum i durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunz tor i notificate solicitantului înainte de expirarea termenului ini ial 3 Autoriza ia se consider acordat în situa ia în care autorit ile competente nu au r spuns în termenul prev zut la alin 2 Cu toate acestea se poate stabili un regim diferit în cazul în care acest lucru este justificat de motive imperative de interes general inclusiv un interes legitim al unei ter e p r i 4 Autoritatea competent transmite solicitantului o confirmare de primire a cererii în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii cererii Confirmarea de primire a cererii trebuie s precizeze urm toarele a termenul de procesare a cererii b c ile de atac disponibile c dup caz men iunea c în lipsa unui r spuns în termenul specificat autoriza ia se consider acordat 5 În cazul unei cereri sau al unei documenta ii incomplete solicitantul este informat în cel mai scurt timp dar nu în mai mult de 5 zile lucr toare de la primirea cererii cu privire la necesitatea transmiterii de documente suplimentare precum i cu privire la consecin ele asupra termenului de procesare a cererii prev zut la alin 2 6 În cazul în care o cerere este respins pentru motive de natur procedural solicitantul este informat în cel mai scurt termen dar nu în mai mult de 5 zile lucr toare de la depunerea cererii 7 Taxele percepute solicitantului în leg tur cu cererea sa trebuie s fie propor ionale cu costul procedurilor de autorizare în cauz f r a dep i acest cost SEC IUNEA a 2 a Cerin e interzise sau supuse evalu rii Art 13 Nu pot fi incluse într un regim de autorizare urm toarele cerin e a cerin e discriminatorii bazate direct ori indirect pe cet enie sau în cazul persoanelor juridice pe situarea sediului social în special cerin a de a de ine cet enia român impus prestatorului personalului acestuia asocia ilor ac ionarilor sau membrilor consiliului de administra ie ori de supraveghere sau cerin a de a avea re edin a în România impus prestatorului serviciului personalului acestuia asocia ilor ac ionarilor sau membrilor consiliului de administra ie ori de supraveghere b interdic ia de a fi stabilit sau de a fi înscris în registru în mai mult de un stat membru c restric ii asupra libert ii unui prestator de a alege între a se stabili cu titlu principal sau secundar pe teritoriul României d restric ii asupra libert ii unui prestator de a alege între stabilirea sub form de agen ie de sucursal sau de filial pe teritoriul României e impunerea condi iei de reciprocitate cu statul membru în care prestatorul este deja stabilit cu excep ia condi iilor de reciprocitate prev zute de legisla ia na ional care transpune acte comunitare i de actele comunitare cu aplicabilitate direct în domeniul energiei f condi ionarea eliber rii autoriza iei de a presta un serviciu de efectuarea unei analize economice care s demonstreze existen a unei nevoi economice sau a unei cereri a pie ei de evaluarea efectelor economice poten iale ori curente ale serviciului furnizat sau de evaluarea adecv rii serviciului în raport cu obiectivele planific rii economice stabilite de c tre autorit ile competente aceast interdic ie nu se refer la cerin ele de planificare ce in de motive imperative de interes general i care nu vizeaz obiective economice g interven ia direct sau indirect a operatorilor economici concuren i în procesul de acordare a autoriza iei de prestare a unui serviciu ori în procesul de adoptare a unor decizii cu excep ia ordinelor i a asocia iilor profesionale sau a altor organiza ii în calitate de autoritate competent aceast interdic ie nu vizeaz consultarea organiza iilor precum camere de comer sau parteneri sociali în alte aspecte decât cererile individuale de autorizare i nici consultarea publicului larg h obliga ia de a constitui sau de a participa la constituirea unei garan ii financiare ori de a încheia o asigurare la un prestator sau organism stabilit pe teritoriul României în situa ia în care prestatorul este asigurat în alt stat membru i obliga ia de a fi înscris în prealabil pentru o anumit perioad în registre din România în vederea prest rii unui serviciu sau de a fi exercitat în prealabil o activitate pe teritoriul României pentru o anumit perioad de timp Art 14 1 Autorit ile competente române pot condi iona accesul la o activitate de servicii sau exercitarea acesteia de oricare dintre urm toarele cerin e a restric ii cantitative sub forma limit rilor stabilite în func ie de popula ie sau restric ii teritoriale constând în stabilirea unei distan e geografice minime între prestatori b obliga ia unui prestator de a se constitui sub o anumit form juridic c cerin e referitoare la de inerea unui capital social minim d cerin e care rezerv accesul la anumite activit i de servicii anumitor prestatori în temeiul specificului activit ii altele decât cerin ele referitoare la domeniile reglementate de Legea nr 200 2004 cu modific rile i complet rile ulterioare e interdic ia de a avea mai mult de un loc de stabilire pe teritoriul României f cerin e care stabilesc un num r minim de salaria i g tarife obligatorii minime i sau maxime pe care trebuie s le respecte prestatorul h obliga ia prestatorului de a oferi alte servicii împreun cu serviciul s u 2 Cerin ele men ionate la alin 1 pot fi impuse numai dac îndeplinesc cumulativ urm toarele condi ii a nediscriminare cerin ele sunt nediscriminatorii în cazul persoanelor fizice în func ie de cet enie sau de na ionalitate iar în cazul persoanelor juridice în func ie de situarea sediului social b necesitate cerin ele sunt justificate printr un motiv imperativ de interes general astfel cum este definit acesta la art 2 lit k c propor ionalitate cerin ele sunt adecvate pentru a garanta îndeplinirea obiectivului urm rit ele nu dep esc ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului urm rit i nu este posibil înlocuirea acestor cerin e cu alte m suri mai pu in restrictive care s asigure atingerea aceluia i rezultat 3 Prevederile alin 1 i 2 sunt incidente serviciilor de interes economic general doar în m sura în care aplicarea acestora nu împiedic în drept sau în fapt îndeplinirea misiunii speciale care le a fost încredin at 4 Începând cu data de 1 ianuarie 2010 autorit ile competente notific Comisiei Europene actele normative i dispozi iile cu caracter statutar sau administrativ care includ cerin ele prev zute la alin 1 precizând motivele pentru includerea acestor cerin e în actele normative 5 În cazul în care Comisia European consider c actele normative i dispozi iile prev zute la alin 4 con in bariere în calea liberei circula ii a serviciilor i a dreptului de liber stabilire autorit ile competente iau m suri pentru a renun a la adoptarea acestora sau pentru abrogarea lor dup caz 6 Obliga ia de notificare prev zut la alin 4 se consider îndeplinit în cazul proiectelor de acte normative care parcurg procedura de notificare prev zut în Hot rârea Guvernului nr 1 016 2004 privind m surile pentru organizarea i realizarea schimbului de informa ii în domeniul standardelor i reglement rilor tehnice precum i al regulilor referitoare la serviciile societ ii informa ionale între România i statele membre ale Uniunii Europene precum i Comisia European cu modific rile ulterioare Art 15 Autorit ile competente au urm toarele obliga ii a analizeaz legisla ia în baza c reia autorizeaz prestarea serviciilor aflate în competen a lor i ini iaz modific ri legislative acolo unde este cazul în vederea elimin rii regimurilor de autorizare care nu respect criteriile prev zute la art 8 pân la data de 15 iunie 2009 b analizeaz regimurile de autorizare men inute i ini iaz modific ri legislative dup caz pentru eliminarea condi iilor interzise prev zute la art 13 sau pentru eliminarea condi iilor evaluabile prev zute la art 14 alin 1 care contravin prevederilor art 14 alin 2 i 3 pân la data de 15 iunie 2009 c raporteaz prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making IPM pân la data de 30 septembrie 2009 toate regimurile de autorizare prev zute la lit a i condi iile de autorizare prev zute la lit b care în urma evalu rii au fost men inute CAPITOLUL IV Libera circula ie a serviciilor SEC IUNEA 1 Libertatea de a furniza servicii i derog rile aferente Art 16 1 Prestatorii stabili i într un alt stat membru au dreptul de a furniza servicii pe teritoriul României 2 Accesul la furnizarea unui serviciu sau exercitarea acestuia pe teritoriul României poate fi condi ionat de îndeplinirea unor cerin e doar dac acestea respect cumulativ urm toarele principii a principiul nediscrimin rii cerin ele nu trebuie s fie direct ori indirect discriminatorii în ceea ce prive te cet enia sau pentru persoanele juridice în ceea ce prive te statul membru în care acestea sunt stabilite b principiul necesit ii cerin ele trebuie s fie justificate pe baza unor ra iuni de ordine public siguran public s n tate public sau protec ia mediului c principiul propor ionalit ii cerin ele trebuie s fie adecvate pentru a garanta realizarea obiectivelor f r a dep i ceea ce este necesar pentru realizarea acestora 3 Libertatea de a furniza servicii în cazul unui prestator stabilit într un alt stat membru nu poate fi restrâns prin impunerea uneia dintre urm toarele cerin e a obliga ia de a fi stabilit pe teritoriul României b obliga ia de a ob ine o autoriza ie din partea unor autorit i competente incluzând înscrierea într un registru pe teritoriul României în afara celor impuse prin prevederile prezentei ordonan e de urgen prin alte acte normative care transpun acte normative comunitare sau prin acte normative comunitare cu aplicabilitate direct c interdic ia de a stabili pe teritoriul României o infrastructur specific necesar pentru prestarea serviciilor în cauz d aplicarea unui regim contractual special între prestator i beneficiarul serviciului care împiedic sau restric ioneaz prestarea serviciilor în mod independent e obliga ia de a de ine un document de identitate specific emis de autoritatea competent pentru prestarea serviciului respectiv f cerin e care restric ioneaz utilizarea echipamentelor i a materialelor asociate prest rii serviciilor cu excep ia celor necesare pentru asigurarea s n t ii i a securit ii muncii g restric ii asupra libert ii de a presta serviciile men ionate la art 19 4 Autorit ile administra iei publice pot aplica în conformitate cu legisla ia na ional armonizat propriile reguli în ceea ce prive te condi iile de angajare inclusiv cele stabilite în contractele colective Art 17 Prevederile art 16 alin 2 i 3 nu se aplic a serviciilor de interes economic general printre care în sectorul po tal serviciilor de natura celor reglementate prin Ordonan a Guvernului nr 31 2002 privind serviciile po tale aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr 642 2002 cu modific rile i complet rile ulterioare în sectorul electricit ii serviciilor reglementate prin Legea energiei electrice nr 13 2007 cu modific rile i complet rile ulterioare în sectorul gazelor serviciilor reglementate prin Legea gazelor nr 351 2004 cu modific rile i complet rile ulterioare serviciilor de distribu ie i alimentare cu ap i serviciilor de canalizare i tratare a apelor uzate sau reziduale reglementate prin Legea serviciului de alimentare cu ap i de canalizare nr 241 2006 cu modific rile i complet rile ulterioare serviciilor de tratare a de eurilor în sectorul energiei termice serviciilor reglementate prin Legea serviciului public de alimentare cu energie termic nr 325 2006 serviciilor de salubrizare reglementate prin Legea serviciului de salubrizare a localit ilor nr 101 2006 cu modific rile i complet rile ulterioare serviciilor de iluminat public reglementate prin Legea serviciului de iluminat public nr 230 2006 serviciilor publice de administrare a domeniului public i privat de interes local b domeniilor reglementate prin Legea nr 344 2006 privind deta area salaria ilor în cadrul prest rii de servicii transna ionale c domeniilor reglementate prin Legea nr 677 2001 pentru protec ia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circula ie a acestor date cu modific rile i complet rile ulterioare d serviciilor de asisten juridic reglementate de Legea nr 51 1995 pentru organizarea i exercitarea profesiei de avocat republicat cu modific rile i complet rile ulterioare e domeniilor reglementate prin cap IV 1 din Legea nr 200 2004 cu modific rile i complet rile ulterioare art 24 i 24 1 din Hot rârea Guvernului nr 860 2004 privind recunoa terea calific rii de medic veterinar i reglementarea unor aspecte referitoare la exercitarea profesiei de medic veterinar cu modific rile i complet rile ulterioare art 11 alin 2 din Legea nr 184 2001 privind organizarea i exercitarea profesiei de arhitect republicat f domeniilor reglementate prin Regulamentul CEE nr 1 408 71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate social în raport cu lucr torii salaria i i cu familiile acestora care se deplaseaz în cadrul Comunit ii g formalit ilor administrative reglementate prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr 102 2005 privind libera circula ie pe teritoriul României a cet enilor statelor membre ale Uniunii Europene i Spa iului Economic European aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr 260 2005 cu modific rile i complet rile ulterioare h în ceea ce prive te cet enii rilor ter e care se deplaseaz în România pentru prestarea sau pentru a li se furniza un serviciu dreptului autorit ilor române de a solicita viz ori permis de edere pentru resortisan i din ri ter e c rora nu li se aplic regimul de recunoa tere reciproc prev zut la art 21 din Conven ia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptat a controalelor la frontierele comune sau posibilit ii de a obliga resortisan ii din rile ter e s se prezinte la autorit ile competente din România la momentul intr rii acestora pe teritoriul s u ori la o dat ulterioar i în ceea ce prive te transportul de de euri domeniilor reglementate prin Regulamentul CE nr 1 013 2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind transferurile de de euri j drepturilor de autor i drepturilor conexe drepturilor sui generis ale fabrican ilor bazelor de date drepturilor de proprietate industrial inclusiv drepturilor reglementate prin Legea nr 16 1995 privind protec ia topografiilor produselor semiconductoare republicat k documentelor care potrivit legisla iei na ionale necesit interven ia unui notar l domeniilor reglementate prin Ordonan a de urgen a Guvernului nr 90 2008 privind auditul statuar al situa iilor financiare anuale i al situa iilor financiare anuale consolidate aprobat cu modific ri prin Legea nr 278 2008 m procedurii de înmatriculare a vehiculelor achizi ionate în leasing dintr un alt stat membru n obliga iilor contractuale i extracontractuale inclusiv forma contractelor determinate în conformitate cu normele dreptului privat interna ional Art 18 1 Prin derogare de la prevederile art 16 i doar în cazuri excep ionale autorit ile competente pot lua m suri cu privire la un prestator stabilit într un alt stat membru pentru a garanta siguran a serviciilor 2 M surile prev zute la alin 1 pot fi adoptate numai cu respectarea procedurii de asisten reciproc stabilit la art 40 i numai dac sunt îndeplinite urm toarele condi ii a prevederile na ionale în conformitate cu care se adopt m sura respectiv nu au f cut obiectul armoniz rii la nivel comunitar în domeniul siguran ei serviciilor b m surile prev d un nivel mai înalt de protec ie a beneficiarului decât cel prev zut într o m sur adoptat de statul membru de stabilire în conformitate cu prevederile sale na ionale c statul membru de stabilire nu adopt nicio m sur sau adopt m suri insuficiente în compara ie cu cele prev zute la art 40 d m surile sunt propor ionale cu obiectivul garant rii siguran ei serviciilor SEC IUNEA a 2 a Drepturile beneficiarilor de servicii Art 19 Utilizarea de c tre un beneficiar a unui serviciu oferit de c tre un prestator stabilit într un alt stat membru nu poate fi restric ionat în special prin impunerea urm toarelor cerin e a obliga ia de a ob ine o autoriza ie de la autorit ile competente sau de a face o declara ie c tre acestea dac doresc s apeleze la serviciile unor prestatori stabili i în alt stat membru b limite discriminatorii în acordarea asisten ei financiare pentru folosirea unui anumit serviciu pe motiv c prestatorul este stabilit într un alt stat membru sau din motive referitoare la locul unde se presteaz serviciul Art 20 1 Prestatorii nu pot include condi ii discriminatorii referitoare la cet enie sau la na ionalitate ori la locul de re edin sau la sediul beneficiarului în condi iile generale de acces la un serviciu puse la dispozi ia publicului 2 Prestatorii pot stabili condi ii de acces diferite în cazul în care acestea sunt justificate prin criterii obiective 3 Clauzele ori declara iile ce cuprind condi ii discriminatorii sunt nule de drept Art 21 1 Se desemneaz Centrul European al Consumatorilor din România ca organism competent pentru aspectele legate de informarea i asisten a oferite consumatorilor 2 Informa iile puse la dispozi ia consumatorilor cuprind urm toarele a informa ii generale referitoare la cerin ele din domeniul protec iei consumatorilor b informa ii generale cu privire la posibilit ile de solu ionare a unui litigiu între un prestator i un consumator inclusiv c ile de atac disponibile în cazul unui litigiu între un prestator i un consumator c datele de contact ale asocia iilor de la care consumatorii pot ob ine asisten practic 3 Informa iile i asisten a se ofer într o manier clar i trebuie s fie actualizate i u or accesibile de la distan inclusiv prin mijloace electronice 4 În vederea îndeplinirii cerin elor stabilite la alin 2 atunci când este sesizat de c tre un consumator Centrul European al Consumatorilor din România contacteaz în cazul în care este necesar organismul competent al statului membru de stabilire al prestatorului în cauz Informa iile primite de la organismul competent din statul membru de stabilire al prestatorului în cauz vor fi transmise consumatorului 5 Centrul European al Consumatorilor din România va r spunde solicit rilor primite de la organismele competente din alte state membre ori din România în cel mai scurt termen dar nu mai mult de 20 de zile de la primirea solicit rii Art 22 În vederea aplic rii prevederilor prezentului capitol autorit ile competente au urm toarele obliga ii a analizeaz legisla ia în baza c reia autorizeaz prestarea serviciilor aflate în competen a lor i ini iaz modific ri legislative acolo unde este cazul în vederea elimin rii cerin elor care contravin prevederilor art 16 pân la data de 15 iunie 2009 b raporteaz prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making IPM pân la data de 30 septembrie 2009 toate cerin ele men inute potrivit prevederilor art 16 alin 4 CAPITOLUL V Calitatea serviciilor Art 23 1 Prezenta ordonan de urgen nu aduce atingere dreptului autorit ilor competente de a solicita prestatorilor ale c ror servicii prezint un risc direct i specific pentru s n tatea i siguran a beneficiarului sau a unei ter e persoane ori pentru securitatea financiar a beneficiarului încheierea unei asigur ri de r spundere profesional corespunz toare naturii i gradului de risc sau acordarea unei garan ii ori încheierea unui acord similar echivalent sau comparabil în esen cu aceasta în ceea ce prive te scopul 2 Atunci când un prestator se stabile te în România autorit ile competente nu pot solicita o asigurare de r spundere profesional sau o garan ie în cazul în care acesta este deja acoperit de o garan ie echivalent ori comparabil în esen în ceea ce prive te scopul i acoperirea pe care o ofer în privin a riscului asigurat a sumei asigurate sau a plafonului garan iei precum i eventuale excluderi de la acoperire într un alt stat membru în care prestatorul este deja stabilit În cazul în care echivalen a este doar par ial autorit ile competente române pot solicita o garan ie suplimentar pentru a acoperi aspectele care nu sunt deja acoperite 3 În cazul în care autorit ile competente române impun unui prestator stabilit în România s încheie o asigurare de r spundere profesional sau s ofere o alt garan ie acestea accept ca mijloace suficiente de prob dovada acoperirii asigur rii eliberat de institu iile de credit i de asigur torii stabili i în alte state membre 4 Dispozi iile alin 1 3 nu aduc atingere asigur rilor profesionale sau sistemelor de garan ii prev zute în acte normative na ionale care transpun directive ori care creeaz cadrul juridic necesar aplic rii directe a unui regulament 5 În sensul prezentului articol a risc direct i specific înseamn un risc care decurge direct din prestarea serviciului b s n tatea i siguran a înseamn referitor la un beneficiar sau la o ter persoan prevenirea decesului ori a unei v t m ri corporale grave c securitatea financiar înseamn referitor la un beneficiar prevenirea unor pierderi importante în capital sau din valoarea unui bun d asigurare de r spundere profesional înseamn o asigurare încheiat de un prestator în vederea r spunderii poten iale fa de beneficiari i dup caz fa de ter i pentru prejudicii cauzate prin furnizarea serviciului Art 24 1 Prestatorii nu pot fi supu i unor cerin e care îi oblig s exercite o anumit activitate specific în mod exclusiv ori care limiteaz exercitarea în comun sau în parteneriate de activit i diferite 2 Fac excep ie urm toarele categorii de prestatori a profesiile reglementate în m sura în care este necesar pentru asigurarea concordan ei cu regulile de etic i conduit profesional în scopul respect rii independen ei i a impar ialit ii profesiei b prestatorii de servicii de certificare acreditare monitorizare tehnic servicii de testare sau încercare în m sura în care este necesar pentru asigurarea independen ei i a impar ialit ii 3 În cazul în care sunt autorizate activit i multidisciplinare între prestatorii men iona i la alin 2 autorit ile competente trebuie s se asigure c se îndeplinesc urm toarele condi ii a prevenirea conflictelor de interese i a incompatibilit ilor între activit i b asigurarea independen ei i a impar ialit ii specifice activit ilor desf urate c asigurarea compatibilit ii între regulile de etic i conduit profesional care guverneaz activit ile în special din ra iuni care in de secretul profesional 4 În vederea aplic rii prevederilor alin 1 3 autorit ile competente au urm toarele obliga ii a analizeaz legisla ia în baza c reia autorizeaz prestarea serviciilor aflate în competen a lor i ini iaz modific ri legislative acolo unde este cazul în vederea elimin rii cerin elor care contravin prevederilor alin 1 3 pân în data de 15 iunie 2009 b raporteaz prin intermediul platformei electronice Interactive Policy Making IPM pân la data de 30 septembrie 2009 toate cerin ele men inute în baza alin 2 Art 25 1 La solicitarea prestatorilor Autoritatea Na ional pentru Protec ia Consumatorilor ofer acestora consultan în realizarea unor coduri de conduit 2 Centrul European al Consumatorilor din România public pe pagina sa de internet informa ii cu privire la semnifica ia anumitor etichete precum i criteriile de aplicare a etichetelor i a altor m rci ale calit ii referitoare la servicii 3 Asocia iile profesionale trebuie s fac u or accesibile beneficiarilor i prestatorilor informa ii cu privire la semnifica ia anumitor etichete precum i criteriile de aplicare a etichetelor i a altor m rci ale calit ii referitoare la servicii 4 Autorit ile cu responsabilit i în domeniu în cooperare cu Comisia European adopt dup caz m suri adiacente pentru a încuraja organiza iile profesionale camerele de comer asocia iile patronale precum i asocia iile de consumatori s promoveze furnizarea unor servicii de calitate în special prin u urarea evalu rii competen ei prestatorului 5 Asocia iile de consumatori i asocia iile profesionale sau patronale pot coopera la nivel comunitar pentru a promova furnizarea unor servicii de calitate 6 Centrul European al Consumatorilor din România coopereaz cu asocia iile de consumatori i cu asocia iile profesionale pentru a promova furnizarea unor servicii de calitate Art 26 1 Prestatorii au obliga ia de a pune la dispozi ia beneficiarilor urm toarele informa ii a numele sau denumirea prestatorului forma de organizare adresa unde este stabilit precum i date care s permit contactarea rapid i comunicarea direct cu acesta dup caz prin mijloace electronice b în cazul în care prestatorul este înmatriculat într un registru numele acelui registru i num rul de înregistrare al prestatorului sau mijloacele de identificare echivalente în acel registru c în cazul în care activitatea este supus unui regim de autorizare datele autorit ii competente care a eliberat autoriza ia d în cazul în care prestatorul exercit o activitate care este supus TVA num rul de identificare men ionat la art 153 153 1 i 154 din Legea nr 571 2003 privind Codul fiscal cu modific rile i complet rile ulterioare e în cazul profesiilor reglementate orice ordin profesional sau organism similar la care prestatorul este înscris titlul profesional i statul membru în care a fost acordat acest titlu f condi iile i clauzele generale de prestare a serviciului dac exist utilizate de c tre prestator g clauze contractuale cu privire la legea aplicabil contractului i sau la instan a competent dac sunt folosite de c tre prestator h existen a unei garan ii postvânzare care nu este impus prin lege i pre ul serviciului în cazul în care acesta este stabilit în prealabil de c tre prestator pentru un anumit tip de serviciu j principalele caracteristici ale serviciilor în cazul în care acestea nu reies deja din context k asigurarea de r spundere civil profesional sau garan iile profesionale dac exist i în special datele de contact ale asigur torului sau ale garantului precum i teritoriul pe care este valabil 2 La alegerea prestatorului informa iile men ionate la alin 1 a sunt comunicate de c tre prestator din proprie ini iativ b sunt u or accesibile beneficiarului în locul prest rii serviciului sau al încheierii contractului c pot fi accesate cu u urin de c tre beneficiar prin mijloace electronice la o adres oferit de c tre prestator d sunt cuprinse în orice documente de informare oferite beneficiarului de c tre prestator documente care cuprind o descriere detaliat a serviciului prestat 3 La cererea beneficiarului prestatorii ofer urm toarele informa ii suplimentare a pre ul serviciului în cazul în care acesta nu este stabilit în prealabil de c tre prestator sau dac nu poate fi comunicat un pre exact o metod de calcul al pre ului astfel încât acesta s poat fi verificat de c tre beneficiar sau un deviz suficient de detaliat b în ceea ce prive te profesiile reglementate o referire la normele profesionale aplicabile în statul membru de stabilire i mijloacele prin care se poate ob ine accesul la acestea c informa ii cu privire la activit ile conexe i la parteneriatele prestatorilor agreate pentru desf urarea acestor activit i care sunt legate de serviciul în cauz precum i cu privire la m surile luate pentru a se evita conflictele de interese Aceste informa ii se includ în orice document informativ în care prestatorii ofer o descriere detaliat a serviciilor lor d codurile de conduit la care a aderat prestatorul i adresele de internet la care aceste coduri pot fi consultate specificând limba în care sunt disponibile e în cazul în care unui prestator îi este aplicabil un cod de conduit sau este membru al unei asocia ii profesionale ori al unui organism profesional care instituie posibilitatea de a recurge la mecanisme de solu ionare pe cale extrajudiciar a litigiilor informeaz beneficiarii cu privire la posibilitatea utiliz rii acestora prestatorul trebuie s indice modalitatea prin care beneficiarii pot ob ine informa ii detaliate cu privire la modalit ile extrajudiciare de solu ionare a litigiilor 4 Prestatorul ofer informa iile men ionate la alin 1 3 în mod complet corect precis i în timp util înainte de încheierea contractului sau în absen a unui contract scris înainte de prestarea serviciului 5 Intervalul de timp de la furnizarea informa iilor men ionate la alin 1 3 pân la contractarea sau prestarea efectiv a serviciului nu poate fi mai scurt de 5 zile Cu acordul scris al beneficiarului termenul de 5 zile poate fi redus 6 Prezentul articol nu aduce atingere altor dispozi ii legale prin care sunt reglementate cerin ele de informare Art 27 1 Pentru solu ionarea unor eventuale litigii în afar de informa iile prev zute la art 26 alin 1 lit a prestatorii vor furniza beneficiarilor în special adresa po tal num rul de fax sau adresa de e mail i num rul de telefon la care to i beneficiarii inclusiv cei care au re edin a sau sediul social într un alt stat membru le pot adresa o reclama ie sau o solicitare de informa ii în leg tur cu serviciul prestat Prestatorii pun la dispozi ie de asemenea adresa sediului social în cazul în care aceasta nu este adresa obi nuit pentru coresponden 2 Prestatorii trebuie s fac dovada c au r spuns reclama iilor primite în cel mai scurt termen care nu poate dep i 30 de zile calendaristice i c au depus eforturile necesare identific rii unei solu ii satisf c toare 3 Prestatorii trebuie s fac dovada c au furnizat complet corect i precis informa iile prev zute în prezenta ordonan de urgen 4 Prestatorii care sunt supu i unui cod de conduit sau sunt membri ai unei asocia ii ori ai unui organism profesional ale c ror norme prev d recurgerea la modalit i extrajudiciare de solu ionare a litigiilor îi informeaz pe beneficiari în aceast privin i men ioneaz acest lucru în orice document în care sunt prezentate detaliat serviciile lor indicând modul în care se pot accesa informa ii detaliate cu privire la acestea Art 28 1 Constituie contraven ii i se sanc ioneaz cu amend contraven ional urm toarele fapte a în cazul nerespect rii de c tre prestatori a obliga iilor prev zute la art 20 cu amend de la 1 000 lei la 5 000 lei b în cazul nerespect rii de c tre prestatori a obliga iilor prev zute la art 26 alin 1 5 cu amend de la 1 000 la 10 000 lei c nerespectarea de c tre prestatori a obliga iilor prev zute la art 27 cu amend de la 1 000 lei la 5 000 lei 2 Contravenientul poate achita în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului verbal ori dup caz de la data comunic rii acestuia jum tate din minimul amenzii prev zute la alin 1 agentul constatator f când men iune despre aceast posibilitate în procesul verbal 3 Valoarea amenzilor prev zute la art 28 alin 1 se va actualiza prin hot râre a Guvernului 4 Constatarea contraven iilor i aplicarea sanc iunilor prev zute la alin 1 se fac de c tre reprezentan ii împuternici i ai Autorit ii Na ionale pentru Protec ia Consumatorilor în cazul în care prin înc lcarea prevederilor legale sunt sau pot fi afectate interesele consumatorilor 5 Prevederile prezentei ordonan e de urgen se completeaz cu dispozi iile Ordonan ei Guvernului nr 2 2001 privind regimul juridic al contraven iilor aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr 180 2002 cu modific rile i complet rile ulterioare CAPITOLUL VI Cooperarea administrativ Art 29 Autorit ile competente române coopereaz prin intermediul SIPI cu autorit ile competente din celelalte state membre în vederea asigur rii controlului prestatorilor de servicii i al serviciilor pe care ace tia le presteaz Art 30 1 Departamentul pentru Afaceri Europene este coordonatorul na ional al SIPI în domeniul serviciilor i îndepline te urm toarele atribu ii a propune Guvernului desemnarea prin hot râre dup criteriul domeniului de activitate a coordonatorilor delega i ai SIPI în domeniul serviciilor b înregistreaz în SIPI coordonatorii delega i în perioada prealabil lans rii de c tre Comisia European a procesului de autoînregistrare c modific parametrii de înregistrare în SIPI ai coordonatorilor delega i la solicitarea acestora în perioada prealabil lans rii de c tre Comisia European a procesului de autoînregistrare d valideaz înregistr rile în SIPI ale autorit ilor competente dup lansarea procesului de autoînregistrare e asigur asisten coordonatorilor delega i cu privire la utilizarea SIPI f îndepline te func ia de punct na ional de contact pentru Comisia European i pentru celelalte state membre cu privire la implementarea i gestionarea SIPI în România 2 Coordonatorii delega i ai
  http://www.ucecom.ro/romana/bie/DocW/OUG49.html (2012-09-23)

 • UCECOM - Buletin Informativ - Integrare Europeana - a
  si Evenimente Anunturi si Evenimente Mesaje Conducere Consiliul National Colegiul Director Conducerea Executiva Vizitati Gazeta Viata CM Fundatia Spiru Haret Grupul scolar de arte si meserii Spiru Haret Bucuresti SADCOM INTEGRARE EUROPEANA documente postate de Directia Promovare Tehnica si Comerciala Relatii Asistenta Programe Alte subiecte Arhiva Programul TIMM 2009 Ordinul 676 2009 privind aprobarea procedurii de implementare a Programului TIMM 2009 Procedura de implementare a Programului TIMM 2009 Regulament de
  http://www.ucecom.ro/romana/bie10.htm (2012-09-23)

 • UCECOM - Buletin Informativ - Integrare Europeana - b
  urma De acesti bani Romania poate beneficia o data cu intrarea in Uniunea Europeana prin accesarea programelor operationale PROGRAMELE OPERATIONALE PO sunt documente strategice elaborate de fiecare stat membru al Uniunii Europene aprobate de Comisia Europeana si care cuprind setul de prioritati multianuale care pot fi cofinantate din Instrumentele Structurale din fonduri ale Bancii Europene de Investitii precum si din alte fonduri PO sunt regionale POR sau sectoriale POS PROGRAMELE COMPLEMENT sunt documente programatice nationale elaborate deocamdata in forma de proiect pe baza POS si POR care urmeaza a fi aprobate de Comisia Europeana Rolul Programelor Complement este acela de a detalia pe domenii de interventie cine sunt potentialii beneficiari ai programelor activitatile eligibile criteriile de eligibilitate si selectie a proiectelor marimea alocarilor financiare sistemul de implementare monitorizare si evaluare I PROGRAMELE OPERATIONALE SECTORIALE 1 POS DRU Dezvoltarea Resursei Umane Textul programului al doilea proiect cuprinde 138 de pagini si poate fi accesat la adresa http www mmssf ro website ro autoritate 191206posdru pdf Programul complement are 176 de pagini si poate fi accesat la adresa http www mmssf ro website ro autoritate 171106program pdf 2 POS CCE Cresterea competitivitatii economice Textul programului varianta 2 are 142 de pagini si poate fi accesat la adresa http www minind ro fonduri structurale POS CCE final 2 15 12 06 pdf Programul complement are tot 142 de pagini si poate fi accesat la adresa http www minind ro fonduri structurale PC pdf Adresa de e mail pentru eventuale observatii si comentarii de transmis la MEC program complement minind ro 3 POS Mediu Textul programului a 4 a versiune are 104 pagini si poate fi accesat la adresa http www mmediu ro integrare comp1 POS mediu oct pdf Programul complement cuprinde 66 de pagini si poate fi accesat la adresa http www mmediu
  http://www.ucecom.ro/romana/bie2.htm (2012-09-23)

 • ARTIFEX
  ACI CICOPA Cooperatives Europe CECOP COPAC BBCM CCIR ADER UGIR 1903 CRD Cauta COOPEXPO REPS CM Registrul Electronic al Produselor si Serviciilor din Cooperatia Mestesugareasca Buletin Informativ Financiar contabil Juridic Integrare europeana Legislatie Statutare si resurse umane Tehnic si Comercial REPS CM REPS CM Anunturi si Evenimente Anunturi si Evenimente Mesaje Conducere Consiliul National Colegiul Director Conducerea Executiva Vizitati Gazeta Viata CM Fundatia Spiru Haret Grupul scolar de arte si
  http://www.ucecom.ro/romana/mecma.htm (2012-09-23)

 • MesajICA_05
  Miscarea cooperatistă are un rol important în materializarea acestui obiectiv Î n urmă cu doi ani OIM a înfiintat Comisia Mondială pentru Dimensiunea Socială a Globalizării Am reunit 26 de persoane reprezentative care au reflectat la toate aspectele dezbaterii Din părerile divergente s a desprins o idee convergentă globalizarea poate si trebuie să ducă la schimbare Raportul denumit O globalizare echitabilă crearea de oportunităti pentru toată lumea recunoaste potentialul globalizării pentru promovarea societătilor si economiilor deschise mai multe oportunităti si un schimb liber de bunuri cunostinte si idei In acelasi timp se subliniază dezechilibrul adânc si persistent din activitătile curente ale economiei globale Unul dintre mesajele cheie ale Raportului este faptul că globalizarea începe acasă globalizarea de succes o globalizare care pune în prim plan omul necesită o localizare de succes bazată pe politici nationale si locale solide Raportul cere atât reguli oneste în economia globală cât si o guvernare globală mai bună care să asigure conditiile pentru o actiune natională eficientă Cooperativele pot constitui un instrument important pentru a da posibilitatea si în acelasi timp dreptul femeilor si bărbatilor de a profita de oportunitătile create de globalizare si de a constitui o protectie fată de elementele mai putin favorabile ale acesteia Având rădăcini adânci în comunitătile locale cooperativele fac parte si dintr o miscare globală care reprezintă 800 milioane de entităti în întreaga lume Ca organizatii de afaceri ele contribuie la dezvoltarea economică Cooperativele deschid oportunităti de piată pentru producătorii mai mici Ele captează avantaje comparative locale si atrag fortele locale Ghidate de valorile sociale si umane ele folosesc puterea colectivă pentru promovarea bunăstării membrilor a familiilor lor si a comunitătilor din care fac parte Organizatiile cooperative dau posibilitatea membrilor de a se exprima în dezbaterile nationale regionale si globale Ele reprezintă adevărati avocati ai unei globalizări care recunoaste
  http://www.ucecom.ro/romana/ica05r.htm (2012-09-23)

 • MesajICA_04
  nu doar câtiva privilegiati A lupta pentru o globalizare echitabilă înseamnă a activa pentru un proces si pentru rezultate care sunt fundamental cuprinzătoare durabile si care plasează omul în centrul preocupărilor în conditiile în care este condusă mai bine globalizarea echitabilă poate promova si facilita atingerea obiectivelor Mileniului privind dezvoltarea In mod traditional cooperativele se concentrează asupra problemelor locale ale membrilor si ale comunitătilor Multe dintre ele fac deja acest lucru prin asigurarea unei diversităti de produse oferind bunuri si servicii la preturi competitive si utilizând tehnologia informatiei Dar se poate face mai mult Dezvoltarea legăturilor internationale între cooperativele locale este importantă pentru a împărtăsi informatiile de afaceri si financiare si pentru a lărgi gama oportunitătilor existente pe piată Acolo unde este justificată concentrarea cooperativelor în cadrul unor sectoare poate ajuta la reducerea costurilor sporirea eficientei si cresterea capacitătii de negociere De asemenea este nevoie de explorarea unor noi forme de capitalizare Guvernele si organizatiile internationale trebuie să asigure că organizatiile cooperative si entitătile mai mici de afaceri beneficiază de câmp corespunzător de actiune în contextul economic si politic Politicile si legile care sunt favorabile si sprijină cresterea si adaptarea cooperativelor sunt de aceea vitale în ceea ce o priveste
  http://www.ucecom.ro/romana/ica04r.htm (2012-09-23)